کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

شخصیت حقوقی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان

کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد (رأی وحدت رویه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶

شماره دادنامه: ۴۳۸

کلاسه پرونده: ۹۶/۵۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای حمیدرضا شهسواری

خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

در موضوع اینکه آیا کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد یا خیر، شعب ۲۶ و سوم تشخیص دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند.

رسیدگی به رفع تعارض در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۹۸۲ در رسیدگی به اعاده دادرسی ازدادنامه ۱۲۹۰ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۶۰ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره ۰۵۶۳ـ۲۴/۲/۱۳۹۲ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری و اعلام اشتباه یک نفر از قضات صادرکننده رأی و دایر بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثاگران سمتی در دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۰-۱۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ۲۶ ندارد زیرا در پرونده اصلی کمیسیون ماده ۱۶ طرف دعوی قرار گرفته و نیز دبیر کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان در قبال شکایت شاکی دفاع نموده است و لذا به جهت وقوع اشتباه بین قانونی با اذعان به وقوع اشتباه درخواست رسیدگی به پرونده اعاده دادرسی و نقض دادنامه شماره ۰۵۶۳ـ۲۴/۲/۱۳۹۲ را نموده است. اما با ملاحظه رأی کمیسیون ماده ۱۶ که در سربرگ رأی بنیاد شهید و امور ایثارگران درج گردیده و نیز با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور زیر مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد و نیز با استناد به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۹۱ ـ ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علیهذا تقاضای اعاده دادرسی از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت اصول و مقررات به عمل آمده است و دلیلی بر وقوع اشتباه بین در دادنامه معترض عنه ملحوظ نیست بدین وسیله مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن رد اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه موصوف عیناً تأیید می‌گردد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۲۶ دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شکایت علیه بـنیاد شهید و به‌خواسته نقض رأی کمیسیون ماده۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ـ ۸/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای جمال مهری المشیری به طرفیت اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان نظر به اینکه شکایت مطروحه فوق متوجه مشتکی عنه مذکور نمی‌باشد، لذا با توجه به شخصیت مستقل حقوقی کمیسیون صدرالذکر در اجرای بند «ب» ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۸/۳/۱۳۹۲، کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی کرده و شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۶۰ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۳ کمیسیون مذکور را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی نکرده است تعارض در آراء محرز می‌باشد و با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون یاد شده مقرر شده است که: «بنیاد مجاز اسـت با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیون را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت یک نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و یک نفر از دستگاه ذی‌ربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجراء بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می‌باشد.» از این حکم مستفاد می‌شود کـه کمیسیون موضوع این قانون واجد شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران است و به همین جهت رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۸/۳/۱۳۹۲،  که در رسیدگی به شکایت علیه بنیاد شهید و به خواسته اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور، به لحاظ اینکه شخصیت بنیاد شهید و کمیسیون ماده ۱۶ مستقل از یکدیگر است و دعوا توجهی به بنیاد شهید ندارد و به صدور قرار رد شکـایت منتهی شده است، صحیح و موافق مقررات تشـخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام