کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

آیین نامه استخدامی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، “شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌ گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی‌ بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

آیین نامه استخدامی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

1- طبق ماده (5) قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، “شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌ گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی‌ بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکت ها هزینه می‌ شود و نواحی صنعتی‌ که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می‌ گردد”.

2- بر اساس ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره شده و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور به ‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، مستثنی شده است.

3- طبق بند (4) ماده (10) اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، “بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیأ‌ت و‌زیران برای تصویب” از جمله و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی عنوان شده است.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به موارد فوق، آیین نامه یاد شده را که در جلسه مورخ 29 /10 /1395 مجمع عمومی عادی شرکت تصویب شده، برای سیر مراحل تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام