کتاب استخدامی اداری ها
سازمان حفاظت محيط زيست

ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع

ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا (مصوبه ۶۴۶۷۷/ت۱۸۵۹۱هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هيأت وزيران)

با اعمال اصلاحيه هاي شماره ۵۸۲۸/۱۸۵۹۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ و شماره ۱۱۳۵۹/ت۲۳۴۱۵ه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ و ساير مصوبات مرتبط

ماده ۱- طبقه‌بندي و تعيين گروه صنايع:

صنايع با توجه به فرآيند توليد به شرح ذيل طبقه بندي مي شوند:

۱- صنايع غذايي

۲- صنايع نساجي

۳- صنايع چرم

۴- صنايع سلولزي

۵- صنايع فلزي

۶- صنايع كاني غير فلزي

۷- صنايع شيميايي

۸- صنايع دارويي

۹- صنايع برق

۱۰- صنايع كشاورزي

۱۱- صنايع ماشين سازي

ماده ۲- صنايع بر اساس شدت و ضعف آلودگي و ديگر مسايل زيست محيطي در گروه هايي با مشخصات زير قرار مي گيرند:

گروه (الف):

صنايع اين گروه مجاز مي باشند تا در كاربري هاي مجاز صنعتي يا تجاري مشخص شده درداخل يا خارج محدوده هاي مصوب شهري و روستايي استقرار يابند.

محدوده هاي مصوب شهري و روستايي:

۱- محدوده مصوب شهري عبارت است از حسب مورد آخرين محدوده طرح جامع يا هادي مصوب شهر و اضافه محدوديت هاي بعدي مصوب آنها.

تبصره ۱- در مورد شهرهاي فاقد طرح هادي يا جامع تا زمان تهيه طرح جامع يا هادي محدوده خدماتي شهر ملاك خواهد بود.

تبصره ۲- پس از تهيه طرح جامع يا هادي براي شهرهاي فوق الذكر ،محدوده طرح جامع يا هادي ملاك خواهد بود.

۲- محدوده روستايي عبارت است از محدوده آخرين طرح هادي يا بهسازي روستايي.

تبصره- در مواردي كه نقاط روستايي فاقد طرح هاي فوق باشند محدوده روستايي توسط وزارت جهاد سازندگي به استناد ماده(9) آيين نامه احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده و حريم تعيين مي شود.

گروه (ب):

صنايع اين گروه مجازند در خارج از محدوده شهرها مشروط به رعايت حداقل ۲۰۰ متر از مراكز مسكوني، درماني و آموزشي و ۱۰۰ متري مراكز نظامي و انتظامي و رعايت حريم رودخانه ها و قنوات داير استقرار يابند. رعايت كليه حريم هاي قانوني و ضوابط حوزه استحفاظي الزامي است.

سكونت‌گاه‌ها: عبارت است از كليه شهرها،روستاها و مجتمع هاي زيستي كه داراي حداقل ۲۰ خانوار ساكن مي باشند.

گروه (ج):

صنايع اين گروه مجازند در مناطق صنعتي و با رعايت حداقل فاصله ۵۰۰ متر از محدوده سكونت گاه ها و مراكز آموزشي و درماني و رعايت حريم قانوني جاده استقرار يابند.

مناطق صنعتي: مناطق صنعتي عبارت است از محدوده اي كه بوسيله ارگان هاي ذيربط جهت استقرار صنايع در نظر گرفته شده است. اينگونه مناطق در طرح هاي نظير جامع و هادي شهري،جامع ناحيه اي وطرح هاي ساماندهي فضاها و سكنت گاههاي روستايي تعيينمي گردند.

گرو هاي (د) و (ه):

صنايع اين گروه مجازند خارج از حريم مصوب هر شهر مشروط به رعايت فواصل لازم از مراكز حساس مطابق پيوست شماره (۱) استقرار يابند.

گروه (و):

محل پيشنهادي جهت استقرار صنايع اين گروه با توجه به فرآيند توليد ،توپوگرافي منطقه ،شرايط اقليمي،ظرفيت قابل تحمل محيط زيست ،جهت بادهاي غالب،گسترش شهري و ساير شاخص هاي زيست محيطي توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و اعلام نظر خواهد گرديد.

تبصره ۱- جابجايي عناوين صنعتي در گروه هاي مختلف با توجه به آلودگي هاي حاصل و نحوه خنثي سازي آنها انجام خواهد شد.

تبصره ۲- استقرار صنايع در اراضي مستعد كشاورزي منطبق با قوانين و مقررات مربوط مستلزم كسب موافقت وزارت كشاورزي مي باشد.

تبصره ۳- در كليه موارد موافقت با ايجاد صنايع (از هر نوع)رعايت ضوابط و كاربري ها و منطقه بندي هاي مصوب صنعتي حسب مورد طرح هاي كالبدي منطقه الزامي مي باشد.

ماده ۳- ضوابط عمومي استقرار صنايع:

۱- ملاك تشخيص جمعيت شهرها آخرين سرشماري مركز آمار ايران است.

۲- در چارچوب ضوابط شهرك هاي صنعتي ،احداث هر نوع واحد توليدي و صنعتي به استثناي صنايع گروه (و) در داخل شهرك ها مشروط بر اينكه شهرك داراي طرح هاي زون بندي استقرار ،فضاي سبز و سيستم مركزي تصفيه فاضلاب باشد بلامانع است.

۳- اين ضوابط نمي تواند ناقض مصوبات قانوني از قبيل طرح هاي تعادل صنعت و كشاورزي در استان هاي گيلان و مازندران و ممنوعيت در محدوده ۱۲۰ كيلومتري تهران و ۵۰ كيلومتري اصفهان و نظاير آن باشد.

ماده ۴- در موارد استثنايي كه امكان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در كميته اي استاني مركب از نمايندگان ادارات كل صنايع و معادن، حفاظت محيط زيست، مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، استانداري (معاون عمراني) مورد بررسي قرار گرفته و با در نظر گرفتن مواردي از قبيل فرآيند توليد،توپوگرافي منطقه ،شرايط اقليمي ،ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب وگسترش شهري در مورد محل استقرار صنايع به طور موردي اتخاذ تصميم مي نمايند. دبير خانه كميته مذكور در اداره كل حفاظت محيط زيست استان مي باشد.

ماده ۵- نظر به اهميت تامين هواي پاك در شهرها و مناطق مسكوني كشور از استقرار صنايع مولد آلودگي هوا در جهت باد غالب به سوي اينگونه مناطق خود داري شود.

ماده ۶- چنانچه واحد توليدي و صنعتي در فهرست يكي از كدهاي مندرج در اين ضوابط اشاره نشده باشد و يا كدهاي موجود نياز به اصلاح داشته باشد. به منظور تعيين كد جديد و يا تطبيق آن با كدهاي موجود، موضوع در كميته اي به مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست و با مشاركت نماينده تام الاختيار ارگان هاي ذيربط صادر كننده جواز مطرح و تصميم گيري خواهد شد.

ماده ۷- واحدهاي توليدي و صنعتي موظف هستند قبل از استقرار موضوع را به اطلاع ادارات كل استاني حفاظت محيط زيست برسانند در صورت مغايرت با ضوابط استقرار، ادارات كل حفاظت محيط زيست استان ها بايد در مدت حداكثر دو هفته موضوع را به متقاضي اعلام كنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام