کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390) مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي که با عنوان لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1393- 1389) به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10برگهٔ بعدی