کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

نحوه ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال

دستورالعمل بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- موضوع ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال (بخشنامه شماره ۹۸۷۳/ص/۲۱۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ صندوق بازنشستگی کشوری)

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام و احترام

به پیوست دستورالعمل چگونگی اجرای بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ در صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌گردد.

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا به هنگام صدور احکام کارگزینی، مرخصی بدون حقوق، بازخرید خدمت، اخراج، استعفاء و یا انتقال برای کارکنان تابعه، مراتب به نحو مقتضی به کارمندانی که در هر یک از حالت‌های استخدامی یادشده قرار می‌گیرند اطلاع‌رسانی شود تا از ظرفیت قانونی برای حفظ رابطه اشتراکی خود در این صندوق استفاده نمایند.

اکبر افتخاری- مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری

دستورالعمل نحوه اجرای بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در صندوق بازنشستگی کشوری

در اجرای بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری (من‌بعد در این دستورالعمل صندوق نامیده می‌شود) که از دستگاه اجرایی متبوع خود بازخرید خدمت، مستعفی یا اخراج می‌شوند و یا از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نمایند و یا به دستگاه اجرایی دیگر منتقل می‌شوند، می‌توانند در صورت تمایل و با ارائه تقاضای کتبی، مشروط به عدم دریافت یا انتقال تمام یا قسمتی از کسور بازنشستگی پرداختی، با عقد قرارداد و با رعایت مفاد این دستورالعمل به شرح بندهای آتی بدون محدودیت زمانی همچنان به اشتراک خود در صندوق ادامه دهند.

بخش اول: ادامه اشتراک در حالات بازخرید خدمت- استعفا- اخراج- مرخصی بدون حقوق

۱- این قبیل کارکنان می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل قانونی تقاضای کتبی حفظ رابطه و ادامه اشتراک در این صندوق را حداکثر تا سه ماه از تاریخ صدور حکم کارگزینی مربوطه (بازخرید خدمت- استعفا- اخراج- مرخصی بدون حقوق) به مدیریت این صندوق در استان محل اقامت ارائه نمایند تا پس از ملاحظه و بررسی پرونده استخدامی توسط مدیریت اجرایی صندوق و عقد قرارداد ادامه اشتراک، کسور بازنشستگی متعلقه اعم از سهم خود و کارفرما را با رعایت موارد زیر به حساب صندوق واریز نمایند:

الف- مراجعه حضوری متقاضی یا وکیل قانونی وی به مدیریت این صندوق در استان محل اقامت و ثبت تقاضای کتبی ادامه اشتراک با ارائه؛

الف-۱- تصویر مصدق اولین حکم استخدامی که به واسطه آن مشترک صندوق شده

الف-۲- تصویر مصدق تمامی صفحات شناسنامه

الف-۳- تصویر مصدق کارت ملی متقاضی (در صورت مراجعه وکیل؛ ارائه اصل و تصویر مصدق وکالت نامه که مؤید اجازه عقد قرارداد خویش فرمایی باشد و تصویر مصدق تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی موکل و وکیل)

الف-۴- تصویر مصدق حکم کارگزینی بازخرید خدمت- استعفاء- اخراج- مرخصی بدون حقوق

الف-۵- تصویر مصدق آخرین حکم حقوقی زمان اشتغال تمام وقت که حاوی حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی باشد.

ب- مبنای محاسبه کسور پرداختی مشمولین این دستورالعمل، حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور در آخرین حکم کارگزینی در حالت اشتغال تمام وقت در دستگاه اجرایی محل خدمت با رعایت مبلغ حداقل و حداکثر حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی کارکنان دولت است که از سوی هیأت وزیران ابلاغ می گردد. مبلغ کسور قابل پرداخت کتباً از سوی مدیریت صندوق به متقاضی یا وکیل وی به نشانی اعلامی از سوی مشترک ابلاغ می‌گردد.

پ- نرخ کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما که تماماً توسط مشترک موضوع این دستورالعمل پرداخت می‌گردد، مطابق مقررات مورد عمل برای سایر مشترکین صندوق تعیین می‌شود.

ت- میزان کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند و کارفرما در ابتدای هر سال متناسب با میزان افزایش سالانه حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری که از سوی هیأت وزیران تعیین می‌شود با رعایت مبلغ حداقل و حداکثر حقوق موضوع جزء (ب) همین بند افزایش می‌یابد و کتباً یا سیستمی به مشترک موضوع این دستورالعمل به نشانی یا شماره تماس اعلامی از سوی وی ابلاغ می‌گردد.

ث- اولین ماه افزایش موضوع جزء (ت) این دستورالعمل علاوه بر کسور بازنشستگی به حساب صندوق واریز می‌شود.

ج- چنانچه تقاضای ادامه اشتراک ظرف مدت مذکور در بند (۱) ارائه شود، ادامه اشتراک با پرداخت کسور معوقه از تاریخ اجرای حکم خواهد بود (فاصله زمانی بین تاریخ اجرای حکم و تاریخ صدور حکم نمی‌باید بیش از یک سال باشد). در غیر اینصورت ادامه اشتراک از تاریخ ثبت تقاضای کتبی متقاضی در مدیریت این صندوق در استان محل اقامت خواهد بود و در مورد اخیر فاصله زمانی اجرای حکم تا تاریخ ثبت تقاضا جزو سابقه اشتراک در صندوق منظور نمی‌گردد.

چ- متقاضیان ادامه اشتراک در صندوق متعهد و مکلفند که کسور بازنشستگی هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد به شماره حساب بانکی صندوق که در متن قرارداد تعیین شده، واریز نمایند. تأخیر در پرداخت کسور متعلقه مشمول جریمه دیرکرد طبق ضوابط صندوق می‌شود.

ح- در صورتی که پرداخت کسور بازنشستگی حداکثر تا شش ماه متوقف شود، مشترک می‌تواند با پرداخت یکجای کسور معوقه با احتساب خسارت دیرکرد به میزان نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر، همچنان به اشتراک خود در صندوق ادامه دهد. توقف پرداخت به مدت بیش از شش ماه، موجب انفساخ قرارداد بوده و ادامه اشتراک مجدد از تاریخ تقاضای کتبی جدید  وبا ارائه و ثبت تقاضای مجدد به مدیریت صندوق در استان محل اقامت و عقد قرارداد جدید مطابق مقررات این دستورالعمل خواهد بود. در حالت اخیر مدت توقف و عدم پرداخت کسور جزو سوابق اشتراک در صندوق محسوب نمی‌شود.

۲- به منظور آگاهی کارکنان از امکان حفظ و ادامه اشتراک در صندوق در حالت‌های استخدامی موضوع این دستورالعمل دستگاه اجرایی می‌باید عبارت؛ «در صورت تمایل به ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و عقد قرارداد خویش فرمایی، می‌باید به مدیریت صندوق بازنشستگی کشور در استان مراجعه فرمایید.» را حسب مورد در متن شرح احکام کارگزینی مرخصی بدون حقوق، استعفا،  اخراج و یا بازخرید خدمت کارمند درج نماید. این دستورالعمل در پایگاه اطلاع رسانی صندوق نیز درج می‌گردد.

۳- کارکنان دستگاه های اجرایی مشترک صندوق که از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹ بازخرید خدمت شده و نیز کارکنانی که از ابتدای سال ۱۳۹۰ بازخرید خدمت، اخراج و یا مستعفی شده اند، می‌توانند به ترتیب در اجرای بند (الف) ماده (۱۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۳۰) قانون برنامه پنجم توسعه با مراجعه به مدیریت اجرایی صندوق در استان محل اقامت در چارچوب مفاد این دستورالعمل از تاریخ ثبت تقاضای کتبی با پرداخت کسور متعلقه به اشتراک خود در صندوق ادامه دهند.

بخش دوم- ادامه اشتراک در صورت انتقال

۴- کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی مشترک این صندوق که به موجب قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی دیگر منتقل می‌شوند و دستگاه اجرایی محل انتقال آنان (دستگاه مقصد) تابع صندوق بیمه‌ای دیگری می‌باشد، مادام که کتباً تقاضای تغییر صدوق و خروج از این صندوق را به امور اداری و مالی دستگاه اجرایی محل انتقال ارائه نداده باشند، همچنان مشترک این صندوق باقی می مانند. در این حالت دستگاه اجرایی محل انقتال (دستگاه مقصد) مکلف است کسور بازنشستگی آنان اعم از سهم کارمند و کارفرما و مقرری ماه اول را بر اساس مقررات مورد عمل صندوق کسر و به حساب صندوق واریز نماید. بازنشستگی، ازکارافتادگی و برقراری حقوق وظیفه وراث در مورد مشمولین این بند با رعایت مقررات عمومی بازنشستگی و وظیفه مورد عمل صندوق در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آنها می باشد.

بخش سوم: بازنشستگی

۵- متقاضیان ادامه اشتراک در صندوق که رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوعه به دلیل بازخرید خدمت، استعفاء یا اخراج قطع شده و اشتراک خود در صندوق را با پرداخت کامل کسور متعلقه در چارچوب مفاد این دستورالعمل و قرارداد منعقده حفظ نموده اند، می توانند با رعایت شرایط زیر حسب مورد از حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و وظیفه وراث برخوردار شوند:

الف- مشترک طرف قرارداد می‌تواند در صورت دارا بودن حداقل سی سال (۳۰ سال) سابقه پرداخت کسور یا دارا بودن حداقل ۶۵ سال سن یا لااقل بیست و پنج سال (۲۵ سال) سابقه پرداخت کسور درخواست بازنشستگی نماید و صندوق مکلف به قبول آن است. افزایش شرط سنی و سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی کارکنان دولت از سوی قانوگذار در مورد مشمولین این دستورالعمل هم مجرا خواهد بود.

– بازنشستگی متقاضیانی که با داشتن شرایط عمومی بازنشستگی اقدام به عقد قرارداد خویش فرمایی می نمایند، منوط به پرداخت حداقل یک ماه کسور بازنشستگی در چارچوب این دستورالعمل می‌باشد.

ب- حقوق وظیفه ازکارافتادگی با معرفی صندوق و پس از تأیید مراتب از کارافتادگی کلی مشترک از سوی کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید کمیته فنی بیمه‌ای و نیز حقوق وظیفه ورثه در صورت فوت مشترک به تناسب مدت پرداخت کسور با رعایت مقررات مورد عمل صندوق در خصوص از کارافتادگی و فوت عادی محاسبه و برقرار می‌گردد.

پ- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مطابق قوانین و مقررات عمومی مورد عمل صندوق درباره روش محاسبه حقوق بازنشستگی در قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه می‌گردد.

ت- ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مشترکین موضوع این دستورالعمل و سهم هر یک از آنان و سایر شرایط مقرر با رعایت مواد ۸۶ و ۸۷ قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات موضوعه مورد عمل صندوق می‌باشد.

ث- برقراری حقوق وظییفه فوت یا از کارافتادگی مشمولین این دستورالعمل مشروط بر آن است که فرد مشترک حداقل در دو سال منتهی به فوت یا از کارافتادگی کسور بازنشستگی متعلقه را بدون انقطاع پرداخت نموده باشد. در غیر اینصورت حقوق وظیفه بر مبنای مبلغ مشمول کسور در دو سال منتهی به آخرین ماه پرداخت کسور (در حالت اشتغال یا خویش فرمایی موضوع این دستورالعمل) محاسبه می‌گردد و ایام عدم پرداخت کسور در احتساب مدت مؤثر در تعیین حقوق وظیفه محاسبه نمی‌گردد.

۶- کارکنانی که در طول اجرای بند (الف) ماده (۱۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه و نیز ماده (۳۰) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بعد از ۱/۱/۱۳۹۶ در اجرای بند (الف) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در حالت مرخصی بدون حقوق در چارچوب این دستورالعمل و یا عقد قرارداد خویش فرمایی و پرداخت کامل کسور بازنشستگی در اشتراک صندوق باقی می مانند. در مدت مزبور از لحاظ پرداخت کسور و تأخیر دیرکرد تابع مقررات این دستورالعمل بوده و پس از خاتمه مرخصی و یا انتصاب مجدد و اشتغال و نیر در مواردی که قبل از اشتغال مجدد بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شوند، از لحاظ برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه تابع قوانین استخدامی مربوط و مقررات عمومی بازنشستگی و وظیفه مورد عمل صندوق می‌باشند.

بخش چهارم: سایر مقررات

۷- در مورد آن بخش از سوابق خدمت غیررسمی تمام وقت و قابل قبول دولتی متقاضی ادامه اشتراک که مدارک مثبته آن در هنگام اشتغال به دستگاه محل خدمت ارائه و در احکام کارگزینی صادره از سوی دستگاه اجرایی از نظر ترفیع پایه، افزایش سنواتی، امتیاز حق شغل، ارتقاء گروه یا طبقه و سایر عناونی مشابه (مطابق مقررات مورد عمل صندوق برای سایر مشترکین) منظور شده، لیکن کسور بازنشستگی آن در دوران اشتغال و خدمت به این صندوق پرداخت یا منتقل نگردیده، مشروط به آنکه متقاضی ادامه اشتراک حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ عقد قرارداد نسبت به ارائه وثبت تقاضای کتبی برای تعیین بدهی کسور ایام مذکور اقدام نماید، مدت مذکور با پرداخت کسور متعلقه بر مبنای بیست و دو نیم درصد (۲۲/۵ درصد) آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در زمان قطع رابطه استخدامی به عنوان سابقه خدمت در جمع سوابق قابل قبول مؤثر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می‌گردد.

الف- به درخواست‌هایی که پس از سپری شدن شش ماه مهلت مقرر ارائه می‌گردد ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ب- مدیریت اجرایی صندوق موظف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اخذ و ثبت تقاضای مشترک خویش فرما نسبت به محاسبه و تعیین و ابلاغ بدهی کسور سوابق خدمت مورد اشاره این بند به متقاضی (طبق نشانی که قبلا اعلام داشته) اقدام نماید.

پ- مشترک خویش‌فرما مکلف است مبلغ کسور یا مابه التفاوت اعلام شده را حداکثر معادل ماه‌های مورد احتساب از تاریخ ابلاغ به حساب صندوق واریز نمایند.

ت- در صورتی که مشترک موضوع این دستورالعمل تمام یا بخشی از مبلغ کسور یا مابه‌التفاوت اعلام شده را پرداخت ننماید؛ احتساب سوابق خدمت موضوع این بند منوط به تقاضای مجدد مشترک و پرداخت کسور بازنشستگی یا مابه التفاوت بر مبنای حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی در زمان مراجعه مجدد و تقاضای جدید (تجدید محاسبه کسور) می باشد.

ث- برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه برای مشترک خویش فرما موکول به تسویه بدهی کسور سوابق خدمت غررسمی و مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه از سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی (خسب مورد موضوع قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ و یا ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه) قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی و یا فوت می‌باشد.

ج- مدت حضور داوطلبانه در جبهه موضوع ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بنا به تقاضای مشترک خویش فرما و یا پرداخت و تسویه کسور بازنشستگی متعلقه بر اساس بیست و دو نیم درصد (۲۲/۵ درصد) حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در هنگام تقاضا از نظر بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد.

۸- مشترکین موضوع این دستورالعمل در مدتی که با عقد قرارداد در اشتراک صندوق قرار دارند، در مورد نقل و انتقال کسور یا حق بیمه از سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت تابع قوانین و مقررات عمومی مورد عمل صندوق می باشند، مشترک مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ عقد قرارداد نسبت به انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی سابقه خدمت قابل قبول از صندوق بیمه ای قبلی به صندوق اقدام نماید.

۹- انتقال کسور بازنشستگی دوران خدمت و حالت اشتغال ایام خویش فرمایی موضوع این دستورالعمل به سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و نیز استرداد آن پس از قطع رابطه اشتراک با این صندوق با تقاضای خویش فرما و در چارچوب مقررات عمومی مورد عمل این صندوق قابل انجام می باشد.

۱۰- صندوق در قبال مشترکینی که پس از بازخرید خدمت، اخراج و یا استفاء از دستگاه اجرایی محل خدمت سابق متتزع شده و یا عقد قرارداد خویش فرمایی در اجرایی این دستورالعمل اشتراک خود را با پرداخت کامل کسور متعلقه در این صندوق حفظ و ادامه می دهند، متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه ورثه با رعایت مبلغ حداقل و سقف حداکثر حقوق بازنشستگی و ضریب سالیانه افزایش حقوق مصوب هیأت وزیران می باشد.

۱۱- مشترکین خویش فرمای موضوع این دستورالعمل در مورد استفاده از خدمات بیمه درمان کماکان تابع مقررات سازمان بیمه سلامت ایران می‌باشند.

۱۲- کارکنانیکه در اجرای احکام قانونی مقرر در برنامه های چهارم و پنجم توسعه حسب تقاضا و به موجب عقد قرارداد با پرداخت کسور بازنشستگی به اشتراک خود در صندوق ادامه داده و اشتراک آنان تا ۱/۱/۱۳۹۶ ادامه داشته است، از تاریخ مزبور به بعد نیز با رعایت مقررات این دستورالعمل می توانند همچنان در اشتراک صندوق باقی بمانند.

۱۳- متقاضیان ادامه اشتراک مکلفند در مدت قرارداد کسور بازنشستگی و مقرری ماه اول را به حساب شماره ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶ صندوق نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهران (کد شعبه ۷۶۳) واریز و رسید بانکی را به مدیریت صندوق در استان تحویل و رسید تأییدیه آن را دریافت دارند.

۱۴- تغییراتی که به موجب مصوبات قانونی در آینده در موضوع ضوابط و مقررات عمومی بازنشستگی و وظیفه مشترکین صندوق ایجاد خواهد شد؛ شامل مشترکین موضوع این دستورالعمل هم خواهد بود. آن بخش از سازو کار و ترتیبات اجرایی این دستورالعمل که به صورت الکترونیک قابل انجام می‌باشد از سوی صندوق ایجاد و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۱۵- قرارداد موضوع این دستورالعمل توسط صندوق در دو نسخه با ارزش مساوی تنظیم و به امضای مدیر صندوق در استان محل اقامت و متقاضی اشتراک می‌رسد. امضای قرارداد توسط متقاضی به منزله اطلاع و آگاهی از مفاد این دستورالعمل است.

مقررات مرتبط:

– دستورالعمل بند الف ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سال ۱۳۹۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام