کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

شاخص‌های تعدیل دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۸

شاخص‌های تعدیل مربوط به دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۹۹/۱۴۲۰۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰هیأت محترم وزیران)، به پیوست «شاخص‌های تعدیل دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۸ «از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) که به تصویب شورایعالی فنی رسیده است، در یک پیوست و ۳۰صفحه ابلاغ می‌شود، تا برای پیمان‌های مشمول تعدیل آحادبها- حسب مورد- با رعایت نکات زیر به مورد اجرا گذاشته شود:

۱- شاخص‌های مندرج در پیوست (۳) مورد استفاده برای محاسبه تعدیل پیمان‌هایی که:

۱-۱- براساس فهرستهای پایه سال ۱۳۸۲و پس از آن منعقد شده یا می‌شوند.

۱-۲- براساس فهرست‌های پایه سال ۱۳۸۱ با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار،در سال ۱۳۸۲ منعقد شده‌اند.

۱-۳- براساس فهرست‌های غیرپایه و شاخص مبنای سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ و پس از آن منعقد شده یا می‌شوند.

۲- در شاخص‌های پیوست (۳) تغییرات دستمزد نیروی انسانی، کرایه ماشی آلات، هزینه حمل و نقل و نرخ تمام مصالح در دوره‌های مربوط منظور شده است و هیچ گونه تفاوت بهای مصالح (به جز قیر در کارهای آسفالتی فهرست بهای پایه راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و راه‌داری) به آنها تعلق نمی‌گیرد.

۳ ۴- از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱در شاخص‌های تعدیل کارهای آسفالتی در فهرستهای واحد پایه رشته‌های راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و راهداری، تغییرات بهای قیر لحاظ نمی‌شود و تفاوت بهای قیر به طور جداگانه اعمال می‌گردد. نحوه محاسبه تعدیل و مابهالتفاوت بهای قیر و کسر بهای قیرهای تحویلی مطاب مندرجات «نحوه محاسبه مابه‌التفاوت قیر در کارهای آسفالتی رشته‌های راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و راهداری»، پیوست این بخشنامه می‌باشد.

همچنین هزینه تمام شده قیرهای تحویلی به پیمانکار براساس قوانین بودجه سنواتی طبق نرخ‌های اعلامی این بخشنامه منظور می‌شود.

۴- با توجه به مطالب مندرج در بند (۷) بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۹۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۹، شاخص‌های مندرج در پیوست (۲) برای دوره‌های سه ماهه سال ۱۳۸۸ و پس از آن، ابلاغ نخواهد شد. چنانچه برخی از دستگاه‌های اجرایی پیمان‌هایی را در دست اجرا دارند که بر طبق مفاد پیمان باید از شاخص‌های تعدیل پیوست (۲) استفاده کنند، لازم است در هر مورد اطلاعات کامل قراردادی و دلایل توجیهی متق پایان نیافت کار را همراه با برنامه زمانی و تاریخ خاتمه کار به دبیرخانه شورایعالی فنی ارسال دارند، تا چنانچه پرداخت تعدیل به این گونه پیمان‌ها مورد تصویب شورایعالی فنی قرار گیرد، شاخصهای مربوط در پیوست (۲) برای کار مربوط ابلاغ شود.

۵- برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در پیمان‌های منعقده و همچنی پیمانهایی که پس از تاریخ این بخشنامه منعقد خواهد شد، میانگین شاخص رشته‌ای فهرست‌بهای واحد پایه منضم به پیمان و فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه، ملاک عمل خواهد بود. در پیمان‌هایی که بیش از یک فهرست پایه مبنای تهیه برآورد باشد، شاخص رشته‌ای فهرستی که بالاتری برآورد را دارا است، مورد استفاده در رابطه بالا خواهد بود.

۶- شاخص‌های موقت:

-۱-۶تا اعلام شاخص‌های قطعی رشته‌ای و فصلی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۸برای رشته‌های مرمت بناهای تاریخی، بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی و توزیع نیروی الکتریکی کارکرد دوره‌های یادشده و دوره‌های بعد، با شاخص‌های موقت تعدیل می‌شوند.

-۲-۶ برای سه رشته یاد شده مبلغ‌های تعدیل آحادبها که با استفاده از جدول پیوست محاسبه می‌شوند به صورت علی‌الحساب بوده و پس از اعلام شاخص‌های قطعی و محاسبه تعدیل طبق دستورالعمل مربوط، مابه التفاوت آن حسب مورد، به حساب بستانکار یا بدهکار پیمانکار منظور می‌شود.

-۳-۶ روش تعیین شاخص تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه هم زمان با ابلاغ شاخص‌های قطعی اعلام و مبالغ مربوط به آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

محمد باقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام