کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان طرح‌های عمرانی

آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی (بخشنامه های شماره 5550/54/16300-1 مورخ 22/12/1362 و شماره 2800/54-6772-1 مورخ 28/6/1364 وزارت برنامه و بودجه)

مرتبط: حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران

تصویب نامه مورخ 14/7/62 هیأت وزیران  مقرر می‌دارد: «آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی، موضوع مصوبات یکصد و بیسست و نهمین و یکصد و چهل و سومین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی را تأیید و مقرر نمودند کلیه دستگاههای اجرایی مطابق آیین‌نامه مزبور عمل کنند. اصلاحاتی که در آینده ضرورت یابد با تصویب شورای عالی تأمین‌اجتماعی لازم‌الاجراء خواهد بود».

فصل اول – قراردادهای پیمانکاران

ماده 1‌- حق بیمه کارکنان شاغل در پیمانهایی که براساس فهارس پایه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا می‌شوند و تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌گردد مشمول این آیین نامه خواهد بود.

ماده 2- پیمانکاران مشمول این آیین نامه مکلفند طبق مقررات ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی به واحدهای سازمان تأمین‌اجتماعی تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصره این ماده را دریافت نمایند.

تبصره 1- تأیید صورت مزد ماهانه دستگاه نظارت و دستگاه اجرایی رافع مسؤولیت پیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روزهای کارکرد نخواهد بود.

تبصره 2- صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماههای قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعی و رعایت سایر مقررات این آیین نامه می‌باشد. (اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 6/6/1364 شورای عالی تأمین‌اجتماعی)

تبصره 3- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است پس از دریافت صورت مزد موضوع ماده 2 بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید.

ماده 3- حق بیمه پیمانهایی که از تاریخ 16/4/1363 منعقد شده یا می‌شوند مقطوعاً به میزان 6% کارکرد پیمانکار تعیین می‌گردد که به شرح ماده 4 توسط ذی‌حسابی‌ها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. (اصلاحی 6/6/1364 شورای عالی تأمین‌اجتماعی)

ماده 4 – از هر صورت وضعیت معادل 6/1 درصد حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل 4/4 درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد.

ماده 5- پیمانها‌یی که قبل از تاریخ 16/4/1363 تحویل موقت گردیده و تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه مفاصاحساب مربوط به آن صادر شده است، کسر 2/3 درصد از صورت وضعیت‌های پیمانکار و پرداخت آن در وجه سازمان تأمین اجتماعی به منزله رقم قطعی حق بیمه قرارداد تلقی می‌گردد.

تبصره- استرداد مابه التفاوت رقم 2/3% تا 5% (8/1% ) مکسوره از صورت وضعیت‌های پیمانکار موکول به تسلیم صورتهای مزد کارکنان شاغل در دوره اجرای پیمان به سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود.

ماده 6- حق بیمه پیمان‌هایی که قبل از تاریخ 16/4/1363 منعقد و کار اجرایی آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است برای صورت وضعیت‌های تسلیم شده تا تاریخ 16/4/1363 به میزان 2/3 درصد کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعیت‌های از تاریخ مذکور به میزان 6% (شش درصد) کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین می‌گردد که به شرح زیر توسط ذی‌حسابی ها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.

الف- حق بیمه 2/3 درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد.

ب- بابت حق بیمه 6 درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 2/3 درصد کسر و معادل 8/2 درصد مبلغ صورت وضعیت نیز از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط، بلافاصله به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی واریز می‌گردد.

ماده 7- قراردادهایی که در فاصله 16/4/1363 تا تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره 2510/54/9055-1 وزارت برنامه و بودجه با ضرایب بالاسری متفاوت با ضرایب تعیین شده در بخشنامه مذکور منعقد گردیده و پیمانکار فرم موضوع بند 7 بخشنامه شماره 2510 را تأیید ننموده است، پیمان با همان ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و برحسب آن که ضریب بالاسری براساس بخشنامه شماره 6900/54/16520-1 مورخ 20/12/1360 وزارت برنامه و بودجه یا غیر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند (ب) ماده 6 یا ماده 3 و همچنین سایر مفاد این آیین نامه خواهند بود.

ماده‌ 8- پرداخت هر یک از صورت وضعیت‌های آتی موضوع ماده 6 موکول به اجرای مقررات ماده 2 آیین نامه خواهد بود.

تبصره- در مورد کارکردهای قبل از تاریخ 16/4/1363، پیمانکاران بایستی حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه صورتهای مزد گذشته خود را تهیه (در صورتی که قبلاً تهیه ننموده‌اند) و در صورت عدم دسترسی به ناظر مقیم وقت مستقیماً صورتهای مزد مذکور را به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نموده و ظرف همین مدت تکلیف پرداخت حق بیمه صورت وضعیت‌های گذشته را روشن نمایند.

در هر حال پرداخت دومین صورت وضعیت ارسالی پیمانکار بعد از تاریخ ابلاغ این آیین نامه از طرف ذی‌حسابیها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود:

الف- تسلیم رسید به سازمان تأمین اجتماعی در مورد دریافت صورتهای مزد گذشته از طرف پیمانکار.

ب- مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورت وضعیت‌های گذشته توسط ذی‌حسابی و در صورت عدم پرداخت، تأدیه آن به سازمان تأمین اجتماعی.

ماده‌ 9- پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانهای فصل اول این آیین نامه موکول به تسلیم گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه‌های مکسوره از صورت وضعیت‌ها خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام ذی‌حسابیها گواهی فوق را تهیه و صادر نماید چنانچه مدارک لازم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذی‌حسابی اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار بلامانع است. (اصلاحی مورخ 6/6/1364)

تبصره- میزان حق بیمه مکسوره در مواد 3 و 4 و 5 و 6 به عنوان حق بیمه قطعی هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آیین نامه (به استثنای آن قسمت از حق بیمه‌هایی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده) به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقی می‌گردد. (تبصره اصلاحی مورخ 6/6/1364)

ماده‌ 10- پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تأمین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند.

ماده‌ 11- قراردادهایی که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محل اعتبارات جاری و یا سایر منابع تأمین و منعقد می‌گردند مشمول مفاد این آیین نامه نبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

فصل سوم- سایر موارد

ماده 19- مقررات مربوط به قراردادهای بیست میلیون ریال و کمتر موضوع مصوبات مورخ 18/8/1361 و 5/11/1362 شورای عالی تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره 124 و 1/124 درآمد) برای کارکردهای تا پایان سال 1363 معتبر و از اول سال 1364 مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده 20- دستگاههای اجرایی مکلفند یک نسخه از قراردادهای منعقده را بلافاصله جهت واحدهای سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.

ماده 21- قراردادهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 27/17254/-3 مورخ 17/10/63 وزارت امور اقتصادی و  دارایی براساس مفاد ماده 10 مصوبه 8912 مورخ 16/4/1363 هیأت وزیران نسبت به آنها تسویه حساب به عمل آمده عیناً معتبر می‌باشد.

ماده 22- قراردادهایی که پیمانکار و یا مشاور آن شرکت خارجی باشد از شمول ضوابط این آیین‌نامه مستثنی بوده و تابع مقررات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده 23- مفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در شورای عالی تأمین‌اجتماعی می‌باشد. (این آیین نامه در 3 فصل مشتمل بر 23 ماده و 6 تبصره در یکصد و بیست ونهمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ 8/12/63 به تصویب رسید)

ماده 24- در صورتی که مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حق بیمه صورت وضعیت و یا صورت حسابهای تسلیم شده به کارفرما، در فاصله زمانی 16/4/1363 لغایت 29/12/1363 (که به موجب آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی ایجاد و پرداخت آن می‌بایستی از محل اعتبار طرح صورت گیرد) تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه پرداخت نشده و یا اصولاً پرداخت آن به تشخیص مجری طرح مربوط میسر نباشد، پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی مابه‌التفاوت موضوع این ماده را در سالهای آتی هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و بودجه جهت پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه منعکس می‌نماید. (الحاقی مورخ 6/6/1364)

ماده 25- واریز حق بیمه‌های موضوع آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی و این اصلاحیه به حساب سازمان تأمین اجتماعی و تعهد وزارت برنامه و بودجه (موضوع ماده 24 و قسمت آخر بند (الف) ماده 16) با رعایت سایر شرایط آیین نامه مذکور و اصلاحیه آن  در حکم مفاصاحساب بوده و نگهداری 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی موردی ندارد. (الحاقی مورخ 6/6/1364)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام