کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

تنزل پست جانبازان به درخواست شخصی مشمول پست هم‌طراز نیست

تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری در شمول تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مشمول اعطای پست هم طراز نیست (دادنامه شماره 162 مورخ 30/7/96 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: 06 آبان 1396 هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

شماره پـرونده : هـ ع/ 95/829

دادنامه : 162

تاریخ : 30/7/96

شاکی : آقای جمشید باقرنژاد فرزند راه خدا

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 2000/94/1770 مورخ 15/6/94

متن مقرره مورد شکایت

به علت طولانی بودن بخشنامه از درج کل مفاد آن خودداری و به جهت تاکید شاکی بر ابطال بند 3 ، آن به درج بند 3 قسمت ج بخشنامه معترض عنه اکتفا می‌گردد:

«چنانچه تنزل پست فرد بنا به درخواست کتبی وی ( انتقال ، انتصاب در پست پائین تر و ماموریت برون سازمانی ) یا رای هیات تخلفات اداری صورت پذیرفته باشد مشمول مفاد این بخشنامه اداری نخواهد بود»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

با عنایت به تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و نظریه شماره 2355 – 50287 مورخ 22/4/94 معاونت حقوقی رئیس جمهور، در صورتیکه جانبازان بـه علت عدم توانائی در کـار مورد اشتغال جابجا شوند، دستگاه مربوطه بایستی با ایجاد ردیف شغلی همطراز یا مشابه که باعث کاهش حقوق و مزایای مربوطه نگردد و شان و منزلت جانبازان در دستگاه مربوطه حفظ گردد، عمل نماید. در حالیکه تامین اجتماعی با صدور بخشنامه معترض عنه به موارد مذکورتوجهی ننموده و باعث ضرر و زیان مادی و نیز بی احترامی به شان جانبازان شده است لذا ابطال بخشنامه خصوصاً بند 3 آن مورد تقاضاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

تبصره 3 ماده 9 قانون استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/74 مقرر نموده که دستگاه های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می شوند با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط اقدام نمایند بنابراین با توجه به مفهوم و منطوق قانون مذکور سه گروه از جانبازان را مشمول برخورداری از پست همطراز دانسته که عبارتند از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت ندارند ، جانبازانی که به خدمت اعاده شده اند و جانبازانی که به استخدام پذیرفته می شوند و در ادامه نیز قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9 مصوب 26/12/92 عنوان نموده که باید پست سازمانی ستاره دار همطراز همان شغل که خدمت نموده ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای ماموران با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است لذا ملاحظه می گردد این استفساریه نیز دایره شمول آنرا تغییر نداده است ضمن اینکه اصولاً قانون تفسیر نمی تواند دایره شمول حکم قانون اصلی را توسعه دهد علیهذا بنا به مراتب مذکور و لحاظ اینکه شاکی نیز در مفاد دادخواست خود بجز بند 3 بخش «ج» بخشنامه به مورد دیگری اشاره ننموده تا مبنای اعتراض آن معلوم گردد و توجهاً به اینکه نظریه شماره 2355- 50287 مورخ 22/6/94 معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در تاکید بر برخورداری جانبازان از سه دسته یاد شده در تبصره 3 ماده 9 صادر شده است، بخشنامه معترض عنه خاصه بند 3 بخش « ج » آن خلاف تبصره 3 ماده 9 قانون استخدامی و اجتماعی جانبازان و استفساریه آن نمی باشد و رد شکایت مورد تقاضاست.

رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 2000/94/1770 مورخ 15/6/94 نظر به اینکه مفاد بخشنامه، خاصه مفاد بند 3 قسمت «ج» آن، با قوانین ومقررات خاصه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 31/3/74 و قانون تفسیر آن مصوب 26/12/92 مغایرتی ندارد زیرا دایره شمول هریک متفاوت بوده و تعارضی بین آنها مشاهده نمی گردد بنحوی که تبصره 3 ماده 9 در مورد جانبازانی مقرر گردیده که توانائی انجام کار را بطور تمام وقت ندارند یا به خدمت اعاده شده اند یا به استخدام پذیرفته شده اند در حالیکه بند 3 قسمت « ج » بخشنامه در مورد جانبازانی مقرر شده که اساساً از دایره شمول تبصره 3 ماده 9 خارج بوده و مبنای تنزل پست ایشان ، انتقال یا انتصاب در پست پائین تر یا مأموریت برون سازمانی به درخواست کتبی فرد جانباز می باشد و یا اینکه تنزل پست به علت رأی هیات رسیدگی به تخلفات اداری صورت پذیرفته است، علیهذا بنا به مراتب مذکور و به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.

نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام