کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

دستورالعمل اجرايي قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس (1389)

دستورالعمل اجرايي قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس -مصوب 15/7/88- (بخشنامه مورخ 20/3/89 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان ……

با سلام و احترام

در اجرای مواد 2 و 3 قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس مصوب 15/7/88 مجلس شورای اسلامی ( ) ردیف استخدام (شامل ردیف برای استخدام مشمولین زن و ردیف برای استخدام مشمولین مرد از محل مجوز شماره 200/141437 مورخ 19/12/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس به آن استان تخصیص می یابد تا با رعایت مفاد دستور العمل پیوست و سایر ضوابط و مقررات مربوط نسبت به صدور احکام استخدامی مشمولین قانون مذکور (بر اساس اولویت سابقه خدمت) در سقف سهمیه تعیین شده از تاریخ 1/4/89 اقدام نمایند.

غلام حسین حیدری- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

1 – تعریف

معلم حق التدریس مشمول این قانون به کسی اطلاق می گردد که طبق ابلاغ رسمی صادره از وزارت آموزش و پرورش محل خدمت در یکی از سمت های آموزشی یا پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی اشتغال به کار داشته و برابر اسناد و مدارک مثبته ،از اعتبارات دولتی حقوق دریافت نموده و تا پایان سال تحصیلی 88/87 (31/3/88 ) به تدریس اشتغال داشته باشد.

2 – شرایط عمومی

1/2 – تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران ،اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و اصل مترقی و ولایت مطلقه ی فقیه.

2/2 – تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور(مصرح در قانون اساسی)

3/2 –عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن محکومیت فساد اخلاقی یا جزایی موثر.

4/2 – نداشتن منع استخدام یا تعهد خاص خدمتی در دستگا ه های دولتی به موجب آرای مراجع قضایی و ذیصلاح.

5/2 – دارا بودن سلامت جسمی و روانی و توانایی لازم برای انجام شغل معلمی .

6/2 – احراز شرایط مندرج د ر ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری.

تبصره: طی دوره های آموزشی بند ((ب)) ماده مذکور برابر بخش نامه شماره 30/3381/180 مورخ 16/3/89 مرکز آموزش نیروی انسانی،آمار و فن آوری الزامی است.

3 – شرایط اختصاصی

1/3 – معلمان حق التدریس با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می بایست دارای حداقل 4 سال تحصیلی سابقه خدمت مستمر بدون انفصال یا انقطاع خدمت منتهی به 31/3/88 با حد اقل 12 ساعت تدریس هفتگی باشند.

2/3 – معلمان حق التدریس با مدرک کاردانی می بایست دارای حداقل 5 سال   تحصیلی سابقه خدمت مستمر بدون انفصال یا انقطاع خدمت منتهی به 31/3/88 با حد اقل 12 ساعت تدریس هفتگی باشند.

3/3 – معلمان حق التدریس با مدرک تحصیلی دیپلم می بایست دارای 7 سال تحصیلی سابقه خدمت مستمر بدون انفصال یا انقطاع خدمت منتهی به 31/3/88 با حد اقل 24ساعت تدریس هفتگی باشند.

تبصره1:استخدام معلمان حق التدریس مشمول بند 3 براساس اولویت سابقه خدمت خواهد بود .

تبصره 2:معلمان حق التدریس که سنوات خدمت ویا میزان تدریس هفتگی آنان غیر مستمر بوده و یا کمتر از میزان مقرر در این دستور العمل باشد مشمول این قانون نمی گردند.

تبصره3:میزان تدریس هفتگی موضوع بند 3 این دستور العمل ،بر اساس میانگین 12 ساعت در طول سال های خدمت محاسبه می گردد.

4 –  نوع استخدام

1/4 – معلمان حق التدریس با مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی استخدام خواهند شد.

2/4 – معلمان حق التدریس با مدرک کاردانی و دیپلم به استخدام پیمانی در خواهند آمد و در صورت اخذ وارائه مدرک کارشناسی ،نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی آنها به رسمی اقدام می گردد.

3/4 – معلمان حق التدریس که در زمان تصویب این قانون (15/7/88 )دانشجوی کارشناسی بوده و تعداد واحدهای گذرانده ی آن ها معادل کاردانی باشد به صورت پیمانی ،پذیرفته خواهند شد و پس از مدرک کارشناسی،استخدام آن ها به رسمی تبدیل می گردد.

4/4 – معلمان حق التدریس دارای مدرک کاردانی رشته آموزش ابتدایی و رشته های خاص فنی و حرفه ای و کار دانش (به تشخیص آموزش و پرورش)و داشتن شرایط ماده 3 این دستور العمل به استخدام رسمی در می آیند.

5 – فرایند اجرایی

1/5- مشمولین واجد شرایط این دستور العمل مکلفند،اسناد و مدارک ذکر شده را پس از تائید مراجع ذیصلاح،تحویل کارگزینی آموزش و پرورش منطقه محل خدمت نمایند.

2/5 – ادارات آموزش و پرورش مناطق موظف می باشند،مدارک واجدین شرایط را بررسی و پس از انطباق با اصل مدرک در پرونده ی وی ضبط نمایند.

3/5 –واجدین شرایطی که در زمان تعیین شده مدارک خود را ارائه نمایند،منصرف از استخدام تلقی شده و اعتراض آنان پذیرفته نخواهد شد.

6 – سایر شرایط

1/6 –جذب و به کار گیری افراد واجد شرایط که در اجرای این دستور العمل به استخدام پذیرفته می شوندبا توجه به تعدا ردیف های استخدامی تخصیص یافته،متناسب با مدرک تحصیلی،جنسیت و رشته تحصیلی آنان برای تدریس در دروس مرتبط در مناطقی که کمبود نیروی انسانی متخصص دارند با تصویب کمیته برنامه ریزی استان صورت خواهد گرفت و به کار گیری این قبیل نیروها در شهرستان ها،مناطق یا ناحیه هایی که از نظر رشته و جنس با مازاد نیرو مواجه اند و همچنین در مراکز استان ها به استثنای مراکز هنرستان های فنی و حرفه ای و کار ودانش برای رشته های خاص فنی مجاز نخواهد بود.

2/6 –دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و دیپلم مشمول این دستور العمل(به استثنای نیروهای مشمول تبصره 3ماده3قانون)صرفاً در مشاغل اداری و دفتری مدارس استخدام و اشتغال میابند.در صورتی که دارندگان مدرک دیپلم طی 5 سال و کاردانی طی3 سال از زمان استخدام موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش شوند،پس از طی دوره های آموزشی و مهارت های معلمی ،تغییر رسته شغلی آن ها به آموزشی امکان پذیر می باشد.

3/6 –اولویت استخدام معلمان حق التدریس دارای مدرک تحصیلی دارای مدرک تحصیلی دیپلم با معلمین حق التدریس کوچ رو می باشد.

4/6 – مشمولان این قانون پس از استخدام در هر منطقه آموزشی تا حداقل 5 سال تمام تحت هیچ شرایطی حق انتقال یا ماموریت به ادارات دیگر را ندارند و پس از مدت مذکور نیز درخواست انتقال و ماموریت آن ها بر اساس قوانین ومقررات مربوط و شرایط و موقیت نیاز و عدم نیاز مبدا و مقصد قابل رسدگی خواهد بود و طول مدت خدمت در منطقه ی استخدامی مجوز موافقت با انتقال تلقی نمی شود.متقاضیان انتقال از مناطق برخوردار و دارای نیروی مازاد هم رشته و هم جنس به مناطق محروم از این شرط مستثنی می باشند.

5/6 – مجوز استخدام مشمولان واجد شرایط این دستور العمل ((شماره200/141437 مورخ19/12/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )) می باشد که لازم است در احکام استخدامی آن ها درج شود.

6/6- تاریخ اجرای احکام مشمولان این دستور العمل 1/4/89 خواهد بود.

7/6 – به منظور حسن اجرای این دستورالعمل ،رعایت قوانین ومقررات ،،، مربوط ورسیدگی و پاسخ گویی به شکایت کمیته ای تحت عنوان کمیته استخدام موضوع این قانون در استان ها به سرپرستی مدیر کل استان،رئیس امور اداری(دبیر کمیته)،مسئول حراست،مسئول هسته ی گزینش،مسئول ارزیابی عملکرد،نمایندگان معاونت ها تشکیل خواهد شد که مسئولیت صحت جرای فرایند اقدامات ،مفاد قانون و این دستور العمل را به عهده دارند.

8/6- نمایندگان وزارت متبوع در صورت ضرورت به استان ها یا مناطق کشور عزیمت نموده و پرونده های افراد مشمول را این دستورالعمل را به صورت موردی بررسی کرده و چنانچه استحقاق استخدام فردی از نظر شرایط مندرج در این قانون و مقررات استخدامی احراز نشده باشد،حکم صادره با رعایت ضوابط و مقررات لغو وبا ما متخلف یا متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام