کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

دستورالعمل استخدام و تبدیل وضعیت در اجرای دادنامه‌های شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲

دستورالعمل استخدام و تبدیل وضعیت در اجرای دادنامه‌های شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۱۰۸۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

به منظور بکارگیری نیروی انسانی جدید و تعیین تکلیف کارکنان پیمانی (با توجه به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳) موارد ذیل ابلاغ می گردد:

۱- با توجه به مفاد بند «ب» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاه های مشمول ماده ۱۶۰ قانون مذکور در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری صورت می پذیرد.

۲- دستگاه های مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه می توانند قبول شدگان در امتحانات استخدامی ادواری را که در یک گروه آزمایشی پذیرفته شده اند، در گروه های آزمایشی دیگر بکارگیری نمایند، مشروط بر اینکه مدارک و رشته تحصیلی آنان در شرایط احراز رشته های شغلی مربوط پیش بینی شده باشد.

۳- دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می توانند تا (۵) درصد از مجوزهای استخدامی خود را و در صورتی که این میزان کمتر از (۵) مجوز استخدامی شود تا (۵) مجوز را از بین قبول شدگان در امتحانات استخدامی اداوری که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی می باشند، بدون انتشار آگهی به استخدام پیمانی درآورند.

۳- استفاده از مستخدمین پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی در سایر دستگاه ها به شرط دارا بودن مجوز استخدامی، نیاز به طی مراحل استخدامی مجدد در دستگاه جدید ندارد. اینگونه دستگاه ها می توانند …
۴- …
۵- با توجه به تبصره (۳) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی، مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری می توانند آن دسته از مستخدمین پیمانی خود را که تا قبل از تاریخ مصوبه شماره ۵۴۳۵/دش مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۷۳ شورای عالی اداری در مشاغل خدماتی (پشتیبانی) (تصویر پیوست) و همچنین در پست ها و مشاغل خدماتی و پشتیبانی موضوع تبصره (۲) مصوبه شماره ۴۶/۱۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شورای عالی اداری (تصویر پیوست) بخدمت پذیرفته اند و در خدمت دستگاه ذیربط می باشند، با دارا بودن شرایط مقرر در تبصره فوق الذکر در صورت تمایل دستگاه، تبدیل وضع نمایند و تقاضای مربوط به تبدیل وضع آنان را به همراه مستندات مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. طبعاً تبدیل وضع سایر کارکنان پیمانی بجز مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) و شرایط مندرج در این بند به صورت دیگر فاقد مجوز قانونی است.

۶- آن دسته از مستخدمینی که بر اساس مجوزهای صادره و آگهی های استخدام رسمی قبل از تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ به خدمت رسمی پذیرفته شده ولی به موجب تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۳۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران به صورت پیمانی تغییر وضعیت یافته اند، صدور حکم استخدام رسمی آنان در صورت تمایل دستگاه ذیربط و مشروط به طی دوره آزمایشی موضوع ماده (۱۸) قانون استخدام کشوری بلامانع است.

۷- در صورتیکه تأیید حکم استخدام رسمی قطعی مستخدمین آزمایشی که حکم آنان قبلاً پس از طی دوران خدمت آزمایشی با رعایت مقررات مربوط بواسطه ممنوعیت تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۶ متوقف شده باشد، در صورت تمایل دستگاه ذیربط، تأیید احکام استخدام رسمی توسط دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، (حسب مورد) بلامانع است.

۸- با توجه به ماده (۷) آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ که صدور مجوز استخدامی را صرفاً برای مشاغل تخصصی و با مدرک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی امکان پذیر دانسته و از طرفی تبدیل پست های ثابت سازمانی به پست های موقت از اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد، بدینوسیله این اختیار سازمان، به دستگاه های اجرایی تفویض می گردد، تا در صورت لزوم نسبت به تبدیل پست های ثابت سازمانی به پست های موقت برای انتصاب و استقرار مستخدمین پیمانی یا بکارگیری نیروی انسانی جدید در چهارچوب مقررات مربوط به صورت پیمانی اقدام نمایند.

۹- به استناد دادنامه اصلاحی مکرر شماره ۵۹۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر کأن لم یکن اعلام شدن قسمت ثانیاً، از بند (ب) دادنامه شماره ۸۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجوز پرداخت فوق العاده مخصوص کارکنان پیمانی موضوع بند (۵) تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ در چارچوب مقررات و ضوابط اعلام شده از سوی سازمان، ابقاء و استمرار و برقراری فوق العاده مزبور بلامانع خواهد بود.

محمود عسکری آزاد- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام