کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی- پیوست (۲) بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت موضوع دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی)

عنوان شغل: کارشناس امور فرهنگی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برقراري و توسعه روابط فرهنگی، هنري و شناساندن جنبه هاي مختلف فرهنگ و تمدن ایران به کشورهاي مختلف، بررسی برنامه هاي یونسکو در زمینه هاي مختلف علوم، برقراري ارتباط با سازمان ها و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی کشور جهت کسب اطلاعات لازم یا طرح ریزي، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– تماس با دستگاه هاي مختلف دولتی و ملی که به نحوي در برگزاري مراسم بزرگداشت ها، کنگره ها، یادبودها و جشنواره ها دخالت و شرکت دارند

– تهیه و تنظیم پرسشنامه ها و آمارهاي مربوط به آموزش و پرورش، فرهنگ، علوم، فلسفه و ارتباطات و نیز جمع آوري و کسب نظر از سازمان هاي ذیربط در زمینه هاي فوق

– بررسی زمینه هاي موجود جهت توسعه روابط فرهنگی با کشورهاي مختلف

– ایجاد و توسعه کتابخانه در کشورهاي هدف با محتواي کتاب ها و متون مربوط به ادبیات و فرهنگ ایران

– انجام مطالعات لازم جهت کسب اطلاع در زمینه مسایل گوناگون فرهنگی و انجام بعضی تحقیقات فرهنگی و تهیه گزارش ها و مقالات در زمینه مباحث فرهنگی نظیر تهیه مونوگرافی مناطق نظارت بر تهیه فیلم هاي مستند مردم شناسی، شرکت در کاوش هاي زیرزمینی به منظور گردآوري مواد و مطالب و شواهد و مدارك مربوط به مردم شناسی

– پیشنهاد تأسیس و اداره نمایشگاه ها و موزه هاي مربوط به مردم شناسی و هنرهاي محلی و غیره

– اقدام در زمینه تشویق و تقدیر از شخصیت هایی که به نحوي در انجام و معرفی و بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایران کوشیده اند

– تماس با مؤسسات فرهنگی، محققان و متخصصان به منظور برقراري مبادلات فرهنگی و هنري

– ایجاد ارتباط با سازمان هاي آموزشی، فرهنگی و علمی کشور به منظور هماهنگی کار آنان با برنامه هاي یونسکو و تأمین احتیاجات آنان از محل برنامه هاي یونسکو

– هماهنگ کردن فعالیت هاي گروه هاي تحقیقاتی تحت سرپرستی

– تشکیل جلسات سخنرانی و سمینارها و نمایشگاه ها و برنامه هاي مختلف رادیویی و تلویزیونی

– انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات:

– گواهینامه لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، برنامه ریزي امور فرهنگی ، فرهنگ وزبانهاي باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان وادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عرب ، فرهنگ ومعارف اسلامی ، فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ، برنامه ریزي علوم اجتماعی ، پژوهشگري علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی، جمعیت شناسی ، روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، الهیات و معارف اسلامی ، معارف اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی ، علوم وحدیث ، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی ، علوم قرانی و حدیث ، علوم قرانی ، زبان خارجی بین المللی، علوم سیاسی وروابط بین المللل، درجات ( 1) تا ( 3) حفظ قران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۳۶/۲۰۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰).

۲- مهارت:

– تسلط به رایانه و یکی از زبان هاي خارجی (ترجیحاً انگلیسی، فرانسه، عربی)

– توانایی کار با نرم افزارهاي رایج در زمینه تخصص مربوطه

– توانایی برقراري ارتباط مؤثر

۳- دوره هاي آموزشی:

– آشنایی با قانون مطبوعات

– آشنایی با امور اقلیت هاي دینی

– کتاب و کتابخوانی

عنوان شغل: مربی امور هنري

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار تدریس در رشته هاي مختلف هنري در یکی از مراکز آموزش هنري و انجام تحقیقات و بررسی هاي لازم در زمینه مواد مورد تدریس بوده یا طرح ریزي، هماهنگی و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– اشتغال به تدریس موظف هفتگی طبق برنامه مصوب سالانه ابلاغ شده

– تعیین تکالیف و تمرین هاي لازم و بازدید تکالیف و تمرینات هنرجویان و اقدام در جهت رفع اشکالات و اشتباهات

– حضور یافتن در شوراهاي فنی و هنرستان و تشریک مساعی در فعالیت هاي شورا

– تنظیم و ارسال گزارشات لازم در مورد چگونگی فعالیت و تحصیل هنرجویان ضعیف به رییس هنرستان در فواصل تعیین شده

– گزارش وضع تحصیلی و اخلاقی و انضباطی هنرجویان به مسئولان مربوط و انجام حضور و غیاب

– ثبت خلاصه درس روزانه در دفتر کلاس و امضاي دفتر کلاس و دفتر حضور و غیاب

– اجراي برنامه هاي امتحانی طبق برنامه و آیین نامه

– نظارت بر تنظیم برنامه هاي امتحانی و برنامه هفتگی کلاس ها و تقسیم ساعات کار دبیران

– تقسیم وظایف بین هنرآموزان و سایر کارکنان هنرستان

– هماهنگ کردن برنامه هاي درسی از لحاظ تدریس عملی و نظري

– حضور در کلاس و کارگاه و نظارت بر طرز تدریس هنرآموزان به منظور راهنمایی آنان

– مراقبت بهداشت محیط و معرفی کارکنان و هنرجویان به مراکز بهداشتی در صورت لزوم

– دایر نگهداشتن دفتر هنرستان در تعطیلات تابستان طبق دستور اداره کل پژوهش و آموزش هنري

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات:

– گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس ، دکتراي تخصصی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی هنری مربوط و دارندگان درجات هنری ۱-۴ حسب موضوع مورد تدریس

۲- مهارت:

– توانایی تهیه طرح درسی

– توانایی تدریس هنر

۳- دوره هاي آموزشی:

– تاریخ هنر

– روش هاي نوین تدریس امور هنري

– قوانین و مقررات مرتبط با امور هنري

عنوان شغل: کارشناس سمعی و بصري

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع آوري، تنظیم، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوري شده در زمینه هاي امور سمعی و بصري یا هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– جمع آوري، تجزیه و تحلیل، مطالعه و بررسی اطلاعات و آمار موردنیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیت هاي آموزش سمعی و بصري

– شرکت در سمینارهاي داخلی و خارجی و نمایشگاه هاي سمعی و بصري به منظور آگاهی از پیشرفت هاي وسایل سمعی و بصري و پدیده هاي تازه سمعی و بصري

– تهیه و تنظیم برنامه هاي آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصري و کاربرد آنها

– بررسی و تحقیق درباره وسایل جدید سمعی و بصري به منظور تطابق آنها با نیازهاي فرهنگی ایران

– اظهارنظر درباره مواردي که به عنوان ابزار کار معلمین یا راهنمایان فرهنگی یا متصدیان نمایش فیلم مورد استفاده قرار می گیرد

– برقراري ارتباط با واحدهاي مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور آگاهی از نیازمندي هاي آنان در زمینه هاي سمعی و بصري

– برگزاري دوره هاي آموزشی و توجیهی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسؤولان ذیربط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

– گواهینامه لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی تکنولوژي آموزشی و برق (الکترونیک)، فیزیک، صدا و تصویر، سینما و تلویزیون

– ارتباط تصویري گرایش هاي: ارتباط تصویري، تصویرسازي، تصویر متحرك (انیمیشن)

– تولید سیما

– تلویزیون و هنرهاي دیجیتال

2- مهارت:

– تسلط به یکی از زبان هاي خارجی (ترجیحاً انگلیسی)

– توانایی کاربست تکنولوژي روز در زمینه وسایل سمعی و بصري (حسب تخصص مربوط)

3- دوره هاي آموزشی:

– آشنایی با قوانین و مقررات فنی سمعی و بصري

– آشنایی با فناوري هاي نوین امور سمعی و بصري

عنوان شغل: کارشناس امور هنري

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامه هاي هنري در زمینه تئاتر، موسیقی، نمایش، سرودخوانی جهت اجراي برنامه هاي صحنه اي، تهیه طرح هاي گوناگون جهت تأسیسات، ابنیه و نمایشگاه ها، نظارت بر نمایش فیلم، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– انجام فعالیت هاي لازم در زمینه اشاعه و پیشرفت و تکامل فعالیت هاي تئاتر، موسیقی، نمایشگاه هاي عکس و هنرهاي ظریفه

– نظارت بر تهیه و تنظیم هر نوع وسیله جهت فعالیت هاي هنري از قبیل لباس، تزیینات و غیره

– تهیه طرح هاي اجرایی جهت نمایشگاه هاي داخلی و خارجی و انجام فعالیت هاي لازم جهت ترتیب تزیین آنها

– تهیه و تنظیم و نظارت بر اجراي برنامه هاي تئاتر، نمایشگاه هاي عروسکی و برنامه هاي فرهنگی

– تهیه طرح اولیه و طرح اجرایی دکوراسیون داخلی تأسیسات، ابنیه نمایشگاه ها و غیره

– انجام نظارت هاي لازم بر اجراي طرح هاي تهیه شده دکوراسیون صحنه

– ارزشیابی کار گروه هاي هنري و تهیه و تنظیم گزارش کار واحدهاي هنري

– بررسی و پیشنهاد خط مشی هاي جدید پیرامون اداره کارگاه هاي هنري

– انجام بررسی هاي لازم به قصد حصول اطلاعات از خط مشی هاي وضع شده در مورد فیلم و فیلمنامه

– تهیه برنامه کار سالیانه، طرح برگزاري نمایشگاه هاي عکس و سرپرستی هیأت داوران مسابقات عکاسی

– صدور پروانه نمایش فیلم

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

– گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی هنري و دارندگان درجات هنري ( 1) تا ( 3) حسب تخصص موردنیاز

2- مهارت:

– توان کاربست نرم افزارهاي رایج در زمینه هنري حسب تخصص مربوط

– توانایی ارزیابی تولیدات هنري

۳- دوره هاي آموزشی:

– آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنري

عنوان شغل: کاردان امور هنري

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامه هاي جشنواره هاي تئاتر و موسیقی و فیلم و طرح جهت اجراي برنامه هاي صحنه اي، تهیه طرح هاي گوناگون جهت تأسیسات ابنیه و نمایشگاه ها را به عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– همکاري در اجراي طرح هاي تهیه شده دکوراسیون

– بازدید از کارگروه هاي هنري شهرستان ها و تنظیم گزارش کار واحدهاي هنري

– انجام فعالیت هاي لازم در زمینه اشاعه و پیشرفت و تکامل فعالیت هاي تئاتر، موسیقی و هنرهاي ظریفه

– تنظیم آمارها و نمودارهاي تهیه شده از سناریو، فیلم و پروانه نمایش و غیره

– همکاري در تعیین روش ها و خط مشی هاي لازم جهت پیشبرد هنر هاي مختلف

– همکاري در امر نظارت بر اجراي اجراي برنامه هاي تئاتر ها، سینماها و نمایشگاه هاي عروسکی و سایر برنامه هاي فرهنگی

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

– گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی هنري و دارندگان درجات (3) و (4) هنري حسب تخصص موردنیاز

۲- مهارت:

– آشنایی با مهارت هاي هفت گانه رایانه

– کاربرد وسایل و تجهیزات نوین هنري در زمینه تخصص مربوطه

3- دوره هاي آموزشی:

– آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنري

عنوان شغل: کاردان امور فرهنگی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برقراري و توسعه روابط فرهنگی، هنري و شناساندن جنبه هاي مختلف فرهنگ و تمدن ایران به کشورهاي مختلف، بررسی برنامه هاي یونسکو در زمینه هاي مختلف علوم، برقراري ارتباط با سازمان ها و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی کشور جهت کسب اطلاعات لازم را برعهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– همکاري در انجام مطالعات جهت کسب اطلاع در زمینه مسایل گوناگون فرهنگی و انجام بعضی تحقیقات فرهنگی و تهیه گزارش ها و مقالاتی در زمینه مباحثات فرهنگی

– تهیه و تنظیم پرسشنامه و آمار مربوط به فرهنگ و نیز جمع آوري و کسب نظر از سازمان هاي ذیربط در زمینه هاي فوق

– تماس با موسسات فرهنگی، محققان و متخصصان به منظور برقراري مبادلات فرهنگی و هنري

– انجام امور مربوط به توسعه روابط فرهنگی با کشورهاي مختلف

– انجام امور مربوط به تشویق و تقدیر از شخصیتهایی که به نحوي در انجام و معرفی و بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایرانی کوشیده اند

– تماس با دستگاه هاي مختلف دولتی و ملی که به نحوي در برگزاري مراسم بزرگداشت ها،کنگره ها،یادبودها و جشنواره ها دخالت و شرکت دارند

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

– گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، برنامه ریزي امور فرهنگی ، فرهنگ وزبانهاي باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان وادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عرب ، فرهنگ ومعارف اسلامی ، فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ، برنامه ریزي علوم اجتماعی ، پژوهشگري علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی، جمعیت شناسی ، روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، الهیات و معارف اسلامی ، معارف اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی ، علوم وحدیث ، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی ، علوم قرانی و حدیث ، علوم قرانی ، زبان خارجی بین المللی ، علوم سیاسی وروابط بین المللل، درجات ( 1) تا ( 3) حفظ قران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۳۶/۲۰۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰).

2- مهارت:

– آشنایی با یکی از زبان هاي خارجی (ترجیحاً انگلیسی، عربی و یا فرانسه)

– توانایی برقراري ارتباط مؤثر با دیگران

3- دوره هاي آموزشی:

– آشنایی با امور و مذاهب اسلامی اقلیت هاي دینی

– کتاب و کتابخوانی

عنوان شغل: کارشناس امور آموزشی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامه ریزي آموزشی، تحقیق و ارزشیابی برنامه هاي آموزش ضمن خدمت و انتشار مواد درسی دوره هاي مختلف، انجام امور آموزشی و امتحانی واحدهاي اجرایی آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی و نظارت بر طرح هاي سوادآموزي، آموزش کودکان استثنایی، آموزش عشایري و آموزش مقاطع مختلف تحصیلی (اعم از ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، تربیت معلم، سطوح مختلف دوره هاي دانشگاهی، تهیه و تدوین آیین نامه هاي درسی و امتحانی، طرح ریزي، هماهنگی و پیگیري قوانین و مقررات و سایر مصوبات مربوط به اجراي برنامه هاي آموزشی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– جمع آوري و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی

– تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه هاي آموزشی

– برنامه ریزي، ارزشیابی و نظارت بر اجراي فعالیت هاي آموزشی

– برنامه ریزي براي توسعه آموزش ضمن خدمت با توجه به نتایج ارزشیابی

– تهیه و تنظیم و اجراي تست هاي ارزشیابی فعالیت هاي آموزشی

– نظارت بر تهیه و تنظیم اساسنامه هاي واحدهاي آموزشی و طرح هاي لازم، جهت تأسیس و توسعه واحدهاي

آموزشی

– تهیه و تنظیم برنامه ها و دستورالعمل هاي لازم جهت برگزاري کلاس هاي کارآموزي و سمینارهاي آموزشی

– اجراي برنامه هاي آموزشی طی دوره

– ارزشیابی مستمر فعالیت هاي مراکز آموزشی به منظور تعیین روش هاي مناسب جهت بهبود برنامه هاي آموزشی و رفع نارسایی هاي موجود

– هماهنگ کردن روش هاي اجراي مصوبات آموزشی در موسسات مربوط و تعیین روش ها و معیارهاي ارزشیابی

– نظارت بر امور مربوط به برنامه ریزي توسعه آموزش دانش آموزان استثنایی، عشایري، سوادآموزي و …

– نظارت بر تشکیل و اداره انجمن هاي معلمان، مشاوران راهنماي تحصیلی، معلمان، دانش آموزان استثنایی و مربیان

– بررسی کلیه فعالیت هاي مربوط به برنامه ریزي آموزشی از لحاظ نیروي انسانی و مادي براساس برنامه هاي اجرا شده

– شرکت در جلسات و کمیسیون هاي مختلف آموزشی

– برآورد کلی اعتبار موردنیاز واحدهاي آموزشی از لحاظ پرسنلی، ساختمان، لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی

– انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

-1 تحصیلات و معلومات:

– گواهینامه لیسانس ، فوق لیسانس ، دکتراي تخصصی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی ، مدیریت آموزشی، برنامه ریزي آموزشی، تکنولوژي آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزي درسی ، علوم تربیتی، مدیریت آموزش عالی، مدیریت (منابع انسانی)، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، آموزش بزرگسالان، تعلیم و تربیت اسلامی، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، سنجش و اندازه گیري ، روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش آموزش.

2- مهارت:

– توانایی نیازسنجی آموزشی

– توانایی طراحی آموزشی

– توانایی ارزشیابی آموزشی

۳- دوره هاي آموزشی:

– ارزشیابی آموزشی

– برنامه ریزي آموزشی

– توانمندسازي کارکنان

– نیازسنجی آموزشی

عنوان شغل: کاردان امور آموزشی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامه ریزي آموزشی، ارزشیابی برنامه هاي آموزش ضمن خدمت و جمع آوري اطلاعات و بررسی در مورد برنامه هاي آموزشی، انجام امور اجرایی و همکاري هاي لازم در امور مربوط به ارزشیابی و نظارت بر طرح هاي سوادآموزي ، آموزش کودکان استثنایی، آموزش عشایري و آموزش مقاطع مختلف تحصیلی (اعم از ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، تربیت معلم، سطوح مختلف دوره هاي دانشگاهی) را بر عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

– جمع آوري اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی

– انجام همکاري هاي لازم در امر نشر و چاپ نشریات آموزشی

– انجام اقدامات لازم جهت صدور گواهی نامه هاي شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشی پس از پایان دوره

– جمع آوري اطلاعات در زمینه تعلیم و تربیت کودکان استثنایی یا دانش آموزان عشایري و سوادآموزان

– همکاري با ناظرین در تهیه و تنظیم اساسنامه هاي واحدهاي آموزشی و طرح هاي لازم جهت تاسیس و توسعه واحدهاي آموزشی

– تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اجراي مقررات آموزشی مختلف

– انجام امور مقدماتی مربوط به تهیه و تنظیم و اجراي تست هاي ارزشیابی و فعالیت هاي آموزشی و استخراج نتایج آنها

– انجام امتحانات ورودي واحد آموزشی ضمن خدمت مربوط

– اجراي برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت و برنامه هاي آموزشی مدیریت در رشته هاي مختلف شغلی بر اساس نیازمندي هاي تعیین شده

– انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزي آموزشی، تکنولوژي آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزي درسی، علوم تربیتی، راهنماي آموزشی، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی و آموزش و پرورش ابتدایی

2- مهارت:

– توانایی نیازسنجی آموزشی

– توانایی طراحی آموزشی

– توانایی ارزشیابی آموزشی

3- دوره هاي آموزشی:

– ارزشیابی آموزشی

– برنامه ریزي آموزشی

– توانمندسازي کارکنان

– نیازسنجی آموزشی

عنوان شغل: کتابدار

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به: تنظیم کتب در قفسه ها، تدوین و ماشین کردن فیش هاي کتابخانه، تعیین کتب لازم براي تکمیل یک طبقه کتاب یا یک کتابخانه، ایجاد و توسعه و تکمیل کتابخانه ها و یا طرح ریزي، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت هاي فوق را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

– راهنمایی و ارایه خدمات به مراحعین در زمینه کتابهاي مورد نیاز

– تهیه و تدوین طرح هاي مرتبط با خدمات ویژه کتابخانه اي

– اجراي طرح هاي حفاظت و نگهداري منابع کتابخانه اي

– نظارت بر امر گردش و امانت کتاب و منابع کتابخانه اي بر اساس ضوابط

– همکاري در برنامه ریزي و اجراي طرح عادت به مطالعه و تشویق به کتابخوانی در سطح ملی

– دریافت و حفظ و نگهداري منابع خطی بر اساس استانداردهاي موجود

– همکاري در طراحی و انتشار فهرست نمایه و کتاب شناسی نسخه هاي خطی

– برنامه ریزي، اجرا و نظارت بر فهرست نویسی منابع کتابی و غیر کتابی کتابخانه ملی

– هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک هاي مختلف اطلاعاتی اعم از کتابشناسی ملی، فهرستگان ملی، سرعنوان هاي موضوعی، مستند مولفان، مستند ناشران و …

– نظارت و هماهنگی و اجراي برنامه گسترش منابع کتابخانه اي

– مستندسازي سرعنوان هاي موضوعی، مولفان و مشاهیر ، تنالگان ها و ناشران و ورود اطلاعات و تکمیل پیشینه هاي مستندسازي بانک مستندات

– نمایه سازي مقالات نشریات ادواري موجود در کتابخانه ملی و ورود اطلاعات و تکمیل پیشینه هاي نمایه سازي در بانک اطلاعاتی نمایه کتابخانه ملی بر اساس اصول و قواعد ملی و بین المللی

– همکاري و ارایه خدمات آموزشی و مشاوره اي علمی مربوط به سازماندهی به سایر کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و کتابداران

– ارایه خدمات شاپا (شماره استاندارد بین المللی پیایندها) و شابکا (شماره استاندارد بین المللی کتابخانه ها) به متقاضیان کشور و هماهنگی با پایگاه هاي بین المللی مرتبط

– انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا و یا همتراز در رشته هاي تحصیلی کتابداري، علوم کتابداري و اطلاع رسانی و برنامه ریزي کتابداري و ادبیات فارسی (صرفاً در مقطع لیسانس)

2- مهارت :

تسلط به زبان انگلیسی و رایانه، خلاقیت و ابتکار، فن بیان، توانایی برقراري ارتباط با دیگران، قدرت تشخیص بالا

3- دوره هاي آموزشی:

– فهرست نویسی

– آموزش کتابداري

توضیح: افرادي که در طی دوره تحصیل آموزش هاي مربوط را دیده اند به تشخیص دستگاه از طی دوره ها معاف می باشند.

عنوان شغل: کاردان سمعی و بصري

تعریف:

این شغل در بر گیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع آوري و تنظیم اطلاعات در زمینه هاي امور سمعی و بصري را برعهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– جمع آوري اطلاعات موردنیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیت هاي آموزش سمعی و بصري

– شرکت در سمینارهاي داخلی و خارجی و نمایشگاه هاي سمعی و بصري به منظور آگاهی از پیشرفت هاي وسایل سمعی و بصري و پدیده هاي تازه سمعی و بصري

– همکاري در تهیه و تنظیم برنامه هاي آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصري و کاربرد آنها

– برقراري ارتباط با واحدهاي مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت متبوعه و سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی به منظور آگاهی از نیازمندي هاي سمعی و بصري

– اظهارنظر درباره مواردي که به عنوان ابزار کار معلمین یا راهنمایان فرهنگی یا متصدیان نمایش فیلم مورد استفاده قرار می گیرد

– تشکیل دوره هاي آموزشی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسؤولان مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

– گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی تکنولوژي آموزشی (رادیو و تلویزیون)، معلم فنی برق (الکترونیک)، الکترونیک (رادیو و تلویزیون)، برق (الکترونیک)، سینما، ارتباط تصویري، تولید سیما

2- مهارت:

– آشنایی به یکی از زبان هاي خارجی (ترجیحاً انگلیسی)

– توان کار بست تکنولوژي روز در زمینه وسایل سمعی و بصري (حسب تخصص مربوط)

3- دوره هاي آموزشی:

– آشنایی با قوانین و مقررات فنی سمعی و بصري

– آشنایی با فناوري هاي نوین امور سمعی و بصري

عنوان شغل: کاردان امور پژوهشی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پستهایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع آوري اطلاعات در مورد برنامه هاي پژوهشی مختلف را بر عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– جمع آوري اطلاعات لازم در زمینه نیازها و طرحهاي پژوهشی

– پیگیري اجراي طرحهاي پژوهشی و تهیه گزارشهاي لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرح هاي مذکور و ارائه گزارشات جهت اتخاذ تصمیم لازم

– فراهم کردن وسایل و مقدمات بررسی پیشنهادهاي مربوط به ایجادتوسعه و انحلال هرگونه موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی در رشته هاي مختلف

– همکاري با کارشناسان مربوط در جهت انجام وظایف محوله

– انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس ویا همتراز در یکی از رشتههاي تحصیلی راهنماي آموزشی، امور دولتی (مدیریت تحقیقات آموزشی)، پژوهشگري علوم اجتماعی، مطالعات زنان (در مقطع کارشناسی) و یا یکی از رشته هاي تخصصی حسب موضوع موردپژوهش.

2- مهارت:

– آشنایی با یک زبان خارجی

– آشنایی با کار رایانه در امور تحقیقاتی

3 – دوره هاي آموزشی:

– روش تحقیق.

عنوان شغل: کارشناس امور پژوهشی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامههاي پژوهشی، بررسی، ارزشیابی و انتخاب پروژههاي تحقیقاتی و یا طرحریزي، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیتهاي فوق را عهده دار میباشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– بررسی مقدماتی و اظهارنظر درباره طرحهاي پژوهشی

– جمع آوري اطلاعات لازم در زمینه کلیه نیازها و طرحهاي پژوهشی و بررسی و تنظیم اطلاعات

– تهیه گزارش در مورد امور تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و افراد و پیشرفت برنامه هاي تحقیقاتی آنان.

– ارزشیابی فعالیتهاي پژوهشی و محققین و کوشش جهت رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارشات لازم در این زمینه.

– پیگیري اجراي طرحهاي پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرحهاي مزبور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

– بررسی و اظهارنظر در مورد ادامه فعالیت موسسات پژوهشی و محققینی که طرحهاي پژوهشی را انجام می دهند، با توجه به گزارشات فرستاده شده از لحاظ پیشرفت برنامهها اعم از کیفی و یا کمی.

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

گوهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی پژوهشگري علوم اجتماعی، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی با گرایشهاي (زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان) و یا یکی از رشته هاي تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش.

2 – مهارت :

– تسلط به یک زبان خارجی ترجیحاً انگلیسی

– تسلط به رایانه

– توان تجزیه و تحلیل بالا

3- دوره هاي آموزشی:

– روش تحقیق

عنوان شغل: عکاس و فیلمبردار

تعریف :

این شغل در برگیرنده پستهایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه عکس، فیلم و اسلاید را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– دریافت، نگهداري و استفاده از دستگاههاي مختلف عکاسی و فیلمبرداري و سایر تجهیزات مربوط

– شرکت در مجالس، محافل و برنامههاي خبري و عسکبرداري یا فیلمبرداري عکسبرداري یا فیلمبرداري از موضوعات مختلف از جمله افراد، مکانها، مدارك و غیره

– انجام تغییرات جزئی و رفع نواقص دستگاهها در حین فعالیت

– گزارش فعالیتهاي انجام شده در زمینه هاي تهیه عکس و فیلمبرداري و ارجاع به موقع به حوزه هاي مربوط خبري

– آماده نمودن وسایل و ابزارهاي کار عکاسی و فیلمبرداري جهت انجام به موقع امور

– انجام فعالیتهاي مربوط به آموزش فنون عکاسی و فیلمبرداري

– انجام فعالیت هاي لازم در جهت نگهداري و بایگانی فیلمها و عکسها

– انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

– تحصیلات و معلومات:

گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی عکاسی و فیلمبرداري، ارتباط تصویري، تدوین (فیلمنامه نویسی)، کارشناس فیلمسازي (تدوین)، عکاسی خبري و مرمت آثار فرهنگی (فیلم و عکس).

2 – مهارت :

– آشنایی به یکی از زبانهاي خارجی ترجیحاً انگلیسی

– خلاقیت و ابتکار

– قدرت اتخاذ تصمیم در انتخاب سوژه .

– آشنایی با نرم افزارهاي شغلی مربوط

3- دوره هاي آموزشی :

– آشنایی عمومی تخصصی (عکاسی و فیلمبرداري خبري)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام