کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

بازنشستگی کارکنان شاغل در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دستگاه های اجرایی

دستورالعمل شماره ٤٦،٢ مستمری ها در خصوص بازنشستگان کارکنان شاغل در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دستگاه های اجرایی (بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی)

مشاهده متن کامل مصوبه مربوط هیأت وزیران

اداره کل تامین اجتماعی استان ………….

شعبه  ………….

به پیوست تصویب نامه شماره
070404/ت 10260ه

مورخ … هیأت محترم وزیران، مبنی بر اجرای بند (1) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره 41334/ت 312 مورخ … در خصوص تعیین برخی از مشاغل کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور ارسال و نظر کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید:

الف) مشمولین و شرایط لازم
0
کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای حداقل 27 سال تمام سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه بوده و ایام مذکور را طبق تبصره … آیین نامه صدرالاشاره ، متصدی هر یک از مشاغل مذکور در جدول بند (2) این بخشنامه باشند می توانند بدون شرط سنی تقاضای بازنشستگی خود را به بالاترین مقام دستگاه ارائه و در صورت موافقت با بازنشستگی آنان، می بایست درخواست مربوطه همراه با کلیه احکام پرسنلی از بدو استخدام، تائیدیه اشتغال در پستهای  سازمانی و خلاصه پرونده پرسنلی متقاضی پس از ممهور نمودن به مهر برابر با اصل، به منظور بررسی احراز شرایط به آخرین شعبه دریافت کننده حق بیمه ارسال گردد.

درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور و میزان سنوات ارفاقی هریک مطابق جدول زیر می باشد
:
مشاغل
درجه یک
 (
یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال
)
متصدیان پست های سازمانی کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد
اتاق عمل
مستقر
در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
.
متصدیان پست های سازمانی کاردان، کارشناس و کارشناس
هوشبری
مستقر در
واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
.
متصدیان پست های سازمانی
ماما
مستقر در واحدهای عملیاتی، بیمارستان ها و
زایشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستای
ی
و تسهیلات زایمانی
.
متصدیان پست های سازمانی رئیس و مسئول فنی
آزمایشگاه
در آزمایشگاههای
مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز آزمایشگاههای تشخیص پزشکی،
آزمایشگاههای مرجع انستیتو پاستور ایران، آزمایش
گاه تشخیص پزشکی و روتین
سازمان  انتقال  خون  ایران،  آزمایشگاههای  مرجع  حوزه  وزارت  بهداشت  و
دانشگاههای  علوم  پزشکی  و همچنین  متصدیان  پست  های  سازمانی  کاردان،
کارشناس، کارشناس ارشد، کارشناس مسئول و رئیس و مسئول فنی آزمایشگاهها
مستقر در واحدهای عملیاتی در آزمایشگاهه
ای کنترل کیفیت سازمان انتقال خون
ایران، سازمان غذا و دارو
وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
.
متصدیان پست های سازمانی مسئول
فوریت های پزشکی
مستقر در واحدهای
عملیاتی اورژانس بیمارستانها و مراکز فوریت های پزشکی
(
اورژانس
111
)
.
مشاغل
درجه دو
(
دو م
اه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال
)
متصدیان پست های سازمانی کاردان، کارشناس، کارشناس مسئول، کارشناس
ارشد
آزمایشگاه
و خدمت گزار
(
لوله ش
ور
 )
در آزمایشگاههای مستقر در واحدهای
عملیاتی مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، مراکز روانپزشکی، مراکز بهداشتی
و درمانی
خیریه دولتی، آزمایشگاههای مرجع انستیتو پاستور ایران، آزمایشگاه
تشخیص پزشکی و
روت
ین سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاه مرجع سلامت
حوزه وزارت بهداشت و یا آزمایشگاههای مرجع دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز
آزمایشگاههای تشخیص طبی
.

حداکثر سنوات ارفاقی قابل احتساب 1 سال بوده و مجموع سنوات اصلی و ارفاقی نباید از 67 سال تجاوز نماید.

توجه: پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند (خ) ماده 68 قانون استخدام کشوری، ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان و آور نخواهد بود.

4- اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این بخشنامه پس از بازنشستگی ممنوع بوده و لازم است تعهد نامه پیوست توسط متقاضی تکمیل و اخذ گردد.

ب) نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری سنوات ارفاقی طبق تبصره 4 بند 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب … و همچنین ماده 1 آیین نامه قانون اصلاح قانون مذکور مصوب … هیات وزیران، نحوه محاسبه هزینه های ناشی از اجرای قانون به شرح زیر است:

 

حق بیمه تا زمان احراز شرایط قانونی
:
هزینه های مربوط به حق بیمه تا زمان احراز ش
رایط قانونی بازنشستگی برابر است با مدت کسری سن یا سابقه تا زمان
احراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشد ضرب
در متوسط دستمزد بیمه شده
(
وفق تبصره ماده
00
قانون تامین
اجتماعی
 )
ضرب
در
67
درصد
نرخ حق بیمه
.
مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی
:
هزینه
های مربوط به مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی برابر است با مدت کسری سن یا
سابقه تا زمان احراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشد ضرب
در مجموع مبلغ مستمری قابل پرداخت در تاریخ
برقراری به علاوه مبا
لغ مربوط به کمک های جنبی
.
ج
)
فرآیند ا
نجام کار

واحدهای اجرایی مکلفند
پس از دریافت مدارک موضوع بند
(
0
 )
این بخشنامه مطابق رویه جاری، سوابق پرداخت
حق بیمه متقاضیان را بررسی و پس از حصول اطمینان از احراز شرایط قانونی پیشگفت وفق مدارک و مستندات
سازمان
ت
أ
ن
ی
م
ی
ع
ا
م
ت
ج
ا
ن
ا
یر
ا
ی
م
لا
س
ا
ی
ر
و
ه
م
ج
ی
ع
ا
م
ت
ج
ا
ه
فا
ر
و
ر
ا
ک
،
ن
و
ا
ع
ت
ت
ر
ا
ز
و
ه
ر
ا
م
ش
:
6565
/
65
/
0111
تاریخ
:
01
/
16
/
0065
ت
س
پيو
:
د
ر
ا
د
ش ش
:
9374068
ن
ا
ر
ه
ت
:
ک
لا
پ
،
ی
د
ا
ز
آ
ن
ا
ب
ا
ی
خ
046
ی
ت
س
پ
د
ک
،
:
0465656666
ن
ف
ل
ت
:
54610
4
ارسالی توسط بیمارستان و سایر مراکز بهداشتی و درمانی،
نسبت به محاسبه هزینه های ناشی از اجرای قانون به
تفکیک سهم متقاضی و مراکز مذکور اقدام و مراتب را جهت وصول به دستگاه مربوطه اعلام نمایند
.

پس از تعیین تکلیف
هزینه های
ایجاد شده در سیستم مکانیزه توسط واحد درآمد حق بیمه، واحد مستمریها نسبت به
صدور نامه اعلام
ترک کار بیمه شده و انجام سایر اقدامات وفق رویه جاری جهت صدور حکم بازنشستگی  اقدام
می نماید
.

حکم بازنشستگی مشمولان این بخشنامه با کد اساس برقراری
«
07976
 »
با عنوان
 «
بازنشستگی کارکنان بیمارستانها و
مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاههای اجرایی

بخشن
امه
2
/
43
 »
و حکم بازنشستگی مشمولین بخشنامه
0
/
43
با
کد اساس برقراری
«
07972
 »
با عنوان
«
بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید
و امور ایثارگران

بخشنامه
0
/
43
 »
صادر
می گردد
.

پس از صدور حکم مستمری بازنشستگی، مابه التفاوت هزینه های مربوطه شامل حق
بیمه و مستمری پرداختی از
تاریخ برقراری تا زمان بازنشستگی قانونی به صورت هوشمند توسط سیستم مکانیزه مستمریها محاسبه و در سیستم
پیگیری مطالبات واحد درآمد حق بیمه منظور خواهد شد
.

نحوه نگهداری حساب هزینه ها و وجوه دریافت شده ناشی از اجرای این بخشنامه، متعاقباً
از سوی معاونت اداری و
مالی اعلام خواهد شد
.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین بیمه ای و اداری مالی، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی
مستمری ها، درآمد حق بیمه و امورمالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای بیمه ای و شرک
ت مشاور
مدیریت و
خدمات ماشینی تا
مین خواهند بود
.
ا
ن
م
و
 …
ق
ی
ف
و
ت
ل
ا
ش
خ
ب
ر
و
ن
ی
ق
ت
د
ی
س
ر
ت
ك
د
ل
م
ا
ع
یر
د
م
سازمان
ت
أ
ن
ی
م
ی
ع
ا
م
ت
ج
ا
ن
ا
یر
ا
ی
م
لا
س
ا
ی
ر
و
ه
م
ج
ی
ع
ا
م
ت
ج
ا
ه
فا
ر
و
ر
ا
ک
،
ن
و
ا
ع
ت
ت
ر
ا
ز
و
ه
ر
ا
م
ش
:
6565
/
65
/
0111
تاریخ
:
01
/
16
/
0065
ت
س
پيو
:
د
ر
ا
د
ش ش
:
9374068
ن
ا
ر
ه
ت
:
ک
لا
پ
،
ی
د
ا
ز
آ
ن
ا
ب
ا
ی
خ
046
ی
ت
س
پ
د
ک
،
:
0465656666
ن
ف
ل
ت
:
54610
5
اداره کل تامین اجتماعی
استان
………….
شعبه
………….
به پیوست تصویب نامه شماره
070404
/
ت
10260
هـ مورخ
00
/
9
/
81
هیأت محترم وزیران، مبنی بر اجرای بند
(
1
 )
آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل
سخت و
زیان آور موضوع تصویب نامه شماره
41334
/
ت
312
مورخ
67
/
1
/
0639
در خصوص تعیین برخی از مشاغل
کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور ارسال و نظر کلیه
واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید
 :
الف
 )
مشمولین و شرایط لازم
0

کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی،
شهرداری ها، بانک ها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای عمومی غیر
دولتی که دارای حداقل
27
سال تمام سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه بوده
و       ایام
مذکور را طبق تبصره
(
0
 )
بند
(
1
 )
آیین نامه صدرالاشاره ، متصدی هر یک از مشاغل مذکور در جدول بند
(
2
 )
این بخشنامه باشند می توانند
بدون شرط سنی تقاضای بازنشستگی خود را به بالاترین مقام دستگاه ارائه و در صور
ت موافقت با بازنشستگی
آنان، می بایست درخواست مربوطه همراه با کلیه احکام پرسنلی از بدو استخدام، تائیدیه اشتغال در پستهای
سازمانی و خلاصه پرونده پرسنلی متقاضی پس از ممهور نمودن به مهر برابر با اصل، به منظور بررسی احراز شرایط
به آخرین شعبه دریافت کننده حق بیم
ه ارسال گردد
 .6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام