کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

درخواست ابطال شرط سن مصوبات ساماندهی مربیان حق‌التدریس

در خصوص درخواست ابطال بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در اجرای بند «ذ» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه موضوع: ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای (دادنامه شماره 2426 مورخ 21/8/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 2426

تاریخ دادنامه: 21؍8؍1398

شماره پرونده: 97؍3976

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در اجرای بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در اجرای بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” به استحضار می رساند اینجانب معصومه حاجیان نیروی حق التدریس دانشکده شریعتی با سابقه حدود 16 سال (از فروردین 1370 تا شهریور 1372 به مدت دو سال و نیم قراردادی و از مهر 1372 تا تیر 1375 و از بهمن 1386 تا بهمن 1397 به طور متوسط 16 ساعت حق التدریس در هفته) می باشم. پیرو بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق التدریس آموزشکده های فنی و حرفه ای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید. ( ساماندهی نشده و بیکار هم شده ایم) بند پ ماده 65 از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و داراییها و تعهدات و مسئولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می گردد. 

 در دی ماه 1395 اطلاعات اولیه جمع آوری شد در تابستان 1396 اطلاعات همه افرادی که از قبل یا سال 1389 سابقه حق التدریس به صورت مستمر تا 1396-1397 داشتند به صورت سیستمی جمع آوری شد. (البته همکاران با شرایط مغایر هم این فرم را پر کردند) بر اساس اطلاعات فوق تعداد 1300 نفر شدیم. سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس تکلیف قانونی ذکر شده مجوز استخدام 1300 نفر مربیان حق التدریس آموزشکده های فنی حرفه ای وزارت علوم را صادر کرد. با شرایط ذیل:

 وجود پست بلاتصدی در آموزشکده های مذکور، دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر، اشتغال به تدریس به صورت مستمر از سال 1390-1389 تا سال 1397-1396، داشتن میانگین ساعات تدریس 8 ساعت در هفته (مشروط بر اینکه در هیچ ترمی کمتر از 6 ساعت نباشد) ضروری است. البته مربیانی که بعد از سال 1390 بنا به عذرهای قانونی که در اختیار آنها نبوده است و حداکثر 2 نیمسال حق التدریس نداشته اند با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذی صلاح با تأیید هیأت اجرایی دانشگاه می توانند از مجوزهای صادره بهره مند شوند. دکتر صدری با بیان اینکه این افراد به صورت عضو غیر هیأت علمی ساماندهی خواهند شد تصریح کرد: مشمولین نباید بازنشسته، بازخرید دستگاه و یا مستخدم در دستگاهی دیگر باشند و به مدت 5 سال در آموزشکده یا دانشکده ای که بر اساس نیاز وزارت علوم در همان استان ساماندهی شده اند شاغل گردیده و اجازه نقل و انتقال نخواهند. (نقل از سایت خبری شعار سال) 

 بند ذ برای استخدام مدرسین و مربیان به صورت حق التدریس آزاد جا مانده از استخدام آموزش و پرورش و اکثـراً با کـد پرسنلی و با سـوابق بالای 8 تا 16 سال می باشد، تا قبل از سـال 1390 دانشگاه فنی حـرفه ای تحت عنوان آموزشکده ها زیر نظر مجتمع پیامر اعظم (ص) وابسته به وزارت آموزش و پرورش بود که با مصوبات مجلس و دولت در سال 1389 طی بند پ ماده 23 برنامه پنجم توسعه از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش با تمام دارایی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و داراییها و تعهدات و مسئولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می گردد. این اتفاق در حالی صورت پذیرفت که مطابق قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس مصوبه سال 1388 و الحاقیه آن مصوب سال 1389 به تأیید شورای نگهبان رسید مستحق استخدام رسمی بودیم که زمان اجرای آن به سال 1390 موکول شده بود با انتقال آموزشکده ها به وزارت علوم، استخدام میسر نشد.

 در صورتی که دانشکده فنی وحرفه ای در بخشنامه شماره 11078؍25-23؍8؍1397 پیرو بخشنامه شماره 48؍210؍25-3؍6؍1397 بند 1 ماده 4 (اشتغال به تدریس به صورت مستمر از سال 1398-1389 تا سال 1397-1396 (بدون انفصال)، داشتن میانگین ساعات تدریس 8 ساعت در هفته ( مشروط بر اینکه در هیچ ترمی کمتر از 6 ساعت نباشد)) دستورالعمل اجرایی ماده 64 کارگروه هیأت امنا به شرح ذیل اصلاح کرده اند: مربیانی که حداقل از سال تحصیلی 1389- 1390 دارای سابقه حق التدریسی حداقل 8 ترم ( با میانگین 6 ساعت در هفته می باشند مشمول استخدام شده اند). بر اساس این بخشنامه شرایط سازمان اداری استخدامی کشور و همچنین قانون بند ذ ماده 64 در نظر گرفته نشده است. حق التدریسها با سابقه 4 سال استخدام شده اند ولی افرادی با سابقه 11 تا 16 سال به دلیل کبر سن از استخدام جا مانده اند. با توجه به مستندات قانونی ارائه شده، خواهان احقاق حق و درخواست ابطال بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی وحرفه ای در اجرای بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه را دارم.” 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“3- دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر باشند.

 تبصره: با توجه به بند م ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، حداکثر سن برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و سطوح یک و دو حوزوی 30 سال، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و سطح سه حوزوی 35 سال، دکتری تخصصی و سطح 4 حوزوی 40 سال می باشد که به ازای هر سال سابقه حق التدریس مورد تأیید، تا تاریخ 1؍7؍1397 یک سال به حداکثر سن حسب مدرک تحصیلی اضافه خواهد شد.- معاون اداری و مالی و مدیریت منابع ” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه فنی و حرفه ای (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به موجب لایحه شماره 3399؍25-4؍4؍1398 توضیح داده است که:

 “همان گونه که صراحتاً در بند (ذ) ماده 64 قانون برنامه ششم قید گردیده است، صرفاً وزارت علوم مکلف به ساماندهی می باشد و تکلیفی برای جذب و بازنشستگی پیش بینی نگردیده است. در راستای اجرای این بند، به استناد دستور بیست و نهم اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه، شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت تعیین و تصویب گردید. به موجب ماده 3 دستورالعمل مذکور، شرایط عمومی مشمولین تبدیل وضعیت مطابق با مواد 4، 5 و 6 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی می باشد. مطابق بند (م) ماده 4 آیین نامه از جمله شرایط قانونی ضروری جهت استخدام حداقل و حداکثر سن برای استخدام و جذب در دانشگاه مشخص شده است. همچنین به استناد تبصره ماده 3 به ازای هر سال سابقه حق التدریسی یک سال به حداکثر سن موضوع بند (م) آیین نامه حسب مدرک تحصیلی اضافه خواهد شد.” 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان تفویض اختیار از سوی هیأت امنا در خصوص موضوع دستورالعمل پیش بینی نشده است و بر این اساس تفویض اختیار صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر برخی از مصوبات هیأت امنا که متضمن تفویض اختیار بوده اند را از جمله طی دادنامه شماره 1181 27؍9؍1397 ابطال کرده است. با توجه به مراتب مذکور دستورالعمل اجرایی بند (ذ) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از جمله ماده 3 آن ناظر به تعیین شرایط عمومی) به علت عدم صلاحیت کارگروه تصویب کننده آن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام