کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 96

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 (تصویبنامه شماره 26109/ت54339هـ مورخ 7/3/1396 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 (تصویبنامه شماره 26109/ت54339هـ مورخ 7/3/1396 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 3/3/1396 به پیشنهاد شماره 1173418 مورخ 26/2/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب- خزانه: خزانه داری کل کشور

پ- قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ت- سازمان های توسعه ای: سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ث- مطالبات سازمان های توسعه ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال 1396 به سازمان های گسترش نو نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های توسعه ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای صورت های حسابرسی شده به تأیید سازمان حسابرسی می رسد.

ج- بدهی سازمان های توسعه ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان های توسعه ای و شرکت های تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به سازمان های توسعه ای است.

ماده 2- سازمان های توسعه ای موظفند ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه های توسعه سوم و چهارم و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تهیه و برای سازمان ارسال نمایند.

ماده 3- سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه گزارشی از مبالغ واگذاری سهام شرکت های تابعه و وابسته سازمان های توسعه ای مربوط به برنامه های توسعه سوم و چهارم و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا پایان سال 1395 را تهیه و به سازمان و خزانه ارایه نماید.

ماده 4- سهم هر یک از سازمان های توسعه ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین نامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی های مالی (14- 101000) جدول شماره (8) قانون (4000 میلیارد ریال) می باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان های توسعه ای تا پایان آذرماه سال 1396، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان های توسعه ای قابل مصرف است.

ماده 5 در راستای اجرای این آیین نامه ، سازمان های توسعه ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می باشند.

ماده 6- خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماه (59، مطالبات سازمان های توسعه ای را با بدهی آنها (بر مبنای تقاضای سازمان های توسعه ای) تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده 7- منابع تهاتر شده بر اساس این آیین نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (160172) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (5) قانون تأمین و اعمال حساب می شود.

ماده 8- در اجرای این آیین نامه، اجرای ماده (36) ضوابط اجرایی قانون، الزامی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام