کتاب استخدامی اداری ها
تعطیلات و مرخصی

آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت

آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت (تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ هیئت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۵ بنا به پیشنهادشماره ۳۴۳۵/ د مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ سازمان امور اداری واستخدامی کشور آیین‌نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت را به‌شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت

ماده ۱- کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی مکلفند ساعات تعیین‌شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده‌، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضورو غیاب ثبت نمایند مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری‌ مقرر شده باشد.

ماده ۲- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تأخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که تأخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می‌شود:

الف- تأخیر ورود تا ۲ ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.

ب- تأخیر ورود بیش از ۲ ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق وفوق العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده‌های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خریدخدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تأخیر خواهد بود.

ماده ۳- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل‌ خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم قسمت‌های «الف‌» و «ب‌» ماده ۲ خواهد بود.

ماده ۴- تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت‌تأخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهدشد:

الف- وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه برای مستخدم‌، همسرو فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی که‌تحت تکفل وی باشند.

ب- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارایه‌گواهی مرجع احضارکننده‌.

تبصره- تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذی ربط‌ خواهد بود.

ماده ۵ (اصلاح به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۰۰/ت۲۸۱ مورخ ۱۹/۴/۱۳۶۷)- ‌به مستخدمی که در هر ماه بیش از ۴ بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع مدت تأخیر مزبور به بیش از ۴ ساعت در ماه برسد‌ در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدم خاطی بمیزان ۳۰ درصد و برای ماه ‌چهارم به میزان ۵۰ درصد و برای ماه پنجم به میزان صد درصد و به مدت یکماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به «‌هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» ارجاع خواهد گردید.

‌تبصره ۱- ‌تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از ۸ ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود.

تبصره ۲- ‌در مورد مستخدمینی که قبلاً به علل دیگری بجز موارد فوق‌الذکر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی که تأخیر ورود با تعجیل خروج ‌آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.

‌کارگزینی دستگاههای اجرائی مسئول پیگیری اجرای این آئین‌نامه می‌باشند.

میرحسین موسوی- نخست وزیر

مطلب مرتبط: عدم ابطال ماده (۱) آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام