کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

آیین نامه اجرایی تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۶۵ (تصویب‌نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ هیات وزیران با اصلاحات بعدی)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۲۶ /ق مورخ ۱۲ /۹ /۱۳۶۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آئین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷ /۳ /۶۵ مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

ماده ۱- مشمولین قانون تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی بهر یک از صندوقهای مذکور پرداخت نموده اند در صورتیکه طبق ضوابط محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول صندوق مربوط خارج شده یا بشوند یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشوند چنانچه کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان به صندوق جدید منتقل نشده باشد از لحاظ پرداخت مابه التفاوت مندرج در تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی تابع مقررات این آئین نامه خواهند بود.

ماده ۲- چنانچه حق بیمه یا کسور بازنشستگی شخصی که قبل از تاریخ ۲۷ /۳ /۶۵ از شمول خدمات صندوق بیمه یا بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق دیگری قرار گرفته است انتقال نیافته باشد مقررات این آئین نامه در تعیین وجوه قابل انتقال و مابه التفاوت متعلقه وی مجری خواهد بود.

ماده ۳- در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه (سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می گیرد محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم شخص و کارفرما) که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی، به سبب انتقال و تغییر ساختار سازمانی، مشترک صندوق تأمین اجتماعی شده یا بشوند، حق بیمه متعلقه‌ هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ هجده درصد (۱۸%) هفت درصد (۷%) سهم مستخدم و یازده درصد (۱۱%) سهم کارفرما – حقوق و مزایای ماهانه ‌زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه قرار می‌ گیرد و یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در محل خدمت قبلی (‌هر کدام بیشتر باشد) محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی (‌سهم شخص و کارفرما)‌ که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر در این تبصره ‌از شخص و کارفرمای سابق وصول خواهد شد.

تبصره ۲- اشخاصی که به دلیل استعفاء، باز خرید خدمت و اخراج رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع گردیده است و مشترک صندوق تأمین اجتماعی ‌شده ما می شوند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور کلی یا جزیی از دستگاه مربوط وصول ننموده‌اند به مأخذ هجده درصد (۱۸%) به ترتیب مذکور‌در تبصره (۱) این ماده محاسبه و مابه‌التفاوت (‌سهم شخص و کارفرما) از شخص وصول خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که مشمولین تبصره‌های (۱)‌ و(۲)‌این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام ننمایند و یا ترتیبی برای ‌پرداخت آن ندهند براساس تقاضای مجدد و رعایت تبصره‌های مذکور، مابه‌التفاوت قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۴- سوابق مشمولین تأمین اجتماعی که به یکی از علل مندرج در تبصره (۲) این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی نموده یا می‌نمایند محفوظ‌ و از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شوند.

تبصره ۵- در مورد اشخاصی که پس از ابلاغ این تصویب نامه براساس قانون مذکور از شمول صندوق بیمه یا بازنشستگی ذی ربط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار می گیرند، صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید.

تبصره ۶- صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص)، مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۶۵ رفتار نمایند. در مورد مشمولین بند (ز) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است.

ماده ۴- صندوقهای موضوع این آئین نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و وظیفه وراث، مشترکین خود را در برابر بیماریها بیمه خدمات درمانی نموده باشند، بهنگام انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از اینگونه صندوقها به صندوقهای دیگر بخشی از این کسور یا حق بیمه که در ازای تأمین بیمه مزبور میباشد از جمع وجوه انتقالی کسر میگردد.

تبصره- در صورتی که حق بیمه خدمات درمانی طبق مقررات مربوط رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد، (۴ /۱) مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم شخص و کارفرما از این بابت منظور میگردد.

ماده ۵- صرفاً آن قسمت از سنوات پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی که در اجرای مقررات صندوق بیمه و بازنشستگی متبوع شخص قابل احتساب تلقی شده یا میشود در تعیین میزان مابه التفاوت ملاک عمل قرار میگیرد.

ماده ۶- حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه التفاوت متعلقه به شخص که طبق مقررات این آئین نامه یا سایر قوانین و مقررات مربوط از یک صندوق به صندوق دیگر منتقل شده است در صورتیکه محل خدمت شخص مجدداً تغییر نموده یا بنماید یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشود عیناً به صندوق جدید منتقل می گردد و از بابت اینگونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد.

ماده ۷- مابه التفاوت موضوع این آئین نامه با اقساط ماهانه وصول خواهد شد. میزان اقساط با توجه به کل مبلغ مابه التفاوت، میزان حقوق و مزایای شخص، و سایر ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوط تعیین میگردد، حداکثر مدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه میباشد.

ماده ۸- در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت یا انفصال دائم قطع شده یا میشود و‌کسور بازنشستگی با حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد از لحاظ انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه و احتساب مابه‌التفاوت متعلقه تابع مقررات‌ این آئیننامه خواهد بود. در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزئاً یا کلا از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته‌اند مسئله نقل و‌انتقال کسور موضوعاً منتفی است.

تبصره- مقررات این ماده شامل اشخاصی نخواهد بود که رابطه خدمتی آنان به سبب بازنشستگی، بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دائم از خدمت قطع شده است.

ماده ۹- در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و این آئین نامه صرفاً سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یا کسور بازنشستگی آن طبق مقررات این آئین نامه منتقل شده یا میشود جزء سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد.
در مورد شرکتها و مؤسسات و واحدهای غیردولتی که تابع قانون تأمین اجتماعی میباشند سوابق خدمت دولتی کارکنان با انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط جزء سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب و منظور می گردد.

ماده ۱۰- کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه، به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا می ‌شود، برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می ‌گردد و در سنوات پرداخت حق ‌بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد. کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که از کار افتاده کلی یا فوت می ‌شوند در احراز شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و فوت و میزان‌ مستمری آنان ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره- آن گروه از مستخدمینی که در اجرای لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به‌ مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب منتقل می‌ شوند و نیز مستخدمین مؤسسات دولتی دارای مقررات ‌استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاههای دولتی منتقل شده یا می‌ شوند تابع قوانین مربوط خواهند بود.

میرحسین موسوی – نخست وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام