کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

آيين‌‌نامه اجرايي ماده (۴۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي

آيين‌‌نامه اجرايي ماده (۴۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوبه ۴۵۶۸۱/ت۴۷۶۳۶هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

وزارت ورزش و جوانان – معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت ورزش و جوانان و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (۴۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹- آيين‌نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

ب- منشور تربيتي نسل جوان: منشور تربيتي نسل جوان مصوب ششمين جلسه شوراي عالي جوانان مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳.

ج- سند ملي ساماندهي امور جوانان: سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي) ساماندهي امور جوانان موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۵۰۱۰/ت۳۱۲۰۱هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدي آن.

د- وزارت: وزارت ورزش و جوانان.

هـ- معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.

و- دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري.

ز- ستاد ملي: ستاد ملي ساماندهي امور جوانان.

ح- ستاد استاني: ستادهاي استاني ساماندهي امور جوانان.

ط- برنامه اجرايي عملياتي ساماندهي امور جوانان: مجموعه‌اي از فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي در قالب پروژه‌هاي فرابخشي و بين دستگاهي كه در آن ضمن تبيين نقش هر يك از دستگاهها، اعتبارات لازم براي اجراي فعاليتهاي آنها مشخص مي‌شود.

ماده ۲- منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي ساماندهي امور جوانان براي سالهاي برنامه پنجم توسعه تنفيذ مي‌گردد.

ماده ۳- دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط موظفند برنامه ساماندهي امور جوانان را ذيل بودجه سنواتي خود ايجاد نموده و فعاليتهاي ذيل اين برنامه را با رعايت مفاد منشور تربيتي نسل جوان، سند ملي ساماندهي امور جوانان و ساير تكاليف موضوع ماده (۴۱) قانون تنظيم و اجرا نمايند.

ماده ۴- نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و مركز آمار ايران به تركيب ستاد ملي اضافه شده و رياست ستاد يادشده بر عهده وزير ورزش و جوانان است. ستاد مذكور وظيفه هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي را بر عهده دارد.

ماده ۵- ستادهاي استاني در هر استان با تركيب بالاترين مقام واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي متناظر ستاد ملي با رياست استاندار تشكيل مي‌شود و وظيفه هماهنگي بين واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي را بر عهده دارد. ستاد استاني موظف است گزارش اقدامات واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي را به ستاد ملي ارايه نمايد.

ماده ۶- سامانه جامع اطلاعات جوانان توسط وزارت با همكاري مركز آمار ايران در چارچوب ماده (۶۸) قانون تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه راه‌اندازي خواهد شد.

معاون اول رييس‎جمهور – محمدرضا رحيمي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام