کتاب استخدامی اداری ها
سلامت و تخلفات اداری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی‌ کشور (مصوبه شماره ۳۸۱۵/ت۳۱۸۰۳هـ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی‌ کشور (مصوبه شماره ۳۸۱۵/ت۳۱۸۰۳هـ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران)

وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی- وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری وزارت دادگستری‌

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1384.1.17 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات وفناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌، موضوع نامه شماره 125740 مورخ 1383.8.26 وزارت ‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (20) قانون مقررات
انتظامی هیات علمی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور -مصوب 1364- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌ کشور، موضوع تصویبنامه شماره 4456 مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- در ماده (26)، عبارت “یا محل دیگری‌” حذف و متن زیر به عنوان تبصره به آن الحاق می‌شود:

“تبصره- تخلفات اعضای هیأت علمی مامور در دستگاههای اجرایی (خارج از دانشگاهها و مراکزآموزشی و پژوهشی کشور) در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی دانشگاه یا مؤسسه مأموریت‌دهنده رسیدگی می‌شود.”

2- متن زیر به عنوان ماده (29) به فصل سوم اضافه و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح می‌شود:

“ماده 29- تخلفات اعضای هیأت رئیسه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین اعضای‌هیأتهای رسیدگی انتظامی‌، مدیران ستادی که عضو هیأت علمی می‌باشند و اعضای هیأت عملی شاغل دروزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی در هیأتهای بدوی و تجدیدنظررسیدگی انتظامی مستقر در ستاد هر یک از وزارتخانه‌های یادشده رسیدگی می‌شود.

تبصره- سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای عضو هیأت علمی بوده و پست مربوط به آن بارعایت قانون و یا اخذ مجوز از یکی از وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت‌، درمان وآموزش پزشکی ایجاد شده باشد، مشروط بر آنکه فاقد هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی‌ باشند موظفند تخلفات اعضای هیأت علمی خود را حسب مورد به وزارتخانه‌های مذکور علام نمایند. این قبیل‌ تخلفات بنا به تشخیص وزرای یادشده یا نمایندگان آنان در هیأتهای یکی از دانشگاههای مرکز استان مربوط ‌رسیدگی خواهد شد.”

محمدرضا عارف- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام