کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

آيين نامه اعطای هزينه‌ سفر و نقل‌ مكان‌

آيين نامه اعطاي هزينه‌ سفر و نقل‌ مكان موضوع اصلاح «آیین نامه اجرایی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده 40 قانون استخدام کشوری» (تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۱۰ت۱۸۳۶۲ت۲۹۷ مورخ ۱۱/۴/۶۸)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1368 بنا به پیشنهاد شماره 150/د مورخ 9/1/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین نامه اجرایی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماه 40 قانون استخدام کشوری مصوب 12/3/1352 هیئت وزیران را به شرح زیر اصلاح نمودند:

ماده‌ ۱- هزينه‌ سفر ونقل‌ مكان‌ در داخل‌ كشور به‌ مستخدميني‌ كه‌ به‌ موجب‌ حكم ‌رسمي‌ محل‌ جغرافيائي‌ خدمت‌ آنان‌ از يك‌ شهرستان‌ به‌ يك‌ شهرستان‌ ديگر تغييرمي‌يابد برمبناي‌ كوتاه‌ترين‌ فاصله‌ زميني‌ اعلام‌ شده‌ بين‌ دو محل‌ توسط وزارت‌ راه‌و ترابري‌ و با رعايت‌ مفاد اين‌ اصلاحيه‌ و ساير مقررات‌ مربوط قابل‌ پرداخت است‌.

تبصره‌- هزينه‌ سفر و نقل‌ مكان‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ در محدوده‌ يك‌ شهرستان‌ چنانچه‌ درراههاي‌ آسفالته‌ و شوسه‌ از ۵۰ كيلومتر، و در راههاي‌ صعب‌العبور از ۳۰ كيلومترتجاوز نمايد، قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد.

ماده‌ ۲- هزينه‌ سفر مستخدم‌ و افراد تحت‌ تكفل‌ با رعايت‌ شرايط مذكور در ماده‌ ۸۶ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ بازاء هر نفر براي‌ هر كيلومتر معادل‌ يك‌ پنجم‌ ضريب‌حقوق‌ موضوع‌ ماده‌ (۳۳) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ خواهدبود مشروط براينكه‌ از وسيله‌ نقليه‌ دولتي‌ استفاده‌ ننمايد.

تبصره- به‌ مستخدمي‌ كه‌ همسر او دريكي‌ از دستگاههاي‌ مشمول‌ اين‌ آئين‌نامه‌اشتغال‌ دارد هزينه‌ سفر از بابت‌ همسر شاغل‌ پرداخت‌ نخواهد شد و چنانچه‌ محل‌جغرافيائي‌ خدمت‌ همسر مستخدم‌ نيز تغيير يابد هزينه‌ سفر وي‌ توسط دستگاه‌محل‌ جديد خدمت‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

ماده‌ ۳- به‌ مستخدميني‌ كه‌ بر اساس‌ مفاد اين‌ آئين‌نامه‌ محل‌ جغرافيايي‌ خدمت‌ آنان‌تغيير مي‌كند، علاوه‌ بر هزينه‌ سفر مقرر در ماده‌ (۲) براي‌ جبران‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌از حمل‌ وسايل‌ و اثاثيه‌ زندگي‌ آنان‌ به‌ محل‌ جديد خدمت‌، در صورتي‌ كه‌ فاصله‌محل‌ جديد خدمت‌ از محل‌ قبلي‌ خدمت‌ تايكصدوپنجاه‌ كيلومتر باشد، معادل نصف‌، و درصورتي‌ كه‌ بيش‌ از يكصدوپنجاه‌ كيلومترباشد معادل‌ يك‌ ماه‌ تمام‌حقوق‌ و مزايا و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ نقل‌ و مكان‌ يا فوق‌العاده انتقال‌ (در خصوص‌ نيروهاي‌ مسلح‌) پرداخت‌ مي‌شود.

ماده‌ ۴- پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ مربوط به‌ اين‌ آئين‌نامه‌ توسط دستگاه‌ اوليه‌ مستخدم‌ و بارعايت‌ ساير مقررات‌ مربوط پرداخت‌ خواهد شد و در صورت‌ اعلام‌ رسمي دستگاه‌ اوليه‌ مبني‌ بر عدم‌ امكان‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ مذكور ، اين‌ هزينه‌ها توسطدستگاه‌ جديد مستخدم‌ پرداخت‌ مي‌شود.

ماده‌ ۵- هزينه‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ مستخدميني‌ كه‌ محل‌ جغرافيائي‌ خدمت‌ثابت‌ آنان‌ از داخل‌ به‌ خارج‌ از كشور تغيير مي‌يابد و يا در خارج‌ از كشور تغيير پيدامي‌كند براساس‌ مقررات‌ مربوط به‌ پرداخت‌ هزينه‌ سفر و حمل‌ اثاثيه‌ مأمورين‌ثابت‌ وزارت‌ امور خارجه‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

ماده ۶- هرگونه‌ تغيير در ميزان‌ ريالي‌ هزينه‌هاي‌ مندرج‌ در اين‌ آئين‌نامه‌ در موارد ضروري ‌بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌بعمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ ۷- به‌ مستخدمي‌ كه‌ در محل‌ جغرافيائي‌ غيرازمحل‌ استخدام‌ اوليه‌ خودبازنشسته‌ يا از كار افتاده‌ مي‌شود، هزينه‌هاي‌ سفر و نقل‌ مكان‌ بر اساس‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ پرداخت‌ مي‌شود.

ماده 8- به کارکنان غیربومی رسمی، ثابت و پیانی که داوطلبانه در دهستانها موضوع جدول پیوست خدمت می کنند سالانه یکبار بازای هر نفر (مستخدم، همسر مستخدم و فرزندان تا سه فرزند) 20،000 ریال بعنوان هزینه سفر به وطن اصلی پرداخت می شود.

ماده‌ 9- از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آئين‌نامه‌ كليه‌ مقررات‌ قبلي‌ مربوط به‌ بندهاي‌ (ب‌) و(پ‌) ماده‌ ۴۰ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ ملغي‌ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام