کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 94

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوبه مورخ 29/2/1394 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوبه مورخ 29/2/1394 هیأت وزیران)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.

ب- واگذارنده اعتبار: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران.

ج- بانک عامل: بانک ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.

د- سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش‏بنیان و نوپا قرار داده می شود.

ماده 2- سهم هر یک از شرکت های موضوع بند (ب) ماده (1) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال 1394 کل کشور مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‏گردد.

ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرح های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار بخش‏های تعاونی و خصوصی می باشد.

ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

ماده 5- بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین ها و گردشکار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.

تبصره 1- مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجرا می باشد.

تبصره 2- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

تبصره 3- نحوه حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر براساس آیین نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 6/7/1390 می باشد.

ماده 6- ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را براساس ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می نماید.

ماده 7- بانک عامل موظف است حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

تبصره- اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی در اختیار واگذارنده اعتبار قرار می گیرد تا مطابق مفاد ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن و ماده (3) این آیین نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخشهای غیردولتی قرار گیرد.

ماده 8- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام