کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

فوق العاده جذب و نگهداری مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی

فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی -مصوب ۱۳۶۷- (تصویبنامه شماره ۴۸۹۵۲/ت۲۵۷۸۴‌هـ مورخ ۱۳۸۰.۱۱.۰۹ هیئت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۱۶۲۰۴ مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد‌ تبصره ماده (۱) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی -مصوب ۱۳۶۷- تصویب نمود:

۱- فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی – مصوب ۱۳۶۷ – در نقاط روستایی‌بخش‌های موضوع جدول شماره (۱) پیوست این تصویب نامه، از تاریخ ۱۳۸۰.۰۱.۰۱ تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‌کشور، براساس ارقام مندرج در جدول شماره (۲) پرداخت می‌گردد.

۲- چنانچه ضریب محرومیت و به تبع آن میزان فوق العاده موضوع قانون یاد شده در تعدادی از نقاط روستایی واقع در بخش‌های توسعه نیافته، به‌استناد تصویب‌نامه شماره .۲۴۳۷۳ت۲۴۴‌هـ مورخ ۱۳۷۳.۰۶.۲۹ برقرار شده بود، بیش از درصدهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه باشد، از ابتدای‌سال ۱۳۸۱ نسبت به تقلیل سالانه پنج درصد، حداکثر تا ده درصد از درصدهای فوق العاده برقرار شده قبلی موضوع بند یک اقدام خواهد شد.

۳- آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش‌های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج در این تصویب‌نامه‌منظور نشده‌اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه گانه تصویب‌نامه شماره .۲۳۳۴۷ت۲۱۵‌هـ مورخ ۱۳۷۳.۰۶.۱۲ هیأت وزیران بوده و فوق‌العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند (۲) تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت (۶) تعدیل می‌شود.

۴- نقاط شهری مشمول مزایای قانون یاد شده و تصویب‌نامه اخیرالذکر صرفاً شامل نقاطی است که در پیوست شماره (۳) این تصویب‌نامه آمده است.

۵- میزان فوق العاده نقاط موضوع بند (۴) صرفاً براساس درصدهای ضریب (۵) و (۴) جدول شماره (۲) برقرار و پرداخت خواهد شد و هرگونه کاهش‌از تاریخ ۱۳۸۱.۰۱.۰۱ اعمال می‌گردد.

۶- فهرست مشاغل خدماتی و همتراز، تکنسین و کاردانی و همتراز، کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی و برنامه ریزی کشور به تأیید شورای امور اداری‌و استخدامی کشور می‌رسد و تا اعلام فهرست مذکور، مشاغل مربوط به تصویب‌نامه شماره .۲۴۳۷۳ت۲۴۴‌هـ مورخ ۱۳۷۳.۰۶.۲۹ قابل اجرا‌می‌باشد.

۷- مفاد این تصویب‌نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معتبر خواهد بود.

‌تبصره – هریک از نقاط مشمول این تصویب‌نامه تا پایان برنامه سوم توسعه که از این پس از لحاظ تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده یا تغییر تابعیت‌یابند، فوق العاده جذب کارکنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهای قبل از تغییر به شهر یا تابعیت پرداخت خواهد شد.

۸- با اجرای این تصویب‌نامه کلیه تصویب نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.

۹- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به این تصویب‌نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد‌شد.

۱۰- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره .۲۶۲۰۶ت۲۴۸۳۶‌هـ مورخ ۱۳۸۰.۰۶.۰۳ می‌شود.

‌معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام