کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور

آیین نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) (تصویبنامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹ هیئت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۲ / د مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت آیین نامه «فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)» را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)

ماده ۱- کشورهای جهان از نظر تعیین میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور طبق جدول شماره یک پیوست به ده گروه تقسیم می شوند.

ماده ۲- حداکثر میزان ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) :

طبق جدولهای شماره دو و سه پیوست تعیین می شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- فوق العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت مجرد یا مأموران ثابتی که از خانه های سازمانی استفاده می نمایند، به میزان (۷۵ %) ارقام جدولهای شماره دو و سه پیوست تعیین می شود.

تبصره ۲- به مأموران ثابت که محل خدمت آنان در یکی از کشورهای گروه های «الف »، «ب »، «ج »، «د» و «هـ» مندرج در جدول شماره چهار پیوست باشد، بنا بر شرایط خاص در کشورهای یاد شده به ترتیب معادل حداکثر (۱۰% )، (۲۰% )، (۳۰% )، (۴۰% ) و (۵۰% ) علاوه بر فوق العاده ای که به آنها تعلق می گیرد، پرداخت خواهد شد.

تبصره۳ـ میزان فوق العاده مندرج در جدولهای شماره (۲) و (۳) پیوست در مورد کارکنان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که یکی از پستهای ریاست یا معاونت نمایندگی را اشغال نمایند و مدیران و معاونان واحدهای آموزشی حداکثر تا (۱۰ %) قابل افزایش است.

تبصره۴ـ حداقـل مدرک تحصیلی برای مشاغل مندرج در جدول شماره (۲) و مشاغلی که براساس ضوابط مربوط به همترازی فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت با مشاغـل منـدرج در جـدول یاد شـده همـتراز می‌شـود کارشـناسی می‌باشد.

فوق‌العاده کسانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی حداقل هستند و مدارک آنان در دوره مربوط دارای مطلوبیت لازم می‌باشد به ازای هر مدرک تحصیلی بالاتر پنج درصد (۵ %) و حداکثر تا پانزده درصد (۱۵ %) ارقام مندرج در جدولهای شماره (۲) و (۳) قابل افزایش است.

تبصره ۵ -فوق العاده اشتغال خارج از کشور متصدیان مشاغل رسته خدمات در وزارت آموزش و پرورش حداقل ( ۰۰۰ /۶۰ ) ریال و حداکثر ( ۰۰۰ /۹۰) ریال تعیین می گردد که به تشخیص وزارتخانه یاد شده قابل پرداخت است .

تبصره ۶- به مستخدمان وزارت امور خارجه که براساس تبصره ( ۴۰ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور و سایر مجوزهای قانونی، طبق آیین نامه مربوط به ترتیب اعزام مستخدمان رسمی، برای اشتغال در پستهای سازمانی به خارج از کشور اعزام می شوند می توان در صورت داشتن پنج سال سابقه خدمت (۸۰% ) و با داشتن ده سال سابقه خدمت (۱۰۰% ) ارقام فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان دفتری را پرداخت نمود. این گونه کارمندان در صورت داشتن بیست سال سابقه خدمت، می توانند از ارقام مربوط به دفترداران در جدول شماره دو پیوست استفاده نمایند.

تبصره۷ـ به آن دسته از مأموران خارج از کشور شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده خاص حداکثر تا شصت ‌درصد (۶۰ %) ارقام مندرج در جدولهای شماره (۲) و (۳) پرداخت می‌شود. فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه و زمان بهره‌مندی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۸ـ درصورتی که برای هریک از مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به دلایل سیاسی و امنیتی خارج از تقصیر شخصی، از کشور محل مأموریت دستور اخراج صادر شود، فوق العاده ویژه ای تعلق می گیرد که پس از اخراج، میزان آن در داخل کشور توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور خارجه و دستگاه ذی ربط تعیین می شود و متناسب با خسارات و حداکثر معادل ریالی شش ماه فوق العاده اشتغال خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط در محل مأموریت سابق، برای یک بار از محل اعتبار مربوط، به وی پرداخت می گردد.

تبصره۹ـ ارقام مندرج در جدولهای (۲) و (۳) پیوست این آیین ‌نامه همه ساله متناسب با نرخ تورم کشورهای مربوط براساس ضرایبی که بنا به پیشنهاد وزارت امورخارجه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد افزایش می‌یابد.

تبصره۱۰ـ دستگاههای اجرایی مجازند درصورت وجود اعتبار برای مأموریتهای بیش از دو سال حداکثر تا سقف نود درصد (۹۰ %) بهای بلیط درجه یک رفت و برگشت برای سفرا و درجه دو برای سایر مأموران و خانواده ایشان را جهت استفاده از مرخصی برای عزیمت به جمهوری اسلامی ایران و برای یک ‌بار در حین مأموریت در ارزانترین و کوتاهترین مسیر ممکن در قبال اسناد مثبته پرداخت نمایند.

افرادی که از سایر مزایای مشابه استفاده می‌نمایند مشمول این تبصره نمی‌باشند.

تبصره ۱۱ـ دستگاههای اجرایی مجازند برای تأمین هزینه استقرار اولیه کارکنان خویش معادل شش ماه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را در ابتدای مأموریت به کارکنان به طور علی الحساب پرداخت نمایند.

ماده ۳- ماخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۰ می باشد. در صورتی که در برابری ارزهای مذکور با ریال کاهش یا افزایش حاصل شود، ما به التفاوت در هر سه ماه یک بار، به عنوان تفاوت تسعیر حسب مورد کسر یا از اعتبار مربوط پرداخت خواهد شد، به گونه ای که میزان ارز دریافتی مستخدمان در خارج از کشور ( مأموران ثابت ) براساس نرخ تعیین شده در تاریخ یاد شده برای هر یک از کشورها همواره ثابت خواهد بود.

تبصره ـ برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده‌اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب ‌نامه خواهد بود.

ماده ۴- در صورتی که نرخ روز تبدیل ارز خارجی به پول محل ماموریت با نرخ رسمی تبدیل ارزهای خارجی بانک مرکزی کشور محل ماموریت در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۰ متفاوت باشد، ما به التفاوت حاصل به استناد گواهی تسعیر بانکی ارائه شده توسط مأمور از محل اعتبار مربوط در دستگاه ذی ربط منظور و جهت پرداخت به مأمور ذی نفع حواله خواهد شد.

ماده ۵- میزان (۳۰% ) از فوق العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت که از خانه های سازمانی استفاده نمی نمایند جهت پرداخت اجاره بهای مسکن منظور گردیده است . درصورتی که اجاره بهای منزل مسکونی مأموری، کمتر از میزان مذکور باشد ما به التفاوت آن از فوق العاده متعلق کسر می شود.

تبصره ۱- به آن دسته از مأموران ثابت که اجاره بهای منازل مسکونی آنان طبق قرارداد رسمی اجاره، از (۳۰% ) فوق العاده اشتغال خارج از کشور آنان بیشتر باشد، ما به التفاوت اجاره مسکن تا سقف (۵۰%) فوق العاده اشتغال خارج از کشور صادر و به شرط تأیید رئیس نمایندگی و در صورت وجود اعتبار توسط دستگاه متبوع مستخدم قابل پرداخت است.

تبصره ۲- از تاریخ تصویب این آیین نامه، ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره یک قانون پرداخت کمک هزینه مسکن مأموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در خارج از کشور لغو و مقررات این آیین نامه جایگزین آن می شود.

ماده ۶- تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می شوند (مأموران ثابت) با عناوین مندرج در جدول شماره دو پیوست، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین، و فوق العاده آنان طبق جدول یاد شده و مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۷- فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمانی که به منظور اجرای برنامه های وزارت آموزش و پرورش، در مدارس ایران در خارج از کشور برای تصدی پستهای ثابت سازمانی دیگری، که در جدول شماره سه پیوست منظور نشده است، اعزام می شوند بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش، به وسیله کمیسیون موضوع ماده( ۶) این آیین نامه با توجه به جدول یاد شده تعیین می شود.

ماده ۸- گروه کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آن مبادرت به تأسیس نمایندگی خواهد کرد، براساس جدول شماره یک تعیین می شود و گروه کشورهایی که نام آنها در جدول یاد شده قید نشده است، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور خارجه، به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.

ماده ۹- دستگاههای مشمول این آیین نامه، بابت اجرای آن در سال جاری حق درخواست هیچگونه اعتبار اضافی را ندارند و از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به آن عده از مستخدمان شاغل در خارج از کشور که در میزان فوق العاده آنان طبق جدولهای پیوست این آیین نامه تغییر حاصل می شود، پرداخت ما به التفاوت موکول به تأمین اعتبار در بودجه وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و تا زمانی که اعتبار کافی برای این منظور تأمین نشده، مستخدمان مزبور فوق العاده خود را به مأخذ دریافتی فعلی دریافت خواهند کرد.

ماده ۱۰- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه مصوبات مغایر با مفاد آن ملغی است .

معاون اول رئیس جمهور -حسن حبیبی

‌جدول شماره یک- گروه‌بندی کشورهای جهان

گروه یک:

‌جامائیکا – سوازیلند – کاستاریکا – هندوراس.

‌گروه دو:

اکوادور – برونئی – دارالسلام – بولوی – پاراگوئه – موریس.

‌گروه سه:

زامبیا – زیمبابوه – نیکاراگوئه – هند (‌حیدرآباد).

‌گروه چهار:

‌آذربایجان – آفریقای جنوبی – آلبانی – اتیوپی – اردن هاشمی – ارمنستان – ازبکستان- استونی – افغانستان – الجزایر – اوکرائین – بلغارستان – بنگلادش – یوتسوآنا-‌ پاکستان – پاناما – تاجیکستان – تانزانیا – تایوان – ترکمنستان – ترکیه- تونس- چکسلواکی – روسیه – روسیه سفید – سریلانکا – سودان – سوریه – شیلی – غنا -‌فیجی – قرقیزستان – قزاقستان – کامبوج – جمهوری خلق – کره – کلمبیا – کنیا – گامبیا – گرجستان – گواتمالا – گویان – لائوس – لتونی – لهستان – لیبی – لیتوانی -‌مالت – مالدیو – مالزی – مجارستان – مراکش – مغولستان – مکزیک – موزامبیک – مولداوی – نامیبیا – نپال – هند (‌دهلی‌نو – بمبئی)

گروه پنج:

اروگوئه – استرالیا – ال سالوادر – اندونزی – برزیل – بلیز – بنین – بوتان – بورکینافاسو – بوروندی – تایلند – ترینیداد و توباگو – چاد – چین – جمهوری دومنیکن-‌ رواندا – رومانی – زئیر – زلاند نو – سنت لوچیا – سنگاپور – سیرالئون – سی‌شل- جمهوری عربی صحرا – عراق – عربستان سعودی – فلسطین اشغالی – فیلیپین -‌قبرس – قطر- موبا – کومور – کیپ‌ورد – گینه بیسائو – لسوتو – ماداگاسکار – مالوی – مصر – نیجر – نیجریه – ونزوئلا – ویتنام – هائیتی – یمن – یونان – توگو.

‌گروه شش:

‌آرژانتین – آنگولا – امارات عربی – متحده – اوگاندا – ایالات متحده آمریکا – باربادوس – بحرین – بلژیک – پرتغال – پرو – سائوتومه و پرنیپ – سنگال – سومالی-‌ عمان – کانادا – کنگو – کویت – گرانادا – گینه کوناکری – لبنان – مالی –
موریتانی – میانمار – یوگسلاوی – گینه استوایی

‌گروه هفت:

‌آلمان- اتریش – انگلستان – ایتالیا – ایرلند – ایسلند – دانمارک – ساحل عاج – سنت ویسنت – فرانسه – کامرون – جمهوری کره – لیبریا – واتیکان – هلند.

‌گروه هشت:

جمهوری آفریقای مرکزی – اسپانیا – باهاماس – جیبوتی – سن مارینو – سورینام – فنلاند – گابن – گینه پاپوآ – لوکزامبورگ – لیختن اشتاین – موناکو – نروژ

‌گروه نه:

سوئد – سوئیس.

‌گروه ده:

‌ژاپن – هنگ‌کنگ.

جدول شماره دو- جدول فوق‌العاده اشتغال مأمورین وزارت امور خارجه در خارج از کشور

عناوین شغلی/ کشورهای درجه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده
کارمند دفتری 120000 130000 140000 150000 160000  170000  180000  190000  200000 210000
دفتردار 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000  200000 210000 220000
وابسته 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000 210000 220000 230000
دبیر سوم 150000 160000 170000 180000 190000 200000 210000 220000 230000 240000
دبیر دوم 160000 170000 180000 190000 200000 210000 220000 230000 240000 250000
دبیر اول 170000 180000 190000 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000
رایزن درجه سه 180000 190000 200000 210000 220000 230000  240000 250000 260000 270000
رایزده درجه دو 190000 200000 210000 220000 230000 240000  250000 260000 270000 280000
رایزن درجه یک 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000
سفیر 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000 300000

 

جدول شماره سه- جدول فوق‌العاده اشتغال مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در خارج از کشور

عناوین شغلی/ کشورهای درجه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده
 شاغلین در دوره متوسطه با حدقال مدرک لیسانس 15000  16000 17000 18000 19000 20000  21000 22000 23000 24000
 شاغلین در دوره راهنمایی با حداقل مدرک فوق دیپلم 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000
 شاغلین دوره ابتدایی با حداقل مدرک دیپلم 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000
 متصدی امور دفتری، کارپرداز، ماشین نویس، بایگان، جمع‌دار اموال و مشاغل نظیر 11000  12000 13000  14000  15000  16000  17000  18000  19000  20000

 

‌جدول شماره چهار- گروه‌بندی کشورها از نظر وجود شرایط خاص (‌سختی معیشت، بدی آب و هوا و…)

جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، جایگزین جدول شماره (۴) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ می‌شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

كشور شهر گروه
آذربايجان باكو ج
آذربايجان نخجوان ج
آرژانتين بوئنوس آيرس ب
آفريقاي جنوبي پرتوريا الف
آفريقاي مركزي بانگي هـ
آلباني تيرانا ج
آلمان برلين الف
آلمان فرانكفورت الف
آلمان هامبورگ الف
آنگولا لواندا هـ
اتريش وين الف

 

كشور شهر گروه
اتيوپي آديس‌ آبابا د
اردن امان الف
ارمنستان ايروان ج
اروگوئه مونته ويدئو ب
اريتره اسمره د
ازبكستان تاشكند ج
اسپانيا مادريد الف
استراليا كانبرا الف
استوني تالين الف
اسلوني براتيسلاوا الف
افغانستان باميان د
افغانستان جلال آباد د
افغانستان كابل د
افغانستان مزار شريف د
افغانستان هرات د
اكوادور كيتو ج
الجزاير الجزيره ج
السالوادور سن سالوادور ج
امارات متحده عربي ابوظبي الف
امارات متحده عربي دبي الف
اندونزي جاكارتا ب
انگلستان لندن الف
اوكراين كيف ب
اوگاندا كامپالا د
ايالات متحده آمريكا نيويورك الف
ايالات متحده آمريكا واشنگتن الف
ايتاليا رم الف
ايتاليا ميلان الف
ايرلند دوبلين الف
ايسلند ريك ياويك ب
باربادوس بريجتاون ب
باهاماس ناسائو ب
بحرين منامه الف
برزيل برازيليا ب
برونئي سري بگاوان ب
بروندي بوجومبورا د
بلژيك بروكسل الف
بلغارستان صوفيا ب
بليز بلومپان ب
بنگلادش داكا ج
بنين كوتونو ج
بوتان تيمپو ج
بوتسوانا گابورون ب
بوركينافاسو واگادوگو هـ
بوسني هرزگوين سارايوو ب
بوليوي لاپاز ج
پاراگوئه آسانسيون ب
پاكستان اسلام آباد ب
پاكستان پيشاور ب
پاكستان كراچي ب
پاكستان كويته ب
پاكستان لاهور ب
پاناما پاناماسيتي ب
پرتقال ليسبون الف
پرو ليما ج
تاجيكستان دوشنبه ج
تانزانيا دارالسلام ج
تايلند بانكوك ب
تايوان تايپه الف
تركيه ارضروم ب
تركيه طرابوزان ب
تركيه آنكارا الف
تركيه استانبول الف
ترينيدادوتوباگو پورت آواسپاين ب
توگو نوكوآلوفا ج

 

كشور شهر گروه
تونس تونس الف
جامائيكا كينگزتون ج
جمهوري خلق كره پيونگ يانگ هـ
جمهوري عربي صحرا العيون هـ
جمهوري كنگو (زئير) كينشازا د
جيبوتي جيبوتي ج
چاد انجامنا د
چك پراگ الف
چين پكن ب
چين شانگهاي ب
دانمارك كپنهاگ الف
دماغه سبز پرايا د
دومنيكن سانتادومينگو ب
رواندا كيگالي ج
روسيه آستاراخان ب
روسيه مسكو ب
روسيه سفيد مينسك ب
روماني بوكارست ب
زامبيا لوزاكا د
زلاندنو ولينگتن الف
زيمبابوه حراره ب
ژاپن توكيو الف
سائوتمه و پرنسيپ سائوتمه ج
ساحل عاج ابيجان ج
سريلانكا كلمبو ج
سن مارينو سن مارينو ب
سناتالوسيا ماسرو الف
سنت وينسنت سنت وينسنت ج
سنگاپور سنگاپور الف
سنگال داكار ج
سوئد استكهلم الف
سوئيس برن الف
سوئيس ژنو الف
سوازيلند امبابانا ب
سودان خارطوم ج
سورينام پاراماريبو ب
سوريه دمشق ب
سومالي مگاديشو د
سي شل ويكتوريا ب
سيرالئون فريتاون د
شيلي سانتياگو ب
صربستان بلگراد ب
عراق بصره ب
عراق سليمانيه ب
عراق كربلا ب
عراق بغداد ب
عربستان سعودي جده الف
عربستان سعودي رياض الف
عمان مسقط ب
غنا اكرا ج
فرانسه پاريس الف
فنلاند هلسينگي الف
فيجي فيجي ج
فيليپين مانيل ب
قبرس نيكوزيا الف
قرقيزستان بيشكك ج
قزاقستان آستانه ج
قطر دوحه الف
كاستاريكا سن خوزه ج
كامبوج پنوم پن ج
كانادا اتاوا الف
كرواسي زاگرب الف
كره جنوبي سئول الف

 

كشور شهر گروه
كلمبيا بوگوتا ب
كنگو برازاويل د
كنيا نايروبي ج
كوبا هاوانا ج
كومور موروني ج
كويت كويت الف
گابن ليبرويل ج
گامبيا بانجو هـ
گرانادا گرانادا ج
گرجستان تفليس ج
گواتمالا گواتمالا ج
گويان جرج تاون ج
گينه استواني مالابو د
گينه بيساتو بيسائو د
گينه پاپوا گينه پاپائو د
گينه كوناكري كوناكري د
لائوس وينتيان ج
لبنان بيروت الف
لتوني ريگا الف
لسوتو ماسرو ج
لوكزامبورگ لوكزامبورگ الف
لهستان ورشو الف
ليبريا مونرويا ه
ليبي طرابلس ب
ليتواني ويلنيوس الف
ليختن اشتاين ليختن اشتاين الف
ماداگاسكار تاناناريو ج
مالاوي ليلونگو ج
مالت مالت الف
مالديو ماله ب
مالزي كوالالامپور ب
مالي باماكو ج
ميانمار رانگون ج
مجارستان بوداپست الف
مراكش رباط ب
مصر قاهره ج
مغولستان اولان باتور ج
مقدونيه اسكوپيه ب
مكزيك مكزيوسيتي ب
موريتاني نواكيشوت ج
موريس پورت لوني الف
موزامبيك ماپوتو ه
مولداوي كيشينف ب
موناكو موناكو الف
ناميبيا ويندهوك ب
نپال كاتمكاندو ج
تركمنستان عشق آباد ج
تركمنستان مرو ج
نروژ اسلو الف
نيجر نيامي د
نيجريه لاگوس (ابوجا) د
نيكاراگوئه مانواگوا ب
واتيكان واتيكان الف
ونزوئلا كاراكاس ب
ويتنام هانوي ج
هائيتي پورتوپرنس ج
هلند آمستردام الف
هند بمبئي ب
هند حيدرآباد ب
هند دهلي نو ب
هندوراس تگوسيگاليا ج
هنگ كنگ هنگ كنگ الف
يمن صنعا ج
يونان

تصویبنامه در خصوص الحاق جدول شماره (۵) به آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره ۷۳۸۶۱/ت۲۰۳۳۹هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۲۲/۱۱ مورخ ۷/۷/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی تصویب نمود:

جدول زیر به عنوان جدول شماره ۵ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۷۱ اضافه می‌شود:

عناوین شغلی/ نام کشورها در گروه 4 در گروه 5
شاغلین در مشاغل: مسؤول امور اداری و دفتری و تبلیغات و روابط عمومی- مسؤول امور اداری و دفتری- مترجم با مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم 48000 62000
شاغلین در مشاغل: مسؤول امور مالی و امین اموال- مترجم- مسؤول امور اداری و دفتری و تبلیغات و روابط عمومی- مسؤول امور اداری و دفتر- مسؤول انبار- متصدی امور اجرایی و بازرس با مدرک حداقل دیپلم 54000  68000
شاغلین در مشاغل: مترجم- مترجم و کارشناس روابط عمومی و تبلیغات و رسیدگی به شکایات- مسؤول امور مالی و امین اموال- کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات- متصدی امور اجرایی و بازرس- کارشناس مسوول امور اجرایی- کارشناس امور حمل و نقل و تدارکات- کارشناس  امور حمل و نقل و مسکن- کارشناس امور مسکن و مسؤول انبارها- مدیر- معاون با مدرک حداقل فوق دیپلم 58000 72000
شاغلین در مشاعل: مدیر- معاون- کارشناس امور حمل و نقل و تدارکات- مترجم و کارشناس روابط عمومی و تبلیغات و رسیدگی به شکایات- کارشناس امور مسکن و مسؤول انبارها- کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات- کارشناس مسؤول امور اجرایی با مدرک حداقل لیسانس 66000 80000
شاغلین در مشاغل: مدیر- معاون با مدرک حداقل فوق لیسانس 73000 87000

 

۱- میزان ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور شاغلین سازمان حج و زیارت در کشورهای فوق طبق این جدول تعیین می‌شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و پرداخت می‌گردد.

۲- میزان بیست و پنج درصد مبلغ اولیه طبقه گروه چهار به ازای همسر و هر یک از فرزندان تحت تکفل همراه مأمور حداکثر تا چهار نفر به مبالغ این جدول اضافه می‌گردد.

۳- چنانچه مأموران ثابت اعزامی از سوی سازمان حج و زیارت از خانه‌های سازمانی استفاده نمایند، به میزان چهل و پنج درصد اولین طبقه گروه کشورهای این جدول از فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور آنان کسر خواهد شد.

۴- همترازی مشاغلی که در جدول شماره (۵) منظور نگردیده است، با مشاغل جدول یاد شده به عهده کمیسیون موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام