کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

فرم‌های عمومی اداری

فهرست عناوین این صفحه

ابلاغ فرم‌های عمومی اداری (بخشنامه شماره 198020 مورخ 25/4/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

فرم‌های عمومی اداری متن بخشنامه به همراه پیوست‌ها

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

با سلام و احترام؛

به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی فرآیندهای عمومی نظام اداری و همچنین طراحی سیستم‌های الکترونیکی آنها، فرم‌های عمومی اداری به همراه کد منحصربفرد فرم، مبانی قانونی، مرجع تأیید، اصلاح و تغییرات مورد انتظار در صورت الکترونیکی شدن فرم، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

فهرست فرم های عمومی پیوست بخشنامه:

1- فرم درخواست مرخصی

مبانی قانونی

2- فرم درخواست مرخصی کمتر از یک روز

مبانی قانونی

 • دستورالعمل شماره 12 (تجدیدنظر شده) سازمان اداری و استخدامی کشور راجع به درخواست مرخصی

3- حکم مرخصی

مبانی قانونی

 • دستورالعمل شماره 12 (تجدیدنظر شده) سازمان اداری و استخدامی کشور راجع به درخواست مرخصی

4- فرم وضعیت مرخصی استفاده شده مستخدم

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 2500 /ق مورخ 29/7/64 سازمان اداری و استخدامی کشور راجع به درخواست مرخصی
 • دستورالعمل شماره 13 (تجدید نظر شده) راجع به تعیین وضعیت مرخصی مستخدمین در پایان سال

 5- فرم مأموریت اداری

مبانی قانونی

 • دستورالعمل راجع به روش صدور حکم مأموریت موضوع بند الف ماده 11 قانون استخدام کشوری

6- فرم مأموریت اداری کمتر از یک روز

مبانی قانونی

 • دستورالعمل راجع به روش صدور حکم مأموریت موضوع بند الف ماده 11 قانون استخدام کشوری

7- فرم قرارداد کار معین (مشخص)

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

8- حکم کارگزینی کارمندان رسمی

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388

9- فرم قرارداد کارمندان پیمانی

مبانی قانونی

 • آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری (تصویبنامه شماره 52282/664 مورخ 15/6/1368 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی)
 • بخشنامه شماره 45050/11 مورخ 17/8/1378 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی آیین نامه استخدام پیمانی: منضم به دستورالعمل های نحوه پیشنهاد برقراری فوق العاده مخصوص و نحوه تنظیم قرارداد استخدام پیمانی

10- فرم پیشنهاد برقراری فوق العاده مخصوص

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 45050/11 مورخ 17/8/1378 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی آیین نامه استخدام پیمانی: منضم به دستورالعمل های نحوه پیشنهاد برقراری فوق العاده مخصوص و نحوه تنظیم قرارداد استخدام پیمانی

11- تعیین فوق العاده سختی شرایط محیط کار

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 800/34 مورخ 12/4/67 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع دستورالعمل اجرایی آیین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری (موضوع بندهای «خ» و «د» ماده (39) قانون استخدام کشوری (تصویبنامه شماره 54910/ت630 مورخ 9/8/66)

12- درخواست استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان

مبانی قانونی

 • دستورالعمل شماره 37 سازمان اداری و استخدامی کشور راجع به خدمت نیمه وقت بانوان

13- فرم های ارتقا به رتبه های شغلی

مبانی قانونی

دستورالعمل شماره  220/91/36140 مورخ 27/8/1391 موضوع ارتقا به رتبه عالی

14- شناسنامه شغلی مشاغل دستگاه های اجرایی

مبانی قانونی

 • ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری

15- فرم تشخیص و ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/63 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ابلاغ طرح ارزشیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی

* در صورتی که مالک عمل، قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، این فرم منسوخ می باشد.

16- فرم ارزیابی مشاغل مدیران

مبانی قانونی

بخشنامه شماره 2700/د مورخ 25/7/67 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ابلاغ طرح ارزیابی مشاغل مدیران

* در صورتی که مالک عمل، قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، این فرم منسوخ می باشد.

17- فرم خلاصه سوابق و اطلاعات جهت مأموریت (ماده 7)

مبانی قانونی

 • ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری

18- فرم خلاصه سوابق و اطلاعات جهت مأموریت (ماده 17)

مبانی قانونی

 • ماده 17 آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری

19- شناسنامه آموزشی کارکنان

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 112058/1803 مورخ 20/6/1381 موضوع دستورالعمل های اجرایی نظام جدید آموزش کارکنان دولت (2- ج- دستورالعمل نحوه استفاده از شناسنامه آموزشی کارکنان)

20- گواهینامه آموزشی نوع اول

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 112058/1803 مورخ 20/6/1381 موضوع دستورالعمل های اجرایی نظام جدید آموزش کارکنان دولت (2- ج- دستورالعمل نحوه استفاده از شناسنامه آموزشی کارکنان)

21- گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی، تخصصی- پژوهشی)

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380 موضوع ابلاغ نظام آموزش کارکنان دولت (بندهای “د/2 ” و “ه”)
 • بخشنامه شماره 112058/1803 مورخ 20/6/1381 موضوع دستورالعمل های اجرایی نظام جدید آموزش کارکنان دولت (2-3-ج- دستورالعمل نحوه صدور گواهینامه های نوع دوم)
 • بخشنامه شماره 113525/1803 مورخ 29/11/87 موضوع شرایط صدور گواهینامه نوع دوم
 • بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390 موضوع نظام جدید آموزش کارمندان دولت (بند “2 ” ماده 9)
 • بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 04/12/1390 موضوع دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تأیید و صدور گواهینامه های نوع دوم

22- ارزشیابی عملکرد مدیران

مبانی قانونی

 • ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 231327/ت43915ک مورخ 21/11/1388 و بند 2 ماده (49) قانون مذکور
 • بخشنامه شماره 1308186 مورخ 10/5/1396 موضوع دستور العمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

23- ارزشیابی عملکرد کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی

مبانی قانونی

 • ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 231327/ت43915ک مورخ 21/11/1388 و بند 2 ماده (49) قانون مذکور
 • بخشنامه شماره 1308186 مورخ 10/5/1396 موضوع دستور العمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

24- ارزشیابی عملکرد مدیران کل استان ها و رؤسای سازمان های استانی و رؤسای ادارات شهرستان ها توسط استاندار و یا فرماندار

مبانی قانونی

 • ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 231327/ت43915ک مورخ 21/11/1388 و بند 2 ماده (49) قانون مذکور
 • بخشنامه شماره 1308186 مورخ 10/5/1396 موضوع دستور العمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

25- فرم ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 55204/200 مورخ 26/10/1389 موضوع دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد و نحوه اعمال مقررات اداری و استخدامی کارمندان دور کار

26- عناین دوره های آموزشی سالانه دستگاه های اجرایی

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392 موضوع دستورالعمل تهیه و تصویب برنامه های آموزشی سالانه دستگاه های اجرایی

27- فرم های نظام آموزش کارکنان دولت

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 112058/1803 مورخ 20/6/1381 موضوع دستورالعمل های اجرایی نظام جدید آموزش کارکنان دولت

28- اعتباربخشی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

مبانی قانونی

 • بخشنامه شماره 1558505 مورخ 18/09/1396 موضوع دستورالعمل اعتباربخشی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

29- شایستگی های عمومی مدیران

مبانی قانونی

30- فرم تعیین مشخصات شغل

مبانی قانونی

31- آگهی استخدام پیمانی

مبانی قانونی

32- تقاضانامه ثبت نام آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی

مبانی قانونی

33- کارت شرکت در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی

مبانی قانونی

34- فرم تعیین مشخصات شغل و شاغل

مبانی قانونی

35- کارنامه مرحله اول آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی

مبانی قانونی

36- کارنامه نهایی آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی

مبانی قانونی

37- فرم موافقت نامه هزینه ای

مبانی قانونی

38- فرم حکم انتصاب بازرس

مبانی قانونی

39- فرم سوگندنامه بازرسان

مبانی قانونی

40- فرم مشخصات ناظر ارشد بازرسان و بازرسان موضوع ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری

مبانی قانونی

41- فرم گزارش بازرسی مستمر/ موردی

مبانی قانونی

42- فرم ارزیابی عملکرد بازرسان

مبانی قانونی

43- فرم تکمیل فرآیند اجرایی ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری

مبانی قانونی

44- فرم اطلاعات مورد نیاز برای تأیید برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و اصلاح و افزایش آن و تغییرات حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت مشمول کسر کسور

مبانی قانونی

45- فرم سوابق و محاسبه مدت خدمت

مبانی قانونی

46- مشخصات وراث قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه

مبانی قانونی

47- فرم اطلاعات مربوط به احکام مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری

مبانی قانونی

48- صورت حقوق و مزایا و کسور بازنشستگی سالانه مستخدمان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری

مبانی قانونی

49- فرم مشخصات کارمندان از کارافتاده

مبانی قانونی

50- فرم مشخصات کارمندانی که سبب انجام وظیفه فوت می نمایند

مبانی قانونی

51- درخواست استرداد اضافه/ اشتباه واریز کسور بازنشستگی

مبانی قانونی

52- درخواست استرداد کسور بازنشستگی خدمت مازاد بر سی سال

مبانی قانونی

53- درخواست استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی

مبانی قانونی

54- محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین

مبانی قانونی

55- فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی

مبانی قانونی

56- فرم مشخصات بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و از کارافتادگی جانبازان/ فرزندان شهدا متقاضی بازنشستگی

مبانی قانونی

57- صورت ارسال وجه

مبانی قانونی

58- صورت ارسال وجه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری

مبانی قانونی

59- صورت ارسال وجه به اداره کل/ مدیریت/ نمایندگی استانی

مبانی قانونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام