کتاب استخدامی اداری ها
وزارت کشور

آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی (تصویب‌نامه شماره ۴۴۶۲۸/ت۲۱۸۶۱هـ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۰۸ هیئت وزیران)

وزارت کشور ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۱ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۶۳۳۱.۱ مورخ ۱۳۷۸.۶.۱۶ وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن‌و سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۶) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی -مصوب ۱۳۷۶- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی

‌ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

‌الف ـ سازمان: سازمان ثبت احوال کشور.

ب ـ شرکت: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران .

پ ـ قانون: الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی -مصوب ۱۳۷۶

ت ـ شماره ملی: عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می‌شود.

ث ـ کد پستی: عددی است ده رقمی و یگانه که توسط شرکت، تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می‌شود.

ج ـ محل سکونت: مکانی است که شخص اظهار می‌دارد که در آنجا زندگی می‌کند.

چ ـ کارت شناسایی ملی: سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان صادر می‌شود و در آن مشخصات فردی، شماره ملی و کد پستی محل‌سکونت دارنده کارت درج می‌شود.

‌ماده ۲- کلیه افراد بالای (۱۵) سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمانبندی، برای دریافت و تکمیل فرم‌درخواست کارت شناسایی خویش اقدام نمایند.

‌تبصره- اعتبار اولین کارت شناسایی ملی از تاریخ صدور به مدت (۷) سال است. تغییر اعتبار در دوره‌های بعد بنابه پیشنهاد وزارت کشور و تصویب‌هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده ۳ـ صاحب کارت مکلف است با تغییر محل سکونت یا تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی کارت شناسایی یا پایان مدت اعتبار کارت، نسبت به‌تعویض کارت شناسایی ملی خود اقدام نماید.

‌تبصره- با ثبت واقعه وفات هر فرد، کارت شناسایی متوفی باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

‌ماده ۴- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون موظفند پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کد پستی در کلیه‌سیستمهای اختصاصی مربوط شناخته شود.

‌تبصره- پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان تنها مرجع رسمی اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده (۵) این آیین نامه است .

‌ماده ۵ـ سازمان مکلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردی افراد تحت پوشش دستگاه متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام‌پدر، شماره شناسنامه،‌محل صدور، تاریخ تولد، سریال شناسنامه، شماره ملی و کد پستی، براساس درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط اقدام نماید.

‌تبصره ۱ـ سازمان موظف است نسبت به تحویل اطلاعات فردی از طریق پایانه و محیطهای مغناطیسی و یا براساس روشهایی که به تصویب هیأت‌موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه می‌رسد اقدام نماید.

‌تبصره ۲ـ اولویت تحویل اطلاعات فردی و کدپستی به دستگاههای اجرایی توسط هیأت موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه تعیین می‌شود و حداکثر تا(۶) ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه تحویل اطلاعات فردی و کد پستی به کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون لازم الاجرا است .

‌ماده ۶ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون موظفند یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی در هر‌گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و موارد مشابه اقدام نمایند. ارایه خدماتی که نیاز به کسب اطلاعات فردی دارد موکول به اخذ‌شماره ملی و کد پستی از متقاضیان است.

‌ماده ۷ـ به منظور تسریع در ابلاغ شماره ملی و کد پستی و رفع مغایرتهای احتمالی، قبل از صدور کارت شناسایی ملی سازمان موظف است با همکاری‌شرکت ظرف سه ماه شماره ملی و کد پستی را از طریق کارت یا نامه رسمی، حاوی مشخصات فردی شامل، شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر و‌کدپستی ابلاغ نماید.

‌تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین اعتبار اجرای این ماده اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد.

‌ماده ۸- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه با همکاری‌شرکت نسبت به جایگزینی کد پستی با کد شناسایی اماکن متعلق به خود اقدام نمایند.

‌تبصره ـ شرکت موظف است اقدامهای لازم را در زمینه بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ارایه آن به سازمانها انجام دهد.

‌ماده ۹- شهرداریها و بخشداریهای سراسر کشور موظفند با همکاری شرکت طی سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران، نسبت به نصب پلاکهای کد پستی ده رقمی در محل ورودی اماکن اقدام نمایند تا جایگزین پلاکهای شناسایی موجود شود.

‌تبصره ـ شهرداریها و بخشداریها موظفند هر ماه تغییرات اماکن، معابر و ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعالیت خود اطلاع دهند.

‌ماده ۱۰ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اجرای ماده (۸) این آیین نامه مکلفند در هنگام صدور هر نوع کارت، سربرگ اوراق تبلیغاتی، پروانه،‌گواهینامه و موارد مشابه آن کد پستی ده رقمی را قید نمایند.

‌ماده ۱۱ـ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفتر خانه‌های اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاههای معاملاتی و کلیه واحدهای ذی ربط موظفند‌درهنگام تنظیم اسناد، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی ده رقمی افراد، متعاملین و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.

‌ماده ۱۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جهت مکانیزه نمودن اطلاعات و اسناد ملکی و ایجاد پایگاه اطلاعات و اجرای طرح کاداستر،‌شماره ملی مالک یا مالکان و کد پستی ملک را به کارگیرد.

‌ماده ۱۳ـ کلیه دستگاههای متقاضی شماره ملی و کدپستی موظفند برابر تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت موضوع ماده (۱۴) ‌این آیین نامه می‌رسد،‌هزینه‌های مربوط را پرداخت نمایند.

‌ماده ۱۴ـ به منظور هدایت، نظارت و تهیه زمان بندی اجرایی، دستورالعملها و پیگیری موارد ذی ربط در امر ابلاغ شماره ملی، کد پستی و صدور کارت‌شناسایی ملی و پایگاههای اطلاعات فردی دستگاهها، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت احوال کشور، سازمان برنامه و بودجه،‌شرکت پست جمهوری اسلامی ایران وسازمان امور اداری و استخدامی کشور به مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود.

‌تبصره- هیأت موضوع این ماده موظف است هر (۳) ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین نامه را به هیأت وزیران ارایه نماید.

‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام