کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رأی وحدت رویه در خصوص فوق‌العاده ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی

رأی وحدت رویه در خصوص فوق‌العاده ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی (دادنامه شماره 602 مورخ 11/4/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 602

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 98؍906

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان سیدجواد هاشمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به خواسته برقراری فوق العاده شغل موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت کشوری و بند 12 ماده 54 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می کنند. در خصوص شکایت آنها از سوی شعب رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متعارضی صادر شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900301693 با موضوع دادخواست آقای سیدجواد هاشمی اسکلکی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته برقراری فوق العاده ویژه موضوع بند 10 مـاده 68 قانون مدیریت خدمـات کشوری و یا بند 12 ماده 54 آیین نامه اداری و استخـدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به موجب دادنامه شماره 9609970900301035 -3؍4؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 12 ماده 54 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد و غیره بـرای حـداکثر 25 درصـد از مشاغل مؤسسه حداکثر تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر حسب دستورالعمل مصوب هیأت امنا تعیین می شود در حالی که در مانحن فیه خوانده اعلام کرده دستورالعمل اجرایی آن با لحاظ مشاغل مورد نظر تاکنون از سوی هیأت امنا تدوین نشده است و مصوبه هیأت وزیران به شماره 138091؍ت50000 -15؍11؍1393 نیز برقراری فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را صرفاً برای مشاغل تخصصی ستاد وزارتخانه ها مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان برنامه ریزی کشور به نحوی که پرداختی به کارکنان هر دستگاه از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید مجاز اعلام کرده است با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970955801237-20؍4؍1397 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شد.

 ب: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957601074 با موضوع دادخواست آقای محمد محسنی به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 2- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان 3- سازمان بازنشستگی کشوری (استان گیلان) و به خواسته الزام به احتساب فوق العاده شغل موضوع بند 10 ماده 68 فصل دهم قانون مدیریت کشوری و بند 12 ماده 54 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اعمال در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970957601264-26؍12؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرفین شکایت و نظر به اینکه فوق العاده مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت کشوری «فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ریسک پذیری تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر 25 درصد از مشاغل در برخی از دستگاه های اجرایی تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفتهخواهد شد.» بدون شرط تأمین اعتبار است و با توجه به جوابیه طرف شکایت مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تأمین اعتبار از ناحیه سازمان یا وزارت متبوع اعلام نموده و نظر به اینکه به موجب آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شماره هـای 164-20؍12؍1370 و 394-29؍9؍1389 عـدم تأمین اعتبـار مسقط حقوق استخدامی شاکی نمی باشد و از طرفی برابر مصوبه هیأت وزیران به شماره 650122ت؍48753؍ه استحقاق شاکی پذیرفته شده فلذا شکایت را صحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شمـاره 9709970959301280-4؍4؍1397 شعبه 23 تجدیـدنظر دیـوان عدالت اداری تأیید شد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: بر اساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389 کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از حیث مقررات اداری و استخدامی تابع آیین نامه های مصوب هیأت امناء هستند و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله دریافت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 آن و مصوبات هیأت وزیران در این خصوص خارج هستند.

ثانیاً: فوق العاده ویژه مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، منحصر به موارد خاص و مشروط به پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران است. هیأت وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده مزبور به کارکنان دستگاه های اجرایی دو مصوبه کلی داشته است. یکی مصوبه شماره 83447؍ت48729هـ-9؍4؍1392 است که به موجب مصوبه دیگر به شماره 127823ت48729هـ-16؍7؍1392 به دلیل ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم تأمین بار مالی توسط هیأت وزیران لغو شده است. دیگری مصوبه شماره 138091؍ت50000هـ-15؍11؍1393 است کـه حکم آن مخصوص کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور و سازمانهای ستادی با حیطه وظایف ملی است و شامل حال شکات پرونده ها که از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیلان هستند نمی شود.

ثالثاً: فوق العاده ویژه موضوع ماده 54 آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، نیز برای موارد خاص و برای حداکثر 25 درصد از مشاغل است، مشاغلی که تعیین آنها و نیز تعیین میزان فوق العاده قابل پرداخت به تهیه دستورالعمل مصوب هیأت امناء موکول شده است و حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون چنین دستورالعملی تهیه و تدوین نشده است. بدیهی است بدون تهیه دستورالعمل مذکور امکان شناسایی مشاغل مورد نظر و تعیین میزان فوق العاده پرداختی به آنان وجود ندارد.

با عنایت به مراتب فوق رأی شماره 96099709001035-3؍4؍1396 شعبه سوم که به رد شکایت صادر شده و در شعبه 25 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9709970955801237-20؍4؍1397 تأیید شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایـر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام