کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار (بخشنامه 110404/20 مورخ 25/11/1390 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد بند “پ” ماده (4) آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و بند «ب» ماده (12) آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (26) قانون برگزاری مناقصات و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور به شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 مصوب هیأت وزیران، و بند «ب» ماده (23) آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات ملاک محاسبه مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای دعوت به مناقصه و ارزیابی کیفی توسط دستگاه های اجرایی به صورت زیر می باشد: (برای کارهایی که مطابق فهرست بهای پایه برآورد می شود)

1- حداکثر مبلغ ظرفیت کاری پیمانکاران دارای صلاحیت بر اساس آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت مصوب شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد.

2- مانده ظرفیت کاری مجاز (مبلغ ظرفیت آزاد) بایستی برابر یا بیشتر از رابطه زیر باشد:

شرکت پیمانکاران صاحب صلاحیت در مناقصه و ارزیابی کیفی به شرط داشتن مبلغ ظرفیت آزاد در رشته مربوطه مجاز می باشد

3- ارجاع کار بیش از حداکثر ظرفیت محاسبه شده فوق بر اساس بند «پ» ماده (23) آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات حداکثر 25% با تأیید کمیته فنی بازرگانی دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.

4- به استناد مصوبه شماره 63007/ت23331هـ مورخ 19/12/1381 هیأت وزیران، در کارهایی که موضوع آنها دربرگیرنده چند رشته مختلف باشد در صورتی که مبالغ برآورد کار در رشته فرعی فرعی بر اساس آخرین فهرست بها، کمتر از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ برآورد کل کار بر اساس همان فهرست بها، و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه چهار در همان رشته فرعی باشد ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام می شود.

5- حداکثر مبلغ ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران بر اساس تاریخ اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار ثابت بوده و تا زمان اخذ گواهینامه جدید تغییر نمی کند. مانده ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران (مبلغ ظرفیت آزاد) بر حسب تعداد و مبلغ قراردادهای در دست اجرای آنها محاسبه می شود. لذا کارفرمایان محترم باید در فراخوان مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار مبلغ ظرفیت آزاد پیمانکاران در پایگاه اطلاع رسانی http://pmn.mporg.ir را ملاک عمل قرار دهند.

محمدمهدی رحمتی- معاون نظارت راهبردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام