کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (۱۸/۲/۱۳۹۰)

مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰)

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران در جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

۱- فهرست ساختمانهاي وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو كه در راستاي انتقال شركتها و مؤسسات و كاهش چهل درصد كاركنان تخليه مي‌گردد، ظرف دو هفته به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام تا پس از فروش ساختمانهاي يادشده، وجوه حاصل از آن با رعايت قوانين و مقررات هزينه شود.

۲- وزارت نفت، ساختمانهاي استيجاري را تخليه و به مالكان آن تحويل و فهرست آنها را به دبيرخانه كارگروه اعلام نمايد.

۳- وزارت اطلاعات و سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از اجراي تصميمات كارگروه انتقال از تهران مستثني هستند.

۴- شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور با تمام امكانات و كاركنان به استان البرز منتقل شود.

۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص انتقال اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان رسمي و پيماني با هماهنگي معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اقدام نمايد.

۶- انتقال متقاضيان سازمان چاپ و انتشارات (وابسته به مؤسسه صندوق عمران موقوفات كشور) به دستگاههاي متناظر استاني مجاز است.

۷- انتقال نيروهاي قرارداد ساعتي سالانه سازمان حسابرسي كل كشور به دستگاههاي متناظر استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است.

۸- كاركناني كه در تهران، شاغل و پستهاي اصلي آنها به سازمانهاي خارج از تهران تعلق دارد، مشمول مصوبات مربوط به انتقال بوده و در صورت انتقال از مزاياي مصوبات دولت برخوردار خواهند شد.

۹- دستگاههاي اجرايي كه در قانون بودجه، فاقد اعتبار و رديف براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان هستند، مكلفند حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته اعم از رسمي، پيماني و قراردادي را تا پايان سال پرداخت و فهرست اسامي اين قبيل كاركنان را براي تأمين و اختصاص اعتبار به دستگاههاي مقصد به معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال نمايند.

۱۰- براي عملياتي كردن برنامه‌هاي بلندمدت، كارگروههايي در بخشهاي فرهنگي، سياسي، صنعتي، آموزشي، پژوهشي، تحقيقاتي، بهداشتي- درماني و صنوف با مسئوليت وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، كشور، صنايع و معادن، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرگاني تشكيل و ظرف يك ماه با حضور نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، برنامه‌هاي اجرايي را در حوزه‌هاي يادشده به كارگروه ارايه نمايند.

۱۱- شركت دخانيات مجاز است به منظور خروج كامل از تهران و استقرار در شهر هشتگرد، نسبت به فروش املاك خود در تهران در اجراي جزء «الف» بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور اقدام و وجوه حاصل را برابر قوانين و مقررات هزينه نمايد.

۱۲- هرگونه استخدام براي ستاد وزارت نفت واحدها و شركتهاي وابسته در تهران ممنوع است.

۱۳- كليه دستگاهها از وضع مقرراتي كه تمركززدايي از تهران را با مشكل مواجه مي‌سازد و يا تمركز تصميم‌گيريها را تشديد مي‌كند، خودداري نمايند.

۱۴- كارگروهي متشكل از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و دستگاه مربوط تشكيل و نسبت به انتقال رديف اعتباري دستگاهها و سازمانهاي وابسته به وزارتخانه‌ها اقدام نمايد.

۱۵- نيروي كارشناسي قرارداد معين، در صورت انتقال به ساير استانها از جمله استانهاي البرز، سمنان، قزوين و قم به پيماني تبديل وضعيت خواهند شد.

تبصره- انتقال نيروهاي قراردادي انجام كار معين از ساير استانها به استان تهران به هر نحو ممنوع است.

۱۶- نیروهای کارشناسی قرارداد کار معین که از مراکز استانها به مناطق کمتر توسعه یافته انتقال یابند، مشمول تبدیل وضعیت خواهند شد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام