کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها

آيين نامه اجرايي شيرخوارگاه ها و مهدكودك ها (مصوب 16/5/1370 هیأت وزیران)

ماده 1- تعريف مركز نگهداري كودكان:

مركز نگهداري كوكان موسسه اي است آموزشي، پرورشي، رفاهي كه كودكان بانوان شاغل در كارگاه، كارخانه را درسه بخش شيرخوارگاه (2 سالگي-45 روز ) مهدكودك (5 سالگي – 2 سالگي ) و آمادگي ( از 5 سال تا قبل از ورود به دبستان ) نگهداري مي نمايد.

تبصره 1- پذيرش كودكان كاركنان مرد در صورتيكه براي نگهداري كودكان مرد مشكل وجود داشته باشند با توجه به گنجايش مركز نگهداري كودكان و با نظر مديرت كارخانه (كارگاه) و هماهنگي مدير مركز بلامانع است.

تبصره 2- كودكاني واجد شرايط ثبت نام مي باشند كه از سلامتي كامل ذهني و جسمي برخوردار باشند. كودك سالم كودكي است كه مبتلا به عقب افتادگي ذهني نباشد. كودكان مبتلا به معلوليت جسمي در صورتي مي توانند از مركز نگهداري كودكان استفاده كنند توان تطبيق و همراهي با برنامه هاي مركز نگهداري كودكان را داشته باشند. و تشخيص اين امر با پزشك متخصص و مدير مركز نگهداري كودكان مي باشد.

تبصره 3- داير نمودن هر سه بخش مركز نگهداري كودكان در صورت وجود متقاضي در كارگاه مربوطه با نظر كارشناس وزارت كار و امور اجتماعي است.

تبصره 4- در كارگاه هايي كه از خدمت بانوان كارگر در نوبت دوم استفاده ميشود مركز بايد در اين نوبت نيز دائر باشد.

تبصره 5- از تاريخ تصويب اين آيين نامه از هر مادر بيش از 2 فرزند پذيرفته نخواهد شد و هزينه فرزند سوم و بيشتر بعهده مادر مي باشد. بديهي است اين تبصره شامل حال مادراني كه قبل از تصويب اين آيين نامه فرزنداني در مراكز نگهداري كودكان داشته اند نخواهد شد.

ماده 2- مراكز نگهداري كودكان حتي الامكان بايد در نزديكترين فاصله با محل كار مادران (زنان شاغل ) ايجاد و ترجيحا” از قسمتي از ساختمان كارگاه مربوطه استفاده شود.

ماده 3- كارگاههايي كه در يك منطقه جغرافيائي قرار دارند بر حسب ضرورت و بر اساس توافق مسئولين كارگاههاي مربوطه با هماهنگي و كسب اجازه از اداره كل خدمات امور اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي مي توانند به تاسيس مركز مشترك اقدام نمايند.

تبصره 1- نحوه ميزان مشاركت كارگاهها در ايجاد تجهيز مركز نگهداري كودكان با توافق طرفين ذينفع و با نظارت اداره كل خدمات اجتماعي خواهد بود.

ماده 4- وزارت كار و امور اجتماعي بايد نسبت به تشكيل شوراي مركزي نظارت بر مراكز نگهداري كودكان با شركت اعضاء ذيل در وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.

نماينده وزارت كار و امور اجتماعي، نماينده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و نماينده سازمان بهزيستي كشور.

تبصره 1- در صورت لزوم ادارات كل كار و امور اجتماعي استانها مي توانند نسبت به تشكيل كميته نظارت بر مراكز نگهداري كودكان اقدام نمايند.

ماده 5- مسئوليت برنامه ريزي، سياست گذاري و ارائه خط مشي هاي آموزشي، فرهنگي و بهداشتي به عهده شورا خواهد بود.

تبصره 1- كارشناسان سازمان بهزيستي كشور مي توانند در مواقع لزوم با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و حضور كارشناس وزارت كار و امور اجتماعي در مراكز نگهداري كودكان حضور يابند.

ماده 6- مسئوليت رسيدگي به تخلفات و شكايات مراكز نگهداري كودكان با شوراي نظارت بر مراكز نگهداري كودكان خواهد بود.

ماده 7- حضور افراد عضو در شوراي مركزي نظارت بر مراكز نگهداري كودكان در كليه جلسات و برنامه هاي مربوطه كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تدوين مي گردد الزامي است.

ماده 8- كليه ضوابط اجرايي و دستورالعمل هاي مربوط توسط وزارت كار و امور اجتماعي به مديران كارگاهها ابلاغ مي شود.

ماده 9- كارگاههائي كه بررسيهاي لازم را در زمينه ايجاد مركز نگداري كودكان با رعايت مقررات اين آيين نامه انجام داده اند ضمن معرفي مدير واجد شرايط از بين بانوان از وزارت كار و امور اجتماعي مجوز فعاليت دريافت خواهند نمود.

تبصره 1- شروع فعاليت مراكز نگهداري كودكان كارگاههائي كه مورد بازديد كارشناس قرار گرفته اند مستلزم آنست كه مدير معرفي شده از طرف كارگاه متبوع داراي تخصص و توان مديريت ، تحصيلات و تجربيات لازم باشد و به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.

1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3-نداشتن سوء پيشينه

4- داشتن حداقل 25 سال سن و ترجيحا” متاهل

5- دارا بودن سلامت كامل جسم و روان به تائيد پزشك معتمد كارگاه مربوطه

6- دارا بودن ليسانس و بالاتر ترجيحا” در رشته هاي آموزش و پرورش قبل از دبستان، علوم تربيتي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، مشاوره، مديريت آموزشي و داشتن يكسال تجربه كار آموزشي در ارتباط با كودك.

7- دارا بودن ليسانس و بالاتر در ساير رشته ها و 2 سال تجربه كار آموزشي در ارتباط با كودك.

8-داشتن فوق ديپلم و 3 سال تجربه كار آموزشي در ارتباط با كودك.

9-دارا بودن ديپلم كودكياري با 3 سال تجربه كار آموزشي در ارتباط با كودك.

10-دارا بودن ديپلم، در ساير رشته ها و 5 سال تجربه كار آموزش و تربيتي در ارتباط با كودك.

تبصره 1- در مناطق محروم كشور دارا بودن نصف سوابق تجربي ذكر شده كافي است.

تبصره 2- ضوابط مربوط به نيروي انساني مورد نياز مراكز نگهداري كودكان و شرح وظايف آنان توسط وزارت كار و امور اجتماعي جهت اجراء به كارگاهها ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3- در كارگاه هايي كه اكثريت مادران از اقليتهاي مذهبي مي باشند مديران كارگاهها يا كارخانه موظفند با هماهنگي وزارت كار نسبت به انتخاب مدير مهدكودك از اقليت مربوطه اقدام نمايند.

ماده 11- كليه پرسنل مركز نگهداري كودكان بايستي مشمول مقررات كار باشند.

ماده 12- مدير مركز نگهداري كودكان در حدود وظائف محوله در قبال ضرر و زيان مادي و معنوي و آسيبهاي احتمالي وارده به كودكان مسئوليت داشته و بايستي در اينگونه موارد پاسخگو باشد.

تبصره- در صورتيكه در اثر كمبود امكانات حادثه اي به وقوع پيوسته باشد طبق نظر شوراء مديريت كارگاه (كارفرما) مسئول خواهد بود.

ماده 13- شركت پرسنل مراكز نگهداري كودكان و مادران كارگر در مراسم و برنامه هاي آموزشي ( سمينارها، جلسات آموزشي، دوره هاي آموزشي و كار آموزي) كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي برگزار مي گردد با موافقت مديريت كارگاه الزامي است.

ماده 14- كليه هزينه هاي مركز اعم از ثابت و جاري به عهده كارفرما مي باشد.

ماده 15- در مواردي كه نسبت به آنها در اين آيين نامه حكم خاصي قيد نگرديده است قوانين جاري كشور جاري خواهد بود.

ماده 16- متخلفين از اجراي اين آيين نامه طبق ماده 173 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

اين آئين نامه در 16 ماده و 13 تبصره مربوطه مورد تائيد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام