کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه تمدید بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

تمدید بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و بند 94 قانون بودجه سال 1391 کل کشور (بخشنامه 2/53 مستمری های حوزه فنی و درآمد به شماره 11543/91/1000 مورخ 28/11/1391 سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل استان …

شعبه …

سلام علیکم

در اجرای قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 10/12/1389 مجلس شورای اسلامی، بند 94 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، نظریه شماره 143539/17317 مورخ 22/7/1391 معاون محترم حقوقی رییس جمهور و نامه شماره 199499/48632/8 مورخ 11/10/1391 دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید:

الف: مشمولین قانون تمدید قانون بازنشستگی

وفق تبصره 3 ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می توانند صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند. لذا کارکنان دستگاه های مذکور پس از درخواست بازنشستگی و موافقت بالاترین مقام دستگاه مربوطه و بررسی سوابق پرداخت حق بیمه، در صورت احراز شرایط لازم با اعلام شعب سازمان و با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال می توانند بازنشسته شوند.

ب: مشمولین بند 94 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

بر اساس مفاد این قانون «بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است». بنابراین، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند ضمن ارسال درخواست متقاضی مبنی بر بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی، موافقت خود در خصوص اجرای دقیق موارد مصرح در بند قانونی مذکور و آمادگی پرداخت هزینه های مربوطه را جهت بررسی سوابق و شرایط به شعب سازمان ارجاع نمایند. بدیهی است در صورت احراز شرایط لازم، برخورداری این قبیل افراد از مستمری بازنشستگی بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه و بدون احتساب سابقه ارفاقی خواهد بود.

ج: شرایط لازم

1- دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بیمه به میزان حداقل 25 سال برای مردان و حداقل 20 سال برای زنان، بدون لحاظ شرط سنی در هر یکی از موارد.

2- اعلام موافقت و ارسال درخواست کتبی متقاضیان بازنشستگی در مهلت قانونی از سوی دستگاه متبوع با اشاره به «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت»

تذکر 1: سابقه قابل قبول عبارت است از سنواتی که طبق قوانین و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار گیرد.

تذکر 2: مهلت اجرایی این بخشنامه برای مشمولین بند «الف» تا پایان روز 4/6/1394 و برای بند «ب» تا پایان سال 1391 می باشد.

د: محاسبه حق بیمه و مابه التفاوت مستمری سنوات ارفاقی

1- محاسبه حق بیمه سنوات ارفاقی

حق بیمه مذکور از حاصل ضرب مدت سنوات ارفاقی در آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده در ضریب (1/1) در نرخ حق بیمه (معادل 27 درصد) به دست می آید.

2- محاسبه مابه التفاوت مستمری

مابه التفاوت مذکور از حاصلضرب مبلغ مستمری قابل پرداخت (زمان برقراری) در مدت سنوات ارفاقی به دست خواهد آمد.

توجه: هزینه های سنوات ارفاقی مشمولین این بخشنامه برای بند «الف» مجموع محاسبات ردیف های 1 و 2 و برای بند »ب« صرفاً ردیف 2 خواهد بود. بدیهی است کلیه دستگاه های ذیربط می بایست هزینه های مربوطه را به طور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

هـ: نحوه اقدام در سیستم مکانیزه و نگهداری حساب هزینه ها

1- پس از وصول درخواست بازنشستگی بیمه شده از طریق دستگاه اجرایی مربوطه و انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بیمه، تعیین متوسط دستمزد آخرین دو سال کارکرد بیمه شده و قبل از صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی، فرم خلاصه وضعیت از سیستم اخذ و اطلاعات مندرج در آن کنترل و پس از تأیید ضمیمه پرونده خواهد شد.

2- هزینه های ناشی از سنوات ارفاقی مطابق با فرم مربوطه از سوی واحد امور فنی مستمریها تهیه و جهت وصول، به واحد درآمد و رونوشتی نیز به منظور نگهداری حساب و استفاده در بیلان پایان سال مالی به واحد حسابداری شعبه ارجاع می گردد.

3- با ایجاد تعامل سیستمی، پس از وصول مطالبات لازم از سوی واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سیستم مربوطه امکان چاپ و صدور حکم برقراری مستمری مهیا می گردد.

4- صدور احکام بازنشستگی مشمولین بند «الف» این بخشنامه مطابق روال قبل و بند «ب» با استفاده از کد مستمری با پیش شماره «10» و اساس برقراری «10625» با عنوان «بند 94 قانون بودجه سال 1391 کل کشور- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» خواهد بود.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین بیمه ای ، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمری ها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه استان ها و رؤسا و مسئولین واحدهای مذکور در شعب سازمان خواهند بود.

سعید مرتضوی- رییس سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام