کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

شیوه‌نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال 98

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور (بخشنامه شماره 268001 مورخ 19/5/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

به استناد ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی در سال 1398 به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ماده 1- در این شیوه‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها حسب مورد

ج- کارکنان: افرادی هستند که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد منعقده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام دارای تفویض اختیار در دستگاه اجرایی به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه‌دار (قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری) به خدمت پذیرفته می‌شوند.

د- مشمولین بند (ک) تبصره (12): افرادی هستند که به استناد بند (ک) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد آن ها (مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت، پاداش شوراهای حل اختلاف و سایر موارد مشابه) باید به طور ماهانه توسط دستگاه اجرایی پرداخت شود.

ماده 2- به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان، دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند لیست حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان خود را مطابق آخرین حکم کارگزینی/ مبلغ مندرج در قرارداد منعقده آنان (بر اساس مدت قرارداد)، به صورت ماهانه، در سامانه خزانه داری کل، حداکثر تا بیستم هر ماه در سقف تخصیص صادره از سوی سازمان بارگذاری نموده و با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) درخواست وجه نمایند. مسئولیت صحت لیست یادشده و همچنین عدم رعایت زمان بندی مورد اشاره، با بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب یا مسئول امور مالی ذیربط دستگاه های اجرایی است.

تبصره 1- نیروهای حق التدریس آزاد (حداکثر در سقف تعداد سال 1397) و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد ماده (2) این شیوه نامه هستند. افزایش تعداد نیروهای حق التدریس آزاد آموزش و پرورش صرفاً با رعایت ماده (9) ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 امکان پذیر است.

ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ مربوط به مالیات کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تأمین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه اجرایی و کارکنان را با رعایت مقررات حسب مورد به حساب های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدین منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق های بازنشستگی و حمایتی دستگاه های اجرایی مربوط افتتاح می نماید، واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذیربط، مبلغ خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان مستقیماً به حساب بانکی کارکنان واریز نماید.

تبصره 1- دستگاه های اجرایی دارای نمایندگی خارج از کشور موظفند لیست معادل ریالی خالص حقوق و مزایای مستمر ارزی کارکنان رسمی و پیمانی خود را که در آن نمایندگی ها خدمت می نمایند، به صورت ماهانه و حداکثر تا بیستم هر ماه، با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) در سقف تخصیص اعتبار اعلامی درخواست وجه نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ موضوع این تبصره را حداکثر تا سقف تخصیص اعتبار اعلامی سازمان، در مقاطع تخصیص، به صورت ماهانه با پرداخت های موضوع این ماده، به حساب بانک واریز کننده دستگاه اجرایی واریز نماید.

دستگاه اجرایی مکلف است بلافاصله پس از دریافت وجه موضوع این تبصره، نسبت به پرداخت لیست مذکور اقدام و گزارش آن را به سازمان ارسال نماید.

تبصره 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک های عامل پرداخت کننده حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی یاد شده موظفند وب سرویس استعلام شماره شبای بانکی کارکنان دولت را بر اساس کد ملی در اختیار خزانه داری کل قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانکی کارکنان واریز و مراتب را به دستگاه های اجرایی مربوط اعلام نمایند.

تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید اعلامیه واریز وجوه کسور یادشده در ماده (3) این شیوه نامه و صورتحساب ماهانه حساب های مذکور را برای سامان ها و صنوق های یاد شده و همچنین اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین در استان، حسب مورد ارسال نمایند تا سازان ها و صندوق های مذکور با هماهنگی دستگاه های اجرایی مربوط اقدامات لازم در خصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت کارکنان یاد شده را معمول دارند. سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق های حمایتی دستگاه های اجرایی مربوط حق برداشت از حساب های یاد شده خود را خواهند داشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مراتب واریز وجوه بیمه تأمین اجتماعی سهم کارمند و سهم دولت (کارفرما) به حساب یاد شده را در اسرع وقت به شعب وصول کننده تابعه در ارتباط با دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ نماید.

ماده 4- دستگاه اجرایی موظف است برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی فاقد شناسه (قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری)، تا زمان اجرای کامل مفاد ماده (15) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398، با ساز و کار ماده (2) این شیوه نامه اقدام نماید.

تبصره 1- نیروهای قراردای موضوع تبصره های (3) و (4) آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فاقد شناسه، حداکثر به تعداد سال 1392 (با احتساب نیروهای قراردادی شناسه دار موضوع ماده (2) این شیوه نامه) و تا سقف تخصیص اعتبار، مشمول مفاد ماده (4) این شیوه نامه هستند. دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند مابه التفاوت حقوق و مزایای مستمر این کارکنان نسبت به تخصیص ابلاغی را از محل سایر منابع در اختیار آن دستگاه و در چارچوب قوانین و مقررات، پرداخت نمایند.

ماده 5- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین و مشخص و قرارداد کارگری) شناسه دار را به تفکیک شماره ملی و به صورت برخط به خزانه داری کل ارسال نماید.

ماده 6- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند لیست پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مشمولین بند (ک) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 را به صورت ماهانه و حداکثر تا بیستم هر ماه با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) در سقف تخصیص اعتبار اعلامی درخواست وجه نمایند. مسئولیت صحت لیست یادشده و همچنین عدم رعایت زمان بندی مورد اشاره، با بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب یا مسئول امور مالی ذیربط دستگاه های اجرایی است.

تبصره- دستگاه اجرایی مکلف است بلافاصله پس از دریافت وجه موضوع ماده (7) این شیوه نامه، نسبت به پرداخت لیست مذکور اقدام و گزارش آن را به سازمان ارسال نماید.

ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ موضوع ماده (6) این شیوه نامه را حداکثر تا سقف تخصیص اعلامی سازمان، در مقاطع تخصیص، به صورت ماهانه با پرداخت های موضوع ماده (3) این شیوه نامه، به حساب بانک واریز کننده دستگاه اجرایی واریز نماید.

ماده 8- سایر پرداخت های پرسنلی از شمول این شیوه نامه خارج است. دستگاه اجرایی مجاز است اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبار مصوب و در سقف اعتبار تخصیص یافته با رعایت مقررات مربوط تأمین و پرداخت نماید. سایر پرداخت های پرسنلی در اولویت بوده و مسؤولیت پرداخت به موقع آن با بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

ماده 9- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد) موظف است عملکرد وجوه پرداختی موضوع این شیوه نامه به دستگاه های اجرایی را از طریق فراخوانی وب سرویس مورد تفاهم نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات مابین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان اعلام نمایند.

دستگاه های اجرایی ملی و استانی کماکان مسئول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود، منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و بدون ایجاد هر گونه بار مالی فاقد تأیید سازمان، خواهند بود.

ماده 10- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، که حقوق و فوق العاده های مستمر و پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد آنها از بودجه عمومی سال 1398 پرداخت می شود مشمول این شیوه نامه هستند و ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت مغایر با ساز و کار منظور شده در این شیوه نامه در خصوص پرداخت های مستمر و غیرمستمر کارکنان توسط آنها، ممنوع خواهد بود.

تبصره 1- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و انتظامی جمهروی اسلامی ایران، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، شورای عالی امنیت ملی از شمول مقررات این شیوه نامه مستثنی هستند. دستگاه های یاد شده مکلفند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز از طرف وی و امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، در سقف پرداختی خزانه به نحوی مدیریت نمایند که با هیچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشوند.

تبصره 2- در پایان سال مالی بعد از پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به حساب بانکی کارکنان، درخواست وجه برای پرداخت تغییرات حقوق و مزایای مستمر ناشی از تأخیر در صدور احکام کارگزینی و سایر موارد مشمول مفاد این شیوه نامه نبوده و دستگاه های اجرایی می توانند برای انجام این پرداخت ها از محل اعتبارات مصوب فصل هفتم (دیون) و در سقف وجوه دریافت شده از خزانه خود در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

ماده 11- با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تأمین کسری نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی از محل تمامی ردیف های هزینه ای و درآمد اختصاصی هزینه ای مجاز است.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

مقررات مرتبط:

– ضوابط اجرایی بودجه 98

– شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر در سال 1397

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام