کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

آیین‌نامه فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت

آیین‌نامه فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع بندهای ب، پ، ت ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری (تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۳۴/د مورخ ۲/۶/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در اجرای ماده (۷) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- آیین نامه فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت

موضوع بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری

ماده ۱- بخش‌های کشور از نظر میزان برخورداری از تسهیلات زندگی طبق فهرست به (۹) گروه تقسیم می‌شوند و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی کارکنان این بخشها براساس ارقام جدول شماره یک پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۶/۰۵/۱۳۷۶)- فوق العاده موضوع این ماده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، علاوه بر فوق العاده قابل پرداخت به میزان صد درصد (۱۰۰%) حقوق مبنای گروه شغلی مربوط افزایش می‌یابد.

تبصره۲ (اصلاحی ۲۶/۰۵/۱۳۷۶)- فوق العاده موضوع این ماده در نقاط مرزی (دهستان) پیوست به میزان ده درصد ارقام مقرر در جدول شماره یک افزایش می‌یابد.

ماده ۲- نقاط بد آب و هوا طبق فهرست پیوست به چهار درجه تقسیم می‌شوند و فوق العاده بدی آب و هوا برای کارکنان این نقاط براساس ارقام جدول شماره دو پرداخت می‌شود. بخش مرکزی ممسنی ( نورآباد ) از شهرستان ممسنی در استان فارس از لحاظ بدی آب و هوا جزو نقاط بد آب و هوای درجه (۲) تعیین می‌شود.

تبصره- فوق‌العاده بدی آب و هوا ی مستخدمانی که در نقاط گرمسیری درجه (۳) و (۴) استانهای بوشهر، هرمزگان، خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان و ایلام مندرج در جدول نقاط بد آب و هوا -موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۲۷۲/ت ۵۱۵هـ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۴- خدمت می‌کنند، به میزان صددرصد (۱۰۰%) حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، افزوده می‌شود.

ماده ۳- فوق العاده محل خدمت در کلیه نقاط به استثنای استان تهران ۵% حقوق مبنای گروه مربوط است و شامل مستخدمانی می‌شود که محل جغرافیایی خدمت آنان به موجب احکام رسمی از نقطه ای در شهرستان به نقطه ای در یک شهرستان دیگر تغییر می‌یابد.

تبصره- نقاط موضوع تبصره (۲) قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری شامل نقاط درجه (۳) و (۴) بدی آب و هوا و بخشهای دارای گروه محرومیت (۵) لغایت (۹) است.

ماده ۴- از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ هشتاد درصد ارقام جدولهای شماره یک و دو قابل پرداخت است .

ماده ۴- فوق العاده های موضوع این آئین نامه در مورد هریک از نقاطی که از نظر تقسیمات کشوری تغییر تابعیت می‌یابد معادل فوق العاده ای است که در تقسیمات قبلی به آن تعلق گرفته است.

تبصره- فوق العاده های موضوع این آئین نامه در مورد هریک از نقاطی که از نظر تقسیمات کشوری تغییر تابعیت می‌یابد معادل فوق العاده ای است که در تقسیمات قبلی به آن تعلق گرفته است .

ماده ۵- به مستخدمانی که جمع فوق‌العاده های بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی ، نوار مرزی و محل خدمت آنان از تاریخ اجرای این آئین نامه از مجموع فوق العاده هایی که به موجب این مقررات قابل پرداخت است بیشتر باشد مابه التفاوت پرداخت می‌شود.

تبصره- هرگونه افزایش بعدی این فوق العاده ها به هر عنوان تا استهلاک کامل از مابه التفاوت موضوع این ماده کسر می‌شود .

ماده ۶- فوق‌العاده‌های موضوع تصویبنامه شماره ۳۷۷۲۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمانی که در نقاط جدول‌های پیوست تصویبنامه یاد شده خدمت می‌کنند و نام نقاط مزبور در فهرست‌های منضم به این آئین نامه ذکر نشده است براساس ارقام ثابت آخرین ماه سال ۱۳۷۲ و حداکثر به مدت سه سال پرداخت می‌شود.

ماده ۷- مفاد این تصویبنامه از زمان اجراء شامل دارندگان پایه های قضایی نیز می‌شود.

ماده ۸- از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ تصویبنامه های شماره ۳۷۷۲۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۵۳ و شماره ۴۱۲۵۴/ت ۳۱۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۶۸ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

جدول شماره یک

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به ریال

گروه محرومیت
گروه شغلی
گروه یک گروه دو گروه سه گروه چهار گروه پنج گروه شش گروه هفت گروه هشت گروه نه
1 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
2 4500 6750 9000 11250 13500 15750 18000 20250 22500
3 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000
4 5600 8400 11200 14000 16800 19600 22400 25200 28000
5 6200 9300 12400 15500 18600 21700 24800 27900 21000
6 6800 10200 13600 17000 20400 23800 27200 30600 34000
7 7400 11100 14800 18500 22200 25900 29600 33300 37000
8 8100 12150 16200 20250 24300 28350 32400 36450 40500
9 8800 13200 17600 22000 26400 30800 35200 39600 44000
10 9500 14250 19000 23750 28500 23250 38000 42750 47500
11 10200 15300 20400 25500 30600 35700 40800 45900 51000
12 10900 16350 21800 27250 32700 38150 43600 49050 54500
13 11600 17400 23200 29000 34800 40600 46400 52200 58000
14 12300 18450 24600 30750 36900 43050 49200 55350 61500
15 13000 19500 26000 32500 39000 45500 52000 58500 65000
16 13700 20550 27400 34250 41100 47950 54800 61650 68500
17 14400 21600 28800 36000 43200 50400 57600 64800 72000
18 15100 22650 30200 37750 45300 52850 60400 67950 75500

جدول شماره دو

فوق العاده بدی آب و هوا به ریال

درجه بندی نقاط
گروه شغلی
درجه یک درجه دو درجه سه درجه چهار
1 2000 4000 6800 10000
2 2250 4500 7650 11250
3 2500 5000 8500 12500
4 2800 5600 9520 14000
5 3100 6200 10540 15500
6 3400 6800 11560 17000
7 3700 7400 12580 18500
8 4050 8100 13770 20250
9 4400 8800 14960 22000
10 4750 9500 16150 23750
11 5100 10200 17340 25500
12 5450 10900 18530 27250
13 5800 11600 19720 29000
14 6150 12300 20910 30750
15 6500 13000 22100 32500
16 6850 13700 23290 34250
17 7200 14400 24480 36000
18 7550 15100 25670 37750

 

استان شهرستان بخش نقاط مشمول دریافت فوق العاده مرزی
دهستان
آذربایجان شرقی مرند جلفا ارسی – شجاع – دیزمار غربی
کلیبر خداآفرین کیوان – منجوان غربی – منجوان شرقی – دیزمان شرقی – گرمادوز
آذربایجان غربی ماکو پلدشت گچلرات – زنگبار – چایبا سار شرقی
ماکو مرکزی قلعه دره سی – چایباسار شمالی
ماکو سیه چشمه آواجیق -چالداران شمالی- چالداران جنوبی
خوی مرکزی الند – قطور
سلماس مرکزی شتاتال – شپیران
ارومیه صومای برادوست صومای جنوبی- برادوست
ارومیه سیلوانه ترگور – دشت – مرگور
نقده اشنویه دشت بیل – اشنویه شمالی- اشنویه جنوبی
پیرانشهر مرکزی لاهیجان غربی – پیران – منگور غربی
سردشت مرکزی گورک نعلین – ملکاری – آلان – بریاچی
اردبیل اردبیل نمین ویکلیچ شمالی – گرده – عنبران
مشگین شهر رضی ارشق مرکزی – ارشق شمالی
مغان مرکزی اجارود شرقی
پارس آباد مرکزی تازه کند – قشلاق شمالی
پارس آباد اصلاندوز اصلاندوز
بیله سوار مرکزی گوگ تپه – انجیرلو
بیله سوار قشلاق دشت قشلاق شرقی
بوشهر گناوه بندر دیلم لیراوی
گناوه بندر گناوه(مرکزی) حیات داود
گناوه بندر ریگ رودحله
بوشهر مرکزی انگالی – حومه
تنگستان ساحلی دلوار – بوالخیر
ديّر بردخون بردخون
ديّر مرکزی آبدان
کنگان مرکزی طاهری – علویه – نای بند
دشتی کاکی کپکان
خراسان بیرجند درمیان گزیک – طبس – مسینا
بیرجند سربیشه درح
بجنورد رازوجرگلان غلامان – گیفان – جرگلان
شیروان سرحد جیرستان – قوشخانه
قوچان باجگیران دولتخانه
درگز نوخندان شهرستانه – درونگر
درگز لطف آباد دیباج – هزار مسجد
مشهد کلات کبود گنبد – زاوین – پساکوه
سرخس مرکزی سرخس – تجن – خانگیران
تربت جام صالح آباد صالح آباد – جنت آباد
تایباد مرکزی پائین ولایت – کرات
خواف سنگان پائین خواف
قائنات زیرکوه پترگان
نهبندان مرکزی بندان

کارکنان شاغل کلیه نقاط بخش خارک از شهرستان بوشهر مشمول دریافت فوق العاده مرزی محسوب می شوند.

استان شهرستان بخش نقاط مشمول دریافت فوق العاده مرزی
دهستان
خوزستان دشت آزادگان بستان سعیدیه
دشت آزادگان هویزه نیسان- بنی صالح
اهواز مرکزی اسماعیلیه
خرمشهر خرمشهر حومه غربی – حومه شرقی
خرمشهر مینو جزیره مینو
آبادان مرکزی بهمنشیر شمالی – بهمنشهیر جنوبی- شلاهی
آبادان اروند کنار مینوبار – نصار – نوآباد
شادگان مرکزی خنافره – آبشار – بزی
ماهشهر مرکزی جراحی
ماهشهر هندیجان هندیجان
سیستان و بلوچستان زاهدان میرجاوه لادیز
زاهدان مرکزی حرمک
زابل پشت آب بزی – قائم آباد
زابل شیب آب لونک
زابل میان کنگی قرقری – جهان آباد – دوست محمد
زابل شهرکی و ناروئی جزنیک – زهک – خواجه احمد
ایرانشهر راسک و فیروزآباد پیشین – مورتان
سراوان مرکزی،سراوان بم پشت- کوهک – کشتگان
سراوان جالق جالق – کله گان
چاه بهار مرکزی چاه بهار کمبل سلیمان – زرآباد
چاه بهار دشتیاری نگور – باهوکلات – سند میرثوبان
خاش مرکزی خاش پشتکوه
کرمانشاه پاوه نوسود سیروان
پاوه باینگان ماکوان
جوانرود ثلاث باباجانی خانه شور- ازگله
سرپل ذهاب مرکزی سرقلعه- دشت ذهاب
قصرشیرین مرکزی فتح آباد – الوند- نصرآباد
قصرشیرین سومار سومار
گیلان آستارا مرکزی ویرمونی – حیران – لوندویل
طوالش مرکزی لیسارطولارود – اسالم- گرگان رود – ساحلی جوکندان
طوالش رضوانشهر گیل دولاب – دیناچال
رشت خمام چاپارخانه – حاجی بکنده – خشکبیجار
رشت لشت نشاء علی آباد زیباکنار
لاهیجان مرکزی شیرجو پشت
رودسر مرکزی رضامحله – چینی جان – اوشیان و سیاهکل رود
لنگرود مرکزی گل سفید
بندرانزلی مرکزی چهار فرضیه – لیچارگی حسن رود
آستانه اشرفیه کیاشهر دهگاه – کیاشهر

کارکنان شاغل کلیه نقاط بخش امام خمینی شهرستان ماه شهر مشمول دریافت فوق العاده مرزی محسوب می شوند.

استان شهرستان بخش نقاط مشمول دریافت فوق العاده مرزی
دهستان
مازندران گنبد کاوس داشلی برون کرند – اترک
مینودشت مراوه تپه مراوه تپه
بندرترکمن مرکزی جعفر بای جنوبی
بندرترکمن گمشان جعفربای غربی
کردکوی بندر گز انزان
بهشهر مرکزی میانکاله
ساری مرکزی رودپی
ساری میاندرود میاندرود بزرگ
قائم شهر جویبار گیلخواران
آمل هراز دابوی شمالی – اهلمرستاق – هزارپی شمالی
بابلسر مرکزی رودبست – بهنمیر
بابلسر فریدونکنار باریک رود- امامزاده عبدالله
نور مرکزی ناتل کنار سفلی – ناتل کنار علیا
نوشهر مرکزی بلده کجور – کالج – خیرود کنار
چالوس مرکزی کلارستان غربی- کلارستان شرقی
تنکابن مرکزی کلیجان – بلده
تنکابن عباس آباد کلاز – لنگارود – نشتارود
رامسر مرکزی چهل شیهید- سخت سر
هرمزگان بندرعباس مرکزی گچین- ایسین- تازیان- تخت شمیل
بندرعباس خمیر خمیر
بندرلنگه مرکزی حومه – مغویه – مهران – دژگان
بندرلنگه شیبکوه چارک – مقام
بندرلنگه گاوبندی بهدشت- مهرگان
بندرلنگه کیش کیش- لاوان
میناب مرکزی بندزرک- تیاب
میناب بیابان بمانی – بیابان سیریک
جاسک مرکزی سورک – جاسک- کنگان- گابریگ
قشم مرکزی حومه – رسکان- لارک
قشم شهاب سوزا- دولاب – صلح- هنگام
ابوموسی مرکزی سیری
ابوموسی تنب تنب

جدول گروه بندی کشور از لحاظ محرومیت از تسهیلات زندگی

 

استان شهرستان بخش گروه
آذربایجان شرقی سراب مرکزی 3
مراغه مرکزی 3
مرند مرکزی 3
تبریز آذرشهر 4
تبریز اسکو 4
بستان آباد تیکمه داش 4
بستان آباد مرکزی 4
شبستر مرکزی 4
شبستر صوفیان 4
هریس مرکزی 4
هریس خواجه 4
مرند جلفا 4
میانه مرکزی 4
هشترود مرکزی 4
اهر مرکزی 5
بناب مرکزی 5
مراغه عجب شیر 5
بناب ملکان 5
میانه ترکمنچای 5
میانه کاغذکنان 5
هشترود چاراویماق 5
کلیبر مرکزی 6
اهر ورزقان 6
اهر هوراند 6
کلیبر خداآفرین 8
آذربایجان غربی ارومیه مرکزی 1
ارومیه انزل 5
خوی مرکزی 5
سلماس مرکزی 5
ماکو مرکزی 5
بوکان مرکزی 5
مهاباد مرکزی 5
میاندوآب مرکزی 5
نقده مرکزی 5
پیرانشهر مرکزی 6
ماکو پلدشت 6
ماکو سیه چشمه 6
نقده اشنویه 6
خوی چایپاره 7
سردشت مرکزی 7
تکاب مرکزی 7
شاهین دژ مرکزی 7
ارومیه سیلوانه 8
ارومیه صومای برادوست 8
اردبیل اردبیل مرکزی 3
خلخال مرکزی 3
گرمی مرکزی 3
گرمی انگوت 3
مشگین شهر مرکزی 3
پارس آباد مرکزی 4
پارس آباد اصلاندوز 4
بیله سوار مرکزی 4
بیله سوار قشلاق دشت 4
خلخال شاهرود 5
اردبیل نمین 6
اردبیل نیر 6
خلخال خورش رستم 8
خلخال سنجید 8
اصفهان خوانسار مرکزی 2
کاشان مرکزی 2
گلپایگان مرکزی 2
نایین مرکزی 3
نجف آباد مرکزی 3
نطنز مرکزی 3
برخوار و میمه برخوار 3
سمیرم مرکزی 3
فریدن چادگان 3
فریدن مرکزی 3
فلاورجان مرکزی 3
شهرضا مرکزی 3
لنجان مرکزی 3
اصفهان کوهپایه 4
برخوار و میمه میمه 4
خمینی شهر مرکزی 4
شهرضا سمیرم سفلی 4
کاشان آران و بیدگل 4
کاشان قمصر 4
مبارکه مرکزی 4
نجف آباد تیران و کرون 4
اردستان مرکزی 5
اصفهان جرقویه 5
فریدون شهر مرکزی 5
نایین انارک 7
نایین خوروبیابانک 8
ایلام ایلام مرکزی 5
دره شهر مرکزی 5
دهلران مرکزی 5
شیروان و چرداول مرکزی 5
مهران مرکزی 5
دره شهر آبدانان 6
دره شهر بدره 6
دهلران زرین آباد 6
مهران ارگوازی 6
مهران صالح آباد 6
ایلام چوار 7
ایلام موسیان 8
بوشهر بوشهر مرکزی 4
دشتستان مرکزی 5
دشتی مرکزی 5
کنگان مرکزی 5
تنگستان مرکزی 6
دشتستان سعدآباد 6
دشتستان شبانکاره 6
دشتی کاکی 6
گناوه مرکزی 6
تنگستان ساحلی 7
دیر مرکزی 7
گناوه دیلم 7
دیر بردخون 8
کنگان جم 8
بوشهر خارک 9
گناوه ریگ 9
تهران ری کهریزک 1
ری مرکزی 1
شمیرانات رودبار قصران 1
کرج اشتهارد 1
شهریار رباط کریم 1
ساوجبلاغ مرکزی 1
شهریار مرکزی 1
کرج مرکزی 1
قم مرکزی 1
قزوین مرکزی 1
دماوند مرکزی 2
ورامین پاک دشت 2
ورامین جوادآباد 2
ورامین مرکزی 2
دماوند فیروزکوه 3
اسلام شهر مرکزی 3
شمیرانات لواسانات 3
ساوجبلاغ طالقان 3
قم جعفرآباد 3
ری فشاپویه 4
قم خلجستان 4
قزوین آبیک 4
قزوین بوئین زهرا 4
قزوین آوج 5
قزوین رودبار الموت 6
قزوین طارم سفلی 6
چهارمحال و بختیاری شهرکرد مرکزی 2
بروجن کندمان 4
بروجن مرکزی 4
شهرکرد کیار 4
فارسان مرکزی 5
لردگان مرکزی 5
اردل مرکزی 6
اردل میانکوه 6
فارسان شورآب 7
خراسان نیشابور مرکزی 2
بجنورد مرکزی 3
مشهد احمدآباد 3
مشهد طرقبه 3
فریمان مرکزی 3
فریمان قلندرآباد 3
مشهد کلات 3
بیرجند مرکزی 4
تربت حیدریه مرکزی 4
تربت جام مرکزی 4
درگز مرکزی 4
سبزوار مرکزی 4
شیروان مرکزی 4
قوچان مرکزی 4
کاشمر مرکزی 4
گناباد مرکزی 4
چناران مرکزی 4
چناران گلبهار 4
نیشابور زبرخان 4
اسفراین مرکزی 5
تایباد مرکزی 5
تربت حیدریه فیض آباد 5
تربت جام صالح آباد 5
درگز چاپشلو 5
درگز لطف آباد 5
فردوس مرکزی 5
قائنات مرکزی 5
کاشمر خلیل آباد 5
کاشمر کوه سرخ 5
سرخس مرکزی 5
سرخس مرزداران 5
نیشابور تخت جلگه 5
نیشابور سرولایت 5
بجنورد جاجرم 6
بجنورد رازوجرگلان 6
بجنورد مانه و سملقان 6
سبزوار جغتای 6
سبزوار داورزن 6
طبس مرکزی 6
بیرجند خوسف 7
بیرجند درمیان 7
تربت حیدریه بایک 7
تربت حیدریه رشتخوار 7
درگز نوخندان 7
سبزوار ششتمد 7
فردوس بشرویه 7
فردوس سرایان 7
قوچان باجگیران 7
گناباد بجستان 7
اسفراین بام وصفی آباد 8
نهبندان مرکزی 8
نهبندان شوسف 8
طبس دستکردان 8
کاشمر بردسکن 8
خواف مرکزی 9
تربت حیدریه کدکن 9
خواف سنگان 9
خواف جلگه زوزن 9
خوزستان اهواز مرکزی 1
آبادان مرکزی 5
اندیمشک مرکزی 5
رامهرمز مرکزی 5
شوشتر مرکزی 5
آبادان اروندکنار 6
ایذه مرکزی 6
بندرماهشهر بندرامام خمینی 6
بندرماهشهر مرکزی 6
بهبهان مرکزی 6
خرمشهر مرکزی 6
دزفول مرکزی 6
رامهرمز رامشیر 6
شادگان مرکزی 6
شوشتر گتوند 6
مسجدسلیمان مرکزی 6
اندیمشک الوارگرمسیری 7
بندرماهشهر هندیجان 7
بهبهان آغاجاری 7
خرمشهر مینو 7
شوش مرکزی 7
شوش شاوور 7
مسجدسلیمان اندیکا 7
رامهرمز هفتگل 7
دشت آزادگان مرکزی 8
دشت آزادگان هویزه 8
باغ ملک صیدون 9
باغ ملک مرکزی باغ ملک 9
ایذه دهدز 9
بهبهان زیدون 9
دزفول سردشت 9
دشت آزادگان بستان 9
زنجان زنجان مرکزی 1
ابهر مرکزی 3
تاکستان مرکزی 3
خدابنده مرکزی 4
ابهر سلطانیه 5
خدابنده افشار 5
زنجان طارم علیا 6
زنجان ماه نشان 6
سمنان سمنان مرکزی 1
شاهرود مرکزی 1
دامغان مرکزی 2
سمنان مهدی شهر 4
گرمسار مرکزی 4
دامغان امیرآباد 5
شاهرود بسطام 5
شاهرود بیارجمند 5
شاهرود میامی 5
گرمسار ایوانکی 5
سیستان و بلوچستان زاهدان مرکزی 3
ایرانشهر مرکزی 5
زابل مرکزی 5
سراوان مرکزی 5
چابهار مرکزی 7
خاش مرکزی 7
زاهدان میرجاوه 7
ایرانشهر بمپور 8
ایرانشهر راسک و فیروزآباد 8
ایرانشهر سرباز 8
چابهار دشتیاری 8
نیک شهر فنوج 8
نیک شهر مرکزی 8
نیک شهر بنت 8
ایرانشهر بزمان 9
نیک شهر قصرقند 9
نیک شهر لاشار 9
خاش نوک آباد 9
زابل پشت آب 9
زابل شیب آب 9
زابل میان کنگی 9
زابل شهرکی و ناروئی 9
زاهدان نصرت آباد 9
سراوان جالق 9
سراوان زابلی 9
سراوان سیب و سوران 9
فــــــــــــــــــارس فسا مرکزی 4
فیروزآباد مرکزی 4
کازرون مرکزی 4
لار مرکزی 4
مرودشت مرکزی 4
نی ریز مرکزی 4
آباده مرکزی 5
استهبان مرکزی 5
جهرم مرکزی 5
شیراز زرقان 5
شیراز سروستان 5
شیراز کربال 5
مرودشت ارسنجان 5
مرودشت سعادت آباد 5
ممسنی مرکزی 5
داراب مرکزی 6
فیروزآباد فراشبند 6
کازرون خشت و کمارج 6
آباده بوانات 6
اقلید مرکزی 6
جهرم سیمکان 6
استهبان رونیز 7
جهرم خفر 7
جهرم کردیان 7
سپیدان مرکزی 7
فسا ششده و قره بلاغ 7
فسا شیب کوه 7
فسا نوبندگان 7
فیروزآباد قیروکارزین 7
کازرون کوهمره 7
لامرد مرکزی 7
لامرد اشکنان 7
لامرد علاء مرودشت 7
لامرد مهر 7
لامرد گله دار 7
نی ریز آباده طشک 7
لار اوز 8
لار جویم 8
ممسنی ماهورمیلانی 8
نی ریز پشت کوه 8
کردستان بانه مرکزی 4
بیجار مرکزی 4
سقز مرکزی 4
سنندج مرکزی 4
کامیاران مرکزی 5
کامیاران موحش 5
دیواندره مرکزی 5
دیواندره کرفتو 5
قروه مرکزی 5
مریوان مرکزی 5
بانه نمشیر 7
بانه ننور 7
قروه ئیلان 7
مریوان خاوومیرآباد 8
مریوان سرشیو 8
مریوان سروآباد 8
سنندج کلاترزان 8
بانه آلوت 9
کرمان کرمان مرکزی 1
رفسنجان مرکزی 3
کرمان شهداد 4
کرمان گلبافت 4
کرمان ماهان 4
بافت مرکزی 4
بم مرکزی 4
جیرفت مرکزی 4
سیرجان مرکزی 4
کرمان راور 4
بم ریگان 5
زرند مرکزی 5
شهربابک مرکزی 5
بردسیر مرکزی 5
بافت رابر 6
بم نرماشیر 6
جیرفت ساردوئیه 7
جیرفت جبال بارز 8
زرند کوه بنان 8
کهنوج مرکزی 8
کهنوج رودبار 9
کهنوج قلعه گنج 9
کهنوج منوجان 9
کرمانشاه کرمانشاه مرکزی 1
سنقر مرکزی 5
گیلانغرب مرکزی 5
اسلام آباد غرب مرکزی 5
پاوه مرکزی 5
صحنه مرکزی 6
صحنه دینور 6
کرمانشاه هرسین 6
جوانرود روانسر 6
کنگاور مرکزی 6
اسلام آباد غرب کرند 7
جوانرود مرکزی 7
سرپل ذهاب مرکزی 7
پاوه باینگان 8
پاوه نوسود 8
جوانرود ثلاث باباجانی 9
قصرشیرین سومار 9
قصرشیرین مرکزی 9
کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد مرکزی 5
کهکیلویه مرکزی 5
کهکیلویه چرام 6
کهکیلویه لنده 6
گچساران مرکزی 6
بویراحمد دروهان 7
کهکیلویه بهمئی 7
گچساران باشت 8
گیـــــــــلان رشت مرکزی 1
لاهیجان مرکزی 2
آستارا مرکزی 3
آستانه اشرفیه کیاشهر 3
آستانه اشرفیه مرکزی 3
بندرانزلی مرکزی 3
طوالش رضوان شهر 3
طوالش مرکزی 3
رشت خمام 3
رشت کوچصفهان 3
رشت لشت نشاء 3
رودسر مرکزی 3
صومعه سرا مرکزی 3
لنگرود مرکزی 3
صومعه سرا تولم 4
طوالش ماسال شاندرمن 5
رودبار مرکزی 5
رودسر املش 5
لاهیجان سیاهکل 5
رودبار عمارلو 6
فومن شفت 6
فومن مرکزی 6
لرستــــــــان بروجرد مرکزی 2
خرم آباد مرکزی 2
درود مرکزی 4
درود سیلاخور 4
الیگودرز مرکزی 4
بروجرد اشترینان 5
الیگودرز جاپلق 6
خرم آباد سلسله(الشتر) 6
خرم آباد زاغه 6
کوهدشت طرهان 6
کوهدشت مرکزی 6
کوهدشت رومشکان 6
خرم آباد ملاوی 6
خرم آباد پاپی 7
خرم آباد چغلوندی 7
خرم آباد ویسیان 7
دلفان مرکزی 8
دلفان کاکاوند 8
خرم آباد دوره چگنی 8
الیگودرز ززوماهرو 9
مازنــــــدران آمل مرکزی 1
بابل مرکزی 1
ساری مرکزی 1
گرگان مرکزی 1
بابلسر مرکزی 2
بابلسر فریدون کنار 2
بهشهر مرکزی 2
تنکابن مرکزی 2
رامسر مرکزی 2
قائم شهر مرکزی 2
نوشهر چالوس 2
نوشهر مرکزی 2
نور مرکزی 3
بابل بندپی شرقی و غربی 4
بندرترکمن مرکزی 4
بهشهر گلوگاه 4
بهشهر نکا 4
سوادکوه مرکزی 4
علی آباد مرکزی 4
گنبدکاوس مرکزی 4
مینودشت گالیکش 4
مینودشت مرکزی 4
نوشهر کلاردشت 4
آمل لاریجان 5
آمل هراز 5
بندرترکمن گمیشان 5
بهشهر یانه سر 5
ساری چهاردانگه 5
ساری دودانگه 5
کردکوی بندرگز 5
کردکوی مرکزی 5
گنبدکاوس رامیان 5
نور بلده 5
گرگان آق قلا 6
گنبدکاوس داشلی برون 6
مینودشت کلاله 6
مینودشت مراوه تپه 6
نور چمستان 6
مرکـــــــــــــزی اراک مرکزی 1
خمین مرکزی 2
ساوه مرکزی 2
محلات مرکزی 2
آشتیان مرکزی 3
تفرش مرکزی 3
تفرش فراهان 4
دلیجان مرکزی 4
ساوه خرقان 4
ساوه زرند 4
اراک وفس 5
ساوه نوبران 5
سربند مرکزی 5
هرمزگان بندرعباس مرکزی 1
بندرلنگه مرکزی 5
حاجی آباد فارغان 6
حاجی آباد مرکزی 6
بندرعباس فین 6
میناب مرکزی 6
بندرعباس بندرخمیر 7
جزیره قشم مرکزی 7
بندرلنگه شیبکوه 8
بندرلنگه گاوبندی 8
جزیره قشم شهاب 8
میناب بیابان 8
ردان مرکزی 8
ردان رودخانه 8
جاسک مرکزی 8
بندرلنگه بستک 8
ابوموسی تنب 9
ابوموسی مرکزی 9
بندرلنگه کیش 9
بندرجاسک بشاگرد 9
همــــــــــدان همدان مرکزی 1
ملایر مرکزی 2
تویسرکان مرکزی 3
نهاوند مرکزی 3
ملایر سامن 4
اسدآباد مرکزی 4
بهار مرکزی 4
بهار لالجین 4
همدان فامنین 4
کبودرآهنگ مرکزی 4
کبودرآهنگ گل تپه 4
نهاوند خزل 5
رزن مرکزی 5
رزن سردرود 5
رزن قروه درجزین 5
همدان شرا 5
یــــــــزد یزد مرکزی 1
بافق مرکزی 3
تفت مرکزی 3
مهریز مرکزی 4
یزد اشکذر 4
اردکان مرکزی 5
میبد مرکزی 5
یزد خضرآباد 5
بافق بهاباد 6
تفت نیر 6
اردکان خرانق 6
تفت ابرکوه 7

 

جدول درجه بندی نقاط کشور از نظر بدی آب و هوا

 

نام استان درجه یک درجه دو درجه سه درجه چهار
آذربایجان شرقی مرکزی مرکزی کلیبر
مرکزی بنا خداآفرین
عجب شیر مرکزی هشترود
ملکان چاراویماق
مرکزی اهر نظر کهریزی
هوراند
خراونق
ورزقان
مرکزی میانه
ترکمان چای
کاغذکنان
کندوان
مرکزی مرند
جلفا
مرکزی سراب
مهربان
مرکزی بستان آباد
تیکمه داش
مرکزی هریس
خواجه
آذربایجان غربی مرکزی ارومیه مرکزی ماکو
صومای برادوست سیه چشمه
نازلو مرکزی سردشت
سیلوانه مرکزی پیرانشهر
انزل
مرکزی مهاباد
خلیقان
مرکزی بوکان
سیمینه
مرکزی خوی
چایپاره
پلدشت
شوط
مرکزی میاندوآب
مرحمت آباد
مرکزی شاهین دژ
کشاورز
مرکزی تکاب
تخت سلیمان
مرکزی سلماس
مرکزی نقده
اشنویه
اردبیل مرکزی اردبیل نمین
هیر نیر
مرکزی مشکین شهر
مرکزی بیله سوار
قشلاق دشت
مرکزی گرمی
انگوت
مرکزی خلخال
خورش رستم
سنجید
امام رود
مرکزی پارس آباد
اصلاندوز
اصفهان میمه جرقویه انارک
برخوار مرکزی اردستان خوروبیابانک
کوهپایه(کوهیا) مرکزی فریدونشهر
جلگه مرکزی فریدن
بن رود بوئین و میاندشت
پادنا مرکزی نائین
مرکزی خوانسار سپیدشت
چادگان
بخش مرکزی سمیرم
بخش مرکزی کاشان
آران و بیدگل
مرکزی گلپایگان
مرکزی نطنز
سمیرم سفلی
ایلام مرکزی دره شهر مرکزی ایلام مرکزی دهلران
ایوان مرکزی مهران موسیان
مرکزی شیروان آبدانان
شیروان زرین آباد
ارگوازی(قلعه دره)
بدره
چوار
صالح آباد
بوشهر مرکزی بوشهر
خارک
مرکزی گناوه
دیلم
ریگ
مرکزی دشتستان
سعدآباد
شبانکاره
مرکزی کنگان
جم
مرکزی تنگستان
ساحلی
مرکزی دیر
بردخون
مرکزی دشتی
کاکی
تهران مرکزی دماوند طارم سفلی
فیروزکوه
مرکزی ورامین
پاکدشت-
جوادآباد
مرکزی قم
نوفل لوشاتو
خلجستان
جعفرآباد
اشتهارد
طالقان
بوئین زهرا
آوج
رودبارالموت
چهارمحال و بختیاری مرکزی لردگان
هلارو
مرکزی اردل
میانکوه
گندمان
مرکزی بروجن
مرکزی شهرکرد
کیار
مرکزی فارسان
شورآب
خراسان مرکزی مشهد مرکزی سرخس مرکزی نهبندان
طرقبه مرزداران شوسف
رضویه- کلات مرکزی بیرجند مرکزی طبس
مرکزی فریمان درمیان دستگردان
قلندرآباد خوسف ششتمد
احمدآباد سربیشه رودآب
مرکزی سبزوار جغتای
خوشاب جوین
داورزن جلگه زوزن
مرکزی تربت حیدریه مرکزی خواف
جلگه زاوه سنگان
فیض آباد راز و جرگلان
کدکن مرکزی تایباد
رشتخوار باخرز
بایک مرکزی فردوس
مرکزی نیشابور بشرویه
میان جلگه سرایان
زبرخان صالح آباد
سرولایت
تخت جلگه
مرکزی بجنورد
جاجرم
مانه و سلمقان
مرکزی تربت جام
مرکزی گناباد
لطف آباد
چاپشلو
نوخندان
مرکزی قوچان
باجگیران
فاروج
مرکزی شیروان
سرحد
مرکزی اسفراین
بام وصفی آباد
مرکزی قائنات
زیرکوه
مرکزی چناران
گلبهار
بجستان
مرکزی کاشمر
خلیل آباد
کوه سرخ
برداسکن
مرکزی درگز
خوزستان باوی هندیجان
مرکزی اهواز
مرکزی آبادان
اروند کنار
مرکزی خرمشهر
مینو
مرکزی شادگان
مرکزی دزفول
سردشت
مرکزی شوش
شاوور
مرکزی اندیمشک
الوار گرمسیری
مرکزی مسجد سلیمان
اندیکا
لالی
مرکزی بهبهان
زیدون
آغاجاری
مرکزی ماهشهر
بندر امام خمینی
امیدیه
مرکزی دشت آزاگان
هویزه
بستان
مرکزی شوشتر
گتوند
مرکزی ایذه
دهدز
مرکزی باغملک
صیدون
مرکزی رامهرمز
هفتگل
رامشیر
زنجان مرکزی زنجان
طارم علیا
انگوران
ماه نشان
زنجان رود
مرکزی خدابنده
افشار
بژینه رود
مرکزی ابهر
سلطانیه
خرمدره
مرکزی تاکستان
ضیاءآباد
سمنان مرکزی سمنان بیارجمند
مهدی شهر مرکزی گرمسار
مرکزی شاهرود ایوانکی
بسطام
میامی
مرکزی دامغان
امیرآباد
سیستان و بلوچستان مرکزی زاهدان مرکزی چابهار
نصرت آباد دشتیاری(یلان)
میرجاوه کنارک
مرکزی خاش
نوک آباد
سیبوسوران(سوران)
مرکزی ایرانشهر
زابلی
بمپور
سرباز
راسک و فیروزآباد
بزمان
دلگان
مرکزی سراوان
جالق
بم پشت
مرکزی نیک شهر
قصر قند
فنوج
مرکزی زابل
سایکنگی
پشت آب
شیب آب
شهرکی و ناروئی
لاشار
بنت
فارس زرقان ارژن ماهور میلانی
مرکزی مرودشت خشت و کمارج اوز
ارنسجان مرکزی کازرون جویم
درودزن کوهمره ختج
سعادت آباد جره بالاده بیرم
کامفیروز سیمکان مرکزی لامرد
سروستان خفر اشکنان
کوار کردیان علاء مرودشت
مرکزی آباده مرکزی فیروزآباد مهر
بوانات قیرو کارزین گله دار
قنقری پشتکوه مرکزی جهرم
سرجهان آباده طشک مرکز سی لار
مرکزی اقلید رونیز
سده مرکزی فسا
مرکزی نیریز شیبکوه
مرکزی استهبان نوبندگان
فراشبند ششده
مرکزی سپیدان قره بلاغ
بیضا رستم
دشمن زیاری
مرکزی داراب
حاجی آباد
رستان
فورک
کرمـــــان مرکزی کرمان مرکزی زرند مرکزی جیرفت مرکزی کهنوج
مرکزی سیرجان ساردوئیه مرکزی بم رودبار
ماهان جبال بارز نرماشیر فاریاب
مرکزی بردسیر کوهبنان شهداد قلعه گنج
مرکزی شهر بابک راور منوجان
مرکزی بافت ریگان
ارزوئیه عنبرآباد
رابر
گلباف
راین
مرکزی رفسنجان
انار
کردستان مرکزی سنندج مرکزی سقز
کلاترزان زیویه
خاوومیرآباد ننور
سرشیو آلوت
سروآباد نمشیر
مرکزی قروه مرکزی بانه
ئیلان
مرکزی بیجار
چنگ الماس
کرانی
مرکزی دیواندره
کوفتو
مرکزی کامیاران
موچش
مرکزی مریوان
کرمانشاه مرکزی کرمانشاه مرکزی قصرشیرین
فیروزآباد- هرسین نوسود
ماهیدشت سومار
مرکزی کنگاور
دینور
مرکزی پاوه
باینگان
مرکزی جوانرود
ثلاث باباجانی
روانسر
مرکزی اسلام آباد
غرب
کرند
حمیل
مرکزی گیلانغرب
مرکزی سرپل ذهاب
مرکزی سنقر
کهکیلویه و بویراحمد مرکزی بویراحمد مرکزی کهکیلویه
دروهان لنده – چرام – جاروسا – بهمئی
مارگون مرکزی گچساران باشت
گیلان عمارلو
لرستان مرکزی کوهدشت ملاوی
طرحان سلسله روشکان پاپی
مرکزی دلفشان ززوماهرو
کاکاوند
زاغه
ویسیان
دوره چگنی
چلغوندی
مرکزی بروجرد
اشترینان
مرکزی دورود
سیلاخور
مرکزی الیگودرز
جاپلق
مازندران دودانگه
چهاردانگه
آق قلا
گمیشان
یانه سر
مراوه تپه
گالیکش
کلاله
مرکزی گنبد کاووس
داشلی برون
رامیان
آزادشهر
مرکزی وفس
خنداب
مرکزی ساوه
نوبران
زرند
خرقان
مرکزی تفرش
فراهان
مرکزی آشتیان
مرکزی خمین
مرکزی دلیجان
مرکزی محلات
مرکزی سربند
هندودر
هرمزگان فین بیابان
مرکزی میناب مرکزی قشم
سندرک شهاب
مرکزی رودان مرکزی بندرجاسک
رودخانه بشاگرد
مرکزی حاجی آباد مرکزی ابوموسی
فارغن تنب
مرکزی بندرلنگه
مرکزی بندرعباس
خمیر
بستک- شبیکوه
گاوبندی – کیش
همدان مرکزی همدان مرکزی اسدآباد
شرا مرکزی رزن
فامنین قروه درجزین
مرکزی کبوترآهنگ سردرود
گل تپه
مرکزی ملایر
جوکار
سامن
مرکزی نهاوند
خزل
مرکزی تویسرکان
قلقل رود
مرکزی بهار
لالجین
یزد مرکزی یزد خرانق
خضرآباد مرکزی بافق
اشکذر
مرکزی مهریز بهاباد
هرات و مرودست
مرکزی اردکان
مرکزی میبد
مرکزی تفت
نیر
ابرکوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام