کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

نحوه استفاده از کسر کار جانبازان و عدم ذخیره مرخصی استحقاقی مربوط

چگونگی بهره مندی جانبازان از تقلیل یا کسر کار و تأکید بر عدم ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (بخشنامه شماره ۱۵۷۵۶/۳/۵۳۰۱۱ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران)

مدیران کل استانها

سلام علیکم

احتراماً نظر به اينکه بعضا همکاران اشتغال استانها در ارتباط با نحوه و چگونگي بهره مندي و استفاده جانبازان از تقليل يا كسرساعت كاري سئوالهاي متعددي از جمله اينکه : آيا با توجه به ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رساني در حال حاضر مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و آئين نامه اجرايي ذيربط قابليت اجرايي دارد ؟ نحوه بهره مندي جانبازان از مرخصي استحقاقي موضوع بند “ب” ماده ۴ آئين نامه مواد ۹ و ۱۱ ؟ -آيا مرخصي استحقاقي موضوع بند مذبور قابل ذخيره شدن ميباشد؟! معافيت جانبازان از عدم رعايت سقف ذخيره مرخصي چگونه خواهد بود؟ با توجه به اينکه كارمندان غيرجانباز ساليانه حداكثر ۱۵ روز از مرخصي استخقاقي خود را مجازند ذخيره نمايند اين سقف براي جانبازان چگونه است؟

پاسخ موارد فوق در توضيح شرح ذيل به حضورتان ارسال ميگردد: ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ناظر بر (لغو قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ميباشد و چون در قانون جامع خدمات رساني حکمي در رابطه با مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان و آئين نامه اجرايي آن درخصوص كسرساعت كار نيامده است لذا آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان كماكان نافذ است. مرخصي استحقاقي موضوع بند “ب” ماده ۴ آئين نامه اجرايي مواد ۹ و ۱۱ در قالب مرخصي استحقاقي قابل اقدام است مشروط بر اينکه از سقف حداكثر ذخيره مرخصي استحقاقي كارمند جانباز افزونتر نباشد و يا به عبارتي كارمندان جانباز در ذخيره مرخصي خود با كارمندان غير جانباز تفاوتي ندارند و كارمندان جانباز همانند كارمندان غير جانباز مجموعا در سال مجازند ۱۵ روز مرخصي خود را ذخيره و از مزاياي آن بهره مند شوند، جانبازان در صورتيکه كسر يا تقليل ساعت كاري خود را در طول سال استفاده نکرده و بصورت ذخيره خواهان استفاده از آن بوده مجموعا در سال مجازند بابت مرخصي استحقاقي ساليانه و مرخصي استحقاقي موضوع بند ب جمعا ۱۵ روز ذخيره نمايند زيرا در ماده ۸۴ قانون مديريت خدمات كشوري حکم خاصي در رابطه با مرخصي استحقاقي و معافيت جانبازان از عدم رعايت سقف مرخصي قابل ذخيره ذكر نشده است و با توجه به توضيحات فوق مشخصات جانبازان كارمند در ذخيره مرخصي استحقاقي خود همانند كارمندان غير جانباز خواهند بود.

از طرف مدیر کل اشتغال و کارآفرینی- حجت اله امانی

محمداسماعیل هاشم لو (معاون مدیر کل اشتغال و کارآفرینی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام