کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

اجرای آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی در دانشگاه امام حسین (ع)

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مجوز به دانشگاه جامع  امام حسین (ع) برای اجرای آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی به صورت آزمایشی (مصوبه شماره۹۹/۷۸۴۰/دش مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(مصوب جلسه ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ـ دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه جامعه امام حسین (ع) ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

بنا به درخواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لزوم انجام مأموریت‌های ابلاغی فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) به دانشگاه جامع امام حسین(ع) به شماره ۲۰/۲۲۲۰۸/ف.ک مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ مندرج در ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۴۱۰۱/۴/ط مورخ ۱۳۹۲/۲/۱، به استناد ماده ۵ مصوبه جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدام ملی ۲۱ از راهبرد  کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور و ماده۵ سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، مصوبه جلسه ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

«به دانشگاه جامع امام حسین (ع) اجازه داده می‌شود، ضوابط و مقررات خاص دانشگاه به شرح پیوست را برای آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی به صورت آزمایشی اجرا نماید.

تبصره ـ دانشگاه موظف است نتایج حاصل از پیاده‌سازی این ضوابط و مقررات خاص را سالانه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور گزارش نماید و پس از مدت معین به تشخیص ستاد، گزارش جامع پیاده‌سازی آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد ـ سعیدرضا عاملی

پیوست

۱ـ کلیات: حداقل امتیاز لازم از مواد چهارگانه برای دانشیاری و استادی به ترتیب ۱۳۰ و ۱۵۰ است.

۲ـ ماده۱:

ـ از بند تقید و پایبندی به ارزش‌های دینی (بند۶ جدول۱)، کسب ۵ امتیاز الزامی است.

ـ از بند مسئولیت‌پذیری در نظام تربیتی دانشگاه (بند۵ جدول۱)، کسب ۳,۵ امتیاز الزامی است.

ـ از بند شرکت در کارگاه‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی (بند ۹ جدول۱)، کسب ۱,۵ امتیاز الزامی است.

۳ـ ماده۲:

ـ از بند کمیت تدریس (بند۳ از جدول ۲ـ۱)، کسب حداقل ده امتیاز الزامی است.

ـ هدایت، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه و رساله‌ها مبتنی بر حل نظام مسائل از ماده۳ آیین‌نامه ارتقاء (بند ۱۳ جدول شماره ۳ـ۱) به این ماده منتقل و کسب حداقل ۸ و ۱۵ امتیاز از این بند برای ارتقا به دانشیاری و استادی الزامی است.

ـ بند مرجعیت علمی و برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر تربیت و آموزش به این ماده اضافه می‌شود.

ـ بند دانش‌پژوهی در حوزه‌ی آموزش پژوهش‌محور و مأموریت‌گرا به این ماده اضافه می‌شود.

ـ حداقل و حداکثر امتیاز این ماده به ۳۰ و ۶۰ امتیاز تغییر می‌کند. بنابراین از بندهای شش‌گانه این ماده کسب حداقل ۳۰ امتیاز از ۶۰ امتیاز تعیین شده الزامی است.

۴ـ ماده۳:

ـ بند۹ جدول ۳ـ۱ آیین‌نامه ارتقاء به ارائه گزارش‌های علمی یا طرح‌های پژوهشی ناشی از حل مسأله از نظام مسائل و موضوعات احصاء شده تبدیل می‌گردد. کسب ۲۵ و ۴۰ امتیاز برای مراتب دانشیاری و استادی از این بند الزامی است.

ـ موضوع ۹ و ۱۰ بند ۱ جدول ۳ـ۱ به شرح زیر تغییر می‌یابد: برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی به ترتیب چاپ حداقل ۳ و ۵ مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بین‌المللی، مستخرج از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته یا پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی ناظر به حل مجموعه مسائل و موضوعات سپاه، به عنوان نویسنده مسئول الزامی است که دو عدد از آنها حتما باید به زبان فارسی باشد.

ـ تألیف یا تصنیف یک کتاب مرتبط با پروژه‌های مصوب خاتمه‌یافته، مقالات و پایان‌نامه یا رساله مرتبط با کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل سپاه برای ارتقا به مرتبه استادی الزامی است.

ـ امتیازهای متقاضی از مقالات مستخرج از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه‌ها یا رساله مرتبط با کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا ۲۵% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله از نظام مسائل را پوشش دهد. امتیازهای متقاضی از نوآوری در مسائل علمی، تولید دانش، فناوری و محصول (کمک به مرزشکنی علمی و کسب مرجعیت علمی) ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا ۲۵% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله از نظام مسائل را پوشش دهد. امتیازهای متقاضی از تصنیف یا تألیف کتاب مرتبط با پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه یا رساله در حوزه کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا ۲۵% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسأله را پوشش دهد. مجموع امتیازهای متقاضی از موارد بالا می‌تواند حداکثر تا ۵۰% از امتیازهای الزامی بند حل مسئله احصائی از نظام مسائل را پوشش دهد.

ـ کسب حداقل ۳ و ۵ امتیاز در مراتب دانشیاری و استادی از بند ۳ (کرسی‌های نظریه‌پردازی) برای اعضای هیأت علمی حوزه علوم انسانی الزامی است.

ـ کسب ۴۰ و ۶۰ امتیاز در مراتب دانشیاری و استادی از مجموع بندهای طرح‌های پژوهشی، نوآوری در مسائل علمی، تولید دانش، کرسی‌های نظریه‌پردازی، مقاله علمی پژوهشی و تألیف و تصنیف کتاب الزامی است.

۵ ـ ماده۴:

ـ احصای نظام مسائل سپاه، نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی (سازمانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی) از طریق ارائه مشاوره مدیریتی و تخصصی، اعتبارسنجی و اولویت‌بندی نظام مسائل برای تدوین نظام پاسخ‌دهی در راستای تحقق مأموریت‌های سازمانی به منظور کادرسازی، سازماندهی و پشتیبانی همه‌جانبه از مأموریت‌های سپاه، به این ماده اضافه می‌شود.

ـ کسب حداقل ۱۰ امتیاز از بند احصای نظام مسائل و موضوعات الزامی است.

ـ کسب حداقل ۵ امتیاز از بند حضور فعال و تمام‌وقت در دانشگاه (بند۱ جدول۴) آیین‌نامه ارتقاء در رده کاربر (جامعه، سازمان و صنعت) الزامی است.

ـ کسب حداقل ۱۵ امتیاز از ۳۵ امتیاز از بندهای ۱۹ گانه این ماده الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام