کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

تفاوت تطبیق بر مبنای احکام کارگزینی کارکنان تعیین می‌شود

عدم ابطال عبارت «آخرین حکم کارگزینی» مندرج در بند ب ردیف 8 مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۰۴ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اد

تاریخ: 29 آبان 1391

کلاسه پرونده: 624/88

شماره دادنامه: 604

موضوع رأی: عدم ابطال عبارت «آخرین حکم کارگزینی» مندرج در بند ب ردیف 8 مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شاکی: علیرضا حکیمی و ابراهیم نوشادی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شکات به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که مطابق تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که:

“در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارکنان که به موجب قوانین قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود.”

نظر به این که به موجب مقرره مورد اعتراض « میزان دریافتیهای قبلی» مصرح در قانون، با عبارت « حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی» محدود شده است و بخش عمده ای از فوق العاده هایی که مشمول کسور بازنشستگی است ولی درحکم کارگزینی ذکر نمی شود را خارج کرده است، ابطال آن به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیارات قوه مجریه از تاریخ 1/1/1388 مورد استدعاست.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

” 8- حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می شود:
مرحله اول:

الف- در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت کارمندان بر اساس این دستورالعمل تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری [ ضریب پانصد (500) ریال] محاسبه می شود.

ب- در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ( سال 1387 کارمند) به استثنای فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود. “

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای مشتکی عنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه ای از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضوررؤسا،مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

در تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است « در صورتی که با اجرای این فصل حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارکنان که به موجب قوانین قبلی دریافت می کردند، کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهندکرد.» نظر به این که ملاک احراز حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی حکم کارگزینی است، بنابراین برای تعیین تفاوت تطبیق،بررسی آخرین حکم کارگزینی قبل از اجرای قانون و اولین حکم کارگزینی بعد از اجرای قانون ضرورت دارد. در نتیجه بند (ب) ردیف 8 بخشنامه مورد اعتراض در راستای قانون صادر شده است و قابل ابطال نمی باشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام