کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

بيمه مكمل درمان بازنشستگان از تاريخ ۱/۴/۹۱ لغايت ۳۱/۳/۹۲ (بخشنامه شماره ۵۷۹۲/ص/۲۵۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ صندوق بازنشستگي كشوري)

بيمه مكمل درمان بازنشستگان از تاريخ ۱/۴/۹۱ لغايت ۳۱/۳/۹۲ (بخشنامه شماره ۵۷۹۲/ص/۲۵۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ صندوق بازنشستگي كشوري)

ذيحسابي/ امور مالي/ امور اداري وزارتخانه، سازمان، مؤسسه و شركت دولتي

با سلام و احترام؛

نظر به اين كه قرارداد بيمه مكمل درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران مشترك صندوق بازنشستگي كشوري با شركت بيمه اي از تاريخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۱ منعقد و تا پايان خرداد ماده ۱۳۹۲ اعتبار خواهد داشت، لذا كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران با پرداخت حق بيمه ماهيانه به ميزان يك درصد حقوق (بازنشستگي/ وظيفه) به همراه كليه افراد تحت تكفل (طبق مفاد قرارداد)، تحت پوشش بيمه مزبور قرار خواهند گرفت. خواهشمند است ضمن اطلاع رساني به افراد مذكور اقدامات زير را معمول فرمائيد:

الف- كارمنداني كه از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۱ به بعد بازنشسته يا وارث آنان وظيفه بگير مي شوند، دستگاه متبوع مي بايست بر اساس تقاضاي كتبي ذينفع مبني بر تمايل يا عدم تمايل به بيمه تكميلي درمان رديف (۲۱) فرم اطلاعات مورد نياز براي تأييد برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و… (فرم شماره يك پيوست) را تكميل نموده و به همراه پيشنهاد برقراري حقوق بازنشستگي يا وظيفه و ساير مدارك در تهران به نمايندگي هاي اداره كل استان تهران و در استان ها به مديريت هاي ساتاني اين صندوق ارسال نمايد. ضمناً پس از صدور حكم برقراري حقوق بازشستگي يا وظيفه، رديف (۲۱) فرم مذكور ملاك عمل بوده و تا پايان دوره قرارداد قابل تغيير نمي باشد.

ب- كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران سنوات قبل و سه ماهه جاري كه به هر دليل تمايل به استفاده از خدمات بيمه مكمل درمان مندرج در قرارداد فوق را ندارند، ضروري است فرم انصراف پيوست را حداكثر تا ۲۵/۵/۱۳۹۱ تكميل و به امور مالي يا ذيحسابي دستگاه متبوع تحويل نمايند. شايسته است آن ذي‌حسابي/ امور مالي ضمن خودداري از ارسال فرم انفرادي منصرفين، ‍cd مشخصات آنان را يكجا طي نامه تا پايان ۱/۶/۱۳۹۱ در تهران به نمايندگي هاي اداره ل استان تهران و در استان ها با درج سرجمع حق بيمه منصرفين در فرم ۱/۱ (صورت پرداخت قطعي) به مديريت هاي استاني اين صندوق تحويل نمايند.

ج- افرادي كه در سنوات قبل عدم تمايل خود را اعلام نموده اند، همچنان از مزاياي بيمه مذكور بهره مند نخواهند بود، مگر اينكه مجدداً در مهلت مقرر مندرج در بند ب (۲۵/۵/۹۱) تمايل خود را براي بهره مندي از مزاياي بيمه مكمل درمان از طريق آن دستگاه به اين صندوق اعلام نمايند.

د- ملاك استفاده بيمه شدگان از مزاياي بيمه تكميلي درمان، اطلاعات موجود در سيستم اين صندوق بوده و در صورت لزوم نسبت به اخذ اطلاعات كامل بازنشستگان ذيربط از مديريت هاي استاني صندوق به منظور تطبيق با آمار خود اقدام نمايند. ضمناً فيش حقوقي صادره توسط آن دستگاه ملاكي براي استفاده يا  عدم استفاده بازنشستگان يا وظيفه بگيران از بيمه تكميلي درمان نمي باشد.

هـ- تاريخ هاي فوق قابل تمديد نبوده و عدم تكميل و تحويل فرم انصراف توسط بازنشستگان و وظيفه بگيران و اعلام بموقع آن توسط دستگاه متبوع وي در مهلت مقرر به منزله موافقت با كسر حق بيمه از حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان تا پايان خرداد ۱۳۹۲ و استفاده از مزاياي بيمه مكمل درمان مي باشد.

اين صندوق پس از خاتمه مهلت هاي مذكور هيچ گونه مسئوليتي در قبال پذيرش درخواست اشتراك و يا انصراف متقاضيان بابت بيمه مكمل درمان، نخواهد داشت.

ايراندخت عطاريان- مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري

دانلود فرم هاي پيوست:

mokamel.pdf (112.3 کیلو بایت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام