کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور

آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (تصويب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت۶۵۲ مورخ ۳۰/۵/۶۸ هیئت وزیران)

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۵.۲۸ بنا به پیشنهاد شماره .۱۶۰۱‌د مورخ ۱۳۶۸.۴.۱۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشوری و نظرات شماره۰۱۰.۵۹۰۱ مورخ ۶۸.۴.۲۸ بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و شماره ۸۶۸.۳۱۲۴ مورخ ۱۳۶۸.۸.۲.۲ سازمان بهزیستی کشور آیین‌نامه اجرایی قانون ‌نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۶۷.۹.۱ را به شرح زیر‌تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور

۱‌- کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و شهرداریها، بانکها و مؤسسات و شرکت‌ها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام ‌است می‌توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحملی و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص‌کار و معلولین عادی به شرط داشتن بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آیین‌نامه و تصویب ‌شورای امور اداری و استخدامی کشور به استثنای مشمولین قانون کار بازنشسته نمانید.

‌تبصره‌- شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک نظریه‌خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.

۲‌- ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی برای هر یک از کارکنان دستگاه‌های مذکور مبلغی است که در مقررات استخدامی آنان مبنای ‌محاسبه حقوق بازنشستگی قرار خواهد گرفت.

۳‌- درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از‌شرایط خاص کار و معلولین عادی توسط کمیسیون پزشکی مرکب از سه نفر افراد متخصص با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل‌می‌گردد، تعیین خواهد گردید. دبیرخانه کمیسیون پزشکی مربوط به معلولین در سازمان بهزیستی خواهد بود.

۴‌- به سنوات خدمت هر یک از مستخدمینی که به استناد ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری یا مقررات مشابه آن در قوانین مربوط به دستگاه‌ها ازکارافتاده می‌شوند رأساً توسط دستگاه مربوط سه سال اضافه می‌گردد.

‌تبصره‌- در صورتی که سنوات خدمت اینگونه افراد با احتساب سه سال کمتر از پانزده سال باشد مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

۵‌- مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی که عمدتاً در شرایط محیطی نامساعد از قبل وجود گازهای شیمیایی، کار با مواد‌رادیواکتیو و پرتوهای مضره، محیط عفونت‌زا، کار در اعماق، انفجار، کار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام شود و وظایف مربوط به شغل موجب‌بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی شدید گردد، بنا به پیشنهاد هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون و تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۱‌- متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که حداقل دارای ۲۰ سال خدمت تمام بوده و (۳).(۲) خدمت خود را در مشاغل سخت و‌زیان‌آور موضوع این ماده خدمت نموده باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

‌تبصره ۲‌- مدت سنوات ارفاقی به هر یک از متصدیان موضوع این ماده با توجه به انجام وظایف و در درجات مختلف مشروط به اینکه از ۵ سال تجاوز‌ ننماید به شرح زیر تعیین می‌گردد.

‌الف) انجام وظایف در مشاغل درجه یک به ازاء هر یک سال خدمت یکماه.

ب) انجام وظائف در مشاغل درجه دو به ازاء هر یک سال خدمت دو ماه.

پ) انجام وظائف در مشاغل درجه سه به ازاء هر یک سال خدمت سه ماه.

‌تبصره ۳‌- پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند “خ” ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور ‌نخواهد بود.

‌تبصره ۴‌- کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و‌مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.

‌تبصره ۵‌- سنوات خدمت ارفاقی موضوع ماده ۴ این آیین‌نامه بدون پرداخت کسور بازنشستگی اضافه می‌گردد.

‌تبصره ۶‌- هر گونه تغییر در مفاد این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

‌میرحسین موسوی‌- نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام