کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 96

آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (تصویبنامه شماره 34876/ت54388هـ مورخ 27/3/1396 هیأت وزیران)

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 31/3/1396 به پیشنهاد مشترک شماره 1196377 مورخ 9/3/1396 وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (1) بند (ج) تبصره (18)‌ قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل منابع داخلی واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

ب- واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل را پس از تأیید وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات از طریق قرارداد عاملیت بر عهده دارند.

پ- بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتبار که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک مذکور هستند.

ت- سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قرار داده می‌شود.

ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فنآوری اطلاعات با اولویت عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای و یا سندیکای صنعت مخابرات ایران.

ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می‌گردد.

ماده 2- سهم هر یک از واگذرنده‌های اعتبار از وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال 1396 آن‌ها، مطابق جداول مورد توافق وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین‌نامه بابت سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فنآوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه‌های نرم‌افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فنآوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کم در اختیار گیرنده اعتبار قرار می‌گیرد.

ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین‌نامه و بر اساس قرارداد عاملیت با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

ماده 5- بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، تعیین بانک عامل، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین‌ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.

تبصره 1- مصوبات کارگروه فوق پس از تأیید وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات قابل اجرا است.

تبصره 2- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

تبصره 3- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراکز ذی‌ربط، دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نماید.

تبصره 4- وزارت ارتباطات و فنآوری الاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی نماید.

ماده 6- ذی‌حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را بر اساس صدر ماده (7)‌ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می‌نماید و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.

ماده 7- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلعات و بانک عامل موظفند حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

تبصره- با توجه به اینکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی بوده و محل تأمین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی است، باقی‌مانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این آیین‌نامه در اختیار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه ماده (5) این آیین‌نامه قرار می‌گیرد تا مطابق تصمیمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این آیین‌نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.

ماده 8- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را بر اساس اطلاعات مندرج در ماده (7) این آیین‌نامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.

ماده 9- در صورت درخواست اعتبار گیرنده طرح‌ها (پروژه‌ها)ی توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در خصوص بخشودگی، معافیت پرداخت سود، تغییر مدت زمان بازپرداخت و تغییر نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، کارگروه موضوع ماده (5) این آیین‌نامه تصمیم‌گیری خواهد نمود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام