کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

تعيين فهرست مناطق کمترتوسعه یافته بند ۱ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

تعيين فهرست مناطق کمترتوسعه یافته بند ۱ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند «۱» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:

تعيين فهرست مناطق کمترتوسعه یافته بند ۱ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱- دهستانها و روستاهای موضوع فهرست پیوست این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر « پـیوست تصویب‌نامه هیئـت وزیران» است، ملاک پرداخت فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته موضوع بند «۱» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات ‌کشوری -مصوب ۱۳۸۶- می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم برقراری فوق‌العاده یادشده نخواهد داشت.

تبصره ۱- چنانچه هر یک از روستاهای واقع در دهستانهای موضوع فهرست پیوست به شهر تبدیل شوند، ضریب مربوط، سالانه یک واحد کاهش می‌یابد تا به ترتیب و در نهایت حذف گردد.

۲- نحوه پرداخت و میزان درصدهای متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، بر مبنای جدول درصد پرداختی خواهد بود که بر اساس جزء « ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

۳- فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی تابعه دهستانهای مذکور در بند (۱) پرداخت می‌گردد. کارکنان سایر روستاهای کشور (که در تابعیت دهستانهای فهرست پیوست قرار ندارند)، از حداقل میزان مربوط که در جدول موضوع بند (۲) مشخص خواهد شد، بهره‌مند می‌گردند.

۴- اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع این تصویب‌نامه از محل اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و سالهای بعد، از محل اعتبار هزینه‌ای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تأمین و پرداخت می‌گردد.

۵- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های پیوسـت را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

فهرست مناطق كمترتوسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمترتوسعه يافته
(موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري)

مناطق كمتر توسعه يافته به محدودۂ جغرافيايي دهستان‌ها و روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
جزيره ۶ آذربايجان شرقي اسكو ايلخچي
ورگهان ۸ آذربايجان شرقي اهر مركزي
آذغان ۷ آذربايجان شرقي اهر مركزي
قشلاق ۷ آذربايجان شرقي اهر مركزي
چهار دانگه ۸ آذربايجان شرقي اهر هوراند
دو دانگه ۸ آذربايجان شرقي اهر هوراند
ديكله ۷ آذربايجان شرقي اهر هوراند
عباس شرقي ۷ آذربايجان شرقي بستان آباد تيكمه داش
عباس غربي ۶ آذربايجان شرقي بستان آباد تيكمه داش
سهندآباد ۷ آذربايجان شرقي بستان آباد تيكمه داش
اسپران ۶ آذربايجان شرقي تبريز مركزي
ديزمار غربي ۷ آذربايجان شرقي جلفا سيه رود
نوجه مهر ۷ آذربايجان شرقي جلفا سيه رود
شجاع ۷ آذربايجان شرقي جلفا مركزي
چاراويماق شرقي ۷ آذربايجان شرقي چاراويماق شاديان
چاراويماق جنوب شرقي ۸ آذربايجان شرقي چاراويماق شاديان
چاراويماق جنوب غربي ۸ آذربايجان شرقي چاراويماق مركزي
چاراويماق مركزي ۷ آذربايجان شرقي چاراويماق مركزي
قوري چاي شرقي ۸ آذربايجان شرقي چاراويماق مركزي
ورقه ۷ آذربايجان شرقي چاراويماق مركزي
رازليق ۶ آذربايجان شرقي سراب مركزي
صائين ۶ آذربايجان شرقي سراب مركزي
آلان براغوش ۶ آذربايجان شرقي سراب مهربان
اردلان ۶ آذربايجان شرقي سراب مهربان
شربيان ۶ آذربايجان شرقي سراب مهربان
رودقات ۶ آذربايجان شرقي شبستر صوفيان
قشلاق ۸ آذربايجان شرقي كليبر آبش احمد
آبش احمد ۸ آذربايجان شرقي كليبر آبش احمد

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
سيدان ۸ آذربايجان شرقي كليبر آبش احمد
بسطاملو ۸ آذربايجان شرقي كليبر خداآفرين
ديزمار شرقي ۸ آذربايجان شرقي كليبر خداآفرين
كيوان ۸ آذربايجان شرقي كليبر خداآفرين
گرمادوز ۸ آذربايجان شرقي كليبر خداآفرين
منجوان شرقي ۸ آذربايجان شرقي كليبر خداآفرين
منجوان غربي ۸ آذربايجان شرقي كليبر خداآفرين
پيغان چايي ۷ آذربايجان شرقي كليبر مركزي
مولان ۸ آذربايجان شرقي كليبر مركزي
ميشه پاره ۸ آذربايجان شرقي كليبر مركزي
ييلاق ۸ آذربايجان شرقي كليبر مركزي
سراجوي جنوبي ۶ آذربايجان شرقي مراغه سراجو
قوري چاي غربي ۷ آذربايجان شرقي مراغه سراجو
سراجوي شرقي ۶ آذربايجان شرقي مراغه سراجو
هرزندات شرقي ۶ آذربايجان شرقي مرند مركزي
يكانات ۶ آذربايجان شرقي مراغه يامچي
ليلان جنوبي ۶ آذربايجان شرقي ملكان ليلان
ليلان شمالي ۶ آذربايجان شرقي ملكان ليلان
گاودول شرقي ۶ آذربايجان شرقي ملكان مركزي
اوچ تپه غربي ۷ آذربايجان شرقي ميانه تركمانچاي
بروانان شرقي ۶ آذربايجان شرقي ميانه تركمانچاي
بروانان غربي ۷ آذربايجان شرقي ميانه تركمانچاي
بروانان مركزي ۶ آذربايجان شرقي ميانه تركمانچاي
قافلانكوه شرقي ۶ آذربايجان شرقي ميانه كاغذكنان
كاغذ كنان شمالي ۷ آذربايجان شرقي ميانه كاغذكنان
كاغذ كنان مركزي ۶ آذربايجان شرقي ميانه كاغذكنان
تيرچائي ۶ آذربايجان شرقي ميانه كندوان
كندوان ۷ آذربايجان شرقي ميانه كندوان

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانها و روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
گرمه شمالي ۷ آذربايجان شرقي ميانه كندوان
اوچ تپه شرقي ۶ آذربايجان شرقي ميانه مركزي
كله بوز شرقي ۷ آذربايجان شرقي ميانه مركزي
كله غربي ۷ آذربايجان شرقي ميانه مركزي
گرمه جنوبي ۷ آذربايجان شرقي ميانه مركزي
بدوستان غربي ۶ آذربايجان شرقي هريس خواجه
مواضع خان شرقي ۶ آذربايجان شرقي هريس خواجه
مواضع خان شمالي ۶ آذربايجان شرقي هريس خواجه
باروق ۶ آذربايجان شرقي هريس مركزي
بدوستان شرقي ۶ آذربايجان شرقي هريس مركزي
خانمرود ۶ آذربايجان شرقي هريس مركزي
سلوك ۶ آذربايجان شرقي هشترود مركزي
علي آباد ۶ آذربايجان شرقي هشترود مركزي
چاراويماق شمال شرقي ۷ آذربايجان شرقي هشترود مركزي
كوهسار ۶ آذربايجان شرقي هشترود مركزي
قرانقو ۶ آذربايجان شرقي هشترود مركزي
آلمالو ۷ آذربايجان شرقي هشترود نظركهريزي
نظر كهريزي ۷ آذربايجان شرقي هشترود نظركهريزي
ارزيل ۸ آذربايجان شرقي ورزقان خاروانا
جوشين ۸ آذربايجان شرقي ورزقان خاروانا
ديزمار مركزي ۸ آذربايجان شرقي ورزقان خاروانا
ازومدل شمالي ۷ آذربايجان شرقي ورزقان مركزي
بكر آباد ۷ آذربايجان شرقي ورزقان مركزي
ازومدل جنوبي ۷ آذربايجان شرقي ورزقان مركزي
سينا ۷ آذربايجان شرقي ورزقان مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
انزل جنوبي ۶ آذربايجان غربي اروميه انزل
انزل شمالي ۶ آذربايجان غربي اروميه انزل
دشت ۸ آذربايجان غربي اروميه سيلوانه
مرگور ۸ آذربايجان غربي اروميه سيلوانه
ترگور ۸ آذربايجان غربي اروميه سيلوانه
برادوست ۷ آذربايجان غربي اروميه صوماي برادوست
صوماي جنوبي ۸ آذربايجان غربي اروميه صوماي برادوست
صوماي شمالي ۸ آذربايجان غربي اروميه صوماي برادوست
باراندوز ۶ آذربايجان غربي اروميه مركزي
دول ۶ آذربايجان غربي اروميه مركزي
اشنويه شمالي ۶ آذربايجان غربي اشنويه مركزي
دشت بيل ۸ آذربايجان غربي اشنويه مركزي
اشنويه جنوبي ۸ آذربايجان غربي اشنويه نالوس
هق ۸ آذربايجان غربي اشنويه نالوس
آختاچي شرقي ۶ آذربايجان غربي بوكان سيمينه
آختاچي محالي ۷ آذربايجان غربي بوكان سيمينه
آختاچي ۶ آذربايجان غربي بوكان مركزي
ايل تيمور ۷ آذربايجان غربي بوكان مركزي
ايل گورك ۸ آذربايجان غربي بوكان مركزي
بهي فيض اله بيگي ۷ آذربايجان غربي بوكان مركزي
گچلرات شرقي ۷ آذربايجان غربي پلدشت ارس
گچلرات غربي ۷ آذربايجان غربي پلدشت ارس
چايبا سار شرقي ۷ آذربايجان غربي پلدشت مركزي
زنگبار ۷ آذربايجان غربي پلدشت مركزي
لاهيجان شرقي ۷ آذربايجان غربي پيرانشهر لاجان
لاهيجان غربي ۷ آذربايجان غربي پيرانشهر لاجان
پيران ۷ آذربايجان غربي پيرانشهر مركزي
لاهيجان ۷ آذربايجان غربي پيرانشهر مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
منگور غربي ۸ آذربايجان غربي پيرانشهر مركزي
احمد آباد ۷ آذربايجان غربي تكاب تخت سليمان
چمن ۷ آذربايجان غربي تكاب تخت سليمان
ساروق ۷ آذربايجان غربي تكاب تخت سليمان
افشار ۷ آذربايجان غربي تكاب مركزي
انصار ۷ آذربايجان غربي تكاب مركزي
كرفتو ۷ آذربايجان غربي تكاب مركزي
آواجيق جنوبي ۸ آذربايجان غربي چالدران دشتك
آواجيق شمالي ۸ آذربايجان غربي چالدران دشتك
ببه جيك ۷ آذربايجان غربي چالدران مركزي
چالدران جنوبي ۷ آذربايجان غربي چالدران مركزي
چالدران شمالي ۷ آذربايجان غربي چالدران مركزي
حاجيلار جنوبي ۶ آذربايجان غربي چايپاره حاجيلار
حاجيلار شمالي ۶ آذربايجان غربي چايپاره حاجيلار
قره ضياءالدين ۶ آذربايجان غربي چايپاره مركزي
چورس ۶ آذربايجان غربي چايپاره مركزي
الند ۹ آذربايجان غربي خوي صفائيه
سكمن آباد ۷ آذربايجان غربي خوي صفائيه
زري ۶ آذربايجان غربي خوي قطور
قطور ۸ آذربايجان غربي خوي قطور
رهال ۶ آذربايجان غربي خوي مركزي
ديزج ۶ آذربايجان غربي خوي مركزي
باسك كولسه ۸ آذربايجان غربي سردشت مركزي
گورك سردشت ۸ آذربايجان غربي سردشت مركزي
آلان ۹ آذربايجان غربي سردشت مركزي
برياجي ۸ آذربايجان غربي سردشت مركزي
گورك نعلين ۹ آذربايجان غربي سردشت وزينه
ملكاري ۸ آذربايجان غربي سردشت وزينه

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
شپيران ۹ آذربايجان غربي سلماس كوهسار
چهريق ۸ آذربايجان غربي سلماس كوهسار
شناتال ۹ آذربايجان غربي سلماس كوهسار
كره سني ۷ آذربايجان غربي سلماس مركزي
كشاور ۶ آذربايجان غربي شاهين دژ كشاورز
چهاردولي ۷ آذربايجان غربي شاهين دژ كشاورز
هولاسو ۶ آذربايجان غربي شاهين دژ مركزي
صفاخانه ۷ آذربايجان غربي شاهين دژ مركزي
محمودآباد ۶ آذربايجان غربي شاهين دژ مركزي
چشمه سرا ۶ آذربايجان غربي شوط قره قويون
قره قويون جنوبي ۶ آذربايجان غربي شوط قره قويون
يولاگلدي ۶ آذربايجان غربي شوط مركزي
قره قويون شمالي ۶ آذربايجان غربي شوط مركزي
چايبارسار شمالي ۸ آذربايجان غربي ماكو بازرگان
قره سو ۸ آذربايجان غربي ماكو مركزي
چايبارسار جنوبي ۶ آذربايجان غربي ماكو مركزي
منگورشرقي ۸ آذربايجان غربي مهاباد خليفان
كاني بازار ۸ آذربايجان غربي مهاباد خليفان
آختاچي غربي ۷ آذربايجان غربي مهاباد مركزي
مكريان شرقي ۶ آذربايجان غربي مهاباد مركزي
مكريان غربي ۶ آذربايجان غربي مهاباد مركزي
آجرلوي شرقي ۷ آذربايجان غربي مياندوآب باروق
آجرلوي غربي ۷ آذربايجان غربي مياندوآب باروق
باروق ۷ آذربايجان غربي مياندوآب باروق
مرحمت آباد شمالي ۶ آذربايجان غربي مياندوآب مرحمت آباد
مرحمت اباد مياني ۶ آذربايجان غربي مياندوآب مرحمت آباد
مرحمت آباد جنوبي ۶ آذربايجان غربي مياندوآب مركزي
مكريان شمالي ۶ آذربايجان غربي مياندوآب مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
المهدي ۶ آذربايجان غربي نقده محمديار
حسنلو ۶ آذربايجان غربي نقده محمديار
بيگم قلعه ۶ آذربايجان غربي نقده مركزي
سلدوز ۶ آذربايجان غربي نقده مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
ارشق شرقي ۶ اردبيل اردبيل مركزي
فولادلوي جنوبي ۶ اردبيل اردبيل هير
هير ۶ اردبيل اردبيل هير
قشلاق شرقي ۷ اردبيل بيله سوار قشلاق دشت
قشلاق جنوبي ۷ اردبيل بيله سوار قشلاق دشت
انجيرلو ۶ اردبيل بيله سوار مركزي
گوگ تپه ۶ اردبيل بيله سوار مركزي
اصلاندوز ۶ اردبيل پارس آباد اصلاندوز
قشلاق غربي ۶ اردبيل پارس آباد اصلاندوز
خورش رستم جنوبي ۷ اردبيل خلخال خورش رستم
خورش رستم شمالي ۷ اردبيل خلخال خورش رستم
شال ۷ اردبيل خلخال شاهرود
شاهرود ۶ اردبيل خلخال شاهرود
پلنگا ۷ اردبيل خلخال شاهرود
خانندبيل غربي ۶ اردبيل خلخال مركزي
سنجبد شرقي ۶ اردبيل خلخال مركزي
زرج آباد ۶ اردبيل كوثر فيروز
سنجبد جنوبي ۶ اردبيل كوثر فيروز
سنجبد شمالي ۶ اردبيل كوثر مركزي
سنجبد غربي ۶ اردبيل كوثر مركزي
انگوت شرقي ۸ اردبيل گرمي انگوت
انگوت غربي ۸ اردبيل گرمي انگوت
پائين برزند ۷ اردبيل گرمي انگوت
اجارود شمالي ۶ اردبيل گرمي مركزي
اجارود غربي ۶ اردبيل گرمي مركزي
اجاررود مركزي ۶ اردبيل گرمي مركزي
اني ۶ اردبيل گرمي مركزي
آزادلو ۸ اردبيل گرمي موزان

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
اجارود شرقي ۸ اردبيل گرمي موران
ارشق مركزي ۷ اردبيل مشگين شهر ارشق
ارشق شمالي ۷ اردبيل مشگين شهر ارشق
ارشق غربي ۷ اردبيل مشگين شهر مرادلو
صلوات ۷ اردبيل مشگين شهر مرادلو
يافت ۶ اردبيل مشگين شهر مرادلو
عنبران ۶ اردبيل نمين عنبران
ميناباد ۶ اردبيل نمين عنبران
دولت آباد ۶ اردبيل نمين مركزي
ويلكيج شمالي ۶ اردبيل نمين مركزي
گرده ۶ اردبيل نمين مركزي
ويلكيج جنوبي ۶ اردبيل نمين ويلكيج
ويلكيج مركزي ۶ اردبيل نمين ويلكيج
مهماندوست ۶ اردبيل نير كورائيم
يورتچي شرقي ۷ اردبيل نير كورائيم
يورتچي غربي ۷ اردبيل نير كورائيم
دورسونخواجه ۶ اردبيل نير مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
ريگستان ۶ اصفهان اردستان زواره
سفلي ۶ اصفهان اردستان زواره
همبرات ۶ اصفهان اردستان مركزي
برزاوند ۶ اصفهان اردستان مركزي
عليا ۶ اصفهان اردستان مركزي
كچو ۶ اصفهان اردستان مركزي
جرقويه سفلي ۶ اصفهان اصفهان جرقويه سفلي
جرقويه وسطي ۶ اصفهان اصفهان جرقويه سفلي
جرقويه عليا ۶ اصفهان اصفهان جرقويه عليا
رامشه ۶ اصفهان اصفهان جرقويه عليا
امامزاده عبدالعزيز (ع) ۶ اصفهان اصفهان جلگه
تودشك ۶ اصفهان اصفهان كوهپايه
جبل ۶ اصفهان اصفهان كوهپايه
زفره ۶ اصفهان اصفهان كوهپايه
سيستان ۶ اصفهان اصفهان كوهپايه
كويرات ۶ اصفهان آران و بيدگل كويرات
كوير ۶ اصفهان آران و بيدگل كويرات
برخوار شرقي ۶ اصفهان برخوار حبيب آباد
چنار رود جنوبي ۶ اصفهان چادگان چنارود
چنار رود شمالي ۶ اصفهان چادگان چنارود
كاوه آهنگر ۶ اصفهان چادگان مركزي
پشتكوه ۶ اصفهان خوانسار مركزي
پادنا سفلي ۶ اصفهان سميرم پادنا
پادنا عليا ۷ اصفهان سميرم پادنا
پادنا وسطي ۶ اصفهان سميرم پادنا
حنا ۶ اصفهان سميرم مركزي
ونك ۶ اصفهان سميرم مركزي
وردشت ۶ اصفهان سميرم مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
مورچه خورت ۶ اصفهان فريدن مركزي
كرچمبو جنوبي ۶ اصفهان فريدن بوئين و مياندشت
كرچمبو شمالي ۶ اصفهان فريدن بوئين و مياندشت
ييلاق ۷ اصفهان فريدن بوئين و مياندشت
سردسير ۶ اصفهان فريدن بوئين و مياندشت
گرجي ۶ اصفهان فريدن بوئين و مياندشت
عشاير ۸ اصفهان فريدونشهر مركزي
برف انبار ۶ اصفهان فريدونشهر مركزي
چشمه لنگان ۷ اصفهان فريدونشهر مركزي
پشتكوه موگوئي ۸ اصفهان فريدونشهر مركزي
پيشكوه موگوئي ۸ اصفهان فريدونشهر مركزي
خرم دشت ۶ اصفهان كاشان مركزي
چوپانان ۶ اصفهان نائين انارك
بيابانك ۷ اصفهان نائين خور و بيابانك
جندق ۷ اصفهان نائين خور و بيابانك
نخلستان ۷ اصفهان نائين خور و بيابانك
بافران ۶ اصفهان نائين مركزي
بهارستان ۶ اصفهان نائين مركزي
لاي سياه ۶ اصفهان نائين مركزي
اشن ۶ اصفهان نجف آباد مهردشت
كركس ۶ اصفهان نطنز مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
اركوازي ۶ ايلام ايلام چوار
بولي ۷ ايلام ايلام چوار
ميش خاص ۶ ايلام ايلام مركزي
زرنه ۶ ايلام ايوان زرنه
كلان ۶ ايلام ايوان زرنه
سراب ۶ ايلام ايوان مركزي
نبوت ۶ ايلام ايوان مركزي
چم كبود ۶ ايلام آبدانان سراب باغ
سراب باغ ۷ ايلام آبدانان سراب باغ
آب انار ۸ ايلام آبدانان كلات
مورموري ۸ ايلام آبدانان كلات
جابرانصار ۶ ايلام آبدانان مركزي
ماسبي ۷ ايلام آبدانان مركزي
دوستان ۶ ايلام دره شهر بدره
هندميني ۶ ايلام دره شهر بدره
كولكني ۶ ايلام دره شهر ماژين
ماژين ۶ ايلام دره شهر ماژين
ارمو ۶ ايلام دره شهر مركزي
زرين دشت ۶ ايلام دره شهر مركزي
سيد ناصرالدين ۷ ايلام دهلران زرين آباد
سيد ابراهيم ۷ ايلام دهلران زرين آباد
اناران ۶ ايلام دهلران مركزي
دشت عباس ۶ ايلام دهلران موسيان
ابوغوير ۷ ايلام دهلران موسيان
نهر عنبر ۶ ايلام دهلران موسيان
زنگوان ۶ ايلام شيروان و چرداول شيروان
كارزان ۶ ايلام شيروان و چرداول شيروان
لومار ۶ ايلام شيروان و چرداول شيروان

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
شباب ۶ ايلام شيروان و چرداول مركزي
آسمان آباد ۶ ايلام شيروان و چرداول مركزي
بيجنوند ۷ ايلام شيروان و چرداول مركزي
هليلان ۷ ايلام شيروان و چرداول هليلان
زردلان ۷ ايلام شيروان و چرداول هليلان
هجداندشت ۷ ايلام مهران صالح آباد
محسن آب ۷ ايلام مهران مركزي
چمزي ۷ ايلام ملكشاهي مركزي
شوهان ۷ ايلام ملكشاهي مركزي
كبيركوه ۷ ايلام ملكشاهي گچي
گچي ۷ ايلام ملكشاهي گچي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
انگالي ۶ بوشهر بوشهر مركزي
بوالخير ۸ بوشهر تنگستان دلوار
دلوار ۷ بوشهر تنگستان دلوار
اهرم ۶ بوشهر تنگستان مركزي
باغك ۶ بوشهر تنگستان مركزي
انارستان ۷ بوشهر جم ريز
تشان ۷ بوشهر جم ريز
ريز ۷ بوشهر جم ريز
جم ۶ بوشهر جم مركزي
كوري ۶ بوشهر جم مركزي
ارم ۸ بوشهر دشتستان ارم
دهرود ۸ بوشهر دشتستان ارم
بوشكان ۸ بوشهر دشتستان بوشكان
پشتكوه ۸ بوشهر دشتستان بوشكان
زيرراه ۶ بوشهر دشتستان سعدآباد
وحدتيه ۶ بوشهر دشتستان سعدآباد
درواهي ۶ بوشهر دشتستان شبانكاره
شبانكاره ۶ بوشهر دشتستان شبانكاره
شنبه ۷ بوشهر دشتي شنبه و طسوج
طسوج ۷ بوشهر دشتي شنبه و طسوج
چغاپور ۶ بوشهر دشتي كاكي
كبكان ۷ بوشهر دشتي كاكي
كاكي ۶ بوشهر دشتي كاكي
آبكش ۷ بوشهر دير بردخون
بردخون ۷ بوشهر دير بردخون
آبدان ۷ بوشهر دير مركزي
حومه ۷ بوشهر دير مركزي
ليراوي جنوبي ۷ بوشهر ديلم امام حسن (ع)

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
ليراوي مياني ۷ بوشهر ديلم امام حسن (ع)
حومه ۷ بوشهر ديلم مركزي
ليراوي شمالي ۷ بوشهر ديلم مركزي
عسلويه ۶ بوشهر كنگان عسلويه
ناي بند ۷ بوشهر كنگان عسلويه
طاهري ۷ بوشهر كنگان مركزي
حومه ۷ بوشهر كنگان مركزي
رودحله ۶ بوشهر گناوه ريگ
حيات داود ۷ بوشهر گناوه مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بالا طالقان ۶ تهران ساوجبلاغ طالقان
پايين طالقان ۶ تهران ساوجبلاغ طالقان
اختر آباد ۶ تهران شهريار ملارد
دوبلوك ۶ تهران فيروزكوه ارجمند
قزقانچاي ۶ تهران فيروزكوه ارجمند
پشتكوه ۶ تهران فيروزكوه مركزي
پلنگ آباد ۶ تهران كرج اشتهارد
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
ديناران ۷ چهارمحال و بختياري اردل مركزي
پشتكوه ۶ چهارمحال و بختياري اردل مركزي
ميانكوه ۸ چهارمحال و بختياري اردل ميانكوه
شليل ۸ چهارمحال و بختياري اردل ميانكوه
بازفت ۹ چهارمحال و بختياري كوهرنگ بازفت
دوآب ۸ چهارمحال و بختياري كوهرنگ بازفت
ميان كوه موگوئي ۹ چهارمحال و بختياري كوهرنگ مركزي
دشت زرين ۶ چهارمحال و بختياري كوهرنگ مركزي
شوراب تنگزي ۷ چهارمحال و بختياري كوهرنگ مركزي
مشايخ ۷ چهارمحال و بختياري كيار ناغان
ناغان ۶ چهارمحال و بختياري كيار ناغان
جوانمردي ۶ چهارمحال و بختياري لردگان خانميرزا
خانميرزا ۶ چهارمحال و بختياري لردگان خانميرزا
فلارد ۶ چهارمحال و بختياري لردگان فلارد
پشتكوه ۶ چهارمحال و بختياري لردگان فلارد
ارمند ۶ چهارمحال و بختياري لردگان مركزي
ريگ ۶ چهارمحال و بختياري لردگان مركزي
سردشت ۷ چهارمحال و بختياري لردگان مركزي
ميلاس ۶ چهارمحال و بختياري لردگان مركزي
بارز ۸ چهارمحال و بختياري لردگان منج
منج ۶ چهارمحال و بختياري لردگان منج
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
براكوه ۷ خراسان جنوبي بيرجند خوسف
جلگه ماژان ۷ خراسان جنوبي بيرجند خوسف
قلعه زري ۸ خراسان جنوبي بيرجند خوسف
خوسف ۷ خراسان جنوبي بيرجند خوسف
باقران ۶ خراسان جنوبي بيرجند مركزي
فشارود ۶ خراسان جنوبي بيرجند مركزي
كاهشنگ ۶ خراسان جنوبي بيرجند مركزي
شاخن ۶ خراسان جنوبي بيرجند مركزي
شاخنات ۶ خراسان جنوبي بيرجند مركزي
فخرود ۷ خراسان جنوبي درميان قهستان
قهستان ۸ خراسان جنوبي درميان قهستان
طبس مسينا ۸ خراسان جنوبي درميان گزيك
گزيك ۸ خراسان جنوبي درميان گزيك
درميان ۷ خراسان جنوبي درميان مركزي
مياندشت ۷ خراسان جنوبي درميان مركزي
دوكوهه ۷ خراسان جنوبي سرايان سه قلعه
سه قلعه ۷ خراسان جنوبي سرايان سه قلعه
مصعبي ۶ خراسان جنوبي سرايان آيسك
آيسك ۶ خراسان جنوبي سرايان آيسك
مومن آباد ۸ خراسان جنوبي سربيشه مركزي
درح ۹ خراسان جنوبي سربيشه مركزي
مود ۶ خراسان جنوبي سربيشه مود
نهارجان ۷ خراسان جنوبي سربيشه مود
ارسك ۶ خراسان جنوبي بشرويه ارسك
رقه ۷ خراسان جنوبي بشرويه ارسك
علي جمال ۷ خراسان جنوبي بشرويه مركزي
كرند ۷ خراسان جنوبي بشرويه مركزي
حومه ۶ خراسان جنوبي فردوس مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
افين ۶ خراسان جنوبي قائنات زهان
زهان ۶ خراسان جنوبي قائنات زهان
زيركوه ۷ خراسان جنوبي قائنات زيركوه
شاسكوه ۶ خراسان جنوبي قائنات زيركوه
پترگان ۸ خراسان جنوبي قائنات زيركوه
آفريز ۶ خراسان جنوبي قائنات سده
پسكوه ۶ خراسان جنوبي قائنات سده
سده ۶ خراسان جنوبي قائنات سده
پيشكوه ۶ خراسان جنوبي قائنات مركزي
مهيار ۶ خراسان جنوبي قائنات مركزي
قائن ۶ خراسان جنوبي قائنات مركزي
كرغند ۶ خراسان جنوبي قائنات نيمبلوك
نيمبلوك ۶ خراسان جنوبي قائنات نيمبلوك
شوسف ۸ خراسان جنوبي نهبندان شوسف
عربخانه ۸ خراسان جنوبي نهبندان شوسف
ميغان ۹ خراسان جنوبي نهبندان مركزي
-بندان ۹ خراسان جنوبي نهبندان مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
جزين ۶ خراسان رضوي بجستان مركزي
بجستان ۶ خراسان رضوي بجستان مركزي
درونه ۶ خراسان رضوي بردسكن انابد
صحرا ۶ خراسان رضوي بردسكن انابد
جلگه ۶ خراسان رضوي بردسكن شهرآباد
شهرآباد ۶ خراسان رضوي بردسكن شهرآباد
كوهپايه ۶ خراسان رضوي بردسكن مركزي
باخزر ۸ خراسان رضوي تايباد باخزر
بالا ولايت ۸ خراسان رضوي تايباد باخزر
پائين ولايت ۸ خراسان رضوي تايباد مركزي
كرات ۸ خراسان رضوي تايباد مركزي
دشت تايباد ۸ خراسان رضوي تايباد ميان ولايت
كوهسنگي ۸ خراسان رضوي تايباد ميان ولايت
طاغنكوه جنوبي ۶ خراسان رضوي تخت جلگه طاغنكوه
طاغنكوه شمالي ۶ خراسان رضوي تخت جلگه طاغنكوه
تخت جلگه ۶ خراسان رضوي تخت جلگه مركزي
فيروزه ۶ خراسان رضوي تخت جلگه مركزي
دشت جام ۷ خراسان رضوي تربت جام بوژگان
هريرود ۸ خراسان رضوي تربت جام بوژگان
زام ۸ خراسان رضوي تربت جام پائين جام
گل بانو ۸ خراسان رضوي تربت جام پائين جام
باغ كشمير ۷ خراسان رضوي تربت جام صالح آباد
قلعه حمام ۷ خراسان رضوي تربت جام صالح آباد
جنت آباد ۸ خراسان رضوي تربت جام صالح آباد
صالح آباد ۸ خراسان رضوي تربت جام صالح آباد
جامرود ۷ خراسان رضوي تربت جام مركزي
جلگه موسي آباد ۷ خراسان رضوي تربت جام مركزي
ميان جام ۷ خراسان رضوي تربت جام مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بالاجام ۶ خراسان رضوي تربت جام نصرآباد
كاريزان ۶ خراسان رضوي تربت جام نصرآباد
بايك ۶ خراسان رضوي تربت حيدريه بايك
بالارخ ۶ خراسان رضوي تربت حيدريه جلگه رخ
پائين رخ ۶ خراسان رضوي تربت حيدريه جلگه رخ
ميان رخ ۶ خراسان رضوي تربت حيدريه جلگه رخ
رقيچه ۷ خراسان رضوي تربت حيدريه كدكن
كدكن ۷ خراسان رضوي تربت حيدريه كدكن
بالا ولايت ۶ خراسان رضوي تربت حيدريه مركزي
جغتاي ۶ خراسان رضوي جغتاي مركزي
دستوران ۷ خراسان رضوي جغتاي مركزي
پائين جوين ۷ خراسان رضوي جغتاي هلالي
ميان جوين ۶ خراسان رضوي جغتاي هلالي
حكم آباد ۶ خراسان رضوي جوين عطاملك
زرين ۶ خراسان رضوي جوين عطاملك
پيراكوه ۶ خراسان رضوي جوين مركزي
بالاجوين ۶ خراسان رضوي جوين مركزي
گلمكان ۶ خراسان رضوي چناران گلبهار
بيزكي ۶ خراسان رضوي چناران گلبهار
بقمج ۶ خراسان رضوي چناران مركزي
چناران ۶ خراسان رضوي چناران مركزي
رادكان ۶ خراسان رضوي چناران مركزي
كيبر ۸ خراسان رضوي خواف جلگه زوزن
زوزن ۷ خراسان رضوي خواف جلگه زوزن
بالاخواف ۶ خراسان رضوي خواف سلامي
سلامي ۶ خراسان رضوي خواف سلامي
بستان ۸ خراسان رضوي خواف سنگان
پائين خواف ۸ خراسان رضوي خواف سنگان

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
ميان خواف ۶ خراسان رضوي خواف مركزي
نشتيفان ۸ خراسان رضوي خواف مركزي
قره باشلو ۶ خراسان رضوي درگز چاپشلو
ميانكوه ۷ خراسان رضوي درگز چاپشلو
زنگلانلو ۶ خراسان رضوي درگز لطف آباد
ديباج ۶ خراسان رضوي درگز لطف آباد
تكاب ۶ خراسان رضوي درگز مركزي
درونگر ۸ خراسان رضوي درگز نوخندان
شهرستانه ۸ خراسان رضوي درگز نوخندان
شعبه ۷ خراسان رضوي رشتخوار جنگل
جنگل ۷ خراسان رضوي رشتخوار جنگل
رشتخوار ۶ خراسان رضوي رشتخوار مركزي
ساق ۷ خراسان رضوي زاوه سليمان
سليمان ۷ خراسان رضوي زاوه سليمان
صفائيه ۶ خراسان رضوي زاوه مركزي
سلطان آباد ۶ خراسان رضوي سبزوار خوشاب
طبس ۶ خراسان رضوي سبزوار خوشاب
دره يام ۷ خراسان رضوي سبزوار خوشاب
رباط جز ۶ خراسان رضوي سبزوار خوشاب
خواشد ۷ خراسان رضوي سبزوار رودآب
كوه همائي ۷ خراسان رضوي سبزوار رودآب
فروغن ۶ خراسان رضوي سبزوار رودآب
بيهق ۶ خراسان رضوي سبزوار ششتمد
تكاب كوه ميش ۷ خراسان رضوي سبزوار ششتمد
ربع شامات ۷ خراسان رضوي سبزوار ششتمد
شامكان ۷ خراسان رضوي سبزوار ششتمد
گل بي بي ۶ خراسان رضوي سرخس مرزداران
مرزداران ۶ خراسان رضوي سرخس مرزداران

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
پل خاتون ۷ خراسان رضوي سرخس مركزي
تجن ۷ خراسان رضوي سرخس مركزي
خانگيران ۶ خراسان رضوي سرخس مركزي
سرخس ۶ خراسان رضوي سرخس مركزي
بالابند ۶ خراسان رضوي فريمان مركزي
سنگ بست ۶ خراسان رضوي فريمان مركزي
دولتخانه ۷ خراسان رضوي قوچان باجگيران
سودلانه ۶ خراسان رضوي قوچان مركزي
شيرين دره ۶ خراسان رضوي قوچان مركزي
بررود ۶ خراسان رضوي كاشمر كوهسرخ
بركوه ۷ خراسان رضوي كاشمر كوهسرخ
تكاب ۷ خراسان رضوي كاشمر كوهسرخ
پساكوه ۷ خراسان رضوي كلات زاوين
زاوين ۷ خراسان رضوي كلات زاوين
هزار مسجد ۸ خراسان رضوي كلات مركزي
كبود گنبد ۷ خراسان رضوي كلات مركزي
زيبد ۶ خراسان رضوي گناباد كاخك
كاخك ۶ خراسان رضوي گناباد كاخك
پس كلوت ۶ خراسان رضوي گناباد مركزي
پيوه ژن ۶ خراسان رضوي مشهد احمدآباد
سرجام ۶ خراسان رضوي مشهد احمدآباد
آبروان ۶ خراسان رضوي مشهد رضويه
ميامي ۶ خراسان رضوي مشهد رضويه
پائين ولايت ۶ خراسان رضوي مشهد رضويه
درزآب ۶ خراسان رضوي مشهد مركزي
كارده ۶ خراسان رضوي مشهد مركزي
برزنون ۶ خراسان رضوي نيشابور سرولايت
سر ولايت ۶ خراسان رضوي نيشابور سرولايت

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بينالود ۶ خراسان رضوي نيشابور مركزي
عشق آباد ۶ خراسان رضوي نيشابور ميان جلگه
بلهرات ۷ خراسان رضوي نيشابور ميان جلگه
غزالي ۶ خراسان رضوي نيشابور ميان جلگه
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بام ۶ خراسان شمالي اسفراين بام وصفي آباد
صفي آباد ۶ خراسان شمالي اسفراين بام وصفي آباد
ميلانو ۶ خراسان شمالي اسفراين مركزي
آذري ۶ خراسان شمالي اسفراين مركزي
زرق آباد ۶ خراسان شمالي بجنورد مركزي
راز ۷ خراسان شمالي بجنورد رازوجرگلان
جرگلان ۸ خراسان شمالي بجنورد رازوجرگلان
غلامان ۸ خراسان شمالي بجنورد رازوجرگلان
گرمخان ۷ خراسان شمالي بجنورد گرمخان
گيفان ۸ خراسان شمالي بجنورد گرمخان
آلاداغ ۷ خراسان شمالي بجنورد مركزي
چهارده سنخواست ۷ خراسان شمالي جاجرم جلگه سنخواست
دربند ۷ خراسان شمالي جاجرم جلگه سنخواست
شوقان ۷ خراسان شمالي جاجرم جلگه شوقان
طبر ۷ خراسان شمالي جاجرم جلگه شوقان
ميان دشت ۷ خراسان شمالي جاجرم مركزي
تكمران ۷ خراسان شمالي شيروان سرحد
جيرستان ۸ خراسان شمالي شيروان سرحد
قوشخانه بالا ۸ خراسان شمالي شيروان قوشخانه
قوشخانه پايين ۸ خراسان شمالي شيروان قوشخانه
سيوكانلو ۷ خراسان شمالي شيروان مركزي
گليان ۶ خراسان شمالي شيروان مركزي
سنگر ۶ خراسان شمالي فاروج مركزي
فاروج ۶ خراسان شمالي فاروج مركزي
بالا دشت ۷ خراسان شمالي گرمه مركزي
گلستان ۷ خراسان شمالي گرمه مركزي
آلمه ۷ خراسان شمالي مانه و سملقان سملقان
قاضي ۷ خراسان شمالي مانه و سملقان سملقان

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
شيرين سو ۷ خراسان شمالي مانه و سملقان مانه
اترك ۷ خراسان شمالي مانه و سملقان مانه
حومه ۷ خراسان شمالي مانه و سملقان مركزي
جيرانسو ۷ خراسان شمالي مانه و سملقان مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
جولكي ۶ خوزستان اميديه جايزان
جايزان ۶ خوزستان اميديه جايزان
آسياب ۶ خوزستان اميديه مركزي
چاه سالم ۶ خوزستان اميديه مركزي
آبژدان ۷ خوزستان انديكا آبژدان
كوشك ۷ خوزستان انديكا آبژدان
چلو ۸ خوزستان انديكا چلو
للروكتك ۹ خوزستان انديكا چلو
شلا و دشتگل ۷ خوزستان انديكا مركزي
قلعه خواجه ۷ خوزستان انديكا مركزي
حسينيه ۶ خوزستان انديمشك الوار گرمسيري
قيلاب ۷ خوزستان انديمشك الوار گرمسيري
مازو ۸ خوزستان انديمشك الوار گرمسيري
كرخه ۶ خوزستان اهواز حميديه
غيزانيه ۶ خوزستان اهواز مركزي
اسماعيليه ۶ خوزستان اهواز مركزي
سويسه ۶ خوزستان اهواز مركزي
كوت عبدالله ۶ خوزستان اهواز مركزي
مشرحات ۶ خوزستان اهواز مركزي
دنباله رود جنوبي ۷ خوزستان ايذه دهدز
دهدز ۷ خوزستان ايذه دهدز
دنباله رود شمالي ۷ خوزستان ايذه دهدز
سوسن شرقي ۸ خوزستان ايذه سوسن
سوسن غربي ۸ خوزستان ايذه سوسن
پيان ۷ خوزستان ايذه مركزي
مرغا ۷ خوزستان ايذه مركزي
هلايجان ۶ خوزستان ايذه مركزي
حومه شرقي ۶ خوزستان ايذه مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
حومه غربي ۶ خوزستان ايذه مركزي
مينوبار ۶ خوزستان آبادان اروندكنار
نصار ۶ خوزستان آبادان اروندكنار
نوآباد ۶ خوزستان آبادان اروندكنار
بهمنشير جنوبي ۶ خوزستان آبادان مركزي
بهمنشير شمالي ۶ خوزستان آبادان مركزي
شلاهي ۶ خوزستان آبادان مركزي
صيدون جنوبي ۷ خوزستان باغ ملك صيدون
صيدون شمالي ۷ خوزستان باغ ملك صيدون
قلعه تل ۷ خوزستان باغ ملك مركزي
هپرو ۷ خوزستان باغ ملك مركزي
منگشت ۶ خوزستان باغ ملك مركزي
رود زرد ۷ خوزستان باغ ملك مركزي
ميداود ۶ خوزستان باغ ملك ميداود
سرله ۷ خوزستان باغ ملك ميداود
جراحي ۷ خوزستان -بندرماهشهر مركزي
تشان شرقي ۶ خوزستان بهبهان تشان
تشان غربي ۶ خوزستان بهبهان تشان
درونك ۷ خوزستان بهبهان زيدون
سردشت ۷ خوزستان بهبهان زيدون
حومه شرقي ۶ خوزستان خرمشهر مركزي
حومه غربي ۶ خوزستان خرمشهر مركزي
غرب كارون ۷ خوزستان خرمشهر مركزي
جزيره مينو ۷ خوزستان خرمشهر مينو
احمد فداله ۹ خوزستان دزفول سردشت
امامزاده سيدمحمود (ع) ۹ خوزستان دزفول سردشت
دره كايد ۹ خوزستان دزفول سردشت
سردشت ۷ خوزستان دزفول سردشت

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
سيد ولي الدين ۷ خوزستان دزفول سردشت
شهي ۷ خوزستان دزفول سردشت
ماهور برنجي ۶ خوزستان دزفول سردشت
بستان ۷ خوزستان دشت آزادگان بستان
سعيديه ۷ خوزستان دشت آزادگان بستان
الله اكبر ۷ خوزستان دشت آزادگان مركزي
حومه غربي ۶ خوزستان دشت آزادگان مركزي
حومه شرقي ۶ خوزستان دشت آزادگان مركزي
عبدليه شرقي ۶ خوزستان رامشير مركزي
عبدليه غربي ۶ خوزستان رامشير مركزي
مشراگه ۶ خوزستان رامشير مشراگه
آزاده ۶ خوزستان رامشير مشراگه
ابوالفارس ۷ خوزستان رامهرمز مركزي
حومه غربي ۶ خوزستان رامهرمز مركزي
آبشار ۸ خوزستان شادگان مركزي
بوزي ۸ خوزستان شادگان مركزي
جفال ۸ خوزستان شادگان مركزي
حسيني ۸ خوزستان شادگان مركزي
خنافره ۶ خوزستان شادگان مركزي
دارخوين ۶ خوزستان شادگان مركزي
سيدعباس ۶ خوزستان شوش شاوور
شاوور ۶ خوزستان شوش شاوور
آهودشت ۶ خوزستان شوش شاوور
سرخه ۶ خوزستان شوش فتح المبين
چنانه ۶ خوزستان شوش فتح المبين
بن معلي ۶ خوزستان شوش مركزي
حسين آباد ۶ خوزستان شوش مركزي
شعيبيه شرقي ۶ خوزستان شوشتر شعيبيه

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
شعيبيه غربي ۶ خوزستان شوشتر شعيبيه
شهيدمدرس ۶ خوزستان شوشتر مركزي
عقيلي جنوبي ۶ خوزستان گتوند عقيلي
عقيلي شمالي ۶ خوزستان گتوند عقيلي
كيارس ۶ خوزستان گتوند مركزي
جنت مكان ۶ خوزستان گتوند مركزي
جاستون شهه ۹ خوزستان لالي حتي
حتي ۹ خوزستان لالي حتي
دشت لالي ۷ خوزستان لالي مركزي
سادات ۸ خوزستان لالي مركزي
تل بزان ۷ خوزستان مسجد سليمان گلگير
تمبي گلگير ۶ خوزستان مسجد سليمان گلگير
جهانگيري شمالي ۶ خوزستان مسجد سليمان مركزي
جهانگيري ۶ خوزستان مسجد سليمان مركزي
رغيوه ۶ خوزستان هفتگل رغيوه
گزين ۷ خوزستان هفتگل رغيوه
حومه ۶ خوزستان هفتگل مركزي
چم خلف عيسي ۷ خوزستان هنديجان چم خلف عيسي
سورين ۶ خوزستان هنديجان چم خلف عيسي
هنديجان شرقي ۷ خوزستان هنديجان مركزي
هنديجان غربي ۷ خوزستان هنديجان مركزي
هويزه جنوبي ۶ خوزستان هويزه مركزي
هويزه شمالي ۶ خوزستان هويزه مركزي
بني صالح ۷ خوزستان هويزه نيسان
نيسان ۷ خوزستان هويزه نيسان
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
دولت آباد ۶ زنجان ابهر مركزي
ايجرود پائين ۶ زنجان ايجرود حلب
ايجرود بالا ۶ زنجان ايجرود مركزي
گلابر ۶ زنجان ايجرود مركزي
قشلاقات افشار ۶ زنجان خدابنده افشار
شيوانات ۷ زنجان خدابنده افشار
بزينه رود ۷ زنجان خدابنده بزينه رود
زرينه رود ۷ زنجان خدابنده بزينه رود
آقبلاغ ۶ زنجان خدابنده سجاس رود
سجاس رود ۶ زنجان خدابنده سجاس رود
خرارود ۶ زنجان خدابنده مركزي
سهرورد ۶ زنجان خدابنده مركزي
كرسف ۶ زنجان خدابنده مركزي
چايپاره بالا ۶ زنجان زنجان زنجانرود
چايپاره پائين ۷ زنجان زنجان زنجانرود
زنجانرود پائين ۶ زنجان زنجان زنجانرود
غني بيگلو ۷ زنجان زنجان زنجانرود
قره پشتلوي بالا ۶ زنجان زنجان قره پشتلو
قره پشتلوي پائين ۶ زنجان زنجان قره پشتلو
بناب ۶ زنجان زنجان مركزي
تهم ۶ زنجان زنجان مركزي
چورزق ۷ زنجان طارم چورزق
دستجرده ۶ زنجان طارم چورزق
آب بر ۶ زنجان طارم مركزي
درام ۷ زنجان طارم مركزي
گيلوان ۶ زنجان طارم مركزي
انگوران ۶ زنجان ماه نشان انگوران
قلعه جوق ۷ زنجان ماه نشان انگوران

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
اورياد ۷ زنجان ماه نشان مركزي
قزل گچيلو ۷ زنجان ماه نشان مركزي
ماهنشان ۶ زنجان ماه نشان مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
قهاب رستاق ۶ سمنان دامغان امير آباد
بيارجمند ۷ سمنان شاهرود بيارجمند
خوار توران ۸ سمنان شاهرود بيارجمند
طرود ۸ سمنان شاهرود مركزي
رضوان ۶ سمنان شاهرود ميامي
فرومد ۶ سمنان شاهرود ميامي
كلاته هاي شرقي ۶ سمنان شاهرود ميامي
ميامي ۶ سمنان شاهرود ميامي
نردين ۶ سمنان شاهرود ميامي
ايوانكي ۶ سمنان گرمسار ايوانكي
پشتكوه ۷ سمنان مهدي شهر شهميرزاد
چاشم ۶ سمنان مهدي شهر شهميرزاد
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بزمان ۸ سيستان و بلوچستان ايرانشهر بزمان
آب رئيس ۸ سيستان و بلوچستان ايرانشهر بزمان
بمپور شرقي ۷ سيستان و بلوچستان ايرانشهر بمپور
بمپور غربي ۷ سيستان و بلوچستان ايرانشهر بمپور
ابتر ۷ سيستان و بلوچستان ايرانشهر مركزي
دامن ۷ سيستان و بلوچستان ايرانشهر مركزي
پلان ۸ سيستان و بلوچستان چاه بهار پلان
تلنگ ۸ سيستان و بلوچستان چاه بهار پلان
باهو كلات ۹ سيستان و بلوچستان چاه بهار دشتياري
سند مير ثوبان ۹ سيستان و بلوچستان چاه بهار دشتياري
نگور ۷ سيستان و بلوچستان چاه بهار دشتياري
كمبل سليمان ۷ سيستان و بلوچستان چاه بهار مركزي
پير سهراب ۷ سيستان و بلوچستان چاه بهار مركزي
ايرندگان ۸ سيستان و بلوچستان خاش ايرندگان
كهنوك ۸ سيستان و بلوچستان خاش ايرندگان
اسماعيل آباد ۶ سيستان و بلوچستان خاش مركزي
پشتكوه ۸ سيستان و بلوچستان خاش مركزي
سنگان ۷ سيستان و بلوچستان خاش مركزي
كارواندر ۷ سيستان و بلوچستان خاش مركزي
كوه سفيد ۷ سيستان و بلوچستان خاش مركزي
تفتان جنوبي ۸ سيستان و بلوچستان خاش نوك آباد
اسكل آباد ۷ سيستان و بلوچستان خاش نوك آباد
گوهر كوه ۸ سيستان و بلوچستان خاش نوك آباد
نازيل ۷ سيستان و بلوچستان خاش نوك آباد
چاه علي ۹ سيستان و بلوچستان دلگان جلگه چاه هاشم
جلگه چاه هاشم ۹ سيستان و بلوچستان دلگان جلگه چاه هاشم
گنبد علوي ۹ سيستان و بلوچستان دلگان مركزي
دلگان ۹ سيستان و بلوچستان دلگان مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
هوديان ۹ سيستان و بلوچستان دلگان مركزي
اديمي ۶ سيستان و بلوچستان زابل پشت آب
بزي ۶ سيستان و بلوچستان زابل پشت آب
سفيدابه ۸ سيستان و بلوچستان زابل پشت آب
قائم آباد ۶ سيستان و بلوچستان زابل پشت آب
تيمور آباد ۶ سيستان و بلوچستان زابل شيب آب
كوه خواجه ۶ سيستان و بلوچستان زابل شيب آب
محمدآباد ۶ سيستان و بلوچستان زابل شيب آب
لوتك ۸ سيستان و بلوچستان زابل شيب آب
بنجار ۶ سيستان و بلوچستان زابل مركزي
آشار ۸ سيستان و بلوچستان زابلي آشار
ايرافشان ۸ سيستان و بلوچستان زابلي آشار
بيرك ۷ سيستان و بلوچستان زابلي مركزي
زابلي ۸ سيستان و بلوچستان زابلي مركزي
شورو ۷ سيستان و بلوچستان زاهدان كورين
كورين ۷ سيستان و بلوچستان زاهدان كورين
حرمك ۷ سيستان و بلوچستان زاهدان مركزي
تمين ۸ سيستان و بلوچستان زاهدان ميرجاوه
لاديز ۸ سيستان و بلوچستان زاهدان ميرجاوه
دومك ۷ سيستان و بلوچستان زاهدان نصرت آباد
نصرت آباد ۷ سيستان و بلوچستان زاهدان نصرت آباد
جزينك ۸ سيستان و بلوچستان زهك جزينك
خمك ۷ سيستان و بلوچستان زهك جزينك
زهك ۸ سيستان و بلوچستان زهك مركزي
خواجه احمد ۸ سيستان و بلوچستان زهك مركزي
بم پشت ۹ سيستان و بلوچستان سراوان بم پشت
كشتگان ۹ سيستان و بلوچستان سراوان بم پشت
كوهك اسفندك ۹ سيستان و بلوچستان سراوان بم پشت

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
كله گان ۹ سيستان و بلوچستان سراوان جالق
ناهوك ۸ سيستان و بلوچستان سراوان جالق
جالق ۹ سيستان و بلوچستان سراوان جالق
گشت ۷ سيستان و بلوچستان سراوان مركزي
پارود ۸ سيستان و بلوچستان سرباز پارود
مورتان ۹ سيستان و بلوچستان سرباز پارود
زردين ۸ سيستان و بلوچستان سرباز پيشين
پيشين ۸ سيستان و بلوچستان سرباز پيشين
سرباز ۷ سيستان و بلوچستان سرباز سرباز
مينان ۷ سيستان و بلوچستان سرباز سرباز
سركور ۸ سيستان و بلوچستان سرباز سرباز
كيشكور ۸ سيستان و بلوچستان سرباز سرباز
نسكند ۸ سيستان و بلوچستان سرباز سرباز
راسك و فيروزآباد ۸ سيستان و بلوچستان سرباز مركزي
جكيگور ۸ سيستان و بلوچستان سرباز مركزي
پسكوه ۸ سيستان و بلوچستان سيب و سوران مركزي
سيب و سوران ۷ سيستان و بلوچستان سيب و سوران مركزي
كنت ۸ سيستان و بلوچستان سيب و سوران هيدوچ
هيدوچ ۸ سيستان و بلوچستان سيب و سوران هيدوچ
زرآباد شرقي ۹ سيستان و بلوچستان كنارك زرآباد
زرآباد غربي ۹ سيستان و بلوچستان كنارك زرآباد
جهليان ۷ سيستان و بلوچستان كنارك مركزي
كهير ۹ سيستان و بلوچستان كنارك مركزي
آكبر آّباد ۷ سيستان و بلوچستان هيرمند مركزي
قرقري ۷ سيستان و بلوچستان هيرمند مركزي
جهان آباد ۷ سيستان و بلوچستان هيرمند مركزي
دوست محمد ۷ سيستان و بلوچستان هيرمند مركزي
مارگان ۷ سيستان و بلوچستان هيرمند مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بنت ۸ سيستان و بلوچستان نيك شهر بنت
توتان و مهمدان ۹ سيستان و بلوچستان نيك شهر بنت
دستگرد ۹ سيستان و بلوچستان نيك شهر بنت
فنوج ۸ سيستان و بلوچستان نيك شهر فنوج
گتيج ۹ سيستان و بلوچستان نيك شهر فنوج
مسكوتان ۸ سيستان و بلوچستان نيك شهر فنوج
هلونچگان ۷ سيستان و بلوچستان نيك شهر قصر قند
ساربوك ۸ سيستان و بلوچستان نيك شهر قصر قند
چانف ۸ سيستان و بلوچستان نيك شهر لاشار
لاشار جنوبي ۸ سيستان و بلوچستان نيك شهر لاشار
لاشار شمالي ۸ سيستان و بلوچستان نيك شهر لاشار
چاهان ۸ سيستان و بلوچستان نيك شهر مركزي
مهبان ۸ سيستان و بلوچستان نيك شهر مركزي
مخت ۸ سيستان و بلوچستان نيك شهر مركزي
هيچان ۷ سيستان و بلوچستان نيك شهر مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند . داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
خبريز ۶ فارس ارسنجان مركزي
علي آباد ملك ۶ فارس ارسنجان مركزي
احمد آباد ۶ فارس اقليد حسن آباد
بكان ۷ فارس اقليد حسن آباد
حسن آباد ۶ فارس اقليد حسن آباد
آسپاس ۶ فارس اقليد سده
دژ كرد ۷ فارس اقليد سده
سده ۶ فارس اقليد سده
خسروشيرين ۷ فارس اقليد مركزي
خنجشت ۶ فارس اقليد مركزي
شهرميان ۶ فارس اقليد مركزي
باغ صفا ۶ فارس بوانات سرچهان
توجردي ۷ فارس بوانات سرچهان
سرچهان ۶ فارس بوانات سرچهان
سروستان ۶ فارس بوانات مركزي
سيمكان ۶ فارس بوانات مركزي
باغستان ۶ فارس بوانات مركزي
مزايجان ۶ فارس بوانات مركزي
ابوالوردي ۶ فارس پاسارگاد پاسارگاد
مادر سليمان ۶ فارس پاسارگاد پاسارگاد
سرپنيران ۶ فارس پاسارگاد مركزي
كمين ۶ فارس پاسارگاد مركزي
راهگان ۶ فارس جهرم خفر
پشت پر ۶ فارس جهرم سيمكان
پل به پائين ۶ فارس جهرم سيمكان
پل به بالا ۶ فارس جهرم سيمكان
قطب آباد ۶ فارس جهرم كرديان
علويه ۶ فارس جهرم كرديان

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
كوهك ۶ فارس جهرم مركزي
خرمي ۶ فارس خرم بيد مركزي
قشلاق ۶ فارس خرم بيد مركزي
شهيد آباد ۶ فارس خرم بيد مشهد مرغاب
باغان ۷ فارس خنج محمله
محمله ۷ فارس خنج محمله
تنگ نازك ۶ فارس خنج مركزي
سيف آباد ۷ فارس خنج مركزي
رستاق ۷ فارس داراب رستاق
كوهستان ۷ فارس داراب رستاق
آبشور ۷ فارس داراب فورگ
فورگ ۷ فارس داراب فورگ
بالش ۶ فارس داراب مركزي
بختاجرد ۶ فارس داراب مركزي
پاسخن ۶ فارس داراب مركزي
فسارود ۶ فارس داراب مركزي
قريه الخير ۶ فارس داراب مركزي
قلعه بيابان ۶ فارس داراب مركزي
نصروان ۶ فارس داراب مركزي
هشيوار ۶ فارس داراب مركزي
رستم سه ۷ فارس رستم سورنا
پشتكوه رستم ۸ فارس رستم سورنا
رستم دو ۷ فارس رستم مركزي
رستم يك ۶ فارس رستم مركزي
ايزد خواست شرقي ۶ فارس زرين دشت ايزدخواست
ايزد خواست غربي ۶ فارس زرين دشت ايزدخواست
دبيران ۶ فارس زرين دشت مركزي
زير آب ۶ فارس زرين دشت مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
خسويه ۶ فارس زرين دشت مركزي
بانش ۶ فارس سپيدان بيضا
كوشك هزار ۶ فارس سپيدان بيضا
بيضا ۶ فارس سپيدان بيضا
كمهر ۶ فارس سپيدان مركزي
خفري ۶ فارس سپيدان مركزي
شش پير ۶ فارس سپيدان همايجان
همايجان ۶ فارس سپيدان همايجان
سرناباد ۶ فارس سپيدان همايجان
دشت ارژن ۷ فارس شيراز ارژن
قره چمن ۶ فارس شيراز ارژن
كوهمره سرخي ۶ فارس شيراز ارژن
رحمت آباد ۶ فارس شيراز زرقان
كربال ۶ فارس شيراز كربال
خيرآباد ۶ فارس شيراز كربال
دهقانان ۶ فارس شيراز كربال
سفلي ۶ فارس شيراز كربال
فرمشكان ۶ فارس شيراز كوار
سياخ دارنگون ۶ فارس شيراز مركزي
دژگاه ۹ فارس فراشبند دهرم
دهرم ۸ فارس فراشبند دهرم
آويز ۷ فارس فراشبند مركزي
نوجين ۷ فارس فراشبند مركزي
ششده ۶ فارس فسا ششده و قره بلاغ
قره بلاغ ۶ فارس فسا ششده و قره بلاغ
فدشكوئيه ۶ فارس فسا شيبكوه
ميانده ۶ فارس فسا شيبكوه
جنگل ۶ فارس فسا مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
نوبندگان ۶ فارس فسا نوبندگان
جايدشت ۶ فارس فيروزآباد مركزي
خواجه اي ۶ فارس فيروزآباد ميمند
دادنجان ۷ فارس فيروزآباد ميمند
پرزيتون ۶ فارس فيروزآباد ميمند
افزر ۷ فارس قيروكارزين افزر
زاخروئيه ۷ فارس قيروكارزين افزر
فتح آباد ۶ فارس قيروكارزين مركزي
مبارك آباد ۶ فارس قيروكارزين مركزي
هنگام ۸ فارس قيروكارزين مركزي
جره ۶ فارس كازرون جره و بالاده
دادين ۷ فارس كازرون جره و بالاده
فامور ۷ فارس كازرون جره و بالاده
امامزاده محمد ۷ فارس كازرون خشت
بوركي ۷ فارس كازرون خشت
كمارج ۷ فارس كازرون كنارتخته و كمارج
كوهمره ۷ فارس كازرون كوهمره
دشت برم ۶ فارس كازرون كوهمره
بيدشهر ۶ فارس لارستان اوز
فيشور ۶ فارس لارستان اوز
بنارويه ۶ فارس لارستان بنارويه
ده فيش ۶ فارس لارستان بنارويه
بيرم ۷ فارس لارستان بيرم
بالا ده ۷ فارس لارستان بيرم
جويم ۶ فارس لارستان جويم
هرم ۶ فارس لارستان جويم
صحراي باغ ۷ فارس لارستان صحراي باغ
عمادده ۷ فارس لارستان صحراي باغ

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
ارد ۶ فارس لارستان گراش
فداغ ۷ فارس لارستان گراش
درز و سايبان ۷ فارس لارستان مركزي
اشكنان ۷ فارس لامرد اشكنان
كال ۷ فارس لامرد اشكنان
خيرگو ۷ فارس لامرد علامرودشت
علامرودشت ۷ فارس لامرد علامرودشت
چاه ورز ۶ فارس لامرد مركزي
حومه ۶ فارس لامرد مركزي
سيگار ۶ فارس لامرد مركزي
ابرج ۶ فارس مرودشت درودزن
درود زن ۶ فارس مرودشت درودزن
رامجرددو ۶ فارس مرودشت درودزن
رحمت ۶ فارس مرودشت سيدان
خرم مكان ۶ فارس مرودشت كامفيروز
كامفيروز جنوبي ۶ فارس مرودشت كامفيروز
كامفيروز شمالي ۶ فارس مرودشت كامفيروز
رامجرديك ۶ فارس مرودشت مركزي
محمدآباد ۶ فارس مرودشت مركزي
دشمن زياري ۷ فارس ممسني دشمن زياري
مشايخ ۷ فارس ممسني دشمن زياري
ماهور ۸ فارس ممسني ماهورميلاتي
ميشان ۸ فارس ممسني ماهورميلاتي
فهليان ۶ فارس ممسني مركزي
جوزار ۶ فارس ممسني مركزي
بكش دو ۶ فارس ممسني مركزي
بكش يك ۶ فارس ممسني مركزي
جاويد ماهوري ۶ فارس ممسني مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
اسير ۷ فارس مهر اسير
دشت لاله ۷ فارس مهر اسير
گله دار ۷ فارس مهر گله دار
فال ۷ فارس مهر گله دار
ارودان ۷ فارس مهر مركزي
مهر ۷ فارس مهر مركزي
خوزي ۶ فارس مهر وراوي
وراوي ۷ فارس مهر وراوي
حنا ۶ فارس ني ريز آباده طشك
آباده طشك ۶ فارس ني ريز آباده طشك
بختگان ۶ فارس ني ريز آباده طشك
دهچاه ۷ فارس ني ريز پشتكوه
مشكان ۷ فارس ني ريز پشتكوه
ريز آب ۷ فارس ني ريز قطرويه
قطرويه ۷ فارس ني ريز قطرويه
رستاق ۶ فارس ني ريز مركزي
هرگان ۶ فارس ني ريز مركزي
*ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
كوهپايه شرقي ۶ قزوين آبيك مركزي
كوهپايه غربي ۶ قزوين آبيك مركزي
خرقان شرقي ۷ قزوين بوئين زهرا آبگرم
آبگرم ۶ قزوين بوئين زهرا آبگرم
حصار وليعصر ۷ قزوين بوئين زهرا اوج
خرقان غربي ۶ قزوين بوئين زهرا اوج
شهيد آباد ۶ قزوين بوئين زهرا اوج
دشتابي شرقي ۶ قزوين بوئين زهرا دشتابي
دشتابي غربي ۶ قزوين بوئين زهرا دشتابي
ابراهيم آباد ۶ قزوين بوئين زهرا رامند
رامند جنوبي ۶ قزوين بوئين زهرا رامند
زين آباد ۶ قزوين بوئين زهرا شال
قلعه هاشم ۶ قزوين بوئين زهرا شال
افشاريه ۶ قزوين تاكستان خرمدشت
رامند شمالي ۶ قزوين تاكستان خرمدشت
دو دانگه سفلي ۶ قزوين تاكستان ضياء آباد
قاقازان غربي ۶ قزوين تاكستان مركزي
الموت بالا ۷ قزوين قزوين رودبار آلموت
الموت پائين ۸ قزوين قزوين رودبار آلموت
معلم كلايه ۷ قزوين قزوين رودبار شهرستان
رودبار شهرستان ۷ قزوين قزوين رودبار شهرستان
رودبار محمد زماني ۶ قزوين قزوين رودبار شهرستان
دستجرد ۷ قزوين قزوين رودبار شهرستان
چوقور ۸ قزوين قزوين طارم سفلي
خندان ۶ قزوين قزوين طارم سفلي
كوهگير ۶ قزوين قزوين طارم سفلي
نيارك ۶ قزوين قزوين طارم سفلي
ايلات قاقازان شرقي ۶ قزوين قزوين كوهين

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
ايلات قاقازان غربي ۶ قزوين قزوين كوهين
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محرو ميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
قمرود ۶ قم قم مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بله كه ۸ كردستان بانه آلوت
پشت آربابا ۸ كردستان بانه آلوت
شوي ۶ كردستان بانه مركزي
كاني سور ۸ كردستان بانه نمشير
نمه شير ۸ كردستان بانه نمشير
بوالحسن ۸ كردستان بانه نمشير
بوئين ۸ كردستان بانه ننور
ننور ۸ كردستان بانه ننور
بابارشاني ۷ كردستان بيجار چنگ الماس
پيرتاج ۷ كردستان بيجار چنگ الماس
خسرو آباد ۶ كردستان بيجار چنگ الماس
گرگين ۷ كردستان بيجار كراني
طغامين ۷ كردستان بيجار كراني
كراني ۶ كردستان بيجار كراني
سياه منصور ۶ كردستان بيجار مركزي
نجف آباد ۶ كردستان بيجار مركزي
ئيلاق جنوبي ۶ كردستان دهگلان بلبان آباد
سيس ۶ كردستان دهگلان بلبان آباد
حومه دهگلان ۶ كردستان دهگلان مركزي
قوري چاي ۶ كردستان دهگلان مركزي
ئيلاق شمالي ۶ كردستان دهگلان مركزي
حسين آباد شمالي ۶ كردستان ديواندره سارال
سارال ۸ كردستان ديواندره سارال
كوله ۶ كردستان ديواندره سارال
اوباتو ۸ كردستان ديواندره كرفتو
كاني شيرين ۷ كردستان ديواندره كرفتو
زرينه ۷ كردستان ديواندره كرفتو
چهل چشمه ۸ كردستان ديواندره مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
حومه ۶ كردستان ديواندره مركزي
قراتوره ۷ كردستان ديواندره مركزي
اورامان تخت ۸ كردستان سروآباد اورامان
شاليار ۸ كردستان سروآباد اورامان
رزآب ۷ كردستان سروآباد مركزي
ژريژه ۸ كردستان سروآباد مركزي
بيساران ۷ كردستان سروآباد مركزي
پايگلان ۷ كردستان سروآباد مركزي
كوسالان ۸ كردستان سروآباد مركزي
دزلي ۸ كردستان سروآباد مركزي
امام ۷ كردستان سقز زيويه
تيلكوه ۷ كردستان سقز زيويه
خورخوره ۸ كردستان سقز زيويه
صاحب ۷ كردستان سقز زيويه
گل تپه ۷ كردستان سقز زيويه
چهل چشمه غربي ۸ كردستان سقز سرشيو
ذوالفقار ۸ كردستان سقز سرشيو
ترجان ۶ كردستان سقز مركزي
تموغه ۶ كردستان سقز مركزي
سرا ۶ كردستان سقز مركزي
ميرده ۸ كردستان سقز مركزي
ژاورود غربي ۷ كردستان سنندج كلاترزان
كلاترزان ۸ كردستان سنندج كلاترزان
نگل ۷ كردستان سنندج كلاترزان
آرندان ۶ كردستان سنندج مركزي
حسين آباد جنوبي ۶ كردستان سنندج مركزي
ژاورود شرقي ۶ كردستان سنندج مركزي
سراب قاميش ۶ كردستان سنندج مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
نران ۶ كردستان سنندج مركزي
چهار دولي غربي ۶ كردستان قروه چهاردولي
چهار دولي شرقي ۶ كردستان قروه چهاردولي
لك ۷ كردستان قروه سريش آباد
يالغوزآغاج ۶ كردستان قروه سريش آباد
قصلان ۷ كردستان قروه سريش آباد
دلبران ۶ كردستان قروه مركزي
بيلوار ۶ كردستان كامياران مركزي
شاهو ۶ كردستان كامياران مركزي
ژاورود ۷ كردستان كامياران مركزي
امير آباد ۶ كردستان كامياران موچش
سورسور ۶ كردستان كامياران موچش
عوالان ۷ كردستان كامياران موچش
گاورود ۷ كردستان كامياران موچش
خاووميرآباد ۸ كردستان مريوان خاووميرآباد
سرشيو ۸ كردستان مريوان سرشيو
گلچيدر ۸ كردستان مريوان سرشيو
زريوار ۷ كردستان مريوان مركزي
سركل ۷ كردستان مريوان مركزي
كوماسي ۷ كردستان مريوان مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

ح : ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
ارزوئيه ۶ كرمان بافت ارزوئيه
صوغان ۷ كرمان بافت ارزوئيه
وكيل آباد ۷ كرمان بافت ارزوئيه
رابر ۶ كرمان بافت رابر
سيه بنوئيه ۶ كرمان بافت رابر
جواران ۶ كرمان بافت رابر
هنزا ۶ كرمان بافت رابر
دشتاب ۶ كرمان بافت مركزي
خبر ۷ كرمان بافت مركزي
دهسرد ۶ كرمان بافت مركزي
فتح آباد ۶ كرمان بافت مركزي
كيسكان ۶ كرمان بافت مركزي
گوغر ۶ كرمان بافت مركزي
لاله زار ۶ كرمان بردسير لاله زار
قلعه عسكر ۶ كرمان بردسير لاله زار
كوه پنج ۶ كرمان بردسير مركزي
روداب غربي ۶ كرمان بم رودآب
روداب شرقي ۶ كرمان بم رودآب
دهبكري ۶ كرمان بم مركزي
پشت رود ۷ كرمان بم نرماشير
عزيزآباد ۷ كرمان بم نرماشير
رضوان ۶ كرمان جيرفت جبالبارز
سغدر ۶ كرمان جيرفت جبالبارز
مسكون ۶ كرمان جيرفت جبالبارز
دلفارد ۶ كرمان جيرفت ساردوئيه
ساردوئيه ۶ كرمان جيرفت ساردوئيه
گور ۷ كرمان جيرفت ساردوئيه
اسفندقه ۷ كرمان جيرفت مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
اسلام آباد ۶ كرمان جيرفت مركزي
حرجند ۷ كرمان راور كوهساران
راويز ۶ كرمان رفسنجان كشكوئيه
خنامان ۶ كرمان رفسنجان مركزي
جازموريان ۸ كرمان رودبار جنوب جازموريان
كوهستان ۸ كرمان رودبار جنوب جازموريان
رودبار ۷ كرمان رودبار جنوب مركزي
نهضت آباد ۸ كرمان رودبار جنوب مركزي
گنبكي ۸ كرمان ريگان گنبكي
ناصريه ۸ كرمان ريگان گنبكي
ريگان ۸ كرمان ريگان مركزي
گاوكان ۹ كرمان ريگان مركزي
جرجافك ۶ كرمان زرند مركزي
حتكن ۶ كرمان زرند مركزي
سربنان ۶ كرمان زرند مركزي
چهارگنبد ۶ كرمان سيرجان مركزي
خبر ۶ كرمان شهربابك دهج
مدوارات ۶ كرمان شهربابك مركزي
حسين آباد ۶ كرمان عنبرآباد اسماعيلي
اسماعيلي ۶ كرمان عنبرآباد اسماعيلي
گنج آباد ۶ كرمان عنبرآباد اسماعيلي
گرمسار ۶ كرمان عنبرآباد جبالباز جنوبي
مردهك ۷ كرمان عنبرآباد جبالباز جنوبي
نرگسان ۸ كرمان عنبرآباد جبالباز جنوبي
جهادآباد ۶ كرمان عنبرآباد مركزي
علي آباد ۶ كرمان عنبرآباد مركزي
امجز ۷ كرمان عنبرآباد مركزي
محمدآباد ۶ كرمان عنبرآباد مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
برج اكرم ۷ كرمان فهرج مركزي
فهرج ۷ كرمان فهرج مركزي
چاهدگال ۸ كرمان فهرج نگين كوير
نگين كوير ۸ كرمان فهرج نگين كوير
چاه دادخدا ۹ كرمان قلعه گنج چاه دادخدا
رمشك ۹ كرمان قلعه گنج چاه دادخدا
مارز ۹ كرمان قلعه گنج چاه دادخدا
سرخ قلعه ۷ كرمان قلعه گنج مركزي
قلعه گنج ۷ كرمان قلعه گنج مركزي
معزيه ۶ كرمان كرمان چترود
حسين آباد گروه ۷ كرمان كرمان راين
راين ۶ كرمان كرمان راين
تكاب ۷ كرمان كرمان شهداد
سيرچ ۶ كرمان كرمان شهداد
اندوهجرد ۷ كرمان كرمان شهداد
كشيت ۷ كرمان كرمان گلباف
جوشان ۶ كرمان كرمان گلباف
درختنگان ۶ كرمان كرمان مركزي
حور ۷ كرمان كهنوج فارياب
گلاشكرد ۷ كرمان كهنوج فارياب
مهروئيه ۷ كرمان كهنوج فارياب
حومه ۶ كرمان كهنوج مركزي
زه ۷ كرمان كهنوج مركزي
طغرالجرد ۶ كرمان كوهبنان طغرالجرد
شعبجره ۶ كرمان كوهبنان طغرالجرد
جور ۶ كرمان كوهبنان مركزي
خرم دشت ۶ كرمان كوهبنان مركزي
بجگان ۷ كرمان منوجان آسمينون

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
ده كهان ۷ كرمان منوجان آسمينون
نودژ ۷ كرمان منوجان آسمينون
گشميران ۸ كرمان منوجان مركزي
نورآباد ۷ كرمان منوجان مركزي
قلعه ۷ كرمان منوجان مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
منصوري ۶ كرمانشاه اسلام آباد غرب حميل
حومه شمالي ۶ كرمانشاه اسلام آباد غرب مركزي
شيوه سر ۷ كرمانشاه پاوه باينگان
ماكوان ۸ كرمانشاه پاوه باينگان
شمشير ۶ كرمانشاه پاوه مركزي
هولي ۶ كرمانشاه پاوه مركزي
سيروان ۸ كرمانشاه پاوه نوسود
ازگله ۷ كرمانشاه ثلاث باباجاني ازگله
جيگران ۷ كرمانشاه ثلاث باباجاني ازگله
سرقلعه ۷ كرمانشاه ثلاث باباجاني ازگله
دشت حر ۷ كرمانشاه ثلاث باباجاني مركزي
زمكان ۷ كرمانشاه ثلاث باباجاني مركزي
خانه شور ۷ كرمانشاه ثلاث باباجاني مركزي
شروينه ۶ كرمانشاه جوانرود كلاشي
كلاشي ۸ كرمانشاه جوانرود كلاشي
بازان ۶ كرمانشاه جوانرود مركزي
پلنگانه ۶ كرمانشاه جوانرود مركزي
قلخاني ۷ كرمانشاه دالاهو گهواره
گوراني ۷ كرمانشاه دالاهو گهواره
بان زرده ۷ كرمانشاه دالاهو مركزي
بيونيج ۷ كرمانشاه دالاهو مركزي
حومه كرند ۶ كرمانشاه دالاهو مركزي
قوري قلعه ۷ كرمانشاه روانسر شاهو
منصور آقايي ۷ كرمانشاه روانسر شاهو
بدر ۶ كرمانشاه روانسر مركزي
حسن آباد ۶ كرمانشاه روانسر مركزي
زالو آب ۶ كرمانشاه روانسر مركزي
دولت آباد ۶ كرمانشاه روانسر مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بشيوه پاطاق ۷ كرمانشاه سرپل ذهاب مركزي
حومه سرپل ۶ كرمانشاه سرپل ذهاب مركزي
قلعه شاهين ۶ كرمانشاه سرپل ذهاب مركزي
پشت تنگ ۶ كرمانشاه سرپل ذهاب مركزي
دشت ذهاب ۷ كرمانشاه سرپل ذهاب مركزي
سطر ۶ كرمانشاه سنقر كلياني
آگاهان ۶ كرمانشاه سنقر كلياني
كيونانات ۷ كرمانشاه سنقر كلياني
باوله ۶ كرمانشاه سنقر مركزي
گاورود ۶ كرمانشاه سنقر مركزي
حر ۶ كرمانشاه صحنه دينور
سومار ۸ كرمانشاه قصرشيرين سومار
الوند ۸ كرمانشاه قصرشيرين مركزي
فتح آباد ۸ كرمانشاه قصرشيرين مركزي
نصرآباد ۸ كرمانشاه قصرشيرين مركزي
جلالوند ۷ كرمانشاه كرمانشاه فيروزآباد
سرفيروز آباد ۶ كرمانشاه كرمانشاه فيروزآباد
عثمانوند ۷ كرمانشاه كرمانشاه فيروزآباد
سنجابي ۶ كرمانشاه كرمانشاه كوزران
هفت آشيان ۶ كرمانشاه كرمانشاه كوزران
پشت دربند ۶ كرمانشاه كرمانشاه مركزي
دورودفرامان ۶ كرمانشاه كرمانشاه مركزي
ميان دربند ۶ كرمانشاه كرمانشاه مركزي
قره سو ۶ كرمانشاه كرمانشاه مركزي
خزل غربي ۶ كرمانشاه كنگاور مركزي
قزوينه ۶ كرمانشاه كنگاور مركزي
حيدريه ۷ كرمانشاه گيلانغرب گوار
گوآور ۷ كرمانشاه گيلانغرب گوار

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
چله ۷ كرمانشاه گيلانغرب مركزي
حومه ۷ كرمانشاه گيلانغرب مركزي
ديره ۷ كرمانشاه گيلانغرب مركزي
ويژنان ۷ كرمانشاه گيلانغرب مركزي
چم چمال ۶ كرمانشاه هرسين بيستون
شيزر ۶ كرمانشاه هرسين بيستون
چشمه كبود ۶ كرمانشاه هرسين مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بهمئي گرمسيري شمالي ۸ كهگيلويه و بويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيري
سرآسياب يوسفي ۸ كهگيلويه و بويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيري
بهمئي گرمسيري جنوبي ۶ كهگيلويه و بويراحمد بهمئي مركزي
كفش كنان ۶ كهگيلويه و بويراحمد بهمئي مركزي
چين ۸ كهگيلويه و بويراحمد بويراحمد لوداب
لوداب ۸ كهگيلويه و بويراحمد بويراحمد لوداب
زيلائي ۸ كهگيلويه و بويراحمد بويراحمد مارگون
مارگون ۷ كهگيلويه و بويراحمد بويراحمد مارگون
دشت روم ۶ كهگيلويه و بويراحمد بويراحمد مركزي
سپيدار ۶ كهگيلويه و بويراحمد بويراحمد مركزي
كاكان ۶ كهگيلويه و بويراحمد بويراحمد مركزي
پاتاوه ۶ كهگيلويه و بويراحمد دنا پاتاوه
سادات محمودي ۷ كهگيلويه و بويراحمد دنا پاتاوه
كبكيان ۷ كهگيلويه و بويراحمد دنا كبكيان
چنار ۷ كهگيلويه و بويراحمد دنا كبكيان
توت نده ۶ كهگيلويه و بويراحمد دنا مركزي
دنا ۶ كهگيلويه و بويراحمد دنا مركزي
طيبي سرحدي شرقي ۸ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه چاروسا
طيبي سرحدي غربي ۸ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه چاروسا
الفچين ۶ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه چرام
چرام ۶ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه چرام
آجم ۸ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه ديشموك
بهمئي سرحدي شرقي ۸ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه ديشموك
بهمئي سرحدي غربي ۸ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه ديشموك
پشته زيلائي ۸ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه سرفارياب
سرفارياب ۷ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه سرفارياب
عالي طيب ۶ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه لنده
طيبي گرمسيري شمالي ۶ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه لنده

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
طيبي گرمسيري جنوبي ۶ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه مركزي
دشمن زياري ۷ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه مركزي
دهدشت شرقي ۶ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه مركزي
دهدشت غربي ۶ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه مركزي
راك ۶ كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه مركزي
كوه مره خامي ۶ كهگيلويه و بويراحمد گچساران باشت
بابوئي ۶ كهگيلويه و بويراحمد گچساران باشت
بي بي حكيمه ۶ كهگيلويه و بويراحمد گچساران مركزي
ليشتر ۶ كهگيلويه و بويراحمد گچساران مركزي
بويراحمد گرمسيري ۶ كهگيلويه و بويراحمد گچساران مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
چشمه ساران ۶ گلستان آزاد شهر چشمه ساران
مزرعه جنوبي ۶ گلستان آق قلا وشمگير
مزرعه شمالي ۶ گلستان آق قلا فندرسك
فندرسك جنوبي ۶ گلستان راميان فندرسك
فندرسك شمالي ۶ گلستان راميان مركزي
قلعه ميران ۶ گلستان راميان مركزي
دلند ۶ گلستان راميان مركزي
كتول ۶ گلستان علي آباد مركزي
عرب داغ ۷ گلستان كلاله پيشكمر
زاوه كوه ۷ گلستان كلاله پيشكمر
آق سو ۶ گلستان كلاله مركزي
تمران ۷ گلستان كلاله مركزي
كنگور ۶ گلستان كلاله مركزي
جعفرباي شرقي ۷ گلستان گميشان گلدشت
قزل آلان ۷ گلستان گميشان گلدشت
جعفرباي غربي ۷ گلستان گميشان مركزي
نفتليجه ۷ گلستان گميشان مركزي
اترك ۸ گلستان گنبدكاووس داشلي برون
كرند ۸ گلستان گنبدكاووس داشلي برون
شلمي ۸ گلستان مراوه تپه گليداغ
گليداغ ۸ گلستان مراوه تپه گليداغ
پاليزان ۷ گلستان مراوه تپه مركزي
مراوه تپه ۷ گلستان مراوه تپه مركزي
قراولان ۶ گلستان مينودشت گاليكش
ينقاق ۶ گلستان مينودشت گاليكش
نيلكوه ۶ گلستان مينودشت گاليكش
چهل چاي ۶ گلستان مينودشت مركزي
كوهسارات ۷ گلستان مينودشت مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
قلعه قافه ۸ گلستان مينودشت مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
سمام ۸ گيلان املش رانكوه
كجيد ۸ گيلان املش رانكوه
شبخوس لات ۷ گيلان املش رانكوه
املش جنوبي ۶ گيلان املش مركزي
املش شمالي ۶ گيلان املش مركزي
حيران ۷ گيلان آستارا مركزي
ييلاقي ارده ۷ گيلان رضوانشهر پره سر
خوشابر ۶ گيلان رضوانشهر مركزي
خورگام ۷ گيلان رودبار خورگام
دلفك ۷ گيلان رودبار خورگام
بلوكات ۶ گيلان رودبار رحمت آباد و بلوكات
دشتويل ۶ گيلان رودبار رحمت آباد و بلوكات
رحمت آباد ۶ گيلان رودبار رحمت آباد و بلوكات
جيرنده ۶ گيلان رودبار عمارلو
گليشم ۷ گيلان رودبار عمارلو
اشكور سفلي ۷ گيلان رودسر رحيم آباد
اشكور عليا و سيار ستاق ۸ گيلان رودسر رحيم آباد
رحيم آباد ۶ گيلان رودسر رحيم آباد
شوئيل ۸ گيلان رودسر رحيم آباد
پيركوه ۷ گيلان سياهكل ديلمان
ديلمان ۶ گيلان سياهكل ديلمان
توتكي ۶ گيلان سياهكل مركزي
خرارود ۶ گيلان سياهكل مركزي
چوبر ۶ گيلان شفت احمدسرگوراب
جيرده ۶ گيلان شفت مركزي
گوراب زرميخ ۶ گيلان صومعه سرا ميرزاكوچك جنگلي
چوبر ۶ گيلان طوالش حويق
حويق ۶ گيلان طوالش حويق

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
خطبه سرا ۶ گيلان طوالش گرگان رود
ليسار ۶ گيلان طوالش گرگان رود
كوهستاني طالش ۶ گيلان طوالش مركزي
آليان ۶ گيلان فومن سردار جنگل
سردار جنگل ۶ گيلان فومن سردار جنگل
ليل ۶ گيلان لاهيجان مركزي
اطاقور ۶ گيلان لنگرود اطاقور
لات ليل ۶ گيلان لنگرود اطاقور
شاندرمن ۶ گيلان ماسال شاندرمن
شيخ نشين ۶ گيلان ماسال شاندرمن
حومه ۶ گيلان ماسال مركزي
ماسال ۶ گيلان ماسال مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
جاپلق غربي ۶ لرستان ازنا جاپلق
پيشكوه ذلقي ۸ لرستان اليگودرز بشارت
ذلقي شرقي ۹ لرستان اليگودرز بشارت
ذلقي غربي ۹ لرستان اليگودرز بشارت
زر شرقي ۸ لرستان اليگودرز ززوماهرو
زر غربي ۸ لرستان اليگودرز ززوماهرو
ماهرو ۸ لرستان اليگودرز ززوماهرو
بربرود غربي ۶ لرستان اليگودرز مركزي
پاچه لك شرقي ۶ لرستان اليگودرز مركزي
خمه ۶ لرستان اليگودرز مركزي
بربرود شرقي ۶ لرستان اليگودرز مركزي
فرسش ۷ لرستان اليگودرز مركزي
دره صيدي ۶ لرستان بروجرد مركزي
جلوگير ۷ لرستان پلدختر مركزي
ملاوي ۶ لرستان پلدختر مركزي
جايدر ۶ لرستان پلدختر مركزي
ميانكوه غربي ۷ لرستان پلدختر مركزي
افرينه ۶ لرستان پلدختر معمولان
معمولان ۶ لرستان پلدختر معمولان
ميانكوه شرقي ۸ لرستان پلدختر معمولان
تنگ هفت ۸ لرستان خرم آباد پاپي
چم سنگر ۷ لرستان خرم آباد پاپي
سپيد دشت ۷ لرستان خرم آباد پاپي
كشور ۸ لرستان خرم آباد پاپي
گريت ۷ لرستان خرم آباد پاپي
بيرانوند جنوبي ۶ لرستان خرم آباد چغلوندي
بيرانوند شمالي ۶ لرستان خرم آباد چغلوندي
رازان ۶ لرستان خرم آباد زاغه

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
زاغه ۶ لرستان خرم آباد زاغه
قائد رحمت ۶ لرستان خرم آباد زاغه
كاكا شرف ۶ لرستان خرم آباد مركزي
ازنا ۶ لرستان خرم آباد مركزي
ده پير شمالي ۶ لرستان خرم آباد مركزي
رباط ۶ لرستان خرم آباد مركزي
كرگاه شرقي ۶ لرستان خرم آباد مركزي
كرگاه غربي ۶ لرستان خرم آباد مركزي
كاكاوند شرقي ۶ لرستان دلفان كاكاوند
ايتيوند جنوبي ۷ لرستان دلفان كاكاوند
ايتيوند شمالي ۶ لرستان دلفان كاكاوند
كاكاوند غربي ۷ لرستان دلفان كاكاوند
خاوه جنوبي ۶ لرستان دلفان مركزي
خاوه شمالي ۶ لرستان دلفان مركزي
ميربگ شمالي ۶ لرستان دلفان مركزي
نورآباد ۶ لرستان دلفان مركزي
ميربگ جنوبي ۷ لرستان دلفان مركزي
نورعلي ۶ لرستان دلفان مركزي
تشكن ۶ لرستان دوره دوره چگني
دوره ۶ لرستان دوره دوره چگني
كشكان جنوبي ۶ لرستان دوره شاهيوند
كشكان شمالي ۷ لرستان دوره شاهيوند
شوراب ۶ لرستان دوره ويسيان
ويسيان ۶ لرستان دوره ويسيان
سيلاخور ۶ لرستان دورود سيلاخور
قلائي ۶ لرستان سلسله فيروزآباد
فيروزآباد ۶ لرستان سلسله فيروزآباد
دو آب ۶ لرستان سلسله مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
قلعه مظفري ۶ لرستان سلسله مركزي
هنام ۶ لرستان سلسله مركزي
يوسف وند ۶ لرستان سلسله مركزي
بلوران ۷ لرستان كوهدشت درب گنبد
درب گنبد ۷ لرستان كوهدشت درب گنبد
رومشكان غربي ۷ لرستان كوهدشت رومشكان
رومشكان شرقي ۶ لرستان كوهدشت رومشكان
طرهان ۶ لرستان كوهدشت طرهان
طرهان غربي ۶ لرستان كوهدشت طرهان
زير تنگ ۶ لرستان كوهدشت كوناني
كوناني ۶ لرستان كوهدشت كوناني
كوه دشت شمالي ۶ لرستان كوهدشت مركزي
كوه دشت جنوبي ۶ لرستان كوهدشت مركزي
گل گل ۶ لرستان كوهدشت مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بالا لاريجان ۶ مازندران آمل لاريجان
لاريجان سفلي ۶ مازندران آمل لاريجان
چلاو ۶ مازندران آمل مركزي
دراز كلا ۶ مازندران بابل بابل كنار
بابل كنار ۶ مازندران بابل بابل كنار
سجاد رود ۶ مازندران بابل -بندپي شرقي
فيروز جاء ۶ مازندران بابل -بندپي شرقي
خوش رود ۶ مازندران بابل -بندپي غربي
شهيد آباد ۶ مازندران بابل -بندپي غربي
پنج هزاره ۶ مازندران بهشهر مركزي
شهدا ۷ مازندران بهشهر يانه سر
عشرستاق ۷ مازندران بهشهر يانه سر
دوهزار ۶ مازندران تنكابن خرم آباد
سه هزار ۸ مازندران تنكابن خرم آباد
گليجان ۶ مازندران تنكابن مركزي
بيرون بشم ۶ مازندران چالوس كلاردشت
كوهستان ۶ مازندران چالوس كلاردشت
جنت رودبار ۷ مازندران رامسر مركزي
اشكور ۸ مازندران رامسر مركزي
پشتكوه ۸ مازندران ساري چهاردانگه
چهار دانگه ۷ مازندران ساري چهاردانگه
گرماب ۷ مازندران ساري چهاردانگه
بنافت ۸ مازندران ساري دودانگه
فريم ۷ مازندران ساري دودانگه
لفور ۶ مازندران سوادكوه شيرگاه
شرق و غرب شيرگاه ۶ مازندران سوادكوه شيرگاه
راستوپي ۶ مازندران سوادكوه مركزي
سرخكلا ۶ مازندران سوادكوه مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
كسليان ۶ مازندران سوادكوه مركزي
ولوپي ۶ مازندران سوادكوه مركزي
پي رجه ۷ مازندران نكا مركزي
استخر پشت ۷ مازندران نكا هزار جريب
زارم رود ۷ مازندران نكا هزار جريب
شيخ فضل الله نوري ۶ مازندران نور بلده
اوزرود ۶ مازندران نور بلده
تتا رستاق ۶ مازندران نور بلده
پنجك رستاق ۶ مازندران نوشهر كجور
توابع كجور ۶ مازندران نوشهر كجور
زانوس رستاق ۶ مازندران نوشهر كجور
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
رودبار ۶ مركزي تفرش مركزي
چهار چشمه ۶ مركزي خمين كمره
آشناخور ۶ مركزي خمين مركزي
سنگ سفيد ۶ مركزي خنداب قره چاي
اتاج ۶ مركزي خنداب قره چاي
جاورسيان ۶ مركزي خنداب قره چاي
خنداب ۶ مركزي خنداب مركزي
دهچال ۶ مركزي خنداب مركزي
الوير ۶ مركزي زرنديه خرقان
دوزج ۶ مركزي زرنديه خرقان
عليشار ۶ مركزي زرنديه خرقان
شاهسونكندي ۶ مركزي ساوه مركزي
آق كهريز ۶ مركزي ساوه نوبران
بيات ۶ مركزي ساوه نوبران
كوهپايه ۶ مركزي ساوه نوبران
زاليان ۷ مركزي شازند زاليان
پل دوآب ۶ مركزي شازند زاليان
نهرميان ۶ مركزي شازند زاليان
هندودر ۶ مركزي شازند سربند
مالمير ۷ مركزي شازند سربند
اسفندان ۶ مركزي كميجان مركزي
خنجين ۶ مركزي كميجان مركزي
خسروبيك ۶ مركزي كميجان ميلاجرد
ميلاجرد ۶ مركزي كميجان ميلاجرد
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
تنب ۸ هرمزگان ابوموسي تنب
سيري ۹ هرمزگان ابوموسي مركزي
جناح ۷ هرمزگان بستك جناح
فرامرزان ۷ هرمزگان بستك جناح
كوخرد ۶ هرمزگان بستك كوخرد
هرنگ ۶ هرمزگان بستك كوخرد
ده تل ۸ هرمزگان بستك مركزي
فتويه ۷ هرمزگان بستك مركزي
گوده ۸ هرمزگان بستك مركزي
پارمون ۹ هرمزگان بشاگرد گافروپارمون
گافر ۹ هرمزگان بشاگرد گافروپارمون
درآبسر ۹ هرمزگان بشاگرد گوهران
گوهران ۹ هرمزگان بشاگرد گوهران
جكدان ۸ هرمزگان بشاگرد مركزي
سردشت ۸ هرمزگان بشاگرد مركزي
تخت ۶ هرمزگان -بندرعباس تخت
شميل ۶ هرمزگان -بندرعباس تخت
سياهو ۷ هرمزگان -بندرعباس فين
گهره ۶ هرمزگان -بندرعباس فين
فين ۶ هرمزگان -بندرعباس فين
سرخون ۶ هرمزگان -بندرعباس قلعه قاضي
قلعه قاضي ۶ هرمزگان -بندرعباس قلعه قاضي
-بندر چارك ۷ هرمزگان -بندرلنگه شيبكوه
مقام ۷ هرمزگان -بندرلنگه شيبكوه
حومه ۶ هرمزگان -بندرلنگه مركزي
دژگان ۶ هرمزگان -بندرلنگه مركزي
مغويه ۶ هرمزگان -بندرلنگه مركزي
مهران ۷ هرمزگان -بندرلنگه مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
بهدشت ۷ هرمزگان پارسيان كوشكنار
كوشكنار ۷ هرمزگان پارسيان كوشكنار
مهرگان ۷ هرمزگان پارسيان مركزي
بوچير ۷ هرمزگان پارسيان مركزي
پي وشك ۹ هرمزگان جاسك ليردف
سورك ۹ هرمزگان جاسك ليردف
جاسك ۷ هرمزگان جاسك مركزي
كنگان ۷ هرمزگان جاسك مركزي
گابريك ۹ هرمزگان جاسك مركزي
احمدي ۸ هرمزگان حاجي آباد احمدي
كوه شاه ۷ هرمزگان حاجي آباد احمدي
آشكارا ۷ هرمزگان حاجي آباد فارغان
فارغان ۷ هرمزگان حاجي آباد فارغان
درآگاه ۷ هرمزگان حاجي آباد مركزي
طارم ۷ هرمزگان حاجي آباد مركزي
رودبار ۷ هرمزگان خمير رويدر
رويدر ۷ هرمزگان خمير رويدر
كهورستان ۷ هرمزگان خمير مركزي
خمير ۷ هرمزگان خمير مركزي
برنطين ۷ هرمزگان رودان بيكاه
بيكاه ۷ هرمزگان رودان بيكاه
جغين جنوبي ۷ هرمزگان رودان جغين
جغين شمالي ۷ هرمزگان رودان جغين
رودخانه ۷ هرمزگان رودان رودخانه
رودخانه بر ۸ هرمزگان رودان رودخانه
مسافر آباد ۷ هرمزگان رودان رودخانه
راهدار ۷ هرمزگان رودان مركزي
فارياب ۶ هرمزگان رودان مركزي

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محرو ميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
آب نما ۶ هرمزگان رودان مركزي
بماني ۷ هرمزگان سيريك بماني
شاهمردي ۷ هرمزگان سيريك بماني
سيريك ۷ هرمزگان سيريك مركزي
بيابان ۷ هرمزگان سيريك مركزي
دولاب ۷ هرمزگان قشم شهاب
هنگام ۸ هرمزگان قشم شهاب
سوزا ۸ هرمزگان قشم شهاب
صلخ ۸ هرمزگان قشم شهاب
لارك ۸ هرمزگان قشم شهاب
چراغ آباد ۶ هرمزگان ميناب توكهور
توكهور ۶ هرمزگان ميناب توكهور
-بندر ۸ هرمزگان ميناب سندرك
درپهن ۸ هرمزگان ميناب سندرك
سندرك ۷ هرمزگان ميناب سندرك
كريان ۶ هرمزگان ميناب مركزي
گوربند ۶ هرمزگان ميناب مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
كليائي ۶ همدان اسدآباد آجين
چهار دولي ۶ همدان اسدآباد مركزي
ديمكاران ۶ همدان بهار صالح آباد
قلقل رود ۶ همدان تويسركان قلقل رود
كمال رود ۶ همدان تويسركان قلقل رود
بغراطي ۶ همدان رزن سردرود
سرد رود عليا ۶ همدان رزن سردرود
سرد رود سفلي ۶ همدان رزن سردرود
درجزين سفلي ۶ همدان رزن قروه درجزين
درجزين عليا ۷ همدان رزن قروه درجزين
خرقان ۷ همدان رزن مركزي
رزن ۶ همدان رزن مركزي
شيرين سو ۷ همدان كبودرآهنگ شيرين سو
مهربان عليا ۷ همدان كبودرآهنگ شيرين سو
علي صدر ۶ همدان كبودرآهنگ گل تپه
گل تپه ۶ همدان كبودرآهنگ گل تپه
مهربان سفلي ۷ همدان كبودرآهنگ گل تپه
سرداران ۶ همدان كبودرآهنگ مركزي
كوهين ۶ همدان كبودرآهنگ مركزي
ترك غربي ۶ همدان ملاير جوكار
كمازان سفلي ۶ همدان ملاير زند
كمازان عليا ۶ همدان ملاير زند
كمازان وسطي ۶ همدان ملاير زند
سامن ۶ همدان ملاير سامن
خزل شرقي ۶ همدان نهاوند خزل
سلكي ۶ همدان نهاوند خزل
جيحون دشت ۶ همدان همدان شراء
چاه دشت ۶ همدان همدان شراء

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
شوردشت ۶ همدان همدان شراء
خرم دشت ۶ همدان همدان فامنين
پيشخور ۶ همدان همدان فامنين
مفتح ۶ همدان همدان فامنين
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته
براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري
مناطق كمتر توسعه يافته به محدود ۂ جغرافيايي دهستانهاو روستاهاي مذكور در جدول ذيل اطلاق مي گردد

دهستان
كمتر توسعه يافته
ضريب
دهستان
تابعيت تقسيماتي
استان شهرستان بخش
اسفندار ۶ يزد ابركوه بهمن
مهرآباد ۶ يزد ابركوه بهمن
تيرجرد ۶ يزد ابركوه مركزي
فراغه ۶ يزد ابركوه مركزي
رباطات ۶ يزد اردكان خرانق
زرين ۷ يزد اردكان خرانق
عقدا ۶ يزد اردكان عقدا
اسفيچ ۶ يزد بافق بهاباد
بنستان ۶ يزد بافق بهاباد
جلگه ۶ يزد بافق بهاباد
سبزدشت ۶ يزد بافق مركزي
سخويد ۶ يزد تفت نير
چاهك ۶ يزد خاتم مركزي
فتح آباد ۶ يزد خاتم مركزي
ايثار ۶ يزد خاتم مروست
هرابرجان ۶ يزد خاتم مروست
كذاب ۶ يزد صدوق خضرآباد
ندوشن ۶ يزد صدوق خضرآباد
دستگردان ۷ يزد طبس دستگردان
كوه يخاب ۸ يزد طبس دستگردان
ديهوك ۷ يزد طبس ديهوك
كوير ۷ يزد طبس ديهوك
پيرحاجات ۷ يزد طبس مركزي
گلشن ۶ يزد طبس مركزي
منتظريه ۷ يزد طبس مركزي
نخلستان ۷ يزد طبس مركزي
* ساير روستاهائي كه در تابعيت دهستانهايفوق قرار ندارند. داراي ضريب ۵ مي باشند.

توضيح ضرايب براساس طبقات ۵ تا ۹ تعيين شده و ضريب ۵ بمعني محروميت كمتر و ضريب ۹ بمعني محروميت بيشتر ميباشد.

1 دیدگاه

  1. سلام وقت بخیر
    ببخشید از مناطق کمترتوسعه یافته بند ۱ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری میتوان جهت درخواست انتقالی استفاده کرد با توجه به بدی آب و هوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام