کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

تنقیح مصوبات انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (کلانشهرها)

تنقیح مصوبات انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (کلانشهرها)

جمع آوری: رسول رضایی

توضیحات مختصر آورده خواهد شد.

مجموعه مصوبات انتقال از تهران

ردیف موضوع مقرره شماره
1 آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان متقاضي انتقال از شهر تهران مصوبه ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران
2 تشكيل كارگروه انتقال مصوبه ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ هيأت وزيران
3 مصوبه كارگروه انتقال شماره ۳۸۹۵۶/ت۴۴۵۲۲ن مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹
4 مصوبه كارگروه انتقال شماره ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹
5 مصوبه كارگروه انتقال شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹
6 مصوبه كارگروه انتقال شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹
7 مصوبه كارگروه انتقال شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن مورخ ۷/۷/۱۳۸۹
8 مصوبه كارگروه انتقال كاركنان دولت شماره ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۹
9 مصوبه كارگروه انتقال شماره ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹
10 مصوبه كارگروه انتقال شماره 302559/ت45436ن مورخ 16/11/1389
11 استثنا بر استخدام در تهران مصوبه ۱۰۰۶۸/۴۵۰۱۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰ كارگروه انتقال
12 عقد قرارداد نيروهاي قراردادي از سوي دستگاه مقصد مصوبه ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۲۱/۱/۹۰ كارگروه انتقال
13 مصوبه کارگروه انتقال تصمیم نامه شماره ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰
14 مصوبه‌ كارگروه انتقال شماره ۱۱۰۱۸۸/ت۴۶۸۶۲ن مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰
15 انتقال كاركنان قراردادي به مثابه‌ي تمديد قراردادهاي قبلي مصوبه ۲۰۵۰۱۶/ت۴۴۸۰۹ن مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ كارگروه انتقال
16 مصوبه كارگروه انتقال شماره ۲۳۹۶۶۰/ت۴۵۳۳۶ن مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰
17 مصوبه كارگروه انتقال مصوبه ۳۷۳۱۰/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ كارگروه انتقال
18 آيين نامه تشخيص يكي از موارد خاص جواز انتقال به کلانشهرها مصوبه 93774/ت44444هـ مورخ 11/5/1391 هيأت وزيران
19 تفويض اختيارات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در زمينه انتقال به وزارت كشور مصوبه شماره 107443/ت44444هـ مورخ 28/5/1391 هيأت وزيران

ابطال توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ردیف موضوع مقرره شماره
1 ابطال بند۴ تصویب‌نامه شماره۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران رأی شماره 937 مورخ 21/12/1391 دیوان عدالت اداری

ملغی الاثر شدن توسط رییس مجلس شورای اسلامی

ردیف موضوع مقرره شماره
1 نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هيأت محترم وزيران به شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389، موضوع «انتقال كاركنان دولت از شهر تهران» نامه شماره 31295هـ/ب مورخ 17/5/1390
2 نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 120569/ت 44809ن مورخ 31/5/1389، موضوع «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»
3 نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مضوبه شماره ۹۳۷۷۴/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران موضوع بند «الف» قانون برنامه پنجساله پنجم نامه شماره ۶۱۲۷۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱
4 نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصميم نامه شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰ كارگروه انتقال، موضوع: «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی» نامه شماره ۳۷۵۰۲هـ/ب مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲
5 نامه لغو مصوبه شماره ۱۰۰۶۸/۴۵۰۱۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ كارگروه انتقال نامه ۵۲۳۴۰ هـ/ب مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰

مصوبات مربوط به انتقال کارکنان به ترتیب موضوعی

پرداخت مزایا و حقوق

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 262747/44186-27/12/1388 ماده 3- هديه انتقال به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مستمر به كاركنان پرداخت خواهد شد.
2 262747/44186-27/12/1388 ماده4- در مورد مشمولان اين آيين‌نامه هزينه جابجايي محل خدمت و هزينه سفر به ميزان صددرصد علاوه بر هزينه‌هاي مورد عمل در مقررات افزايش مي‌يابد.
3 262747/44186-27/12/1388 ماده 5- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در مورد افزايش مشمول اين آيين‌نامه ترتيبي اتخاذ نمايند كه مشمول معافيت از محدوديت سقف پنجاه درصد اضافه‌كار موضوع ذيل بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري شوند.
4 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 2- متن زير جايگزين ماده (5) تصميم نامه مذكور مي شود:ماده 5- كارمندان رسمي و پيماني انتقال يافته از شمول محدوديت سقف پنجاه درصد (50%) اضافه كار موضوع بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري در دستگاه مقصد معاف مي‌باشند و براي ساير كاركنان انتقال يافته، تا سقف 100 ساعت اضافه كار قابل پرداخت مي‌باشد. ملغی الاثر شده طی نامه رییس مجلس شورای اسلامی*
5 262747/44186-27/12/1388 ماده 6- شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با رعايت قوانين و مقررات در سقف امتياز حق شاغل تسهيلات لازم را براي مشمولان اين آيين‌نامه فراهم نمايد.
6 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 3- احكام كارگزيني كارمندان رسمي و پيماني و قراردادهاي ساير كارمندان انتقال يافته پس از انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد با اعمال افزايش‌هاي موضوع اين تصميم نامه حسب مورد صادر يا منعقد مي‌گردد.
7 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 4- معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني حق شاغل كارمندان رسمي و پيماني انتقال يافته را تا سقف 75% حق شغل كه داوطلب انتقال از آن برخوردار مي‌شود، افزايش خواهد داد.تبصره1- حقوق و مزاياي ساير كارمندان انتقال يافته به ميزان بيست درصد (20%) به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرايي (مقصد) اضافه خوهد شد.تبصره2- به كارمندان رسمي و پيماني متخصص كه به مناطق محروم انتقال مي‌يابند به ميزان 700 تا 2000 امتياز موضوع بند (5) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري فوق‌العاده شغل تعلق خواهد گرفت. ملغی الاثر شده طی نامه رییس مجلس شورای اسلامی**
8 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 6- كارمندان رسمي و پيماني شاغل در مشاغل تخصصي كه به مناطق محروم انتقال مي‌يابند از حداكثر فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مديريت كشوري با توجه به آيين‌نامه مربوط بهره‌مند خواهند شد.
9 262747/44186-27/12/1388 ماده 8- هديه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهي دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدء يا مقصد) به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي متعلقه به كارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.تبصره- پرداخت هديه موضوع اين ماده مانع از پرداخت ساير امتيازات قانوني كه توسط دستگاه پرداخت مي‌شود، نخواهد بود.
10 262747/44186-27/12/1388 ماده 11 ـ كارمنداني كه به مناطق كمتر توسعه‌يافته و بد آب و هوا انتقال مي‌يابند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در شرايط مساوي از حداكثر سقف امتياز مقرر (حسب مدرك تحصيلي) در بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار خواهند شد.
11 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 5- امتيازات موضوع بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري شامل اين گروه از كارمندان رسمي و پيماني دولت كه به مناطق موضوع تصويب‌نامه شماره 76294/ت36095ه‍ مورخ 10/4/1388 هيأت وزيران منتقل مي‌شوند، تا سقف تعيين شده بيست و پنج درصد (25%) حقوق ثابت افزايش مي‌يابد.تبصره- به كاركنان متقاضي انتقال و همچنين كارمندان مستقر در مناطق مرزي و جزاير جنوبي خليج فارس از جمله تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي تا صددرصد (100%) اين امتيازات پرداخت خواهد شد.
12 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 11- كارمنداني كه به روستاها، بخش‌ها و شهرهاي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته منتقل مي‌شوند، علاوه بر استفاده از مزاياي بندهاي 5، 6 اين تصويب‌نامه و تبصره‌هاي آن از مزاياي فوق‌العاده بهره‌وري و كارانه و فوق‌العاده ويژه برخوردار مي‌شوند.

* 2- به موجب قسمت اخیر بند (9) مادة(68) قانون مدیریت خدمات کشوری «در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه‌کار بیشتری دارند از محدودیّت سقف (50%) مستثنی می‌باشند»، علیهذا، عبارت «از شمول محدودیت سقف پنجاه درصد (50%) اضافه‌کار … در دستگاه مقصد معاف می‌باشند» مندرج در ماده(5) جایگزین، چون مقیّد به حداکثر تا بیست درصد(20%) کارمندان هر دستگاه نمی‌باشد، مغایر قانون است.

** 3- علاوه بر ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389 و بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور، طبق ماده (67) قانون مدیریّت خدمات کشوری، جدول یا جداول موضوع مادة (65) و تبصره‌های(1 و 2) آن ناظر به حقّ شغل و افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مذکور، حداکثر تا پنجاه درصد(50%) مستلزم پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران است، علیهذا، بند(4) تصمیم‌نامه از حیث امکان افزایش حقّ شاغل کارمندان تا سقف هفتاد و پنج درصد(75%)، مغایر با ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و از حیث واگذاری این امر به جای تصویب هیأت وزیران به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر با قوانین مذکور است.

انتقال پست و ساماندهی ساختار و نیروی انسانی

الف- فرآیند انتقال پست کارکنان انتقال یافته

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 262747/44186-27/12/1388 ماده 2- در صورت انتقال كارمندان رسمي و پيماني به دستگاه اجرايي ديگر يا واحدهاي ديگر همان دستگاه اجرايي، پست سازماني كارمند از دستگاه اجرايي در ساير شهرها به جز كلان شهرهاي مبدأ كسر و به سقف پست‌هاي سازماني دستگاه مقصد اضافه مي‌شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان منتقل شده در چارچوب اختيارات هيأت وزيران موضوع جابجايي اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از جهت رعايت مقررات به دستگاه مقصد منتقل مي‌شود.
2 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن- ۳۱/۵/۱۳۸۹ 1- متن زير به عنوان تبصره به ماده (2) تصميم نامه شماره 262747/44186 مورخ 27/12/1388 اضافه شود:تبصره- ساير كارمندان انتقال يافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرايي (مقصد) براساس شرح وظايف محوله، انجام وظيفه مي‌نمايند و در صورتي كه براي اين افراد پست سازماني وجود نداشته باشد، براي آنان پست سازماني با نام ايجاد مي‌شود و دستگاه‌ها مكلفند فهرست پست‌هاي سازماني با نام ايجاد شده را براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور ارسال نمايند. ملغی الاثر شده طی نامه رییس مجلس شورای اسلامی*

*طبق تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 «دستگاههای اجرائی می‌توانند … تا ده درصد(10%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند». علیهذا، شمول عبارت «سایر کارمندان انتقال یافته» مندرج در تبصرة الحاقی به مادة (2) تصمیم‌نامه به کارمندان ساعتی یا کار معیّن بدون آنکه به حداکثر تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی و در سقف اعتبارات مصوّب مقیّد گردد، مغایر با تبصرة مادة(32) قانون می‌باشد.

ب- ساماندهی ساختار و نیروی انسانی

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 10- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به كاهش ساختار و تعداد سازما‌ن‌هاي مستقل وابسته به وزارتخانه‌ها، اقدام لازم و قانوني به عمل آورد.
2 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 1- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر تا پايان مردادماده سال 1389 تا چهل درصد پست‌ها و كاركنان خود را به خارج از تهران منتقل نمايند.
3 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 3- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تا پايان مردادماه سال 1389 حتي‌الامكان نسبت به انتقال نيروهاي قراردادي يا مأموريت‌ها و وظايف مربوط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اقدام نموده و از جذب نيروي جديد خودداري نمايند.
4 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 4- نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران كه در كرج و ساير شهرستان‌هاي استان تهران ساكن هستند، توسط دستگاه‌هاي اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به محل سكونت خود منتقل شوند. ابطال طی رأی شماره 937 مورخ 21/12/1391 دیوان عدالت اداری
5 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 6- هر گونه استخدام براي دستگاههاي اجرايي استان البرز ممنوع است. دستگاههاي اجرايي ملي ظرف دو ماه نياز نيروي انساني و پست هاي سازماني استان البرز را از محل نيروها و پست هاي انتقال يافته از تهران تدمين نمايند. تسهيلات اعطايي به كاركنان متقاضي انتقال به افرادي كه در اجراي مصوبات دولت و كارگروه انتقال به استان البرز منتقل شوند در چارچوب مصوبات اعطا گردد.
6 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 12- در اجراي بند 4 مصوبه شماره 96785/45017 مورخ 3/5/89 کار گروه انتقال، دستگاههاي اجرايي مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و ساير شهرستانهاي استان تهران مي‌باشند، ظرف ده روز اقدام و نتيجه را به  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ريس جمهور  گزارش نمايند،  در غير اين صورت  معاونت ياد شده  راساً تا قبل از انقضاي شهريور ماه اين موضوع را عملياتي بنمايد. ابطال شده توسط رأی شماره 937 مورخ 21/12/1391 دیوان عدالت اداری
7 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 1- نمايندگي­هاي سازمان حسابرسي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس­جمهور با هدف کاهش تعداد نيروي انساني از شهر تهران از 7 به 17 نمايندگي افزايش و نيروي انساني مورد نياز نمايندگي­هاي ياد شده از محل ستاد سازمان حسابرسي در تهران تأمين و گزارش نهايي در جلسه آتي ارائه گردد.
8 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 2- 570 نفر نيروي ستاد گمرک به چهار بخش تقسيم و به جنوب غرب و شمال کشور اعزام گردند.
9 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 3- نيروي مورد نياز سازمان امور مالياتي از محل 40% کارکناني که مقرر است از تهران خارج شوند تأمين گردد مجوز تأمين کسري احتمالي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور صادر خواهد شد.
10 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 4-  از تعداد 120 نفر کارکنان سازمان سرمايه گذاري با توجه به وظايف و عملکرد بايد حداقل 50% کاهش يابد  و گزارش اقدامات به دبيرخانه انتقال اعلام گردد.
11 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 5- نمايندگي هاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در استانها و مناطق مورد نظر، با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأسيس و کارکنان مورد نياز از محل کارکنان ستاد مركز تأمين گردد.
12 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 7- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي  مقدمات انتقال 277 نفر از مراکز مددجويي به خارج از تهران و كاهش 40 درصد كاركنان بانك رفاه كارگران در مركز را فراهم  و برنامه زمانبندي آنرا به دبيرخانه کار گروه انتقال اعلام نمايد.
13 ۲۳۹۶۶۰/ت۴۵۳۳۶ن – ۶/۱۲/۱۳۹0 بند (۴) تصميم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن مورخ ۷/۷/۱۳۸۹ حذف مي‌شود.
14 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 10- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  مجوز مورد نياز براي ايجاد دانشگاه صنعتي راه و ترابري با شمول  تمامي حوزه­هاي مأموريتي وزارت راه و ترابري  صادر و همکاري لازم را به عمل آورد.
15 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 13- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نسبت به حذف پست­هاي بلاتصدي دستگاههاي اجرايي اقدام و گزارش اقدامات مشتمل بر تعداد پست­هاي بلاتصدي حذف شده از دستگاهها به تفکيک ملي واستاني را به دبير خانه  کار گروه ارائه نمايد.
16 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 14-استانداران نيروي انساني مورد نياز  دستگاههاي جرايي استاني را از محل کارکنان متقاضي و سازماندهي نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان متبوع و کارکنان اداري دستگاهاي ملي غير متقاضي شاغل در تهران تأمين نمايند.
17 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 22-دستگاههاي اجرايي مستقر در تهران موظفند از محل پست­ها و نيروي انساني موجود، دستگاههاي اجرايي استان البرز را راه اندازي نمايند. جذب و استخدام هر گونه نيروي جديد  در استان البرز ممنوع است.
18 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي زمينه خروج پانصد نفر از كاركنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي را به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي و يا انتقال از شهر تهران و همچنين انتقال به ساير دستگاه‌هاي اجرايي فراهم و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گزارش نمايد.
19 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۸- سازمان امور مالياتي كشور نيروي انساني مورد نياز خود را از محل سهم چهل درصد كاهش نيروهاي ستاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراكز وابسته كه بايد از تهران خارج شوند، تأمين و فهرست اسامي كاركناني كه در اجراي اين تصميم‌نامه به سازمان امور مالياتي كشور منتقل مي‌شوند، در اختيار معاونت توسعه و سرمايه انساني رييس‌جمهور قرار گيرد.
20 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱۰- نهاد رياست جمهوري نسبت به كاهش چهل درصد كاركنان نهاد اقدام و گزارش اقدامات را به كارگروه ارايه نمايد.
21 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱۱- وزارت كشور نسبت به كاهش چهل درصد كاركنان خود در ستاد اقدام و گزارش اقدامات را به كارگروه ارايه نمايد.
22 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱۲- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نسبت به كاهش چهل درصد نيروي انساني خود در ستاد اقدام نمايد و در صورت نياز به نيروي متخصص جايگزين با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اقدام و نتيجه را به كارگروه ارايه گردد.

تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 21-معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مجاز است کارکنان قراردادي که در اجراي مصوبات هيئت وزيران و کار گروه انتقال از تهران خارج و به دستگاهها و مشاغل مورد پيشنهاد منتقل گردند با رعايت ماده 44 قانون مديريت خدمات کشوري و دستورالعمل مربوطه پيماني نمايد.
2 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 9- كاركنان قرارداد انجام كار معين كه در اجراي مصوبات دولت و كارگروه انتقال به مناطق و دستگاههايي كه فهرست اسامي و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تعيين خواهد شد منتقل گردند، با رعايت مقررات مربوط تبديل وضعيت مي شوند.
3 302559/ت45436ن – 16/11/1389 بند (9)‌ تصميم‌نامه شماره 192483/ت45436ن مورخ 25/8/1389 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:”9- كاركنان قرارداد انجام كار معين (مشخص) كه در اجراي مصوبات دولت و كارگروه انتقال به مناطق و دستگاه‌هاي ديگر منتقل شده يا مي‌شوند، با رعايت مقررات مربوط با مسؤوليت وزير كشور يا مقام مجاز از سوي وي به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند. ايثارگران، معلولين و فرزندان شهدا علاوه بر اين بند از حداكثر امتيازات مندرج در قوانين مربوط به خود برخوردار مي‌باشند و مسؤوليت اجراي صحيح اين حكم با دستگاه اجرايي مربوط بدون نياز به هر گونه استعلام و يا تأييد مرجع يا مقام ديگري است.”
4 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۱۵- نيروي كارشناسي قرارداد معين، در صورت انتقال به ساير استانها از جمله استانهاي البرز، سمنان، قزوين و قم به پيماني تبديل وضعيت خواهند شد.تبصره- انتقال نيروهاي قراردادي انجام كار معين از ساير استانها به استان تهران به هر نحو ممنوع است.
5 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۱۶- نیروهای کارشناسی قرارداد کار معین که از مراکز استانها به مناطق کمتر توسعه یافته انتقال یابند، مشمول تبدیل وضعیت خواهند شد.
6 ۳۷۳۱۰/ت۴۶۲۳۶ن – ۸/۳/۱۳۹۱ ۲- عبارت “با رعايت قوانين و مقررات مربوط” در بند (۶) تصميم‌نامه مذكور بعد از كلمه “استاني” و در بند (۱۵) بعد از كلمه “پيماني” و در بند (۱۶) قبل از كلمه “مشمول” اضافه مي‌گردد.

محدودیت در استخدام و انتقال به تهران

الف- محدودیت استخدام

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 7- هرگونه استخدام و ايجاد سازمان و پست‌هاي جديد در تهران ممنوع است.
2 ۱۰۰۶۸/۴۵۰۱۷ -۲۱/۱/۱۳۹۰ متن زير به عنوان تبصره به بند (۷) تصويب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ اضافه مي شود:تبصره- بكارگيري نيروي انساني در مشاغل تخصصي مشروط به موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از حكم اين بند مستنثني مي باشد. ملغی الاثر شده توسط نامه ۵۲۳۴۰ هـ/ب مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ رییس مجلس شورای اسلامی*
3 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 3- استخدام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً براي موارد خاص نظير فعاليتهاي اورژانسي و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در حد ضرورت و با رعايت مقررات، مجاز است.
4 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱۶- استخدام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر داراي تخصص و حداقل تحصيلات دانشگاهي (ليسانس) در دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني شهر تهران بلامانع است.

*1- علاوه بر ماده (41) قانون مديريت خدمات كشوري –مصوب 1386- كه طبق آن «ورود به خدمت… در دستگاه‌هاي اجرايي بايد بر اساس … برابري فرصت‌ها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، «به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي… امكان‌پذير است»؛ 2- طبق ماده (45)‌همين قانون «استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي به يكي از دو روش رسمي و پيماني صورت مي‌گيرد؛ 3- بر اساس ماده (51) قانون مذكور، «مجموع مجوزهاي دستگاه‌هاي اجرايي… در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد…»؛ 4- وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بكارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي‌باشد»؛ 5- تبصره ماده (32) قانون مقرر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در شرايط خاص… تا سقف ده درصد (10%) پست‌هاي سازماني مصوّب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك‌سال بكار گيرند».

با عنايت به مراتب فوق، تبصره الحاقي به بند (7)‌ تصويب‌نامه شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389 كه به موجب آن هر گونه استخدام و بكارگيري نيروي انساني در مشاغل تخصصي، بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در قانون و به صرف موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، تجويز و مستثني از ممنوعيت هاي قانوني مي‌گردد، مغاير با قانون است.

ب- ممنوعیت انتقال به تهران

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 7- به كارگيري نيروي انساني از دستگاههاي اجرايي استاني به هر نحو اعم از مأموريت و انتقال به تهران به ويژه به وزارت آموزش و پرورش ممنوع است. موارد استثنا با موافقت رؤساي دستگاههاي اجرايي و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تعيين خواهد شد.

عدم شمول محدودیت ضوابط اجرایی و قوانین در خصوص کارکنان قراردادی انتقالی

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن- ۲۱/۱/۹۰ چنانچه نيروهاي قراردادي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه در دستگاه مبدأ نيازي به خدمات آنها وجود ندارد به دستگاههاي اجرايي ديگر منتقل گردند، عقد قرارداد از سوي دستگاه مقصد صورت مي‌گيرد. كارمندان قراردادي موضوع اين تصميم‌نامه مشمول محدوديت بند (۲۹) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور نبوده و براي دستگاه مبدأ به عنوان قرارداد جديد تلقي نمي‌گردد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعتبارات مربوط به اين اشخاص را از دستگاه مبدأ كسر و به اعتبارات دستگاه مقصد اضافه خواهد نمود. ملغی الاثر شده طی نامه شماره ۳۷۵۰۲هـ/ب مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی*
2 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن- ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱۵- نيروهاي قرارداد انجام كار معين و مشخص كه از استان تهران خارج و به استان‌هاي ديگر منتقل مي‌گردند، مشمول محدوديت مقرر در ضوابط اجرايي قانون بودجه ۱۳۸۹ نخواهند بود.
3 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۷/۷/۱۳۸۹ 23-کارکنان قراردادي منتقل شده به استانها، مشمول محدوديت ماده 29 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 كل كشور نخواهند بود.
4 ۲۰۵۰۱۶/ت۴۴۸۰۹ن – ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ كاركنان قراردادي كه در اجراي تصميم‌نامه شماره ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ و مصوبات بعدي اين كارگروه، به خارج از تهران منتقل شده يا مي‌شوند، به لحاظ اين‌كه در دستگاه محل خدمت قبلي داراي سابقه‌ي انعقاد قرارداد مي‌باشند، در اجراي قسمت اخير بند (هـ) ماده‌ي (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، عقد قرارداد با آنان در دستگاه مقصد، به مثابه تمديد قرارداد قبلي محسوب مي‌شود.

* با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اسـاسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور -صرفاً- محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه… خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است»، و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانـون اساسی -مصوب ۱۳۸۸- که به موجب آن: «تطابق تصمیمات… با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، و از آنجا که به موجب ماده (۱۲۰) قانون مـدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶- انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرائی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، عهلیذا، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد.

انواع مشمولین

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 262747/44186-27/12/1388 ماده 18- كاركنان قراردادي و عناوين مشابه كه با دستگاه‌هاي اجرايي قرارداد مستقيم منعقد كرده باشند، مي‌توانند همانند كاركنان رسمي و پيماني مشابه از تسهيلات اين آيين‌نامه برخوردار شوند.
2 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 11- به مأموريت نيروهايي كه بيش از سه سال از دستگاههاي اجرايي استاني به دستگاههاي ملي و استاني تهران مأمور شده اند پايان داده مي شود و در صورت برگشت كاركنان يادشده به استان مبدأ حسب مورد از تسهيلات مقرر بهره مند خواهند شد.
3 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱۴- كاركنان متقاضي انتقال از شهرستان‌هاي استان تهران نيز مشمول استفاده از تسهيلات مندرج در مقررات مربوط خواهند بود.
4 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۳- وزارت اطلاعات و سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از اجراي تصميمات كارگروه انتقال از تهران مستثني هستند.
5 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۶- انتقال متقاضيان سازمان چاپ و انتشارات (وابسته به مؤسسه صندوق عمران موقوفات كشور) به دستگاههاي متناظر استاني مجاز است.
6 ۳۷۳۱۰/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ ۲- عبارت “با رعايت قوانين و مقررات مربوط” در بند (۶) تصميم‌نامه مذكور بعد از كلمه “استاني” و در بند (۱۵) بعد از كلمه “پيماني” و در بند (۱۶) قبل از كلمه “مشمول” اضافه مي‌گردد.
7 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۷- انتقال نيروهاي قرارداد ساعتي سالانه سازمان حسابرسي كل كشور به دستگاههاي متناظر استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است.
8 ۳۷۳۱۰/ت۴۶۲۳۶ن – ۸/۳/۱۳۹۱ ۱- بند (۷) تصميم‌نامه شماره ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ لغو مي‌گردد.
9 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۸- كاركناني كه در تهران، شاغل و پستهاي اصلي آنها به سازمانهاي خارج از تهران تعلق دارد، مشمول مصوبات مربوط به انتقال بوده و در صورت انتقال از مزاياي مصوبات دولت برخوردار خواهند شد.
10 262747/44186-27/12/1388 ماده 14ـ آن دسته از كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي كه مشمول مستثنيات ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشند، منوط به اينكه به يكي از واحدهاي تابع يا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستان‌ها (به جز كلان‌شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزاياي اين آيين‌نامه برخوردار خواهند شد.

انتقال بازنشستگان

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 5- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور امتيازات مقرر در تصميم‌نامه شماره 261747/44186 مورخ 27/12/1388 را به نيروهاي داوطلب بازنشسته نيز تسري دهد.
2 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 7- كارمنداني كه در اجراي اين تصميم نامه انتقال مي‌يابند، موظفند تعهد محضري مبني بر انجام ده سال خدمت در دستگاه اجرايي محل خدمت ارايه نمايند.تبصره- بازنشستگاني كه از تسهيلات اين تصميم ‌نامه بهره‌مند گرديده‌اند، مكلف به ارايه تعهدنامه محضري مبني بر عدم مراجعه به محل سكونت قبلي مي‌باشند. ملغی الاثر شده طی نامه رییس مجلس شورای اسلامی*
3 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 8- استانداران و فرمانداران و شوراهاي اسلامي موظفند راه‌كارهاي لازم به منظور حصول اطمينان از استقرار بازنشستگان و ساير افراد به وزارت كشور و معاونت توسعه مديريت و سرايه انساني رييس جمهور اعلام نمايند.
۱۱۰۱۸۸/ت۴۶۸۶۲ن- ۳۰/۵/۱۳۹۰ كاركنان بازنشسته دستگاه‌هاي اجرايي كه در اجراي تصميم‌نامه شماره ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ متقاضي انتقال از تهران به ساير شهرها هستند، از تسهيلات مسكن پيش‌بيني شده در تصميم‌نامه‌ي ياد شده بهره‌مند مي‌گردند.

*4- واژة «کارمندانی» مذکور در صدر بند(7) تصمیم‌نامه، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی ناظر بر تبصرة الحاقی به ماده(2) تصمیم‌نامه، مغایر قانون است.

5- تکلیف بازنشستگان برخوردار از تسهیلات «به ارائه تعهد‌نامه محضری مبنی بر عدم مراجعه به محلّ سکونت قبلی» مندرج در تبصره بند(7) تصمیم‌نامه، مغایر با ماده(959) قانون مدنی است که مقرّر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند به طور کلّی حقّ تمتّع و یا حقّ اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

مهاجرت معکوس، تفویض اختیار و تمرکززدایی

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 9- استانداري تهران موظف است ايجاد يكصدهزار فرصت شغلي مورد تعهد در شهرستان‌هاي استان تهران اقدام نمايد.
2 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 10- اعطاي هرگونه تسهيلات تشويقي توسط دستگاه‌هاي اجرايي به دستگاه‌هاي دولتي خصوصاً بخش خصوصي و كارمندان آنها در شهر تهران لغو و به شهرستان‌هاي استان‌ تهران اختصاص مي‌يابد.
3 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱۳- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برنامه پنج‌ساله كاهش جمعيت تهران را با بهره‌گيري از مطالعات استانداري تهران تحت عنوان مهاجرت معكوس، تدوين و به كارگروه ارايه كند.
4 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱۷- گمرك جمهوري اسلامي ايران اختيارات گمركات واقع در مناطق مرزي را افزايش داده و نتيجه را به كارگروه اعلام نمايد.
5 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱۸- گمرك جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد كه بخشي از گمركات تهران به استان‌هاي مركزي، قم و ساير استان‌هاي همجوار منتقل و نتيجه اقدامات به كارگروه گزارش گردد.
6 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۱۰- براي عملياتي كردن برنامه‌هاي بلندمدت، كارگروههايي در بخشهاي فرهنگي، سياسي، صنعتي، آموزشي، پژوهشي، تحقيقاتي، بهداشتي- درماني و صنوف با مسئوليت وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، كشور، صنايع و معادن، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرگاني تشكيل و ظرف يك ماه با حضور نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، برنامه‌هاي اجرايي را در حوزه‌هاي يادشده به كارگروه ارايه نمايند.
7 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۱۳- كليه دستگاهها از وضع مقرراتي كه تمركززدايي از تهران را با مشكل مواجه مي‌سازد و يا تمركز تصميم‌گيريها را تشديد مي‌كند، خودداري نمايند.
8 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 11- وزيران و مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تفويض اختيار به مديران استاني با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اقدام نمايند.

 

لغو امتیازات انتقال از کلانشهرها (غیر از تهران)

ردیف آدرس مقرره متن مقرره
1 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 15- كارمنداني كه از كلانشهرهاي (غير از تهران) به مناطق محروم منتقل مي‌شوند، تنها از امتيازات مربوط به حقوق و مزايا بهره‌مند خواهند شد.

توضیحات:

هر چند به صراحت سخنی از لغو تصویب نامه شماره 93138/ت37909ه‍ مورخ 12/06/1386 هیأت وزیران در خصوص اعطای تسهیلات به کارکنان انتقال یافته از کلانشهرها نیامده است، لیکن می توان گفت که مصوبه سال 1386 با این حکم نسخ ضمنی شده است.

تشریح فرآیند اجرایی انتقال

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 262747/44186-27/12/1388 ماده 16- استانداران مسئول اجراي اين آيين‌نامه و ساماندهي نيروهاي انتقالي مي‌باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نياز دستگاه‌هاي اجرايي در شهرستان‌ها و بخش‌ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.
2 262747/44186-27/12/1388 ماده 1- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در فرآيند استخدام رسمي و پيماني ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه در مورد برگزاري آزمون و رعايت اصل برابري فرصت‌ها، تسهيلات لازم را براي كاركنان مشمول اين آيين‌نامه فراهم نمايند.
3 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 19- در صورت عدم اعلام نياز از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مقصد، متقاضيان انتقال بايد مراتب را به استانداران اعلام نمايند تا استانداران محل خدمت متقاضي را در ساير دستگاه‌هاي اجرايي مناطق محلي با توجه به اولويت انتخاب شده از سوي متقاضي تعيين نمايند.
4 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 4- دبيرخانه كارگروه انتقال در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود.
5 107443/ت44444هـ – 28/5/1391 3- اختيارات، وظايف و مسئوليت‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موضوع نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران و تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران در اين خصوص همراه با ارسال پرونده و سوابق تصميم‌گيري شده و در جريان رسيدگي به عهده وزير كشور يا مقام مجاز از سوي او محول مي‌گردد و از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه هر گونه مسؤوليت در اين مورد به عهده وزارت‌خانه ياد شده مي‌باشد.4- واگذاري و تفويض اختيارات موضوع بندهاي يادشده مانع اعمال اختيارات توسط رييس‌جمهور و معاونت‌هاي يادشده در اين تصويب‌نامه نمي‌باشد. طی نامه شماره ۶۱۲۷۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر شد. در آن نامه شماره این بخشنامه اینگونه آمده است: شماره ۹۳۷۴۴/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۱/۰۵/۱۳۹۱
6 262747/44186-27/12/1388 ماده 12ـ تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بر اساس درخواست كارمند با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذيرش درخواست آنان مبني بر انتقال اقدام نمايند.
7 262747/44186-27/12/1388 ماده 13ـ امتيازات موضوع اين آيين‌نامه با توجه به شاخص جمعيت شهرها، به شرح جدول زير قابل افزايش خواهد بود:

رديف جمعيت شهرها يا بخش‌ها ميزان دريافت امتيازها
1 تا 100.000 100 درصد
2 تا 200.000 75 درصد
3 تا 400.000 65 درصد
4 تا 600.000 55 درصد
5 تا 900.000 45 درصد
6 900.000 به بالا 30 درصد
8 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 28-بهره مندي از تسهيلات موضوع مصوبات کار گروه انتقال، صرفاً با صدور حکم انتقال قطعي توسط دستگاه مبداء صورت خواهد گرفت و  کارکنان مامور مشمول امتيازات مصوبه نخواهند بود.
9 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۶- وزارت امور اقتصادي و دارايي فهرست اسامي ششصد و بيست و يك نفر كاركنان منتقل شده از تهران را به همراه تصوير احكام كارگزيني آنها براي بررسي و ثبت در سوابق به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال نمايد.
10 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 10- وزارت نيرو مصوبات كارگروه انتقال را به دستگاههاي تابع ابلاغ و بر حسن انجام آنها نظارت نمايد.
11 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 12- وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغيه هايي كه اعطاي تسهيلات به كاركنان متقاضي انتقال را محدود مي نمايد، لغو و گزارش آن را به معاون اول رييس جمهور و دبيرخانه كارگروه ارسال نمايد.
12 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 24- به منظور نظارت و اتخاذ راهکارهاي عملياتي و اجرايي مصوبات انتقال، کار گروهي در استانها به رياست استانداران و يا معاونين پشتيباني معاون توسعه منابع انساني آنها و عضويت رئيس سازمان مسکن و شهرسازي، نماينده شوراي هماهنگي بانکها، چند تن از روساي دستگاههاي اجرايي استان به نمايندگي از کليه دستگاهها و نمايندگان: آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  جهاد کشاورزي استان تشکيل گردد.

 

تکالیف و امتیازات مجریان انتقال

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 3- وزيران و استانداراني كه دستورات رييس‌جمهور و مصوبات هيأت وزيران و كارگروه انتقال را به طور مطلوب اجرا كنند با رعايت مقررات قانوني، نشان لياقت دريافت خواهند كرد.
2 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 8- استانداران موظفند بسترهاي لازم براي اجرايي‌شدن تصميمات كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران را فراهم نمايند.
3 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 9- كليه مسئولين اجرايي موظفند تصميمات كارگروه انتقال را برابر زمان‌بندي مقرر اجرايي نمايند. بديهي است با افراد سهل‌انگار برخورد لازم قانوني و مديريتي انجام خواهد شد.
4 262747/44186-27/12/1388 ماده 20- معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظفند گزارش شش‌ماهة عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استانداران را به رييس‌جمهور ارايه كنند.
5 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 10- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب حداكثر تا پايان مردادماه سال 1389 اقدام نمايند.
6 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 11- وزارتخانه‌ها و مؤسسات مستقل موظفند بر اساس احكام فوق، برنامه انتقال را به تفصيل شامل تعداد پست‌هاي منتقل‌شده، نيروي انساني منتقل‌شده و ساختمان‌هاي تخليه‌شده، تهيه و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف بيست روز اعلام نمايند.
7 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 12- دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران موظفند نسبت به اجراي آيين‌نامه دوركاري با اولويت اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گزارش نمايند.
8 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 13- كارگروه انتقال مسئوليت نظارت و تسهيل اجراي اين تصميم‌نامه را بر عهده دارد.

 

سایر تسهیلات

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 262747/44186-27/12/1388 ماده 9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كارمنداني كه در اجراي اين آيين‌نامه انتقال مي‌يابند و همچنين همسر و فرزندان تحت تكفل آنان، هر دو سال يك بار به صورت رايگان تحت معاينات پزشكي توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي يا مراكز خدمات بهداشتي و درماني تحت پوشش وزارت يادشده قرار گيرند.
2 262747/44186-27/12/1388 ماده 10- سازمان تربيت‌بدني مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط تسهيلات لازم را براي برخورداري كارمندان انتقالي و همسر و فرزندان آنان از امكانات ورزشي تحت پوشش سازمان تربيت‌بدني در محل انتقال، به طور رايگان فراهم نمايد.
3 262747/44186-27/12/1388 ماده 15- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند علاوه بر تسهيلات مقرر در اين آيين‌نامه و به منظور جلب رضايت كارمندان خود براي انتقال از شهر تهران به ساير شهرهاي كشور (به استثناي شهرهاي استان تهران و كلان‌شهرها) تسهيلاتي را با توجه به ظرفيت‌ها و امكانات موجود و در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل و با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور پيش‌بيني نمايند.
4 262747/44186-27/12/1388 ماده 17- اعطاي تسهيلات مندرج در تصويب‌نامه شماره 93138/ ت37909ه‍  مورخ 12/6/1386 و اصلاحات بعدي آن در مواردي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده باشد، به مشمولان متقاضي انتقال از تهران بلامانع است.
5 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 21- وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن، رفاه و تأمين‌اجتماعي، تعاون، كار، نيرو و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي موظفند امكانات و تسهيلات لازم را به منظور توليد محصولات داخلي از جمله مشاغل خانگي و مانند آن در اختيار فرزندان كارمندان انتقال يافته و بازنشستگاني كه از تهران و كلانشهرها به ساير نقاط كشور مهاجرت مي‌نمايند قرار دهند.تبصره- استانداران، فرمانداران و شوراهاي اسلامي مكلفند همكاري همه جانبه‌اي را با دستگاه‌هاي موضوع اين بند، به منظور حمايت از سياست‌هاي كلي دولت اعمال نمايند. ملغی الاثر شده توسط رییس مجلس شورای اسلامی*
6 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 23- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزش عالي مستقر در تهران و كلانشهرها موظفند امكانات و تسهيلات لازم را به منظور جابجايي همسر دانشجو و فرزندان دانشجوي كارمندان انتقال يافته و بازنشستگان متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها كه به ساير نقاط كشور منتقل مي‌شوند، فراهم نمايند. ملغی الاثر شده توسط رییس مجلس شورای اسلامی*
7 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 24- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در راستاي سياست‌هاي عدم تمركز و كاهش وظايف و مأموريت‌ها در تهران، مأموريتهاي قابل تفويض را ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه احصاء و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور به استان‌ها واگذار نمايند.
8 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 25- وزراء و رؤساي سازمان‌ها و استانداران موظف به نظارت بر اجراي اين تصميم نامه خواهند بود و هر پانزده روز، گزارش لازم را براي ارائه به رييس جمهور، براي وزارت كشور و ‌معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور ارسال خواهند نمود.
9 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 26- معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد روش اجرايي موضوع انتقال از شهر تهران به ساير نقاط كشور را برعهده داشته و گزارش‌هاي لازم را در مقاطع مختلف به رييس جمهور ارايه مي‌نمايد.
10 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 8- كاركناني كه در اجراي مصوبات دولت و كارگروه انتقال از تهران خارج مي شوند و تعهداتي به دستگاه مبدأ دارند، الزامي به پرداخت يكباره تعهدات ندارند. تعهدات مذكور به دستگاه مقصد منتقل و بر اساس تعهد قبلي كارمند از حقوق وي كسر و به دستگاه مبدأ پرداخت خواهد شد.

* بندهای (21، 22 و 23) تصمیم‌نامه از حیث تکلیف دستگاههای اجرائی به قراردادن امکانات و تسهیلات لازم، چون علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، فاقد محاسبه قبلی و تأمین بار مالی ناشی از آن می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر با بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌ کشور می‌باشد.

مسکن و وام

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 6- وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي امكانات لازم براي پرداخت تسهيلات و تأمين مسكن را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام نمايند.
2 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 25-به منظور کاهش چالش­هاي پيش روي کارکنان منتقل شده در خصوص تأمين مسکن، مهمان سراهاي دستگاههاي اجرايي در اختيار کارمند منتقل شده قرار  ­گيرد. دستگاههاي اجرايي نسبت به واگذاري خانه­هاي سازماني به اين افراد به صورت موقت تا زمان به نتيجه رسيدن واگذاراي زمين، ساخت آن و يا تکميل و واگذاري مسکن مهر اقدام نمايند.
3 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 26-بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  موظف است به لحاظ جلوگيري از تراکم تقاضا و تسهيل در ايفاي تسهيلات مقرر جهت کارکنان انتقالي، نسبت به تعيين بانک هاي عامل در استانها اقدام نمايد.
4 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 14- كارمندان زن كه به همراه همسران كارمندشان منتقل مي‌شوند، تنهاً از وام موضوع اين تصميم نامه بهره‌مند خواهند شد.
5 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 16- بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به نظور تسهيل انتقال كاركنان دولت، تسهيلات زير را حسب مورد به كاركناني كه به صورت قطعي به استانها منتقل مي شوند با درخواست آنان و تأييد دستگاههاي اجرايي از طريق بانك عامل پرداخت مي كند:الف- وام ساخت مسكن، دويست و پنجاه ميليون (250000000 ) ريالب- وام خريد مسكن، دويست ميليون (200000000 ) ريال

ج- وام تعميرات، پنجاه ميليون ( 50000000 ) ريال

د- وام وديعه مسكن، يكصد ميليون ( 100000000 ) ريال

تبصره 1- در صورت استفاده از يك وام، شخص متقاضي نمي تواند از ساير وامها بهره مند شود. وزارت مسكن و شهر سازي موظف است ترتيبات لازم را براي استفاده از تسهيلات مذكور فراهم نمايد.

تبصره 2- در صورتي كه سند زمين و مسكن به نام كارمندان انتقال يافته صادر شود، حق انتقال آن را به مدت ده سال نخواهند داشت.

تبصره 3- در صورتي كه زمين و مسكن قابل واگذاري در محل خدمت كارمندان انتقال يافته وجود نداشته باشد، در نزديكترين محلي كه از طرف سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام مي‌شود، زمين و مسكن واگذار خواهد شد.

6 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 17- صندوق مهر امام رضا (ع) مجاز به ارائه و پرداخت تسهيلات اشتغالزايي، مسكن و … در شهر تهران نمي‌باشد و موظف است تسهيلات ياد شده را به شهرستان‌هاي استان تهران اختصاص دهد.
7 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 18- در استان‌هايي كه امكان واگذاري زمين و يا مسكن وجود ندارد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وام خريد مسكن يا وديعه مسكن به كاركنان انتقالي پرداخت مي‌نمايد.
8 262747/44186-27/12/1388 ماده 7- بانك‌هاي دولتي مكلفند طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعطاي تسهيلات وام بابت وديعه مسكن، خريد مسكن، تعميرات مسكن، خريد خودرو و كالاي خانگي در حداكثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده‌گذاري و نوبت‌گذاري اقدام نمايند.

انتقال دستگاه ها از تهران

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 1- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش نسبت به كاهش ظرفيت دانشجو در دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي تهران و تسهيلات انتقال و پذيرش در دانشگاه‌هاي كلانشهرها و ساير شهرستان‌ها اقدام نمايند.
2 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 7- انتقال پادگانها در چارچوب قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها ـ مصوب 1388 ـ با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح در حوزه معاون اول پيگيري و اقدام شود.
3 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 5- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شركت‌هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم‌نامه شماره 38956/ت44522ن مورخ 22/2/1389 تا پايان مردادماه سال 1389 از تهران منتقل نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اين‌گونه شركت‌ها اقدام نموده و دستگاه‌هاي اجرايي مسئول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي آنها براي تغيير مركز شركت اقدام نمايند. نامه 31295هـ/ب مورخ 17/5/1390 رییس مجلس برخی بندهای این فهرست پیوست را لغو کرد*
4 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 6- دستگاه‌هاي اجرايي مسئول هدايت و نظارت بر نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به انتقال سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته نظير شركت‌هاي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي تا پايان مردادماه سال 1389 اقدام نمايد.
5 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 8- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال مؤسسات پژوهشي و آموزشي از تهران اقدام نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به انتقال حساب اين مؤسسات به خارج از تهران اقدام نمايد.
6 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 9- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مركزي به اطراف تهران و استان‌هاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام نمايند.
7 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 1- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به اجراي تصميمات ذيل اقدام نمايد:الف- انتقال بيست و پنج درصد پژوهشكده و سه سازمان از تهران و ارائه گزارش تكميلي به دبيرخانه كارگروه.ب- كاهش پذيرش چهل درصدي در مقطع كارشناسي دانشگاههاي تهران.

ج- انتقال دانشگاههاي خواجه نصير طوسي و علامه طباطبايي به خارج از تهران.

د- تفويض اختيارات لازم به واحدهاي استاني دانشگاه پيام نور.

ه- فراهم نمودن مقدمات انتقال هزار و صد نفر از كاركنان متقاضي انتقال از تهران و ارائه گزارش اقدامات به صورت هفتگي به دبيرخانه كارگروه.

8 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 2- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي موظف است نسبت به اجراي تصميمات ذيل اقدام نمايد:الف- انتقال چهارصد و هفتاد و هشت نفر باقيمانده متقاضيان و فراهم نمودن مقدمات انتقال هزار و هشتصد نفر از نفر كاركنان ساكن كرج و شاغل در دانشگاه علوم پزشكي ايران و ارائه گزارش به دبيرخانه كارگروه.ب- انتقال هشت مؤسسه تحقيقاتي به خارج از تهران و ارائه گزارش جامع مشتمل بر تاريخ انتقال، محل استقرار و تعداد نيروي خارج شده از تهران به دبيرخانه كارگروه.

ج- تقويت بيمارستانهاي استانهاي ديگر از جهت تجهيزات و كادر پزشكي.

9 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 5- وزارت بازرگاني موظف است نسبت به اجراي تصميمات ذيل اقدام نمايد:الف- انتقال چهارصد نفر از كاركنان متقاضي انتقال از تهران و ارائه نتيجه اقدامات به دبيرخانه كارگروه انتقال.ب- انتقال شركت فرش و يكصد و بيست و نه نفر كاركنان آن به كرج و مركز فرش ايران و هشتاد نفر كاركنان آن به اصفهان و تدمين فضاي مناسب براي مركز فرش ايران با هماهنگي استانداري اصفهان.

ج- انتقال مركز مطالعات و پژوهشگاه بازرگاني به يكي از استانهاي البرز يا قزوين و ارائه گزارش به دبيرخانه كارگروه.

10 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱- معاونت آموزش، تحقيقات و فنآوري وزارت راه و ترابري به همراه پژوهشكده‌هاي حمل و نقل، هواشناسي، آموزشكده علمي كاربردي راه و ترابري (شهيد تفويضي)، دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري، اداره كل استاندارها و گواهينامه‌هاي دريانوردي، مركز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردي، مركز تحقيقات راه‌آهن، مركز آموزش راه‌آهن، مركز آموزش فنون هوايي، مركز آموزش هما، دفتر آموزش و مطالعات اجرايي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، معاونت آموزش و پژوهش شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، مؤسسه قير و آسفالت ايران و دفتر برنامه‌ريزي و آموزش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با هماهنگي استانداري اصفهان ظرف يك ماه به فولادشهر استان اصفهان منتقل و در ساختمان مخابرات مستقر شوند.تبصره ۱- چنانچه ساختمان مذكور در زمره ساختمانهاي دولتي باشد، با نظر معاون اول رييس‌جمهور، عنوان بهره‌بردار به وزارت راه و ترابري تغيير مي‌يابد و چنانچه در زمره اموال شركت مخابرات باشد، معوض آن از محل فروش املاك در اختيار وزارت راه و ترابري در تهران يا ساير استان‌ها تأمين گردد.تبصره ۲- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است رديف‌هاي اعتباري مؤسسات مذكور در بند (۱) را حذف و يك رديف اعتباري براي معاونت آموزش و تحقيقات وزارت راه و ترابري پيش‌بيني نمايد.

تبصره ۳- چنانچه ظرف دو ماه انتقال معاونت آموزش و تحقيقات و مؤسساتي كه بر اساس مصوبات كارگروه بايد به اصفهان منتقل شوند، عملياتي نشود، با گزارش معاونت توسعه‌ مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است رديف اعتباري اختصاصي به معاونت يادشده را نيز حذف نمايد.

11 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است نسبت به انتقال سازمان‌هاي حج و زيارت و اوقاف و امور خيريه به استان قم اقدام و نتيجه را به كارگروه گزارش نمايد.
12 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۷- وزارت امور اقتصادي و دارايي فهرست استان‌هاي مناسب براي استقرار سازمان حسابرسي را در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه رييس‌جمهور قرار دهد. استانداران استانهاي موردنظر موظفند ساختمان لازم براي استقرار ادارات سازمان حسابرسي را تأمين نمايند.
13 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۹- وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري موظف است نسبت به انتقال معاونت دانشجويي به استان سمنان اقدام نمايد.
14 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۴- شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور با تمام امكانات و كاركنان به استان البرز منتقل شود.
15 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 6-  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به انتقال سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان حج و زيارت و سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي به شهر قم پس از هماهنگي لازم با دفتر مقام معظم رهبري توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدام و  در صورت موافقت معظم له وزارت كشور دستور لازم را به استانداري  قم براي انجام هماهنگي هاي لازم بين بخشي صادر كند.
16 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 8-  وزارت راه و ترابري مقدمات انتقال سازمان بنادر و دريانوردي  را به خارج از تهران و با اولويت استان  هرمزگان  فراهم و نتيجه را به دبيرخانه كارگروه ارائه نمايد.
17 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 19-وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي كشور ، معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، خزانه و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به انتقال حسابها، گردش مالي، معاملات، دريافت ماليات شركت ها و موسساتي که دراجراي مصوبات کار گروه انتقال به خارج از تهران منتقل مي­شوند، کنترل­هاي لازم را انجام دهند، به گونه اي که تحت هر شرايطي اعاده موسسات ياد شده به تهران ممنوع و غير ممکن گردد.
18 ۳۹۰۰۳/ت۴۴۶۳۹ن – ۲۲/۲/۱۳۸۹ 2- هيأت‌مديره كليه شركت‌هاي دولتي مستقر در تهران موظفند ظرف يك ماه نسبت به انتقال دفاتر مركزي به شهرستان‌هاي ذي‌ربط اقدام نمايند.

* به موجب قانون تشكيل يا اساسنامه برخي از شركتهاي دولتي، نظير شركت سهامي خدمات مهندسي آب، صندوق بيمه محصولات كشاورزي، شركت سهامي سازمان آب منطقه‌اي تهران، شركت سهامي سازمان برق منطقه‌اي تهران، شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران، شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، شركت ملّي نفت ايران، شركت ملّي گاز ايران، شركت ملّي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت دخانيات ايران، آزمايشگاه فنّي و مكانيك خاك و نمايشگاه بين‌المللي، موضوع بندهاي (4، 19، 91، 120، 136، 146، 148، 150، 155، 157، 160 و 163) فهرست پيوست مصوّبه، محلّ اسقرار و مركزيّت قانوني آنها، شهر تهران تعيين گرديده است، عليهذا، عبارت «دستگاه هاي اجرائي موظّفند شركت هاي دولتي را برابر فهرست پيوست… از تهران منتقل نمايند…»، چون از حيث اطلاق، شامل شركتهايي مي‌گردد كه شهر تهران مركز استقرار آنها است، مغاير قانون است».

انتقال کارخانجات و محدودیت ایجاد کارخانه

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 15- وزارت صنايع و معادن حداکثر ظرف 20 روز برنامه انتقال کارخانه­هاي بزرگ از تهران بويژه کارخانه هاي مستقر در غرب تهران  مشتمل بر زمان مورد نياز، محل انتقال و آثار و پيامدهاي انتقال را تهيه و براي اتخاذ تصميم به دبير خانه کار گروه انتقال ارائه نمايد.
2 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 16- وزارت صنايع و معادن با همکاري معاونت حقوقي رئس جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و باملاحظه کليه مقررات قانوني ضوابط مورد نياز براي وضع محدوديت در ايجاد هر گونه کارخانه درتهران و اطراف آن را در قالب مصوبه هيأت وزيران و يا لايحه تهيه و ظرف يکماه به دبيرخانه  کار گروه انتقال ارسال نمايند.

انتقال اصناف از تهران

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 17- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با برگزاري جلسات تخصصي با وزارت بازرگاني، گمرک ايران، شوراي اصناف و اتاق بازرگاني صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران  فرآيند واردات و ترخيص کالا را بررسي و موافقتنامه اجرايي ترخيص کالا را با تکيه بر انتقال محل  ترخيص کالا به مناطقي غير از تهران  با تعيين موارد استثناء و اعطاي امتياز  به اصناف براي خروج از تهران تهيه و اعلام  نمايد.
2 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 22- دستگاه‌هاي مذكور در بند (22) اين تصميم نامه مكلفند تسهيلات و سازوكارهاي انگيزشي كافي را براي ساير متصديان مشاغل آزاد (غيردولتي) كه از تهران به ساير شهرها نقل مكان مي‌كنند، فراهم نمايند. ملغی الاثر شده توسط رییس مجلس شورای اسلامی*

*بندهای (21، 22 و 23) تصمیم‌نامه از حیث تکلیف دستگاه های اجرائی به قراردادن امکانات و تسهیلات لازم، چون علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، فاقد محاسبه قبلی و تأمین بار مالی ناشی از آن می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر با بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌ کشور می‌باشد.

انتقال خانواده های تحت پوشش امداد و سازمان بهزیستی

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 18- به هر يك از خانواده­هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اعلام گردد در صورت خروج از تهران  پس از تاييد دستگاههاي ملي و استاني مستقر در تهران و سازمانهاي استاني و استانداريها علاوه بر تسهيلات قرض­الحسنه مسکن، مبلغ 50 ميليون ريال وام خود اشتغالي قرض­الحسنه اعطاء خواهد شد.تبصره- ضوابط و چگونگي پرداخت و محل تأمين اعتبار توسط رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد شد.

ساماندهی ساختمان‌های دولتی

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن – ۲۵/۸/۱۳۸۹ 4- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، مجوز مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي براي فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي مربوط را از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اخذ و در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد.
2 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۲- وزيران آموزش و پرورش و راه و ترابري موظفند ساختمانهاي وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و ترابري را پس از ارزيابي، با هم معاوضه و نتيجه را به كارگروه گزارش نمايند. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور بر فرآيند انجام كار نظارت و پيگيري نمايد.
3 ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۳- سازمان بنادر و دريانوردي تا بهمن سال جاري با هماهنگي استانداري هرمزگان به استان هرمزگان منتقل گردد.تبصره- ساختمان فعلي سازمان بنادر و دريانوردي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تحويل و يك باب ساختمان مناسب با ظرفيت استقرار حداكثر يكصد نفر در اختيار سازمان مذكور براي انجام وظايف صرفاً ستادي قرار گيرد.
4 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۱- فهرست ساختمانهاي وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو كه در راستاي انتقال شركتها و مؤسسات و كاهش چهل درصد كاركنان تخليه مي‌گردد، ظرف دو هفته به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام تا پس از فروش ساختمانهاي يادشده، وجوه حاصل از آن با رعايت قوانين و مقررات هزينه شود.
5 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۲- وزارت نفت، ساختمانهاي استيجاري را تخليه و به مالكان آن تحويل و فهرست آنها را به دبيرخانه كارگروه اعلام نمايد.
6 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۱۱- شركت دخانيات مجاز است به منظور خروج كامل از تهران و استقرار در شهر هشتگرد، نسبت به فروش املاك خود در تهران در اجراي جزء «الف» بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور اقدام و وجوه حاصل را برابر قوانين و مقررات هزينه نمايد.
7 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 9-  ساختمان آموزشکده مخابرات واقع در فولاد شهر اصفهان که در راستاي  قانون اجراي  سياستهاي كلي  اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده است،  به منظور استقرار معاونت آموزش تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري و 12 موسسه تحقيقاتي پژوهشي وابسته به وزارت مذکور خريداري و يا با ساختمانهاي دولتي  در تهران معاوضه گردد. با اجراي اين بند و پس از يك ماه، ساختمان بنادر و دريانوردي تخليه و معوض ساختمان آموزشكده مخابرات در اختيار دفتر معاون اول رييس جمهور قرار گيرد.
8 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 11-وزارت آموزش و پرورش مقدمات تجميع واحدهاي اداري ستاد وزارتخانه را فراهم و به محض تخليه ساختمان بنادر و دريانوردي  در ساختمان مذکور مستقر و ساختمان­هاي پراکنده ستاد وزارت آموزش و پرورش تحويل دفتر معاون اول رئيس جمهور گردد.
9 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 27- هر گونه تأسيس، احداث و اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاهاي اجرايي مستقر در تهران ممنوع مي باشد.تبصره- موارد استثناء با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب هيئت وزيران خواهدبود.

انتقال اعتبار

ردیف آدرس مقرره متن مقرره توضیحات
1 262747/44186-27/12/1388 ماده 19- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است بار مالي ناشي از اجراي اين آيين‌نامه را در بودجه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني نمايد.
2 ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ 2- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور متناسب با انتقال كاركنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان رسمي و پيماني را از اعتبارات دستگاه اجرايي استان تهران كسر و به اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي استان‌هايي كه افراد منتقل مي‌شوند، اضافه نمايد.
3 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۹- دستگاههاي اجرايي كه در قانون بودجه، فاقد اعتبار و رديف براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان هستند، مكلفند حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته اعم از رسمي، پيماني و قراردادي را تا پايان سال پرداخت و فهرست اسامي اين قبيل كاركنان را براي تأمين و اختصاص اعتبار به دستگاههاي مقصد به معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال نمايند.
4 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص انتقال اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان رسمي و پيماني با هماهنگي معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اقدام نمايد.
5 ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن – ۷/۷/۱۳۸۹ 20-چنانچه دستگاههاي اجرايي از صدور احکام  انتقال متقاضيان انتقال استنکاف نمايند معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است راساً نسبت به صدور احکام مورد نياز متقاضاين اقدام و افراد متقاضي را به دستگاههاي اجرايي استان منتقل نمايد. معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نيز اعتبار مورد نياز براي پرداخت حقوق و ساير امتيازات را از سر جمع اعتبار دستگاههاي ملي كسر و به حساب دستگاههاي استاني منظور كند.
6 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 12- وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات حقوق كارمندان رسمي و پيماني را به دستگاه مقصد منتقل نمايند.
7 ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن – ۳۱/۵/۱۳۸۹ 13- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است اعتبارات حقوق كاركنان قراردادي را به دستگاه مقصد منتقل نمايد.
8 ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن –  ۱۸/۲/۱۳۹۰ ۱۴- كارگروهي متشكل از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و دستگاه مربوط تشكيل و نسبت به انتقال رديف اعتباري دستگاهها و سازمانهاي وابسته به وزارتخانه‌ها اقدام نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام