کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

ساماندهی مؤسسات پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه صنايع و معادن

ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسـته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعيين جايگاه سازماني دانشگاه صنايع و معادن و ارتقاي فعاليت‌هاي آموزشي اين دانشگاه (مصوبه ۳۱۳۸۳/۲۰۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی اداری)

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت مذكور و نيز تعيين جايگاه سازماني دانشگاه صنايع و معادن و ارتقاي فعاليت‌هاي آموزشي اين دانشگاه تصويب نمود:

۱- دانشگاه صنايع و معادن با دانشجويان، اساتيد، اعضاي هيأت علمي، كاركنان، منابع، امكانات، تأسيسات، اموال، دارايي‌ها، اعتبارات و ساختمان اداري واقع در خيابان كارگر شمالي به شماره پلاك ثبتي ۳۷۴۰ از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منتقل مي‌گردد.

تبصره ۱- ساير اراضي و املاك دانشگاه صنايع و معادن، از طريق ساز و كارهاي قانوني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش مي‌رسد.

تبصره ۲- اين بند جايگزين ماده ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۹۷۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ شوراي عالي اداري مي‌شود.

تبصره ۳- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است طي مدت ۲ ماه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تهيه ساختار تشكيلاتي دانشگاه و نيز تعيين تركيب هيأت امناي جديد با عضويت نماينده وزير و يكي از معاونين وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.

۲- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با وظايف، اختيارات، امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال، دارايي‌ها و تعهدات به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري منتقل مي‌شود.

تبصره- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به تعيين تركيب هيأت امناي جديد مؤسسه با عضويت نماينده وزير و نيز دو نفر از افراد خبره و صاحب نظر، به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.

۳- كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فنآوري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشكيل مي‌گردد تا طي مدت (۳) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارايي‌ها، امكانات و نيروي انساني دانشگاه صنايع و معادن و مؤسسه فوق را تعيين تكليف نمايد.

۴- وزراي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فنآوري مسئول حُسن اجراي مصـوبه مي‌باشند و معاونت توسعه مديريت و سرمـايه انساني رييـس‌جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجراي مصوبه، گزارش آن را طي مدت ۶ ماه به شوراي عالي اداري ارايه مي‌نمايد.

رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام