کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

الزام به پرداخت مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی به کارکنان پیمانی

الزام به پرداخت مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی به کارکنان پیمانی (دادنامه شماره ۱۶۵۴ – ۱۶۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

مزایای مناطق محروم

شماره دادنامه : ۱۶۵۴ – ۱۶۵۵

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۳۰ و ۹۹۰۰۲۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای شهروز سلطانی و آقای صمد حیاتی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان پیمانی دادگستری استان کرمانشاه شاغل در شهرهای محروم آن استان به خواسته الزام به پرداخت مزایای مرخصی مناطق محروم، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۲۰۰۶ با موضوع دادخواست آقای شهروز سلطانی به طرفیت دادگستری کرمانشاه کارکنان قوه قضاییه و به خواسته الزام به پرداخت مزایای مرخصی مناطق محروم از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۴۴۲۷-۱۴؍۹؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر به اینکه پرداخت فوق العاده و مرخصی مناطق محروم و جنگی به مستخدمان تابع قانونی استخدام کشوری که به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند و بومی محل نیز باشند پرداخت می شود و صرف نظر از موارد پرداخت شده و به جهت عدم خدمت داوطلبانه مشمول مرخصی و مزایای مناطق جنگی و محروم نشده و لذا مستفاد از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۹۷۲-۱۸؍۸؍۱۳۹۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن توضیحاتی به شرح زیر تأیید شده است.

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای شهروز سلطانی از دادنامه شماره ۴۴۲۷-۱۴؍۹؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مندرجات اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه و دقت در متن و مستندات دادنامه تجدیدنظر خواسته، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را متزلزل و مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه و ابراز ننموده است و در تمام مدت مذکور به صورت قراردادی و یا استخدام پیمانی اشتغال داشته که از شمول قانون استخدام کشوری و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده خارج بوده و موظف بوده در محل تعیین شده در متن قرارداد خدمت نماید و از نظر نحوه رسیدگی و رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط، در صدور رأی اقدام مغایر قانون و مقررات مربوط، مشهود نیست به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یاد شده، عیناً تأیید می شود. این رأی قطعی است.

  ب: شعبـه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۰۳۴۱ بـا موضوع دادخواست آقای رضا خوشبخت به طرفیت امور اداری و استخدامی قـوه قضاییه (دادگستری استان کرمانشاه) و به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به پرداخت حقوق و مزایای حق جنگی مناطق محروم موضوع اجرای قانون جذب نیروی انسانی مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۱۲-۲۹؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی این شعبه با بررسی محتویات پرونده و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده نظر به اینکه خوانده طی لایحه دفاعیه خود ضمن تایید خواسته شاکی مبنی بر لزوم پرداخت فوق العاده جذب و یک ماه مرخصی مناطق محروم اظهار داشته  مزایای فوق العاده جذب و یک ماه مرخصی مناطق محروم از تاریخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۷۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۰ قابل پرداخت بوده که پرداخت نشده است، بنابراین خواسته شاکی نسبت به مدت مورد اشاره موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می نماید و نسبت به مابقی خواسته شاکی که خوانده اظهار داشته شاکی استحقاق دریافت آن را ندارد شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنـداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ج: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۲۱۴۴ با موضوع دادخواست آقای سامان اسماعیل پور به طرفیت دادگستری کل استان کرمانشاه اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای مرخصی ارفاقی خدمت در مناطق جنگی موضوع ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری و قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ بـه موجـب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۴۰۲-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق الذکر با توجه به مندرجات اوراق پرونده و متن دادخواست شاکی و ضمایم پیوست نظر به اینکه مطابق تصاویر احکام کارگزینی پیوست خدمت نامبرده در مناطق محروم به لحاظ احصاء محل خدمت وی در لیست جدول گروه بندی کشور جزو مناطق محروم محرز است به استناد ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ که برای مستخدمین شاغل در مناطق مذکور علاوه بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت را منظور نموده که در صورت عدم استفاده از آن حقوق و فوق العاده های مربوطه در پایان هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد مذکور و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۸۳ و ۸۷-۲۵؍۲؍۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت و الزام خـوانده به پرداخت موضوع شکایت مـدت اشتغال شاکی در مناطق محروم از ۲۷؍۱۲؍۱۳۷۷ تا ۲۹؍۱۲؍۱۳۷۹ بر اساس حقوق مندرج در آخرین حکم کارگزینی دوران خدمت صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده: «به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.» ثانیاً: از آنجا که به موجب مواد ۴و ۶ قانون استخدام کشوری، مستخدمین پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری می باشند، بنابراین مستخدمین مذکور مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می باشند و نتیجتاً آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار در حدی که با استدلال فوق منطبق است صحیـح و مـوافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام