کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اصلاحیه مصوبه «اعطای تسهیلات به جان‌باختگان و معلولین آتش‌نشان و کادر امداد و نجات در حین عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران (مصوبه شماره ۱۶۰/۲۰۴۰/۲۲۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵)

 

اصلاحیه مصوبه «اعطای تسهیلات به جان‌باختگان و معلولین آتش‌نشان و کادر امداد و نجات در حین عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران (مصوبه شماره ۱۶۰/۲۰۴۰/۲۲۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵)

مصوب جلسه ۲۹۸ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) 

ماده واحده: 

به منظورتقدیراز روحیه ایثار و از جان گذشتگی کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرتهران و خانواده آنان که در حین عملیات آتش‌نشانی جان باخته یا معلول می‌شوند و رفع بعضی ابهامات و ضرورت شفافیت در نحوه اجرای مصوبه «اعطای تسهیلات به جان‌باختگان و معلولین آتش‌نشان و کادر امداد و نجات در حین عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران» ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۴۰/۲۲۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۵، اصلاحات و الحاقات ذیل به تصویب رسید.

۱ـ عنوان مصوبه به شرح اصلاح می‌شود؛

«اعطای تسهیلات به جان‌باختگان و معلولین سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران که در حین عملیات امداد و نجات دچار جان‌باختگی و یا معلولیت می‌گردند»

۲ـ بندهای «د» و «هـ» به ماده یکم (۱) الحاق می‌گردد:

د (الحاقی): سازمان بازنشستگی: منظور «سازمان بازنشستگی شهرداری تهران» است. 

هـ (الحاقی):  منظور از ورثه حقوق‌بگیر یا وراث قانونی در این مصوبه، موضوع ماده (۶۳) آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۵ با اصلاحات  بعدی آن است.

۳ـ ماده دوم (۲) به  شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:

ماده دوم (۲) (اصلاحی): کلیه معلولین و جان‌باختگان موضوع بندهای «ب» و «ج» ذیل ماده یکم (۱) از حقوق و مزایا و سایر موارد رفاهی و معیشتی مطابق ضوابط و مقررات جاری شخصاً یا ورثه‌ی حقوق‌بگیر آنان بهره‌مند خواهند شد.

۴ـ ماده سوم (۳) و تبصره‌های آن به  شرح ذیل  اصلاح می‌گردد:

۴/۱ـ ماده سوم(۳)(اصلاحی) ـ تسهیلات استخدامی به جان‌باختگان  عملیات:

جان باختگان عملیات امداد و نجات از دو گروه حقوقی بالاتر «با رعایت تبصره چهارم (۴) ماده سوم (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت» و حداکثر دو (۲) گروه تشویقی معادل طول خدمت پس از انجام اقدامات لازم برخوردار گردیده و به شرح تبصره‌های ذیل نسبت به برقراری حقوق وراث آنان اقدام خواهد شد. 

۴/۲ـ بند «د» تبصره یکم (۱) ماده سوم (۳) اصلاح و بند «هـ» به ماده سوم (۳) الحاق می‌شود؛     

د (اصلاحی): به منظور تسهیل در اجرای ماده سوم(۳) و تبصره‌های آن در صورت نیاز به پست سازمانی با توجه به استقلال سازمان ایجاد پست موقت برای انتصاب پرسنل جان‌باخته در پست مذکور برابر مقررات سازمان انجام می‌پذیرد. پست سازمانی ایجاد شده در موعد قانونی بازنشستگی (۳۰ سال) از مجموعه پست‌های سازمان حذف می‌گردد.

هـ (الحاقی):در صورتی که جان‌باخته از کارگران یا کارمندان قراردادی تابع مقررات سازمان تأمین اجتماعی باشد پس از تبدیل وضعیت،  با توجه به میزان سابقه در یکی از پست‌های سازمانی موقت با عنوان شغلی کارشناس ارشد در مرتبه ۱۱ الی ۱۳ منصوب می‌شود.

همچنین سازمان موظف است در صورت جذب نیروی انسانی، همسر و فرزندان جانباختگان را در اولویت استخدام قرار دهد. 

۴/۳- تبصره‌های دوم(۲)، سوم (۳)، چهارم (۴)  و پنجم(۵) ذیل ماده سوم(۳) اصلاح و تبصره‌های ششم (۶) و هفتم (۷) به آن الحاق می‌شود؛ 

تبصره دوم (۲) (اصلاحی): 

از زمان جان‌ باختن پرسنل عملیات امداد و نجات تا موعد قانونی بازنشستگی (۳۰  سال خدمت) خدمات پرسنل جان‌باخته برجسته تلقی و همواره از افزایش بیست  درصد(۲۰%) فوق‌العاده شغل خارج از سهمیه بخشنامه ۶/۱۲۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۸ سازمان  مدیریت و برنامه‌ریزی برخوردار خواهند شد.

تبصره سوم (۳)(اصلاحی): 

برای کلیه جان‌باختگان عملیات امداد و نجات سازمان به هنگام جان‌باختگی، پاداش فداکاری به میزان سی (۳۰)  ماه حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی منظور و به وراث قانونی آنان پرداخت می‌گردد.

ضمناً سازمان موظف است با ارائه برنامه‌های فرهنگی و برگزاری مراسم ویژه از رشادت و ایثارگری جانباختگان و معلولین آتش‌نشان تقدیر نماید. 

تبصره چهارم (۴)(اصلاحی): 

سازمان صرفاً در مورد جان‌باختگان ناشی از عملیات امداد و نجات تا رسیدن به سن بازنشستگی (۳۰ سال خدمت) حقوق و فوق‌العاده و مزایای وی را به وراث حقوق‌بگیر جان‌باخته پرداخت و سازمان بازنشستگی مکلف به قبول کسور مربوطه می‌باشد. مستمری وراث پرسنل جان‌باخته پس از سن بازنشستگی (۳۰ سال خدمت) توسط سازمان بازنشستگی براساس نحوه برقراری حقوق مشمولین ماده ۶۶ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور (مصوب  ۱۳۸۱/۸/۱۵)  آخرین حکم صادره از سوی سازمان (حکم  خروج از خدمت ) تعیین و  برقرار می‌گردد.

در صورتی که جانباختگان آتش‌نشان مشمول ضوابط و مقررات بنیاد شهید قرار گیرند و تسهیلات پرداختی از سوی بنیاد شهید کمتر از تسهیلات موضوع این مصوبه باشد، صرفآً مابه التفاوت آن‌ها مطابق این مصوبه پرداخت می‌شود. 

تبصره پنجم (۵)(اصلاحی): 

علاوه بر پاداش جان‌باختگی موضوع تبصره سوم (۳) و پس از صدور حکم خروج از خدمت (بازنشستگی) وراث جان‌باخته در سن بازنشستگی (۳۰ سال خدمت) سی (۳۰)  ماه پاداش تکلیفی نیز در اجرای قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان به ورثه حقوق‌بگیر جان‌باخته پرداخت می‌گردد.

تبصره ششم (۶) (الحاقی): 

در صورتی‌که پرسنل جان‌باخته به هنگام عملیات اطفاء حریق و نجات و امداد از آتش‌نشانان قراردادی و یا کارگران نجات‌گر شاغل در شیفت‌های عملیاتی ایستگاه‌های سازمان باشند حکم تبدیل وضعیت پرسنل جان‌باخته به عنوان کارمند رسمی سازمان با رعایت بند «هـ» تبصره یکم(۱) ماده سوم(۳)  صادر و همزمان حکم کارمندی ناظر بر جان‌باختگان سازمان جهت وی صادر و همانند سایر جان‌باختگان رسمی سازمان تحت پوشش سازمان بازنشستگی قرار می‌گیرند.

مدیران عامل سازمان و سازمان بازنشستگی توأمان مسئول انتقال سوابق پرداخت حـق بیمه به پرسنل مـذکور از سازمان تأمین اجتـماعی به سازمان بازنشستگی خواهند بود و پس از انجام مکاتبات لازم صرفاً در صـورت عدم تمکین سـازمان تأمین اجتـماعی به اعاده وجوه حق بیمه، سـازمان آتـش‎‌نشـانی نسـبت به پرداخت وجوه مترتب بر تبدیل وضعیت کارکنان مذکور به سازمان بازنشستگی اقدام خواهد نمود.

تبصره هفتم (۷) (الحاقی): 

در مورد جان‌باختگان سازمان که پدر و مادر آنان در قید حیات بوده و از حقوق مستمری جان‌باخته بهره‌مند نمی‌گردند، سازمان مجاز است به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تصویب هیأت مدیره تا زمانی که پدر و مادر آنان درقید حیات هستند امکانات رفاهی و کمک‌های غیرنقدی مناسب (تا سقف کمک‌های غیرنقدی به بازنشستگان سازمان) دراختیار آنان قراردهد.

۵- بند یکم (۱) از ماده پنجم (۵) مصوبه حذف و بندهای دوم (۲) و سوم(۳) به بندهای یکم(۱) و دوم (۲)تغییر می‌یابد. 

۶- تبصره ذیل به ماده پنجم (۵) الحاق و شماره  تبصره‌های ذیل آن به یک (۱) و دو (۲) اصلاح می‌شود.

تبصره دوم (۲) (الحاقی): 

سازمان بازنشستگی موظف است در خصوص ترمیم حقوق ورثه حقوق‌بگیر آن دسته از جان‌باختگان که به سن بازنشستگی(۳۰ سال خدمت) رسیده‌اند، بررسی‌های لازم را به عمل آورده و نسبت به اصلاح حکم اولین حقوق بازنشستگی نامبردگان براساس رویه مورد عمل در خصوص مشمولین ماده (۶۶) آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور (مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۵)  اقدام و احکام افزایش‌های بعدی حقوق آنان را نیز اصلاح و ترمیم نماید.

۷- تبصره ذیل ماده هشتم (۸) مصوبه حذف می‌شود.

۸- مـاده دهـم (۱۰) مصوبه به شـرح ذیل اصـلاح و یک تبصـره بـه آن اضافه می‌گردد؛

مـاده دهـم (۱۰) (اصلاحی): کارگران رسمـی شاغل در شیـفت‌های عملـیاتی در مشاغل نجات‌گر در صـورت ازکارافتادگی ناشی از عملیات امداد و نجات مصدومین و نداشتن توانایی برای ادامه خدمت نسبت به برقراری مستمری از کارافتادگی آنان از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام و تا هنگام رسیدن به سن بازنشستگی (۳۰ سال خدمت) مابه‌التفاوت مستمری دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی با حقوق و دستمزد حالت اشتغال را از سازمان دریافت خواهند نمود. مزایای پایان کار این قبیل کارکنان در پایان سی (۳۰) سال خدمت پرداخت و به ازاء هر سال خدمت مبلغی معادل مجموع مستمری دریافتی از تأمین اجتماعی بعلاوه مابه‌التفاوت پرداختی توسط سازمان خواهد بود. بدیهـی است جمع مبالغ دریافتـی آنان از بابـت فوق‌العاده معلولین ناشی از عملیات امداد و نجات سازمان و مزایای پایان کار به شرح فوق همواره نباید از مزایای پایان کار موضوع ماده (۳۲) قانون کار (مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹) کمتر باشد.

تبصره (الحاقی): 

نحوه اعطاء و توزیع پاداش معلولیت برای معلولین اعم از کارمندی و کارگری براساس درصد اعلامی از سوی کمیسیون پزشکی مستقل و دستورالعمل سازمان در این زمینه خواهد بود.

۹ـ مواد یازدهم(۱۱) و چهاردهم(۱۴)حذف و شماره مواد به‌ترتیب اصلاح می‌گردد.

۱۰ـ با توجه به حذف مواد یازدهم (۱۱) و چهاردهم (۱۴) (موضوع بند۹)، ماده نوزدهم(۱۹) مصوبه به ماده هفدهم (۱۷) تغییر و به شرح ذیل اصلاح می‌شود؛

ماده هفدهم (۱۷) (اصلاحی): کلیه معلولین و جانباختگان سازمان آتش‌نشانی (از بدو تأسیس سازمان) مشمول مفاد این مصوبه می‌گردند. از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه دستورالعمل‌ها و مصوبات  مغایر با آن لغو می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام