کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

دستورالعمل تکمیل فرم های مربوط به موافقت نامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) سال 1393

دستورالعمل تکمیل فرم های مربوط به موافقت نامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) سال ۱۳۹۳

1-1 عنوان طرح

عنوان طرح باید همانند عنوان درج شده در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور باشد. در مورد طرح هایی که بر اساس قوانين موضوعه با استفاده از رديف هاي متمرکز به تصويب مي رسد، عنوان طرح بايد به نحوي تعيين شود که هدف و عمليات اصلي طرح را بيان كند؛ همچنين، مطابق با تصويبنامه ها و ابلاغيه ها بوده، تا حد ممكن از ۵۰ حرف تجاوز نكرده و اصلي ترين هدف کمي طرح در قالب عنوان طرح درج شود.

۲-۱ شماره طرح

شماره طبقه بندي طرح در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تعيين شده است. در مورد طرح هاي جديد ملي كه براساس تصويبنامه و ابلاغيه ها از رديف هاي متفرقه اعتبار دريافت مي كنند، سيستم مبادله موافقتنامه ها به طور خودكار شماره طبقه بندي طرح را مشخص خواهد كرد.

۳-۱ عنوان و كد دستگاه اجرائي

عنوان و كد دستگاه اجرايي عينًا از جدول شماره ( ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور درج مي گردد. عنوان دستگاه اجرايي طرح هاي جديدي كه از رديف هاي متفرقه تأمين اعتبار شده است بايد منطبق با تصويبنامه ها و ابلاغيه ها باشد.

۴-۱ عنوان و كد دستگاه بهره بردار

دستگاه بهره بردار طرح که مسئوليت استفاده ، بهره برداري و نگهداري از ساختمانها و تأسيسات طرح را به عهده دارد مي تواند دستگاه اجرايي مشخصي باشد که توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين شده كه، عنوان کامل وكد دستگاه مربوطه بايد در اين قسمت درج شود.

۵-۱ تعداد كل پروژه هاي طرح

در اين قسمت، تعداد کل پروژ ههاي طرح شامل خاتمه يافت ه و در دست اجرا درج مي شود. تعداد كل پروژه هاي طرح هاي در دست اجرا بايد همانند موافقتنامه قبلي آنها باشد ؛ مگر در مواردي كه تأييديه “كميسيون موضوع ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه” را دريافت كرده باشد.

۶-۱ تاريخ شروع اولين پروژه و پيش بيني تاريخ خاتمه آخرين پروژه

اين تاريخ بيانگر شروع و خاتمه طرح است که بر اساس سال و در مح ل هاي تعيين شده درج مي شود. ضروري است که تاريخ خاتمه طرح، زمان تحويل موقت آخرين پروژه اعلام گردد.

(تعهدات مالي‐ که احتمالاً به سال بعد منتقل مي شود‐ در زمان بندي پروژه در نظر گرفته نشود.)

۷-۱ نوع طرح

براساس پاراگراف آخر ماده (۷۷ ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي، مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است که بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي توسط دستگاه اجرايي در مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هد فهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا شده و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارايي هاي سرماي هاي تأمين مي شود. اين طرح ها، به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي شود.

۸-۱ طرح انتفاعي

طرحي است که در مدت معقولي پس از شروع ، به بهره برداري رسيده و علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاک سرمايه، به تبعيت از سياست دولت، سود متناسبي نيز داشته باشد.

۹-۱ طرح غيرانتفاعي

طرحي است که براي انجام برنام ه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زير بنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات براي تسهيل تمام وظايف دولت اجرا شده و هدف اصلي آن كسب درآمد نيست.

۱۰-۱ اعتبارات طرح

سرجمع اعتبارات تمام پروژه هاي طرح براي سال هاي مختلف برحسب عملكرد، پرداختي،مصوب و يا پيش بيني در قسمت مربوطه درج مي شود.

۱۱-۱ اوراق مشارکت (منابع عمومی)

منظور از اوراق مشارکت(منابع عمومی) افزايش اعتباری است که توسط مجلس شورای اسلامی به برخی طرحها برای سال ۱۳۹۳ اختصاص داده شده است. اعتبار اين بخش در سطر و ستون مربوط به خود درج می شود.

يادآور می شود اعتبار سال ۱۳۹۳ از مجموع اعتبار اوراق مشارکت (منابع عمومی ) و اعتبار ساير(منابع عمومی) بدست می آيد.

۱۲-۱ اوراق مشارکت (ساير منابع)

منظور از اوراق مشارکت(ساير منابع) اعتباری است که خود دستگاه با مجوزهای لازم از محل فروش اوراق مشارکت کسب کرده است.

۱۳-۱ اهداف کمي طرح

اصلي ترين اهداف کمي طرح‐ که بايد با اهداف کمي برنامه پنج ساله مرتبط باشد‐ در اين قسمت درج مي شود؛ مانند ايجاد فضاي آموزشي ، ذخيره سازي آب ، افزايش توليد فولاد ، ميزان توليد گندم و مانند اينها. درخصوص طرح هاي پيوست شماره ( ۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ، عنوان واحد و مقدار اهداف كمي درج شده موافقتنامه طرح بايد همانند اطلاعات پيوست ياد شده باشد. اهداف كمي طرح هاي جديد‐ كه براساس تصويبنامه ها و ابلاغيه ها از رديف متفرقه تأمين اعتبار مي شوند‐ بايد متناسب با اعتبار يك ساله آنها تعريف شود.

۱۴-۱ مقدار کل هدف

ميزان کمي هدف طرح از پيوست شماره ( ۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تعيين شده و در اين محل درج مي شود.

مقدار هدف كمي براي طرح هاي جديد‐ كه از محل اعتبارات رديف هاي متفرقه تأمين اعتبار مي شوند‐ بايد با اعتبار طرح متناسب بوده و براي مدت يك سال تعيين شود.

 

۱۵-۱ واحد هدف

 

با توجه به نوع هدف اصلي، واحد مربوط اعلام شده‐ که در مثال بالا، نفر دانش آموز يا کلاس ، متر مکعب، تن و مانند اينها است‐ تعيين خواهد شد.

 

۱۶-۱ هزينه واحد

 

برآورد هزينه واحد، که از تقسيم ميزان كل اعتبار (شامل اعتبار عملكرد، پرداختي، مصوب و پيش بيني تا پايان عمليات ) بر ميزان (مقدار) هدف كمي طرح به دست مي آيد، در اين ستون درج مي شود؛ به طور مثال، چنانچه هدف اصلي ، توليد … تن فولاد در نظر گرفته شده باشد ، برآورد هزينه هر تن فولاد توليدي از تقسيم ميزان جمع کل اعتبار طرح بر… تن فولاد ، محاسبه شده و در اين ستون درج خواهد شد.

۱۷-۱ ميانگين وزني پيشرفت فيزيکي طرح (درصد)

در اين قسمت، ميانگين وزني پيشرفت طرح به تفكيك هر يك از پروژه هاي طرح و پيشرفت آن ها تا قبل از برنامه چهارم، دوران برنامه چهارم و ميزان تحقق و همچنين، پيش بيني نيل به اهداف تعيين شده در دوران برنامه پنجم و سال هاي بعد‐ که قسمتي از مقدار کل را تشکيل خواهد داد، به تفکيک هر سال درج مي شود . بديهي است که جمع رديفي ستونهاي سال هاي قبل از برنامه چهارم، برنامه چهارم و پيش بيني تحقق در دوران برنامه پنجم و سال هاي بعد بايد برابر صد (۱۰۰) باشد.

فرم ۲: گزارش توجيهي طرح

اين فرم براي هر طرح تنها يكبار در اولين موافقتنامه مبادله شده تكميل مي گردد.

۱-۲ عنوان طرح، شماره طرح، عنوان و شماره دستگاه اجرايي عيناً مشابه فرم شماره (۱) درج مي شود.

۲-۲ پيش بيني اعتبار در اولين موافقتنامه : مجموع اعتبار كل طرح در اولين موافقتنامه مبادله شده در اين قسمت درج مي گردد.

۳-۲ حجم عمليات در اولين موافقتنامه : كل حجم عمليات طرح در اولين موافقتنامه مبادله شده در اين قسمت درج مي گردد.

۴-۲ تاريخ پيش بيني زمان خاتمه طرح در اولين موافقتنامه: تاريخ پيش بيني زمان خاتمه طرح در اولين موافقتنامه مبادله شده در اين قسمت درج ميگردد.

فرم ۳ : خلاصه پروژه

۱-۳ عنوان طرح، شماره طرح، عنوان و شماره دستگاه اجرايي عينًا مشابه فرم شماره (۱) درج مي شود.

۲-۳ عناوين و شماره هاي پروژه هاي طرح هاي در دست اجرا مي بايست همانند موافقتنامه هاي قبلي آنها باشد مگر در مواردي كه تأييديه كميسيون ماده ( ۲۱۵ ) قانون برنامه پنجم توسعه را دريافت كرده باشد.

تاريخ شروع و خاتمه پروژه همانند دستورالعمل فرم شماره (۱) در قالب پروژه درج مي شود.

۳-۳ نحوه اجرا

در قالب اماني، پيماني و يا اماني پيماني درج خواهد شد.

۴-۳ محل اجرا

نام استان و شهرستان محل اجراي پروژه درج مي شود.

۵-۳ شرح عمليات

بر حسب عملياتی که در هر پروژه انجام می شود حداکثر تا ۴ عمليات در اين قسمت قابل درج می باشد.

۶-۳ اعتبارات و پيشرفت فيزيكي

– اعتبارات:

برحسب عملكرد و پرداختهاي سالهاي گذشته به تفكيك قبل از برنامه چهارم، برنامه چهارم (از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۴)، عملکرد سال ۱۳۹۰، پرداختي سال ۱۳۹۱، مصوب سال ۱۳۹۲، پيش بيني اعتبارات برنامه پنجم و يا پيش بيني سالهاي بعد در قسمت هاي مربوطه درج مي شود.

– اوراق مشارکت (منابع عمومی)

منظور از اوراق مشارکت (منابع عمومی) افزايش اعتباری است که توسط مجلس شورای اسلامی به برخی طرحها برای سال ۱۳۹۲ اختصاص داده است. اعتبار اين بخش در سطر و ستون مربوط به خود درج می شود.

يادآور می شود اعتبار سال ۱۳۹۲ از مجموع اعتبار اوراق مشارکت (منابع عمومی ) و اعتبار ساير (منابع عمومی) بدست می آيد.

– اوراق مشارکت (ساير منابع)

منظور از اوراق مشارکت(ساير منابع) اعتباری است که خود دستگاه با مجوزهای لازم از محل فروش اوراق مشارکت کسب کرده است.

– شرح عمليات، مقدار، واحد و هزينه واحد: اين قسمت همانند موافقتنامه قبل تكميل مي گردد و در صورت جديد بودن پروژه ؛ اين قسمت با هماهنگي امور ذيربط و امور هماهنگي و تلفيق برنامه و بودجه تكميل مي گردد.

– پيشرفت فيزيكي:

در اين قسمت ميانگين پيشرفت پروژه به تفكيك هر يك از عمليات پروژه و پيشرفت فيزيكي آنها درج مي شود. اطلاعات اين قسمت براساس سابقه موافقتنامه سالهاي گذشته تكميل خواهد شد. پس از مبادله موافقتنامه و در صورت وجود اختلاف در اطلاعات اين قسمت، اطلاعات اين فرم طي مبادله اصلاحي هاي تعديل خواهد شد.

۵-۳ عنوان پيمانكاران و مشاوران:

نظر به اينكه ليست پيمانكاران و مشاوران واجد صلاحيت از سوي معاونت نظارت مشخص گرديده است لذا با انتخاب هر يك از پيمانكاران و مشاوران ذيصلاح ، كد مربوطه از طريق سيستم درج ميگردد.

(لازم به ذكر است ليست مذكور و كدهاي مربوطه بصورت فهرست كركره اي از طريق سيستم قابل انتخاب مي باشد.)

ضمنا اگر نام پمانكاري وجود نداشته باشد «منتخب ذي صلاح» انتخاب مي شود.

۶-۳ توضيحات ضروري ومشخصات فني : درصورت نياز مشخصات فني پروژه در اين قسمت درج مي گردد.

فرم ۳ الف: توضيحات خلاصه پروژه

در اين فرم که به دو بخش تقسيم شده اطلاعات هر پروژه در بخش الف : عمليات اجرا شده سالهای گذشته تا پايان سال ۱۳۹۱ و در بخش ب : پيش بينی عمليات اجرايی برای سال جاری درج می شود. يادآور می شود مسئوليت صحت اطلاعات عمليات انجام شده به عهده دستگاه اجرايی طرح می باشد.

فرم ۴: اعتبارات برحسب فصول سرمايه گذاري

١. عنوان طرح، شماره طرح، عنوان و شماره دستگاه اجرايي عينًا مشابه فرم شماره (۱) درج مي شود.

۲. اعتبارات هر طرح يا از محل منابع عمومي و يا از محل ساير منابع که تمام منابع غير از منابع عمومي را شامل مي شود، تأمين مي شود (از جمله وام).

۳. تمام اعتبارات ابلاغ شده تا سال ۱۳۹۰ از محل منابع عمومي (بودجه مصوب دستگاه ، اعتبارات از محل رديفهاي متمرکز منابع عمومي، درآمد ‐هزينه ها از محل منابع عموم ي و مانند اينها) تنها در رديف منابع عمومي درج مي شود.

۴. در ستون هاي عملكرد، مجموع عملكرد اعتبارات تا قبل از برنامه چهارم و مجموع عملكرد اعتبارات دوران برنامه چهارم (۱۳۸۹-۱۳۸۴) به صورت جداگانه درج خواهد شد . براي سال ۱۳۹۰ عملکرد، برای سال ۱۳۹۱ پرداختي خزانه، و براي سال ۱۳۹۲ اعتبار اصلي ابلاغي منظور مي شود. همچنين براي سال هاي دوران برنامه پنجم ، اعتبارات پيش بيني شده در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال جاري درج شود؛ به طوري كه جمع كل اعتبار عمومي هر طرح، منطبق با جمع كل اعتبار درج شده در پيوست شماره ( ۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳

كل كشور خواهد بود.

۵. توزيع اعتبارات برحسب فصول سرمايه گذاري بر اساس دستور العمل طبقه بندي اقتصادي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي موضوع پيوست (ز) بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۲ انجام مي شود.

۱-۵ در صورت درج اعتبار در قسمت حق الزحمه كاركنان طرح (فصل هفتم)، اين اعتبار براي طرح هاي در دست اجرا، نبايد رشد غيرمتعارفي نسبت به عملكرد سال قبل داشته باشد.

۲-۵ در صورت درج اعتبار در قسمت ساير دارايي هاي توليد نشده (فصل هفتم) نحوه هزينه كرد و شرح اين اعتبار بايد در قسمت توضيحات ذيل فرم (١) درج شود.

فرم ۵‐ خلاصه پروژه ها

۱-۵ عنوان طرح، شماره طرح، عنوان و شماره دستگاه اجرايي عينًا مشابه فرم شماره (۱) درج مي شود.

۲-۵ در اين فرم كليه پروژه هاي طرح شامل دردست اجرا ، خاتمه يافته ، مطالعاتي و آغاز نشده همراه با مشخصات اعتباري آنها اعم از عملكرد ، پرداختي ، مصوب و پيش بيني سالهاي بعد برنامه پنجم درج مي شود.

تذکرات مهم

۱‐ فرم (۱) موافقتنامه بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي و بالاترين مقام دستگاه بهره بردار و بالاترين مقام دستگاه اصلي برسد و بقيه فرم هاي موافقتنامه حسب مورد بايد به امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي با درج نام و نام خانوادگي امضاکنندگان رسيده باشد.

۲‐ در قسمت توضيحات ضروري فرم ( ۱)، بايد علت مبادله موافقتنامه يا اصلاحيه آن درج شود.

۳‐ با توجه به مفاد ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، شماره اولين موافقتنامه صفر بوده و موافقتنامه هاي بعدي در طول سال هاي اجرايي بايد با شماره اصلاحيه ۲،۱ و… مشخص شده و در قسمت مربوط درج شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام