کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

مرجع رسیدگی به دادخواست‌های اصلاح حکم بازنشستگی کارگران

 

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به دادخواست‌های اصلاح حکم بازنشستگی کارگران است (دادنامه شماره 2919 مورخ 17/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 2919

تاریخ دادنامه: 17؍10؍1398 

شماره پرونده: 9803639

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای ابوالفضل سلوک

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: آقای ابوالفضل سلوک به موجب نامه ای اعلام کرده است که:

اینجانب ابوالفضل سلوک در سال 1394 دادخواستی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر افزایش حقوق بر اساس افزایش 5% مزد شغل گروه 13 از سال 1389 به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که منجر به صدور دادنامه 1767-24؍9؍1395 از سوی شعبه 55 (15 سابق) گردید آنچه شایان توجه است این است که شعبه در شرایطی اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت بنده نموده است که اینجانب به موجب صورتجلسه کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل مستحق افزایش پیش گفته بوده‌ام و آراء دیگر از سوی شعب مختف دیوان عدالت اداری و از جمله همان شعبه 55 (15 سابق) مبنی بر ورود شکایت سایر اشخاص مذکور در صورتجلسه صادر گردیده است. لذا نظر به اینکه قصور کارفرما در خصوص تقدیم لیست بیمه مطابق مواد 4، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی نمی تواند موجب سقوط حقوق قانونی بنده گردد و مواد 36 و 39 مذکور نیز آن را موجب سقوط تکلیف سازمان تأمین اجتماعی ندانسته اند و با عنایت به اشعار آراء وحدت رویه 1011-25؍10؍1386 و 324-13؍5؍1387 بر این امر و نظر به تعارض رأی صـادره در خصوص اینجانب با همکاران بنده و در مـوارد مشابه از شعب مختلف دیـوان عـدالت اداری تقاضای بررسی موضوع وفق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902500657 با موضوع دادخواست آقای عباس افسری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی- ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9509970902500555-17؍3؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است: 

 با توجه به اینکه در اجرای تبصره 2 ماده 19 دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری های استان مرکزی با افزایش 5% مزد شغل گروه 12 در مورخ 8؍10؍1389 جهت شاکی موافقت نموده و نامبرده در مورخ 18؍12؍1391 بازنشسته گردیده لذا با توجه به حق مکتسبه ایجاد شده در اجرای مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره 741-1؍10؍1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأخیر در پرداخت حق بیمه مربوطه توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی باشد. لذا در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و اصلاح حکم بازنشستگی نامبرده براساس افزایش مقرر در مصوبه کمیته صدرالاشعار و پرداخت مابه التفاوت از تاریخ استحقاق صـادر و اعلام می دارد. این رأی ظـرف مـدت بیست روز پس از ابلاغ قـابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956201223-10؍4؍1396 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

 ب: شعبه 58 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409970957401024 با موضوع دادخواست آقای علی سلامت به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970957400796-15؍5؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که هر شخصی حق دارد از مزایای شغلی خود از جمله احتساب در سوابق بیمه ای بهره مند گردد و تأخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و همچنین عمل ننمودن کارفرما به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل در مهلت مقرر قانونی رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد که البته اقدام بعدی کارفرما در ارسال لیست تکمیلی و عدم پذیرش آن منجر به تضییع حقوق شاکی می شود. بنابراین خواسته شاکی قابل پذیرش است و به استناد مواد 4، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی و مواد 1، 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول و احتساب در سوابق بیمه ای شاکی (لیست بیمه تکمیلی) و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956901250-9؍8؍1396 شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ج: شعبه 16 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901602191 با موضوع دادخواست آقای علیرضا داعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9509970901600523-25؍2؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه کارفرمای شاکی آقای علیرضا داعی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل وفق مواد 4، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده است با توجه به اینکه بعداً‌ اقدام به ارسال لیست نموده لذا عدم پذیرش لیست تکمیلی سبب تضییع حقوق شاکی شده و شعبه شکایت را موجه و به استناد مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی و مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت الزام مشتکی عنه به پذیرش و احتساب سابقه لیست بیمه تکمیلی و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابلتجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955601359-16؍5؍1396 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

 د: شعبه 48 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904402489 با موضوع دادخواست آقای مجید عامره به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9709970904401861-22؍5؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه در سال 1390 بازنشسته شده و افزایش 5 درصدی مزد شغل وی به رغم پرداخت حق بیمه معوق از سوی شهرداری در تاریخ 13؍12؍1393 در حکم و مستمری بازنشستگی وی اعمال نشده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر عدم ارسال صورت مزد و حقوق شاکی از سوی کارفرما در موعد قانونی، اینکه عدم اقدام به موقع قانونی کارفرما نافی حق کارگر نمی باشد ( ماده 36 قانون تأمین اجتماعی ) دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت از زمان بازنشستگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970955403635-11؍10؍1397 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

 هـ: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901501002 با موضوع دادخواست آقای جعفر مظفری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و افزایش مستمری در راستای افزایش حقوق 50% مزد و پرداخت معوقات از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره 9509970901502304-16؍11؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه کارفرمای شاکی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست قابل وفق مفاد 4، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده و بعداً اقدام به ارسال لیست کرده عدم پذیرش لیست تکمیل لیست تنظیم حقوق شاکی شده لذا به استناد مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی حکم بر ورود شکایت و الزام به پذیرش و احتساب سابقه لیست تکمیلی بیمه و لحاظ آن در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955600195-4؍2؍1396 به علت خارج بودن از مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی، قرار رد صادر شد.

و: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره 9409980901501000 با مـوضوع دادخواست آقای ابوالفضل سلوک به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته افزایش مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9509970901501767-24؍9؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات سازمان وفق مقررات بوده و حسب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه می باشد ارسال مجدد صورت مزد و حقوق از سوی کارفرما با موازین قانونی منطبق نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956500691-6؍3؍1396 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 15 تجدیدنظر، شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955501489-28؍5؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

به موجب طرح دعوای آقای ابوالفضل سلوک در این مرجع عدم اعمال مصوبه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری های استان به تاریخ 8؍10؍1389 در خصوص وی و نهایتاً افزایش 5 درصد حقوق بوده که با فرض تصویب مصوبه مذکور در زمان اشتغال آقای سلوک و قصور و اعمال محل خدمتی در افزایش حقوق و اعمال مصوبه مذکور مشارالیه می بایست بدواً در اجرای ماده 15 از قانون کار در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف طرح دعوی می نمود و با فرض محکومیت محل خدمتی و امتناع تأمین اجتماعی از پذیرش … لذا با عنایت به موارد معنونه اعمال درخواست ماده 79 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه به شماره 691-6؍3؍1396 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به اصلاح حکم شعبه بدوی به قرار رد شکایت در خواست اعمال ماده 79 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- نظر به اینکه اصلاح حکم بازنشستگی مطابق آنچه که در پرونده‌های موضوع تعارض مورد خواسته قرار گرفته از مصادیق اختلافات کارگر و کارفرما به شرح ماده 157 قانون کار محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار قرار گیرد، بنابراین آراء شعب 20، 15، 13 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که موضوع شکایت و خواسته را از مصادیق ماده 157 قانون کار تلقی نکرده و خود وارد رسیدگی شده‌اند و فارغ از نتیجه رسیدگی، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 برای شعب دیـوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام