کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

دستورالعمل شماره ۱۵ سازمان اداری و استخدامی راجع به حق لباس کارمندان

دستورالعمل شماره ۱۵ سازمان اداری و استخدامی راجع به حق لباس کارمندان

دستورالعمل شماره ۱۵ سازمان امور اداری و استخدامی راجع به ملبوس پاره ای از مستخدمین دولت

در اجرای قسمتی از مفاد ماده ۵۳ قانون استخدام کشوری برای ایجاد محیط مناسب کار تهیه و تحویل ملبوس به آن دسته ازمستخدمینی که انجام وظایف آنان مستلزم داشتن ملبوس مخصوص است این دستورالعمل به وزارتخانه‌ها و مؤسسات ‌دولتی مشمول قانون استخدام کشوری ابلاغ می‌گردد:

۱- از ابتدای سال ۱۳۵۰ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مکلفند با توجه به فهرست مشاغل‌ و نوع ملبوس طبق صورت پیوست اعتبار لازم را پیش بینی و در حدود اعتبارات مصوب نسبت به تهیه و تحویل ملبوس مستخدمین خود اقدام و ملبوس مورد نظر را با رعایت مقررات مربوط تهیه و تحویل نمایند.

۲- تهیه و تحویل ملبوس به متصدیان مشاغلی که نام آنها در فهرست مشاغل ضمیمه این دستورالعمل قید نشده است ممنوع ‌می‌باشد.

اضافه شدن مشاغل دیگری که متصدیان آن احتیاج به ملبوس مخصوص دارند به فهرست مشاغل ضمیمه و همچنین تعیین‌نوع ملبوس و تغییر آن به طور کلی منوط به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری با ذکرمشخصات کامل شغل و شرح وظایف می‌باشد که پس از موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت دارایی ‌امکان‌پذیر است‌.

۳- ملبوسی که به مستخدمین تحویل می‌شود برای انجام وظایف آنان است و مستخدمین موظفند در هنگام کار از آن استفاده ‌کنند.

نظارت درباره نحوه استفاده مستخدمین از ملبوس به عهده وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط می‌باشد.

۴- در صورتی که بعضی از مشاغل مندرج در صورت پیوست این دستورالعمل مشاغل کارگری شناخته شود مادام که‌مقرراتی جهت تهیه و تحویل ملبوس به متصدیان آن مشاغل وجود نداشته باشد تهیه و تحویل ملبوس به آنان مشمول‌مقررات این دستورالعمل خواهد بود.

پیوست دستورالعمل شماره ۱۵ راجع به حق لباس کارمندان با آخرین اصلاحات

صورت مشاغلی که انجام آن مستلزم داشتن ملبوس مخصوص است و نوع ملبوس:

۱- نگهبان‌، سرنگهبان‌، مأمور انتظامات و ایمنی‌، مراقب آثار باستانی‌، مراقب امور تأمینی و تربیتی و مسؤول انتظامات:

– فرنج یقه باز و شلوار به رنگ قهوه‌ای روشن برای تابستان و قهوه‌ای تیره برای زمستان هرسال دو دست از محصولات‌کارخانجات داخلی‌.

– کمربند از جنس فرنج برای هر دست لباس یک عدد.

– کلاه کاسکت با نقاب پلاستیک به رنگ قهوه‌ای تیره هر سال یک عدد.

– پیراهن قهوه‌ای روشن هر سال چهار عدد.

– کفش یا پوتین مناسب فصل و به مقتضای آب و هوای محل از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو جفت‌.

– دستکش چرم مصنوعی هر دو سال یک جفت‌.

– پالتو به رنگ قهوه‌ای تیره هر دو سال یک عدد.

– پلاک برنجی که نام نگهبان روی آن حک شده باشد یک عدد.

تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری عنداللزوم به تعداد مورد نیاز پوستین تمام قد و یابارانی پلاستیک برای استفاده نگهبانان شبگرد تهیه خواهندنمود. اجناس مذکور جزو اموال اداری محسوب و در وزارتخانه یاموسسه مربوط نگهداری می‌شود.

تبصره ۲- به نگهبانان زن هر سال دو دست مانتو شلوار قابل تحویل است‌.

تبصره ۳- به مراقبین امور تأمینی و تربیتی کلاه کاسکت تعلق نمی‌گیرد.

۲- خدمتگزار جزء، سرایدار، متصدی اطلاعات‌، متصدی کنترل ورود و خروج کارگاهها:

– کت و شلوار مدل یک طرفه سه دگمه به رنگ خاکستری روشن برای تابستان و خاکستری تیره برای زمستان هر سال دودست از محصولات کارخانجات داخلی‌.

– پالتو از محصولات کارخانجات داخلی هر دو سال یک عدد.

– پیراهن خاکستری روشن هر سال چهار عدد.

– کفش مشکی از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو جفت‌.

تبصره ۱- به زنانی که در پست متصدی اطلاعات یا خدمتگزار انجام وظیفه می‌کنند به جای کت و شلوار مذکور در این بند روپوش‌، شلوار و مقنعه با همان مشخصات از لحاظ نوع پارچه و رنگ آن تهیه و تحویل می‌شود.

تبصره ۲- برای مستخدمین زن که با توجه به مشاغل آنان ملبوس مقرر تهیه و تحویل می‌شود رعایت ضوابط اسلامی درمورد ملبوس آنان از ضرورتهای رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۳- راننده و کمک راننده اتومبیل‌های سواری و اتوبوس (سرویس‌) و وانت و جیپ و یا کامیونهای سبک حداکثر تا ظرفیت پنج‌تن:

– کت و شلوار مدل یک طرفه سه دگمه سرمه‌ای روشن برای تابستان و سرمه‌ای تیره برای زمستان از محصولات کارخانجات‌داخلی هر سال دو دست‌.

– دستکش چرم مصنوعی که قسمت داخلی آن پارچه ضخیم پشمی است هر دو سال یک جفت‌.

– پالتو به رنگ سرمه‌ای از محصولات کارخانجات داخلی هر دو سال یک عدد برای رانندگان‌.

– کفش مشکی از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو جفت‌.

– پیراهن آبی روشن هر سال چهار عدد.

۴- متصدی آسانسور:

– فرنچ یقه باز و شلوار سرمه‌ای روشن برای تابستان و سرمه‌ای تیره برای زمستان از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو دست‌.

– پیراهن آبی روشن هر سال چهار عدد.

– کفش مشکی از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو جفت‌.

– پلاک برنجی که نام آسانسورچی روی آن حک شده باشد یک عدد.

– پالتو از محصولات کارخانجات داخلی هر دو سال یک عدد.

۵- نامه رسان و پیک پست و تلگراف:

– کت و شلوار مدل جلو راست پنج دگمه‌، جیب از تو، دگمه برنجی‌، به رنگ سرمه‌ای تیره که دور لبه کت سرتاسر و دورپهلوی خارجی شلوار نوار زرد رنگ باریک دوخته شده باشد از محصولات کارخانجات داخلی هر سال یک عدد.

– پیراهن سرمه‌ای تیره هر سال چهار عدد.

– شلوار سرمه‌ای تیره که در دو پهلوی خارجی آن نوار زرد رنگ باریک دوخته شده باشد از محصولات کارخانجات داخلی‌هر سال یک عدد.

– کلاه کاسکت با نقاب پلاستیک سرمه‌ای تیره هر سال یک عدد.

– کفش مشکی از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو جفت‌.

– پلاک برنجی که نام اداره پست شهرستان مربوط و نام و شماره نامه رسان روی آن حک شده باشد.

– پالتو بارانی مردانه با آستر پشمی که قابل گذاشتن و برداشتن باشد به رنگ خاکستری تیره از پارچه آمپر مآبل آغشته به مواداسفنجی هر دو سال یک عدد.

– دستکش چرم مصنوعی که قسمت داخلی آن از پارچه ضخیم و پشمی است هر دو سال یک جفت‌.

تبصره- به متصدیان مشاغل کیسه بند و کیسه بازکن و متصدی ابطال تمبر و متصدی جمع آوری در وزارت پست و تلگراف‌و تلفن هر سال دو دست روپوش کار نخی از پارچه دیگنال و دو جفت دستکش کار و دو جفت کفش (کتانی در تابستان وچرمی در زمستان‌) تهیه و تحویل می‌گردد.

۶- نامه رسان‌، مأمورین ابلاغ و احضار و اجراء:

– کت و شلوار مدل جلو راست‌، پنج دگمه‌، جیب از تو، دگمه برنجی به رنگ سرمه‌ای روشن برای تابستان و سرمه‌ای تیره‌برای زمستان از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو دست‌.

– کلاه کاسکت با نقاب پلاستیک سرمه‌ای تیره هر سال یک عدد.

– پیراهن آبی روشن هر سال چهار عدد.

– کفش مشکی از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو جفت‌.

– پلاک برنجی که نام وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و همچنین نام مستخدم روی آن حک شده باشد.

– پالتو بارانی مردانه با آستر پشمی که قابل گذاشتن و برداشتن باشد به رنگ خاکستری تیره از پارچه آمپر مآبل آغشته به مواداسفنجی هر دو سال یک عدد.

– دستکش چرم مصنوعی که قسمت داخلی آن از پارچه ضخیم پشمی است هر دوسال یک جفت‌.

تبصره ۱- به نامه رسان و مأمور ابلاغ و احضار و اجرا و پیک پست و تلگراف موتور سیکلت سوار به جای پالتو بارانی نیم تنه‌چرم مصنوعی با آستر گرم و شلوار برزنتی هر دو سال یک دست و کفش چرم مصنوعی هر دو سال یک جفت و به جای کفش‌زمستانی پوتین تحویل می‌گردد. ضمناً علاوه بر وسایل فوق کلاه ایمنی با عینک مخصوص موتورسیکلت سواری یک عددتهیه و تحویل می‌گردد و هرگاه به عللی غیر قابل استفاده گردید در قبال استرداد آن مجدداً یک عدد تهیه و تحویل خواهدشد.

تبصره ۲- نامه رسانی که وظایف او توزیع نامه و پرونده به واحدها و ادارات تابعه در داخل وزارتخانه یا مؤسسه متبوع است‌از ملبوس خدمتگزار جزء موضوع بند ۲ استفاده می‌نماید و علاوه بر آن کیف سرباز ۱۵*۴۵*۷۰ سانتیمتری به وی تحویل‌می‌شود که وسیله مزبور جزء اموال اداری محسوب و در محل کار نگهداری می‌شود.

۷- نظافتچی‌، متصدی حمام سونا، متصدی خط‌کشی زمین‌، متصدی تصفیه‌خانه‌، بیماربر:

– لباس کار نخی دو تکه از پارچه دیگنال به رنگ خاکی از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو دست‌.

– دستکش لاستیکی هرسال چهار جفت‌.

– تابستان کفش کتانی یک جفت و زمستان کفش لاستیکی یک جفت (محصولات داخلی‌).

۸- سرباغبان‌، باغبان‌، خدمت‌کاران کشاورزی‌، سمپاش‌، کمک باغبان‌، مراقب دام‌، غلطک زن‌، مأمور دامداری و مراقب‌کشاورزی:

– لباس کار نخی دو تکه از پارچه آمپرمآبل به رنگ یشمی تیره از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو دست‌.

– دستکش باغبانی هر سال دو جفت‌.

– نیم چکمه لاستیکی هر سال یک جفت‌.

– کلاه کار پارچه‌ای لبه دار هر سال دو عدد.

– به مراقب دام به جای “دستکش باغبانی‌” دستکش کار تهیه و تحویل می‌شود.

۹- بایگان‌، کمک بایگان‌، تلفنچی‌، مسؤول تلفنخانه‌، خیاط‌، اتوکش‌، رختشوی‌، باربر، متصدی بی‌سیم‌، متصدی انبار، مسؤول‌انبار، بسته بند انبار، کتابدار، متصدی ترخیص‌، معاون در امور ماشین آلات‌، معاون کارخانجات‌، متصدی امور کارگاهها،مکانیک جکهای سرویس‌، مسؤول امور حمل و نقل‌، رئیس کارگاه مرکزی‌، معاون کارگاه مرکزی‌، آزمایشگر ماشین آلات‌،کمک انباردار، مکانیک ژنراتور و متصدی دیگ بخارو کنترل کننده لاستیک‌، معاون کارخانه علائم‌، تابلو نویس‌، تابلو ساز،متصدی مواد سوختی نفتی‌، متصدی کارتکس‌، متصدی توزیع لوازم‌، تسمه کش‌، مربی ماشین آلات‌، مربی آموزش امورموتوری‌، کارکنان کمیسیون وارسی و بسته بندی مخازن اوراق بهادر، متصدی ماشینهای محاسب الکترونیکی (کامپیوتر)،وزان‌، رئیس اداره بایگانی‌، معاون اداره بایگانی‌، کارشناس اسناد، کمک کارشناس اسناد، مسؤول تهیه فهرست جداول‌،مسؤول تعمیرات تلفن‌، پیکره ساز، انباردار و متصدی امور دفتری و بایگانی و کاردان اسناد، متصدی امور بخشداری‌،مسؤول امور اسناد سجلی‌.

– روپوش کار نخی خاکی (بژ) از پارچه دیگنال مخصوص کارخانجات داخلی هر سال دو عدد.

تبصره ۱- به متصدیان شغل باربر سالانه ۴ عدد روپوش تحویل می‌شود.

تبصره ۲- خواهران بایگان سالی ۲ عدد مقنعه علاوه بر لباس کار موضوع این بند تعلق می‌گیرد.

۱- نقشه کش‌، متصدی لابراتور فنی:

– روپوش کار نخی از پارچه دیگنال به رنگ سفید محصول کارخانجات داخلی هر سال ۲ عدد.

۱۱- مأمورین و رانندگان و کمک رانندگان کامیون و ماشین‌آلات اکیپ‌های راهداری و راهسازی‌، مأمورین و کارکنان‌سنگ‌کش‌، مأمورین مخابرات راهداری در طول راهها، مأمورین حمل و نقل و نگهداری آذوقه و سوخت و لوازم ماشین‌آلات‌و نگهبانان وسائط نقلیه راهسازی و راهداری‌، سیمبانان و رانندگان خودروهای سنگین و ماشین‌آلات کشاورزی و رانندگان‌کامیونهای پنج تن به بالا، راهدار، سر راهدار،

– نیم پالتو باکت چرم مصنوعی از محصولات داخلی با آستر پلوش هر سال یک عدد.

– شلوار برزنتی با آستر گرم‌(بلوش پنبه‌ای‌)هر سال دو عدد.

– پوتین یا نیم چکمه هر سال یک جفت‌.

– دستکش کار رویه چرمی هر سال یک جفت‌، کلاه چرمی زمستانی گوش دار با آستر گرم هر سال یک عدد.

– جوراب پشمی هر سال سه جفت‌.

– عینک برفی برای زمستان حداکثر هر دو سال یک عدد.

– بلوز و شلوار تابستانی از محصولات کارخانجات داخلی به رنگ خاکی هر سال یک دست‌.

– کفش قهوه‌ای هر سال یک جفت‌.

تبصره- به نگهبانان وسائط نقلیه راهداری و راهسازی علاوه بر ملبوس فوق هر سال یک عدد کلاه کاسکت لبه پلاستیک به‌رنگ خاکی تحویل می‌شود و در صورت لزوم به تعداد مورد نیاز پوستین تمام قد و یا بارانی پلاستیک جهت استفاده نگهبانان‌تهیه و در اختیار اکیپ‌های راهداری و راهسازی قرار داده می‌شود.وسائل اخیرالذکر جزو اموال اداری می‌باشد و در محل کارنگهداری خواهد شد.

۱۲- مأمورین و کارکنان خط کشی و نصب علائم راه‌،تکنیسین امور فلز کاری:

– لباس کار نخی دو تکه از پارچه دیگنال محصول کارخانجات داخلی به رنگ خاکستری روشن برای تابستان و لباس کار نخی‌دو تکه از پارچه آمپر مآبل برای زمستان هر سال دو دست‌.

– پوتین هر سال دو جفت‌.

– کلاه کار نخی بانقاب هر سال دو عدد.

– دستکش چرم مصنوعی هر سال یک جفت‌.

۱۳- کارگر آزمایشگاه‌، متصدی تکثیر و متصدی ماشین چاپ‌، متصدی فتوکپی و پلی کپی‌، مسؤول فتوکپی و پلی کپی‌، مکانیسین‌، گلگیر ساز، سرویس کار، جراثقال کار، کلیشه ساز، متصدی چاپ کلیشه‌، برشکار، سوهانکار، صفحه سوراخ کن‌،سمباده کار، مته کار، آهنگر، کارگر انبار، انباردار مواد نفتی‌، متصدی کوره پخت‌، متصدی واکیوم پمپ‌، درودگر، جوشکار ونقاش‌، حروف چین‌، صحاف‌، متصدی کی‌برد، متصدی ماشین حروف چینی‌، و متصدی ماشین ذوب سرب‌، موتورچی و کمک مکانیسین‌، بنا، کمک بناء، باطری ساز، نعلبند، کمک آهنگر، زیندار، تراشکار، مقنی‌، تکنیسین مسؤول بریس -تکنیسین بریس ساز، کمک تکنیسین بریس ساز، متصدی کفاشی طبی‌، متصدی کفاشی‌، متصدی چرم کار، چرم کار، متصدی امور فلزکاری‌، تکنیسین مکانیک‌، تکنیسین ماشین‌آلات کشاورزی‌، قفل ساز، متصدی موتورخانه‌، کاردان مکانیک‌، مسؤول تعمیرگاه ماشین‌آلات سبک‌، مسؤول تعمیرگاه ماشین‌آلات نیمه سنگین‌، مسؤول تعمیرگاه ماشین‌آلات سنگین‌، مسؤول تعمیرگاه برق و باطری‌، تکنیسین ماشین‌آلات نجاری و تکنیسین نجاری‌.

– لباس کار دو تکه نخی از پارچه دیگنال محصول کارخانجات داخلی هر سال دو دست به بنا و کمک بنا علاوه بر ملبوس موضوع این بند کلاه ایمنی یک عدد تهیه و تحویل می‌گردد و هرگاه به عللی غیر قابل استفاده گردد در قبال استرداد آن مجدداًیک عدد تهیه و تحویل خواهد شد.

تبصره ۱- عینک حفاظتی و پیش‌بند چرمی مناسب کار(چرم مصنوعی‌) به تعداد لازم تهیه و برای استفاده کارکنان کارگاههای‌صنعتی و جوشکاری در هنگام کار در اختیار آنها قرار گیرد.این اشیاء جزو لوازم و تجهیزات کارگاه محسوب می‌شوند.درمورد استفاده باطری ساز و جوشکار از عینک حفاظتی و پیش بند چرمی‌ (چرم مصنوعی‌) نیز باید به ترتیب مزبور رفتار شود.

تبصره ۲- به کارکنان فنی ماشین‌آلات وزارت راه و ترابری مثل مکانیک و سرویس کار و موتورچی پمپ آب که در فصل‌سرما خارج از کارگاه و در نقاط کوهستانی انجام وظیفه می‌نمایند هرسال یک عدد نیم پالتو یا کت چرم مصنوعی ازمحصولات داخلی با آستر پلوش‌، یک عدد شلوار برزنتی با آستر گرم (پلوش پنبه‌ای‌)، یک جفت پوتین یا نیم چکمه‌،یک‌جفت دستکش کار و یک جفت جوراب پشمی تهیه و تحویل می‌گردد.تهیه و تحویل ملبوس فوقالذکر به متصدیان مشاغل‌جوشکار و باطریساز در وزارت راه و ترابری منوط به آن است که این مستخدمین بیشتر فصل سرما را در خارج از کارگاه و درنقاط سرد و کوهستانی انجام وظیفه نمایند.

تبصره ۳- به متصدیان مشاغل تکنیسین مسؤول بریس‌، تکنیسین بریس ساز، کمک تکنیسین بریس ساز، متصدی کفاشی‌طبی‌، متصدی کفاشی‌، متصدی چرم کار، چرم کار، متصدی امور فلزی‌، تراشکار و سوهانکار یک جفت کفش ایمنی در سال‌تعلق می‌گیرد.

۱۴- اپراتور:

– لباس کار سرتاسری نخی از پارچه دیگنال محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو دست‌.

۱۵- متصدی نصب پر فابریکه‌، قطعه شناس‌، چسب کار لاستیک‌، برشکار لاستیک‌، لاستیک بر، لکه گیر لاستیک:

– روپوش کار نخی از پارچه دیگنال محصولات کارخانجات داخلی هرسال دو عدد.

– دستکش کار هر سال دو جفت‌.

۱۶- آبدار،سلمانی:

– روپوش کار سفید محصول کارخانجات داخلی هر سال دو عدد.

۱۷- آشپز،کمک آشپز،متصدی توزیع غذا:

– روپوش کار سفید از پارچه دیگنال محصول کارخانجات داخلی هر سال چهار عدد.

– کلاه مخصوص کتانی هر سال چهار عدد.

– چکمه‌.

تبصره- به مشاغل آشپز و کمک آشپز ۴ عدد شلوار و ۲ جفت چکمه در سال تعلق می‌گیرد.

۱۸- پزشک‌، پزشکیار، بهیار و کمک بهیار، پرستار و کمک پرستار، خدمتگزار اطاق عمل‌، دامپزشک‌، مایه کوب‌، گارسن‌سالن تشریح‌، کارکنان آزمایشگاه‌، تکنیسین دامپزشکی‌، بهیار مربی‌، پرستار مربی‌، بهورز، بهداشت یار، تکنیسین بهداشت‌محیط‌، مربی تکنسین بهداشت محیط‌، مدیر آزمایشگاه‌، تکنیسین رادیولوژی‌، کمک تکنیسین رادیولوژی‌، مددیار معلول‌،قالب گیر سمعک‌، تکنیسین بیهوشی‌، تکنیسین اطاق عمل‌، کارشناس امور دارویی‌، تکنیسین امور دارویی‌، کمک تکنیسین‌امور دارویی‌، ماما، پرستار ماما، کارشناس امور توانبخشی‌، تکنیسین کار درمانی‌، کاردان بهداشت محیط‌، کاردان بیهوشی وکاردان اطاق عمل و کارکنان امور دارویی و کارکنان رشته شغلی تکنیسین مبارزه با بیماریها و مربی امور دستگاههای بهورزی:

– روپوش کار محصول کارخانجات داخلی‌.

– کفش کتانی یا راحتی‌.

– کلاه مخصوص‌.

– ملبوس فوق به تعداد موردنیاز تهیه و جزو اموال اداری محسوب و در محل کار نگهداری می‌شود.

متصدیان مشاغل تکنیسین دامپزشکی می‌توانند از کفش کتان یا چکمه لاستیکی بنا به تشخیص مؤسسه متبوع خود در محل‌کار استفاده نمایند.

تبصره ۱- در مورد بانوان روپوش‌، شلوار، مقنعه‌، پیش‌بند و کفش کتانی از محصولات کارخانجات داخلی‌.

تبصره ۲- برای مأمورین قرنطینه مستقر در مرزهای کشور هر سال دو عدد روپوش کار به رنگ مناسب تهیه و به آنان تحویل‌می‌شود.

تبصره ۳- به مراقبین بهداشت مدارس هر سال دو عدد روپوش کار به رنگ مناسب تهیه و تحویل خواهد شد.

تبصره ۴- به کارشناس حفاظت صنعتی روپوش‌، لباس کار دو تکه‌، کلاه ایمنی‌، دستکش ضد اسید، ضد برق، اجسام برنده‌،کفش ایمنی‌، عینک و ماسک ایمنی و گوش ایمنی قابل تحویل است‌.

تبصره ۵- به متصدیان مشاغل روانشناس (کارشناس امور روانی‌)، مددکار بهداشتی و درمانی‌، مددیار اجتماعی که صرفاًمحل خدمت سازمانی آنان در مراکز و بیمارستانهای روانپزشکی می‌باشد و به درمان و یا ارائه خدمت به بیمارهای روانی‌مشغول می‌باشند لباس کار مندرج در این بند به آنان تعلق می‌گیرد.

تبصره ۶- به کارکنان شاغل در آزمایشگاههای بخش سل ملبوس زیر تعلق می‌گیرد:

– روپوش سفید بلند یک عدد، شلوار سفید بلند یک عدد، گان (روپوش اطاق عمل‌) برای اطاق کار یک عدد و کلاه از جنس‌گان یک عدد.

– کفش سفید مناسب ۲ جفت در سال‌.

تبصره ۷- به شاغلین مرد پرستار شلوار کار از جنس مناسب و محصول کارخانجات داخلی به تعداد مورد نیاز در سال تعلق‌می‌گیرد.

۱۹- متصدی تلقیح مصنوعی:

– لباس کار.

– کفش لاستیکی یا چکمه‌.

ملبوس فوق به تعداد مورد نیاز تهیه و جزو اموال اداری محسوب و در محل کار نگهداری می‌شود.

۲۰- متصدی برق و تهیه شوفاژ و تعمیرات‌، متصدی تبدیل و ترمیمی (نقشه‌)، عکاس‌، متصدی ظهور فیلم و چاپ عکس وگراندیسمان و شماره زن مرکبی‌، لوله کش ساختمان‌، برق کار و الکتریسین‌، الکتریسین و تکنیسین هواپیما، تکنیسین برق،تکنیسین تأسیسات‌، تعمیرکار، مسؤول برق، تکنیسین الکترونیک‌، مسؤول تأسیسات‌، کاردان برق، عکاس و انگشت نگار:

– روپوش با لباس کار دو تکه آبی یا خاکستری از پارچه دیگنال محصول کارخانجات داخلی هر سال دو دست‌.

تبصره ۱- به متصدیان تهویه و شوفاژ و لوله کش هر سال یک جفت چکمه لاستیکی تحویل می‌شود.

تبصره ۲- به متصدیان مشاغل برق کار و تکنیسین برق هر سال یک جفت کفش و کلاه ایمنی قابل تحویل می‌باشد.

۲۱- مارشالر:

– لباس تابستانی شامل پیراهن زرد یقه شکاری‌،آستین کوتاه هر سال سه عدد،شلوار سرمه‌ای از محصولات داخلی هر سال‌دو دست‌.

– کفش مشکی از محصولات داخلی هر سال یک جفت‌.

– لباس زمستانی شامل کت و شلوار سرمه‌ای از محصولات داخلی هر سال یک دست‌.

– پیراهن سفید از محصولات داخلی هر سال سه عدد.

– کفش مشکی از محصولات داخلی هر سال یک جفت‌.

– کلاه کاسکت سرمه‌ای هر سال یک عدد.

– یراق سردست و نشان سینه و کلاه‌(آرم سازمان هواپیمایی کشوری‌).

– بارانی سرمه‌ای از محصولات داخلی هر دو سال یک دست‌.

– نیم پالتوی سرمه‌ای از محصولات داخلی هر دو سال یک دست‌.

– دستکش چرمی از محصولات داخلی هر دو سال یک جفت‌.

رئیس مارشالرها:

– لباس اونیفورم هواپیمایی‌.

۲۲- کارمند تشریفات فرودگاه:

– کت و شلوار سرمه‌ای محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو دست‌.

– کلاه کاسکت از جنس لباس یا نقاب پلاستیک هر سال یک عدد.

– پیراهن سفید هر سال چهارعدد.

– بارانی سرمه‌ای هر دوسال یک عدد.

تبصره- برای دیسپچر هر دو سال یک بار دو دست کت و شلوار به رنگ مشکی و ۴ عدد پیراهن و ۲ جفت کفش و ۲ جفت‌جوراب و یک عدد کلاه مخصوص تهیه و تحویل می‌شود.

۲۳- آتش نشان‌،مسؤول آتش نشانی:

– لباس مخصوص ضد حریق برای مواقع آتش سوزی که به تعداد مورد نیاز تهیه و جزو اموال اداری محسوب و در محل کارنگهداری می‌شود.

– بلوز و شلوار از محصولات کارخانه‌های داخلی هر سال یک دست‌.

– کلاه کاسکت با آرم مخصوص و نقاب پلاستیک هر سال یک عدد که به تعداد مورد نیاز تهیه و جزو اموال اداری می‌باشد ودر محل کار نگهداری می‌شود.

– لباس کار دو تکه از پارچه دیگنال محصول کارخانجات داخلی برای مواقع تنظیف و انجام سایر کارهای مربوط هر سال دودست‌.

– کفش مشکی از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو جفت‌.

– بارانی یا نیم پالتو از محصولات کارخانجات داخلی هر دو سال یک عدد.

– جوراب مشکی هر سال دو جفت‌.

توضیح:رنگ و فرم و آرم لباس این دسته از کارکنان با توجه به نوع کار و فعالیت سازمان در اختیار سازمان متبوع مستخدم‌می‌باشد.

۲۴- کارشناس جنگلداری‌، کارشناس پنبه‌، کارشناس ترویج و کارشناس بذر و نهال که در ایستگاههای کشاورزی و بطور سیارو خارج از اداره خدمت می‌کنند، نگهبان و قرقبان جنگل‌، تکنیسین دفع آفات‌، تکنیسین جنگل و مرتع‌، تکنیسین مهندسی‌زراعی‌، تکنیسین اصلاحات نباتات و زراعت:

– لباس کار متناسب از پارچه آمپر مآبل از محصولات کارخانجات داخلی سالی دو دست‌.

۲۵- بازرس کار، کمک بازرس کار، کارشناس بهداشت حرفه‌ای و صنعتی و کاردان بهداشت محیط و کارشناس بهداشت‌محیط و بازرس کار (زن‌).

– کت و شلوار سرمه‌ای مخصوص کارخانجات داخلی هر سال یک دست‌.

تبصره ۱- به کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و صنعتی زن روپوش‌،شلوار،مقنعه و کفش یک دست در سال تعلق می‌گیرد.

۲۶- خلبانان و کمک خلبانان گردان سمپاش:

– ملبوس کار متناسب مخصوص هواپیمایی و لباس پرواز طبق مقررات مربوط به خلبانان‌.

تبصره ۱- خلبانان آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری:

– لباس پرواز طبق مقررات مربوط به خلبانان سازمان هواپیمایی کشوری‌.

تبصره ۲- خلبانان آموزش آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری:

– لباس تابستانی شامل:

– شلوار دو عدد

– پیراهن دو عدد

– لباس پرواز یک تکه یک عدد

– کفش هر سال یک جفت‌

– کلاه و نشان (بال‌) و سردوشی هر دو سال یک بار

– لباس زمستانی شامل:

– کت و شلوار یک دست‌

– پیراهن دو عدد

– کاپشن پرواز یک عدد

– کفش هرسال یک جفت‌

۲۷- مشاغل اختصاصی راه آهن که در این صورت ذکر نشده است بر اساس آیین‌نامه لباس متحدالشکل و ملبوس مجانی‌موضوع تصویبنامه‌های شماره ۱۹۱۸۵ مورخ ۲۷/۹/۱۳۲۶ و ۱۲۳۷ مورخ ۱۵/۱/۱۳۳۵ مصوب شورای عالی و هیأت‌مدیره راه آهن‌.

۲۸- عکاس خبری وزارت اطلاعات و جهانگردی:

– کت و شلوار مشکی جلوگرد سه دگمه از محصولات کارخانجات داخلی هر سال یک دست‌

– پیراهن سفید هر سال دو عدد.

– کفش مشکی از محصولات کارخانجات داخلی هرسال یک جفت‌.

۲۹- متصدیان دفاتر اطلاعات راهنمایان جهانگردی:

الف- برای مردان کت و شلوار به رنگ قهوه‌ای تیره از محصولات کارخانجات داخلی هر سال سه دست‌.

– پیراهن کتانی آبی تیره هر سال ۷ عدد.

– کفش مدل نیمه چکمه به رنگ قهوه‌ای تیره از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو جفت‌.

– پالتو از محصولات کارخانجات داخلی هر دو سال یک عدد.

ب- برای زنان روپوش و شلوار به رنگ قهوه‌ای تیره از محصولات کارخانجات داخلی هرسال سه دست‌.

– بلوز نخی تیره هر سال ۷ عدد.

– دستمال گردن از پارچه ابریشم کلافه‌ای از محصولات صنایع دستی هر سال سه عدد.

– جلیقه هر سال سه عدد.

– کفش ساده به رنگ قهوه‌ای تیره از محصولات کارخانجات داخلی هر سال دو جفت‌.

– پالتو از محصولات کارخانجات داخلی هر دو سال یک عدد.

۳۰- شیمیست‌، تکنسین آزمایشگاه‌، فیزیسین‌، زمین شناس‌، معدن شناس‌، تکنیسین زمین‌شناسی و معدن‌، کمک تکنیسین‌تعمیرات‌، کمک تکنیسین آزمایشگاه‌، تکنیسین شنوایی سنجی‌، کارشناس شنوایی سنجی یا اودیومتریست‌، کارشناس بینایی‌سنجی‌، کارشناس آزمایشگاه و رادیولوژی‌، فیزیوتراب‌، کارشناس تغذیه‌، تکنیسین نوارنگاری‌، منشی بخش‌، کمک تکنیسین‌نوارنگاری‌، کاردان مبارزه با بیماریها، کاردان بهداشت خانواده‌، سرپرست توزیع غذا، بهداشت کار دهان و دندان‌، مسؤول‌پذیرش و اطلاعات‌، متصدی پذیرش و اطلاعات‌، متصدی مدارک پزشکی‌، مراقب کودک‌، مسؤول امور لنژری‌، متصدی‌غلطک و اطو، متصدی دفتر امور لنژ و تهیه آمار، متصدی جمع آوری و تحویل تفکیک و توزیع لنژ، کاردان بهداشت حرفه‌ای‌،دندانپزشک‌، تکنیسین بهداشت خانواده‌، کاردان آزمایشگاه‌، متصدی بوفه و رستوران و مربی مهد کودک‌، کاردان رادیولوژی‌و دندانپزشک و بهدار روستا:

– روپوش سفید یا رنگی هر سال دو عدد.

تبصره- به کارکنان آزمایشگاههایی که با مواد شیمیایی و سوزنده سر و کار دارند دو جفت دستکش مخصوص علاوه برلباس کار موضوع این بند در هر سال تعلق می‌گیرد.

۳۱- کارکنان بازرسی پرواز:

الف- لباس تابستانی:

– پیراهن سفید آستین کوتاه با یراق هر سال دو عدد.

– شلوار سرمه‌ای از محصولات داخلی هر سال دو دست‌.

– کفش مشکی هر سال یک جفت‌.

– کلاه کاسکت سرمه‌ای با آرم و یراق هر سال یک عدد.

– جوراب مشکی هر سال یک جفت‌.

لباس زمستانی:

– کت و شلوار سرمه‌ای از محصولات داخلی هر سال یک دست‌.

– پیراهن سفید آستین بلند هر سال دو عدد

– کفش مشکی هر سال یک جفت‌

– کلاه کاسکت با آرم و یراق هر سال یک عدد

– جوراب مشکی هر سال یک جفت‌

۳۲- تکنیسین‌ها و رانندگان مراکز اورژانس:

– کاپشن فرم طبق استاندارد مرکز اورژانس تهران یک عدد در سال‌

– شلوار ۴ عدد در سال‌

– پیراهن ۲ عدد در سال‌

– کفش ۲ جفت در سال‌

– کمربند ۱ عدد در سال

– اتیکت ۱ عدد در سال‌

– آویز ۱ عدد در سال‌

– آرم پارچه‌ای ۱ عدد در سال‌

– جوراب ۴ جفت در سال‌

۳۳- مأمور گارد محیط زیست (محیط بان‌، تکنیسین محیط زیست‌)، قرقبان جنگل‌، سرجنگلبان‌، و جنگلبان ارشد:

الف- ملبوس کلی افراد طبق نمونه مورد عمل سازمان حفاظت محیط زیست برای تمام نقاط کشور در هر سال به شرح زیراست:

– کلاه دو عدد

– نیم تنه یک عدد

– شلوار ۴ عدد

– پیراهن ۴ عدد

– پولیور زمستانی یک عدد

– جوراب ۸ جفت‌(۴جفت تابستانی و ۴ جفت زمستانی‌)

– پوتین دو جفت‌(یک جفت ساقه کوتاه و یک جفت ساقه بلند)

– کمربند دو رشته یک عدد

– اورکت هر دو سال یک عدد

ب- فهرست اقلام خاص ملبوس افراد گارد محیط زیست عبارت است از:

– دستکش برای مناطق سردسیر

– کفش کتانی برای نقاط کویری و گرمسیری‌

– چکمه برای نقاط جنگلی و تالابی‌

– بارانی برای نقاط باران خیز

– فوچن شلوار برای نقاط تالابی‌

۳۴- کارآموزان مجتمع آموزشی وزارت راه و ترابری:

وزارت راه و ترابری می‌تواند به تعداد مورد نیاز روپوش برای کارآموزی مزبور تهیه و به منظور استفاده آنان در کارگاههای‌مربوط در اختیار کارآموزان قرار دهد.ملبوس فوق جزو اموال اداری محسوب و در محل نگهداری می‌شود.

۳۵- دانش‌آموزان بهیاری:

به منظور رعایت و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی محیط کار چنانچه ماهیت وظایف ایجاب نماید تهیه لباس کار به عنوان‌اموال اداری و نگهداری آن در محل کار با رعایت مقررات عمومی و در قالب اعتبارات مصوب بلامانع است‌.

۳۶- متصدیان شغل مراقب جاده جنگلی و جنگلدار:

– لباس کار دو تکه نخی از پارچه آمپر مآبل محصول کارخانجات داخلی برای تابستان هرسال یک دست‌.

– لباس کار دو تکه پشمی برای زمستان هر سال یک دست‌

– کلاه نارنجی هر سال دو عدد.

– دستکش کار هر سال دو جفت‌

۳۷- هنرمندان کارگاههای هنری اداره کل هنرهای سنتی و اسلامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، مربی مرکز آموزش‌حرفه‌ای‌، کارشناس آموزشی آزمایشگاه‌، کارشناس آموزشی کارگاه‌، کاردان آموزشی در آزمایشگاه‌، کاردان آموزشی درکارگاه:

– روپوش کار نخی از پارچه دیگنال به رنگ مناسب هر سال دو عدد.

۳۸- تکنیسین نقشه‌برداری‌، کاردان نقشه‌بردار، نقشه‌بردار، تکنیسین آزمایشهای رسوب (۱) و (۲)، کارشناس آزمایشهای‌ رسوب‌، تکنیسین عمق‌یابی و جریان غلیظ شاغل در بخش تحقیقات علمی و فنی و بخش عمق‌یابی و علمی و فنی‌، کارشناس‌ عمق‌یابی و جریان غلیظ (۱) و (۲)، تکنیسین ایزوتوپهای ثابت آب‌، کارشناس ایزوتوپهای ثابت آب‌، کارشناس مسؤول‌ ایزوتوپهای ثابت آب‌، تکنیسین آزمایشهای کربن ۱۴، کارشناس آزمایشهای کربن ۱۴، کارشناس مسؤول آزمایشهای کربن‌۱۴، تکنیسین آزمایشهای  تریتیوم‌، کارشناس آزمایشهای تریتیوم‌، کارشناس مسؤول آزمایشهای تریتیوم‌، هیدروژئولوگ‌،رئیس بخش کاربرد ایزوتوپها، تکنیسین راه و ساختمان‌، کاردان ساختمان:

– (کفش ایمنی‌، کاپشن کلاه‌دار، نیم تنه برای زمستان‌، لباس کار دو تکه یا بادگیر دو تکه‌، کلاه آفتابی برای تابستان‌) به تعدادلازم تهیه و جزو اموال اداری محسوب و برای استفاده در هنگام مأموریت در محل کار نگهداری می‌شود.

۳۹- مأمور تحقیق گزینش‌، مأمور تحقیق مالیاتی:

– کفش یا پوتین مناسب فصل به مقتضای آب و هوای محل خدمت دو جفت در سال‌

– کت و شلوار سالانه یک دست‌

– اورکت هر دو سال یک عدد

– بادگیر(کاپشن شلوار) هر سال یک عدد

– پیراهن هرسال ۴ عدد

تبصره- به خواهران تحقیق گر گزینش البسه زیر تعلق می‌گیرد:

– کفش یا چکمه مناسب فصل ۲ جفت در سال‌

– مانتو شلوار یک دست درسال‌

– چادر مشکی ۲ عدد در سال‌

۴۰- کارشناس ایمنی زمینی‌،تکنیسین ایمنی زمین‌،اپراتور ماشینهای ایمنی زمینی‌،متصدی ایمنی زمینی‌،تکنیسین تعلیمات وتمرینات و تکنیسین آزمایشات مواد دفع حریق در سازمان هواپیمایی کشوری:

– کت و شلوار (اونیفورم سرمه‌ای‌) هر سال یک دست‌

– شلوار تابستانی سرمه‌ای هر سال دو عدد

– پیراهن سرمه‌ای یا زرد یا نارنجی هر سال دو عدد

– پیراهن سفید یا آبی روشن هر سال دو عدد

– کفش مشکی هر سال یک جفت‌

– نیم چکمه چرمی هر سال یک جفت‌

– بلوز کار هر سال یک عدد

– شلوار کار هر سال دو عدد

– جوراب هر سال ۴ جفت‌

– اورکت یا نیم پالتو یا بارانی به رنگ سرمه‌ای هر سال یک عدد

– یراقآلات هر سال یک سری‌

– چکمه ایمنی (پنجه آهنی‌) هر سال یک جفت‌

– کفش کتانی هر سال یک جفت‌

– لباس گرمکن برای تمرینات و آمادگی بدن هر دو سال یک دست‌

تبصره- به متصدیان مشاغل رئیس اداره امور ایمنی زمینی فرودگاههای کشور، معاون امور ایمنی زمینی فرودگاههای کشور،کارشناس مسؤول ایمنی زمینی‌، رئیس اداره ایمنی زمینی و آتش نشانی‌، معاون اداره ایمنی زمینی و آتش نشانی‌، تکنیسین‌مسؤول آزمایشگاه مواد دفع حریق‌، مسؤول آتش نشانی‌، سر کشیک آتش نشانی‌، متصدی برج دیده‌بانی‌، مسؤول ایمنی‌زمینی‌، سرکشیک ایمنی زمینی در سازمان هواپیمایی کشوری به جز ملبوس ردیف‌های ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ سایر اقلام‌ملبوس مندرج در این بند تحویل خواهد شد.

سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند به تشخیص خود ملبوس مندرج در ردیفهای ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ را جهت استفاده‌متصدیان مشاغل موضوع این تبصره به عنوان اموال اداری تهیه و در محل کار نگهداری نماید تا در موارد ضروری در اختیارآنان قرار گیرد.

۴۱- تکنیسین فنی هواپیما، کمک تکنیسین فنی هواپیما، مکانیسین فنی هواپیما، خدمتکار فنی‌، الکتریسین هواپیما در سازمان‌هواپیمایی کشوری:

– ملبوس تابستانی:

– لباس کار یکسره یک دست در سال‌

– کفش تابستانی یک جفت در سال‌

– شلوار و پیراهن تابستانی یک دست در سال‌

– ملبوس زمستانی:

– لباس کار یکسره یک دست در سال‌،کفش زمستانی یک جفت در سال‌،اورکت هر ۲ سال یک عدد

تذکر: به خدمتکار فنی علاوه بر ملبوس فوق هر سال یک جفت چکمه لاستیکی بلند و دو جفت دستکش مخصوص کارتحویل می‌شود.

۴۲- متصدی شستشوی لنژ، زباله سوز:

– شلوار خاکستری یا طوسی محصول کارخانجات داخلی هر سال دو عدد

– پیراهن خاکستری یا طوسی مخصوص کارخانجات داخلی هر سال دو عدد

– کلاه مخصوص هر سال دو عدد

– پیش بند هر سال ۲ عدد

– دستکش پلاستیکی هر سال دو جفت‌

– چکمه هر سال دو جفت‌

– ماسک هرسال دو عدد

– حوله هر سال دو عدد

۴۳- دبیر ورزش‌،آموزگار ورزش‌،مربی ورزش‌

– پیراهن و شلوار گرمکن ورزشی‌- ۱ دست در سال‌

– پیراهن ورزشی‌-   ۱ عدد در سال‌

– جوراب ورزشی‌-   ۱ جفت در سال‌

– کفش ورزشی‌-     ۱ جفت در سال‌

تبصره- لباس مذکور شامل مستخدمینی خواهد شد که بر اساس وظایف و مسؤولیت مربوط به صورت تمام وقت صرفاً به‌امر تدریس ورزش می‌پردازند.

۴۴- تاکسیدرمیت‌، نقاش (تاکسیدرمیت‌)، دیوراما ساز، مجسمه ساز و ماکت ساز

– لباس کار یکسره مقاوم در برابر شیمیایی‌-     ۲ دست در سال‌

– چکمه یا کفش مناسب کار-       ۲ جفت در سال‌

– دستکش لاستیکی‌- ۲ جفت در سال‌

– ماسک‌-     ۲ عدد در سال‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام