کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

مجموعه پرسش و پاسخ های مربوط به جبران خدمت کارکنان

مجموعه پرسش و پاسخ های مربوط به جبران خدمت کارکنان (منبع: سايت mdhc.ir)

۱- نحوه محاسبه و پرداخت حقوق کارمندان آماده به خدمت چگونه است؟

با عنايت به رديف ٤ و تبصره يك ماده ١٢٢ قانون مديريت خدمات کشوري، به كارمندان آماده به خدمت حقوق ثابت موضوع ماده ٦٥ و تبصره هاي آن حسب مورد و ماده ٦٦ قانون پرداخت مي گردد.

۲- نحوه محاسبه و احتساب تجربه و سنوات دوره دو ساله بهورزي چگونه است؟

احتساب دوره دو ساله بهورزي كه قبل از استخدام طي مي شود با رعايت رديف ٤ ضوابط اجرايي رسته بهداشتي، درماني در صورتي كه منجر به اخذ معادل مقطع تحصيلي بالاتر از گواهينامه تحصيلات رسمي مستخدم نگردد، صرفآ به عنوان سابقه تجربي مربوط در جدول شماره ٣ بخشنامه بلامانع است.

ليكن احتساب مدت مذكور به عنوان سابقه خدمت جهت بهره مندي از امتياز سنوات خدمت در جدول فوق مجوزي ندارد.

٣- علت اختلاف حقوق و مزاياي کارکنان دولت بين سال هاي ١٣٨٧ و ١٣٨٨ چيست؟

علت اختلاف حقوق و مزاياي کارمندان استخدام شده در سال ٨٨ در مقايسه با سال ٨٧ به لحاظ پرداخت فوق العاده هاي جذب، مخصوص، ويژه، تعديل و … در سال ١٣٨٧ در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و محاسبه آنها در تفاوت تطبيق و عدم مجوزپرداخت آنها در قانون مديريت خدمات کشوري مي باشد. خاطرنشان مي سازد حقوق ومزاياي کارمندان دولت مي بايست درچارچوب قانون مذکور تعيين وبرقرار گردد.

٤- افرادي که در طول سال مدرک تحصيلي جديد ارايه نمايند چگونه با آنان برخورد خواهد شد؟

در صورت ارايه مدرك بالاتر توسط کارمندان و ارتقاي سطح مشاغل آنان، ص رفاً امتيازات تحصيلات آنها در جدول شماره ٣ (جدول حق شاغل) تغيير مي نمايد و در طبقه آنان در جدول شماره يك (جدول حق شغل) در حال حاضر تغييري ايجاد نمي گردد.

٥- آيا مشاغلي نظير حسابدار، کارگزين در صورتي که داراي عناوين کارشناسي باشند، متصديان آنها مي توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند؟

چنانچه مشاغلي چون حسابدار، كارگزين، مترجم و… به عنوان مشاغل کارشناسي شناخته شده باشند و متصديان آنها طبق ضوابط و مقررات قبل از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از فوق العاده شغل مشاغل كارشناسي برخوردار بوده اند، با رعايت ضوابط پيش بيني شده در بخشنامه مي توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند.

٦- دراجراي قانون مديريت خدمات کشوري، موضوع کارافتادگي کارکنان دولت چگونه است؟

در حال حاضر جهت از کار افتادگي کارمندان دولت بر اساس ماده ٧٩ قانون استخدام کشوري اقدام مقتضي معمول مي گردد.

٧- استخدام کارکنان در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري بر چه اساسي مي باشد؟

در اجراي ماده ١٢٧ قانون مديريت خدمات كشوري و لغو مقررات عام و خاص مغاير با آن، هر گونه بکارگيري بايد وفق الزامات مصوب ازجمله مواد ۲۹، ۴۲، ۴۴ و ۴۵ اين قانون صورت پذيرد.

٨- استخدام رسمي در قانون مديريت خدمات کشوري براي چه مشاغلي پيش بيني شده است؟

براساس بند الف ماده ٤٥ قانون مديريت خدمات كشوري استخدام رسمي صرفاً براي تصدي پست هاي ثابت در مشاغل حاكميتي صورت مي پذيرد.

٩- بند پ ردیف ۴ فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ناظر بر چه کارکناني مي باشد؟

بند پ ردیف ۴ فصل دوم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ناظر بر شاغلین فعلی و بند ث آن ناظر بر کارمنداني است که درسال ١٣٨٨ استخدام مي گردند.

١٠- نحوه پرداخت اضافه کار کارکنان دولت چگونه است؟

در بند ٩ ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر سقف اضافه كار و طبق ماده ٢ دستورالعمل بند ٩ ماده ٦٨ تعيين شده است.

١١ – آيا افزايش حداقل يک ميليون ريال موضوع رديف «ج» بند ٨ دستورالعمل قانون مديريت خدمات کشوري شامل زنان سرپرست خانوار نيز مي باشد؟

مبلغ افزايش حداقل يك ميليون ريال موضوع رديف (ج) بند (٨) شامل زنان سرپرست خانوار نيز مي شود.

١٢ – امتياز حق شاغل بهورزان داراي مدرک تحصيلي سوم راهنمايي و پنجم ابتدايي چگونه تعيين مي شود؟

امتياز حق شاغل بهورزان داراي مدرك تحصيلي سوم راهنمايي و پنجم ابتدايي كه دوره هاي مربوطه را طي نموده اند به ترتيب معادل رديف اول جدول شماره ٧ (ديپلم) و معادل جدول شماره ٨ (پايين تر از ديپلم) و متناسب با رديف هاي جدول شماره (٣) تعيين مي شود.

١٣ – آيا امتياز حق شاغل به صورت سالانه تعيين خواهد شد؟

امتياز حق شاغل در ابتداي هر سال محاسبه و در حكم كارگزيني كارمندان درج مي گردد . ليكن كارمنداني كه آخرين سال خدمت خود را سپري مي كنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگي به ميزان خدمت انجام شده در همان سال به نسبت کسر سال محاسبه و امتياز مربوطه تخصيص مي يابد.

١٤ – آيا امتياز بخش خصوصي جهت محاسبه سنوات ملاک محاسبه مي باشد؟

سنوات خدمت بخش خصوصي کارمندان دولت ملاک محاسبه براي تخصيص امتياز موضوع جدول شماره ٣ بخشنامه فوق الذكر نمي باشد، ليكن آن قسمت از سنوات تجربي بخش خصوصي کارمندان که به موجب مقررات گذشته منجر به اعطاي گروه مي شد ملاک محاسبه براي استفاده از امتياز تجربه جدول فوق قرار مي گيرد.

١٥ – نحوه محاسبه امتيازات دوره هاي آموزشي چگونه است؟

نحوه اعمال امتيازات دوره هاي آموزشي ارائه شده توسط كارمندان به عهده كميته موضوع رديف ٥ فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره مي باشد. درهر حال امتياز دوره هاي آموزشي ارايه شده فوق مي بايست حداكثر تا پايان هر سال اعمال گردد. ضمناً اين ارقام از تفاوت تطبيق كسر نمي گردد.

١٦ – آيا ايثارگران با استفاده از يک مقطع تحصيلي بالاتر مي توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند؟

چنانچه ايثارگران برابر مقررات مربوط با استفاده از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر از مزاياي فوق ديپلم و يا ليسانس بهره مند مي گردند درصورتي مي توانند به سطح پايه و ارشد ارتقا يابند كه به ترتيب در مشاغل كارداني و كارشناسي اشتغال به كار داشته باشند.

١٧ – آيا مدت اسارات آزادگان جزو سنوات خدمتي محسوب مي شود؟

با عنايت به اينكه مدت اسارت آزادگان از هر نظر جزو سنوات خدمت دولتي محسوب مي گردد، مستثني از سقف در تبصره ٣ ماده ٦ فصل دوم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ نمی باشند. 

١٨ – نحوه بهره مندي از فوق العاده ايثارگري افرادي که گواهي خود را در سال ١٣٨٨ ارايه مي نمايند چگونه است؟

ايثارگراني كه در سال ١٣٨٨ گواهي حضور در جبهه و تغيير درصد جانبازي ارايه مي دهند به ترتيب از تاريخ تآييد حضور در جبهه و از تاريخ تغيير درصد جانبازي طبق گواهي مراجع مربوطه از امتيازات ايثارگري موضوع جدول شماره ٤ بخشنامه بهره مند مي گردند.

١٩ – مدت اسارت آزادگان چگونه از لحاظ امتياز سنوات و تجربه محاسبه خواهد شد؟

مدت اسارت آزادگان از نظر امتياز سنوات و تجربه موضوع جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره دو برابر قابل محاسبه مي باشد.

٢٠ – تشخيص خدمت داوطلبانه و غيرداوطلبانه با چه مرجعي مي باشد؟

تشخيص خدمت داوطلبانه و غيرداوطلبانه رزمندگان در جبهه، به عهده مقام اعزام كننده مي باشد.

٢١ – نحوه محاسبه امتياز مدرک تحصيلي جانبازان فوق ليسانس يا دکتراي حرفه اي چگونه است؟

جانبازاني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكتراي حرفه اي هستند در تطبيق با قانون مديريت خدمات كشوري، از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر با توجه به جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره بهره مند مي شوند.

٢٢ – آيا براي حضور داوطلبانه کمتر از ٣ ماه امتياز تعلق خواهد گرفت؟

جهت تخصيص امتياز براي حضور داوطلبانه كمتر از ٣ ماه در جبهه اقداماتي صورت پذيرفته كه در صورت حصول نتيجه مراتب اعلام خواهد شد.

٢٣ – آيا ايثارگراني که در سال ١٣٨٨ استخدام مي شوند از گروه هاي تشويقي برخوردار خواهند شد؟

باعنايت به اينکه در قانون مديريت خدمات كشوري گروه اعم از تشويقي يا استحقاقي و يا افزايش سنواتي پيش بيني نشده است لذا اعطاي هر گونه گروه موضوعيت ندارد.

٢٤ – نحوه تخصيص امتياز به ايثارگراني که داراي مدرک تحصيلي پايان دوره ابتدايي و يا سيکل مي باشند چگونه است؟

جانبازان و آزادگاني كه مشمول استفاده از يك مقطع تحصيلي بالاتر مي گردند با داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدائي يا مقطع بالاتر ( سيكل) از امتيازات جدول شماره ٨ و با داشتن مدرك تحصيلي دوره اول متوسطه (سيكل) از امتيازات رديف ١ جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره بهره مند مي گردند. امتيازات ساير جداول بدون در نظر گرفتن مدرك تحصيلي و با رعايت مقررات مربوط محاسبه مي گردند.

چنانچه جانبازان با رعايت مقررات مربوط گواهي نامه نوع دوم ارائه دهند مي توانند از مزاياي مقطع تحصيلي بالاتر از گواهي نامه ارائه شده بهره مند گردند.

٢٥ – نحوه محاسبه امتياز جانبازاني که مدرک تحصيلي بالاتر آنها در رشته شغلي پيش بيني نگرديد، چگونه است؟

چنانچه جانبازي مدركي ارايه دهد كه مقطع بالاتر آن در رشته شغلي مربوط پيش بيني نشده باشد مي تواند از امتيازات تحصيلات يک مقطع تحصيلي بالاتر در جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره استفاده کند.

٢٦ – آيا جانبازان در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري مي توانند کماکان از قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و … مصوب ١٣٦٧ استفاده نمايند؟

جانبازان كماكان مي توانند با رعايت شرايط مقرر در قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب ۱/۹/١٣٦٧ بازنشسته شوند.

٢٧ – نحوه محاسبه مدرک تحصيلي جانبازان و آزادگاني که در سال ١٣٨٨ استخدام مي شوند، چگونه است؟

امتياز مدرك تحصيلي اين عزيزان و حق شاغل يك مقطع تحصيلي بالاتر در نظر گرفته مي شود.

٢٨ – حداقل زمان لازم براي برخورداري از فوق العاده ايثارگري چه مدتي مي باشد؟

حداقل مدت لازم براي برخورداري از فوق العاده ايثارگري براساس مدت خدمت داوطلبانه در جبهه ٣ ماه مي باشد.

٢٩ – نحوه بهره مندي از فوق العاده ايثارگري براساس جدول شماره ٤ دستورالعمل اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري چگونه است؟

نحوه بهره مندي از فوق العاده ايثارگري براساس جدول شماره ( ٤) براي كاركناني كه به صورت سطري برخوردار مي باشند بدين صورت است كه از امتياز ستون مربوط به اضافه بيست و پنج درصد ( ٢٥ %) افزايش برخوردار مي باشند. براي مثال فردي كه جانباز ( ٥) درصد باشد و تا ( ٦) ماه خدمت داوطلبانه داشته باشد، امتياز ايثارگري او برابر است با ( ٥٠٠ ) امتياز

٣٠ – آيا امتياز دارندگان نشان هاي دولتي و فوق العاده ايثارگري در قالب حق شاغل قابل پرداخت است؟

امتياز دارندگان نشان هاي دولتي و فوق العاده ايثارگري در قالب حق شاغل قابل پرداخت نيست بلکه امتياز موارد مذكور به صورت مستقل و علاوه بر حق شاغل براي مشمولين برقرار مي گردد.

٣١ – نحوه انطباق جانبازان و آزادگاني که در سال ١٣٨٨ به خدمت دستگاه دولتي درمي آيند با جدول حق شغل چگونه است؟

جانبازان و آزادگاني كه در سال ١٣٨٨ به خدمت دستگاه دولتي درمي آيند جهت تطبيق با جدول حق شغل، جدول شماره (١) براساس مدارك تحصيلي موضوع جدول شماره (۵) از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي باشند براي مثال چنانچه جانباز يا آزاده اي با مدرك تحصيلي فوق ديپلم به استخدام دستگاه دولتي درآيد در ابتداي امر در طبقه چهار جدول (طبقه شغلي دارندگان كارشناسي) تخصيص مي يابد. اين عزيزان علاوه بر امتياز مذكور از فوق العاده ايثارگري موضوع بند (٤) دستورالعمل مذكور نيز حسب مورد برخوردار مي شوند.

٣٢ – نحوه تأمين ايمني و سلامت شغلي کارکنان چگونه است؟

هرگونه امور مربوط به فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي برخي از كارمندان دولت از جمله تهيه و تحويل شير به آنان بر اساس ضوابط و استانداردهايي خواهد بود که در آيين نامه اجرايي ماده ٣٩ قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهد شد.

٣٣ – آيا در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به مشاغل جديد نيز حق لباس تعلق خواهد گرفت؟

تا تعيين ضوابط و استانداردهاي ماده ٣٩ قانون مديريت خدمات كشوري افزودن عنوان پست هاي سازماني به ليست موجود كه از حق لباس برخوردار مي گردند، ميسر نمي باشد.

 

 

بازنشستگی

٣٤ – آيا شرايط بازنشستگي کارکنان در مشاغل مديريتي و غيرمديريتي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري متفاوت است؟

در ماده ١٠٣ قانون مديريت خدمات كشوري ذكري از سطح سازماني مشاغل براي بازنشستگي به ميان نيامده است، لذا بازنشستگي كارمندان دولت در مشاغل مديريتي و غير مديريتي صرفاً با حصول شرايط مندرج در ماده ١٠٣ قانون مذكور و بندها و تبصره هاي آن انجام مي پذيرد.

٣٥ – نحوه بازنشستگي در اجراي ماده ١٠٣ قانون مديريت خدمات کشوري چگونه است؟

براساس بند الف ماده ١٠٣ قانون مديريت خدمات كشوري كارمندان با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر وهمچنين آزادگان وجانبازان دارنده مدرك تحصيلي كارشناسي، كه در مشاغل تخصصي اشتغال به كار دارند و در پايان ٣٠ سال خدمت سن آنان كمتر از ٧٠ سال است مي توانند با درخواست خود براي سنوات بالاتر از ٣٠ سال ادامه كار دهند لذا موافقت دستگاه اجرايي براي بازنشستگي اينگونه كارمندان در پايان ٣٠ سال خدمت ملاك عمل نمي باشد.

٣٦ – آيا استفاده از تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مديريت و قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ١٣٨٦ به طور همزمان امکان پذير است؟

استفاده از مزاياي تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت موضوع تصويب نامه شماره ٢١٣١٩١ /ت ٣٨٤٣٤ ك مورخ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيات وزيران به طور همزمان مجوزي ندارد.

٣٧ – نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري چگونه است؟

حقوق بازنشستگي كارمنداني كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد با ٣٠ سال سابقه خدمت دولتي و يا به استناد آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد بازنشسته مي شوند كماكان براساس ميانگين حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت آنان محاسبه مي گردد. ضمناً بر اساس ماده ١٠٧ قانون مديريت خدمات كشوري خدمت مازاد بر ٣٠ سال در پرداخت پاداش پايان خدمت موضوع اين قانون قابل احتساب نمي باشد.

٣٨ – تفاوت موجود در ميزان حقوق و مزاياي بازنشستگان سال ١٣٨٧ با بازنشستگان سال ١٣٨٨ چيست؟

تفاوت ميزان حقوق و مزاياي بازنشستگان سال ١٣٨٧ در مقايسه با بازنشستگان سال ١٣٨٨ به دليل اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تمهيداتي در دست بررسي مي باشد که به محض حصول نتيجه مراتب به اطلاع خواهد رسيد.

٣٩ – نحوه کسر پس انداز کارمندان دولت در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري چگونه است؟

تا تعيين و اصلاح مقررات جديد در تطبيق با احكام و الزامات قانون مديريت خدمات کشوري ، نحوه محاسبه ٣٥ % حداقل حقوق مبنا موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت بابت پس انداز کارمندان دولت در سال جاري كماكان براساس ماده ٥ آيين نامه اجرايي قانون تشكيل حساب پس انداز کارمندان دولت با اعمال ضريب ٦٠٠ ريال سال جاري ضربدر عدد مبناي موضوع حداقل حقوق مبناي ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ٤٠٠ تعيين مي گردد كه مجموع سهم مستخدم و سهم دولت در سال جاري ٨٤٠٠٠ ريال مي باشد.

٤٠ – تمديد قرارداد كاركنان پيماني چگونه است؟

تمديد قرارداد پيماني تا ابلاغ ضوابط مربوط در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري كماكان طبق مقررات قبلي استخدام پيماني صورت مي پذيرد.

٤١ – آيا امتياز تجربه به نسبت کسر سال قابل محاسبه است؟

امتياز سنوات تجربي مربوط و مشابه به نسبت كسر سال نيز قابل محاسبه مي باشد.

٤٢ – حداکثر زمان محاسبه سنوات تجربي کارکنان چند سال مي باشد؟

حداكثر مدت زمان قابل محاسبه براي سنوات تجربي كاركنان سي سال مي باشد.

٤٣ – آيا مدت خدمت وظيفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه قابل محاسبه مي باشد؟

مدت خدمت وظيفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه محاسبه نمي شود.

٤٤ – آيا امتيازي براي تجربه غير مربوط نيز در قانون مديريت خدمات كشوري لحاظ مي شود؟

با توجه به اينكه در امتياز حق شاغل (جدول شماره ٣) امتياز سنوات به صورت جداگانه از امتياز تجربه مربوط و بيشتر از آن در نظر گرفته شده است بنابراين به نوعي امتياز تجربه غيرمربوط در امتياز سنوات نيز منظور شده است.

٤٥ – ملاک تشخيص تجربه مربوط و مشابه چه مرجعي مي باشد؟

ملاك تشخيص تجربه مربوط و مشابه موضوع جدول شماره (٣) بند (٣) دستورالعمل براساس مفاد ماده (١٤) آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل قانون نظام هماهنگ پرداخت مي باشد.

٤٦ – نحوه محاسبه امتياز سنوات و تجربه افرادي که در طول خدمت از مقاطع تحصيلي مختلفي برخوردار شده اند چگونه است؟

نحوه محاسبه امتياز سنوات خدمت و تجربه افرادي كه در طول دوران خدمت از مقاطع تحصيلي مختلفي برخوردار بوده اند متناسب با مدرك تحصيلي مكتسبه در هر مقطع مي باشد. به عبارت ديگر چنانچه فرد در طول خدمت از مدارك متفاوت برخودار بوده است به نسبت، سنوات و تجربه او هم براساس مدارك تحصيلي مكتسبه محاسبه خواهد شد.

٤٧ – نحوه تخصيص کارکناني که در سال ١٣٨٨ استخدام شده اند چگونه است؟

نحوه تخصيص كاركناني كه از ابتداي سال ١٣٨٨ در دستگاه هاي مشمول اشتغال مي يابند به جدول حق شغل براساس مدرك تحصيلي به شرح جدول شماره (٥) دستورالعمل مي باشد.

٤٨ – نحوه تخصيص دارندگان دکتراي تخصصي (Ph.D) به جدول حق شغل چگونه است؟ 

همانگونه كه در رديف ٣ فصل دوم بخشنامه قيد گرديده است تا تهيه و تدوين ضوابط مربوط به نحوه تخصيص مشاغل به طبقات جدول حق شغل دارندگان مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي (Ph.D) از امتياز رديف ٦ جدول شماره يك بخشنامه صدرالاشاره بهره مند مي گردند.

٤٩ – نحوه محاسبه حقوق و مزاياي کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبري چگونه است؟

با توجه به اينكه براساس رديف ٤ تصويبنامه شماره ٥٧٧١٨ /ت ١٧٦٩٩ ه مورخ ٢٧/۳/۱۳۷۶ هیأت وزیران حقوق و مزاياي كارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبري مي بايست توسط دستگاه اعزام كننده پرداخت گردد، لذا وضعيت اينگونه ماموران براساس آخرين حكم كارگزيني و براساس سطح شغل مورد تصدي در دفتر مذكور با قانون مديريت خدمات كشوي تطبيق وضع داده شده و مزاياي مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.

٥٠ – رديف «پ» بند ٤ فصل دوم دستورالعمل اجرايي ناظر بر چه افرادي مي باشد؟ 

رديف «پ» بند ٤ فصل دوم ناظر بر كاركناني مي باشد كه قبل از سال ١٣٨٨ در دستگاه هاي اجرايي اشتغال داشته اند.

٥١ – رديف «ث» بند ٤ فصل دوم دستورالعمل اجرايي ناظر بر چه افرادي مي باشد؟ 

رديف «ث» بند ٤ فصل دوم دستورالعمل ناظر بر افرادي مي باشد كه در سال ١٣٨٨ ، استخدام دستگاه هاي اجرايي در مي آيند.

٥٢ – نحوه تطبيق رتبه معلمان که به صورت توأمان از طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت در جدول حق شغل چگونه است؟

آن دسته از مشمولين طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان كه به صورت توامان از فوق العاده ويژه موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و مزاياي ماده ( ٨) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره مند شده اند، از بالاترين رتبه مأخوذه در يكي از موارد فوق برخوردار مي گردند. به عنوان مثال فردي كه در طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان، عنوان ارشد را كسب نموده باشد، لكن در همترازي موضوع ماده ( ٨) يادشده از مزاياي رديف دوم جدول مشمولين بهره مند گرديده در تطبيق با جدول حق شغل، از همان رديف دوم بهره مند خواهد شد.

٥٣ – آيا ابلاغ انشايي مستندي براي تعيين حقوق و مزاياي افراد مي باشد؟

تعيين و برقراري حقوق و مزايا براي کارمندان دولت صرفاً بر اساس حكم كارگزيني آنان صورت خواهد پذيرفت.

خاطر نشان مي سازد ابلاغ انشايي دستگاه هاي اجرايي مستندي براي پرداخت حقوق و مزايا نمي باشد.

٥٤ – نحوه برقراري فوق العاده سختي کار کارمندان چگونه است؟

در مورد برقراري و حذف اقلامي مانند سختي كار كارمندان ( به دليل تغيير پست و جابجايي بخش ) براساس قسمت آخر تبصره ١ رديف ٦ فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره اقدام مي گردد.

٥٥ – آيا با تغيير عنوان شغلي مستخدمين شاغل در رشته هاي شغلي تغييري در طبقات و رتبه هاي آنان ايجاد خواهد شد؟

در صورت تغيير عنوان مستخدمين شاغل در رشته هاي شغلي هر يك از رسته ها از جمله رسته بهداشتي، درماني به ساير رسته هاي غيرمربوط، در حال حاضر در طبقات و رتبه هاي آنان در جدول شماره يك بخشنامه تغييري ايجاد نمي شود و همانند گذشته از حق شغل و تفاوت تطبيق عينا” برخوردار مي گردند.

٥٦ – در صورتي تغيير شغل مشاغل آموزشي موضوع تبصره ٣ ماده ٦٥ قانون مديريت خدمات کشوري امتياز حق شغل آنان چگونه تعيين مي شود؟

كارمنداني كه درشمول تبصره ٣ ماده ٦٥ قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي گيرند در صورت تغيير شغل و خروج شغل آنان از شمول تبصره مذكور، امتياز شغل آنان به ميزان ١٠ درصد از حق شغل مربوطه كاهش مي يابد كه نتيجتاٌ از مبلغ انتهاي حكم آنان كسر مي شود. خاطر نشان مي سازد تفاوت تطبيق اين قبيل افراد تغيير نمي كند.

٥٧ – آيا تفاوت تطبيق مانع افزايش حقوق مي باشد؟

به استناد جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ كل كشور، تفاوت تطبيق مانع از افزايش حقوق نخواهد بود و در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.

٥٨ – حقوق و مزاياي مشمولين تبصره ٨٧ (تقليل ساعات کاري) چگونه تعيين مي شود؟

با توجه به مفاد تبصره ٨٧ قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق و فوق العاده هاي كارمنداني كه از مزاياي اين تبصره بهره مند مي شوند متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد.

٥٩ – نحوه تعيين تقليل ساعت کار روزانه کارکنان چگونه است؟

سقف تقليل ساعت كار روزانه موضوع تبصره يك ماده ٨٧ قانون مديريت خدمات كشوري يك چهارم ساعات كار روزانه و حداكثر ١١ ساعت در هفته مي باشد. ضمناً سال هايي كه كارمند مي تواند به اين صورت ادامه خدمت دهد در آيين نامه هاي مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهد شد. اضافه مي نمايد كاهش مدت خدمت مقرر در قانون خدمت نيمه وقت بانوان كماكان براساس همان قانون مانند گذشته قابل اعمال مي باشد.

٦٠ – آيا کارکنان در طول دوره آزمايشي مي توانند از تقليل ساعت کار استفاده نمايند؟

كارمنداني كه در دوره آزمايشي موضوع ماده ٤٦ قانون مديريت خدمات كشوري بسر مي برند نمي توانند از تقليل ساعت كار تبصره ١ ماده ٨٧ استفاده نمايند.

٦١ – آيا فوق العاده جذب مناطق محروم در سال ١٣٨٨ قابل پرداخت است؟

فوق العاده جذب مناطق محروم و دورافتاده در سال جاري ( ١٣٨٨ ) قابل پرداخت مي باشد.

٦٢ – آيا فوق العاده هاي موضوع ماده ٦٨ دراجراي جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ قابل افزايش است؟

براساس جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ ميزان فوق العاده هاي موضوع ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات كشوري تا پنجاه درصد قابل افزايش مي باشد، لذا در اجراي جزء ب بند ١١ قانون فوق براي هر سال خدمت در مناطق جنگ زده ١٣٠ امتياز در نظر گرفته شده است. ضمناً كارمنداني كه با حكم ماموريت (غير از ماموريت روزانه) به عنوان مامور در مناطق جنگ زده اشتغال به خدمت داشته اند نيز مشمول كسب امتياز فوق مي باشند.

٦٣ – حق شغل افرادي که داراي مدرک تحصيلي پايين تر از ديپلم مي باشد، چگونه تعيين مي شود؟

امتياز حق شاغل افرادي كه داراي مدارك تحصيلي پايين تر از ديپلم مي باشند براساس جدول شماره ( ٨) مي باشد.

٦٤ – آيا اقلام مورد اشاره در رديف ٤ فصل سوم دستورالعمل اجرايي در احکام کارکنان دولت قابل درج مي باشد؟

درج اقلامي که بر اساس رديف ٤ فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره برقرار مي گردد در احكام كارگزيني كارمندان مجوزي ندارد.

٦٥ – آيا دوره هاي آموزشي مصوبي که کارکنان قبلاً از امتياز يک سال تعجيل در ارتقا گروه آنان برخوردار شده اند براي اخذ گواهينامه نوع دوم ملاک عمل مي باشد؟

دوره هاي آموزشي مصوبي كه كاركنان قبلاً از امتياز يكسال تعجيل در ارتقاء گروه آن برخوردار شده اند، براي اخذ گواهينامه نوع دوم ملاك عمل نمي باشد و به ميزان ساعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوبي كه در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۹ به بعد اجرا درآمده است و برای امتیاز یکسال تعجيل در ارتقاء گروه (براي يكبار يا چندبار) ملاك عمل قرار گرفته است، براي صدور گواهينامه نوع دوم (مهارتي، تخصصي و تخصصي- پژوهشي) موضوع بند ٢/د نظام آموزش كاركنان دولت قابل احتساب نيست.

٦٦ – آيا امتياز دوره هاي آموزشي بلندمدت با ارزش استخدامي که منجر به اخذ مدرک نشده باشد قابل محاسبه به عنوان امتياز دوره هاي آموزشي مي باشد؟

خير. با توجه به اينكه هدف از برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي بلندمدت با اهداف و فلسفه برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت متفاوت مي باشد بنابراين افراد مذكور نمي توانند از امتيازات دوره هاي آموزشي مصوب در ازاء گذراندن ساعات آموزشي موصوف برخوردار گردند.

٦٧ – امتياز دوره هاي آموزشي از چه زماني قابل محاسبه مي باشد؟

در صورت ارايه گواهي طي دوره مصوب از سوي افراد در طول سال امتياز آن دوره از تاريخ صدور گواهينامه قابل محاسبه مي باشد.

٦٨ – امتياز دوره هاي آموزشي شامل چه دوره هاي آموزشي مي شود؟

امتياز دوره هاي آموزشي فقط شامل آن دسته از دوره هايي که براساس نظام آموزش كاركنان دولت مصوب سال ١٣٧٩ برگزار گرديده اند نيست بلکه كليه دوره هاي آموزشي مصوب كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي (سال ١٣٥٧) توسط مستخدمين دولت طي شده است، قابل محاسبه مي باشد.

٦٩ – آيا امتياز دوره هاي آموزشي که در خارج از کشور برگزار شده است، قابل محاسبه است؟

امتياز دوره هاي آموزشي كه در خارج از كشور برگزار شده است، قابل محاسبه نمي باشد.

٧٠ – آيا امتياز دوره هاي آموزشي گواهينامه هاي مهارتي، تخصصي و پژوهشي قابل محاسبه مي باشد؟

دوره هاي آموزشي كه امتياز آنها براي حق شاغل منظور شده باشد ملاك اعطاي گواهينامه هاي مهارتي، تخصصي و پژوهشي نمي باشد.

٧١ – امتياز دوره هاي آموزشي توجيهي قابل محاسبه مي باشد؟

دوره آموزش توجيهي (بدو خدمت) براي استفاده از امتياز دوره هاي آموزشي مصوب قابل احتساب نمي باشد.

٧٢ – آيا امتياز دوره هاي آموزشي طي شده توسط شاغلين غيررسمي نظير قراردادي و … قابل محاسبه مي باشد؟

دوره هاي آموزشي طي شده توسط شاغلين غيررسمي نظير قراردادي، خريد خدمت، روزمزد، شركتي و … پس از تبديل وضعيت استخدامي آنان به رسمي و پيماني براي برخورداري از امتيازات مربوط به اين فصل قابل احتساب نمي باشد و با توجه به اينكه براساس قوانين و مقررات موضوعه، نظام آموزش كاركنان دولت صرفاً براي مستخدمين رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرايي كشور طراحي گرديده است بنابراين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوبي كه كاركنان در طول دوره خدمت رسمي يا پيماني در دستگاه ها گذرانيده باشند براي استفاده از اين امتياز و احتساب در سوابق آموزشي آنان قابل محاسبه مي باشد.

٧٣ – سطح بندي دانشگاه هاي دولتي براي دريافت فوق العاده مديريت چگونه است؟

آن دسته از دانشگاه هاي دولتي كه در سطح استان مي باشد، در زمره دستگاه هاي استاني محسوب مي شوند و امتياز فوق العاده مديريت مشاغل مديريت و سرپرستي آنها براساس حوزه جغرافيايي استان محاسبه مي شود و آن دسته از دانشگاه ها كه در سطح شهرستان مستقر باشند، در زمره دستگاه هاي شهرستان محسوب مي شوند و فوق العاده مديريت مشاغل مديريتي و سرپرستي آنها براساس حوزه جغرافيايي شهرستان محاسبه مي شود.

٧٤ – سطح بندي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي چگونه است؟

واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي مستقر در استان تهران نظير (اداره كل ثبت احوال استان تهران ) در زمره دستگاه هاي دولتي ملّي محسوب نمي شوند در زمره واحدهاي استاني مي باشند.

٧٥ – آيا امتياز سنوات خدمت به نسبت کسر سال نيز قابل محاسبه مي باشد؟

امتياز سنوات خدمت به نسبت كسر سال نيز قابل محاسبه مي باشد.

٧٦ – ملاک محاسبه امتياز سنوات خدمت چيست؟

ملاك محاسبه امتياز سنوات خدمت آن دسته از سنوات خدمت است كه ملاك محاسبه سنوات بازنشستگي مي باشد.

٧٧ – نحوه محاسبه سنوات خدمت کارکنان قراردادي چگونه است؟

چنانچه سوابق قراردادي (غيرشركتي) كارمندان شاغل در دستگاه هاي اجرايي قبل از خدمت رسمي و يا پيماني با دستگاه هاي دولتي به صورت تمام وقت بوده و بابت آن حقوق و دستمزد دريافت داشته و كسورات مربوطه را پرداخت كرده باشند، سوابق خدمت مذكور جزو سنوات خدمت قابل قبول دولتي آنان قابل احتساب مي باشد.

ضمنا موضوع فوق ناظر بر سوابق خدمت نيروهاي قرارداد کار مشخص با توجه به اينکه سوابق آنان به صورت سالانه بازخريد مي گردد نمي باشد.

٧٨ – آيا در اعمال ضريب (١/۱) موضوع تبصره ٣ ماده ٦٥ قانون مديريت خدمات کشوري رعايت سقف امتياز الزامي است؟

اعمال ضريب (١/۱) براي محاسبه امتياز حق شغل مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتي، درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر حداكثر سقف مقرر مجاز نمي باشد.

٧٩ – آيا عايله مندي و اولاد به زنان سرپرست خانوار قابل پرداخت است؟

فقط كمك هزينه عائله مندي براي زنان سرپرست خانوار با رعايت كليه مقررات مربوط قابل پرداخت مي باشد.

٨٠ – فوق العاده هاي مشمول کسر کسور بازنشستگي کدامند؟

اقلامي كه در احكام كارگزيني كاركنان براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در ج شده و بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري مشمول كسور بازنشستگي نمي باشد فوق العاده بدي آب و هوا، فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده خارج از كشور، فوق العاده كارانه و حق تضمين،اضافه كار، كسر صندوق هستند.

٨١ – آيا فوق العاده حق محروميت از مطب قابل تعميم به کارکنان و ساير دستگاه هاي اجرايي مي باشد؟

فوق العاده حق محروميت از مطب موضوع بند (١٢) دستورالعمل براي كاركنان ساير دستگاه هاي اجرايي (به جز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) قابل پرداخت نمي باشد.

٨٢ – آيا فوق العاده جذب کارکنان تخلفات اداري قابل پرداخت مي باشد؟

در قانون مديريت خدمات كشوري فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده هيات تخلفات اداري، گزينش، بازرسي، كارشناسان بهداشت حرفه اي و فوق العاده مخصوص پيماني پيش بيني نشده است.

٨٣ – نحوه اعمال فوق العاده سختي کار و فو ق العاده هايي که مشمول کسر کسور بازنشستگي نمي شوند، چگونه است؟

ارقام مربوط به فوق العاده هاي سختي كار و فوق العاده هايي که مشمول کسر کسور بازنشستگي نمي شوند مي بايست در هنگام تطبيق وضع كارمندان دولت با قانون مديريت خدمات كشوري از آخرين حکم کارگزيني آنان در سال ١٣٨٧ حذف شده و پس از تطبيق به احکام آنان اضافه شود.

٨٤ – فوق العاده محل خدمت کارکنان چگونه محاسبه مي شود؟

فوق العاده محل خدمت كارمنداني كه از تاريخ ١/۱/۱۳۸۸ به بعد منتقل مي شوند موقتاً براساس مقررات قبلي و بر مبناي آخرين حكم كارگزيني آنان در سال ١٣٨٧ پرداخت مي گردد.

٨٥ – آيا فوق العاده مخصوص به کارمنداني که در سال ١٣٨٨ تبديل وضعيت از پيماني به رسمي مي يابند قابل پرداخت است؟

فوق العاده مخصوص كارمنداني كه در سال ١٣٨٨ از استخدام پيماني تبديل وضع به استخدام رسمي شده اند و محاسبه فوق العاده ياد شده در تفاوت تطبيق آنان محاسبه شده است، صحيح است.

٨٦ – آيا فوق العاده مديريت به کارگزين مسؤول قابل پرداخت است؟

كارگزين مسئول مشمول دريافت فوق العاده مديريت نمي باشد . اضافه مي نمايد كارشناس مسئول شاغل در واحدهاي مديريت، دفتر و اداره كل در صورتي كه در تشكيلات مصوب بر كار يك يا چند كارمند ديگر نظارت داشته باشد از فوق العاده مديريت در سطح معاون اداره برخوردار مي گردد.

پرداخت فوق العاده مديريت و سرپرستي به پست هايي مانند مدير آموزشگاه بهورزي و سوپر وايزر مشروط به آنکه قبلاً با يکي از سطوح مديريت همتراز شده باشند و از فوق العاده شغل مشاغل سرپرستي برخوردار بوده اند بلامانع است.

٨٧ – آيا طرح مسير ارتقاي شغلي در سال ١٣٨٨ قابل اجرا مي باشد؟

مقررات مربوط به طرح مسير ارتقاء شغلي با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ ١/۱/۱۳۸۸ به بعد قابل اجرا نمي باشد و ارتقاء رتبه بعد از تطبيق وضع با قانون براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد

٨٨ – نحوه پرداخت فوق العاده سختي کار چگونه است؟

به استناد بند ٦ فصل يكم دستورالعمل اجرايي قانون، تا تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، مبالغ مربوط به حق اشعه صرفاً براساس مبالغ مقطوع مندرج در آخرين حكم كارگزيني سال ١٣٨٧ كارمندان مبناي پرداخت آن در سال ١٣٨٨ مي باشد.

٨٩ – نحوه تعيين حقوق و مزاياي مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان چگونه است؟

در اجراي نظريه شماره ٢٦٤٠٤/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۸ امور نظام هاي جبران خدمت ميزان حقوق و مزاياي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان درسال ١٣٨٨ همانند كارمندان رسمي در چارچوب رديف ٨ فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره انجام مي شود.

٩٠ – آيا قانون خدمت نيمه وقت بانوان در مورد مستخدمان پيماني قابل اجرا است؟

بانوان پيماني در صورت موافقت دستگاه مي توانند با رعايت مقررات مربوط از قانون خدمت نيمه وقت بانوان استفاده نمايند.

٩١ – نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي که خدمت نيمه وقت آنان در سال ١٣٨٨ به اتمام مي رسد چگونه است؟

بانواني كه خدمت نيمه وقت آنان درسال ١٣٨٨ به اتمام مي رسد با آخرين حكم قبل از استفاده از قانون خدمت نيمه وقت بانوان با قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق وضع داده مي شوند.

٩٢ – آيا تعيين حقوق و مزاياي افراد قرارداد کار مشخص براساس دستورالعمل اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري مي باشد؟

برقراري حقوق و مزاياي مشمولين قرارداد كارمشخص براساس دستورالعمل اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد و حقوق افراد مذكور براساس قانون كار تعيين و برقرار مي شود.

٩٣ – آيا سوابق خدمت نيروهاي قرارداد کار مشخص به عنوان سابقه دولتي قابل محاسبه است؟

سوابق خدمت نيروهاي قراردادكار مشخص با توجه به اينكه سوابق آنان به صورت سالانه بازخريد مي شوند و نوعاً هزينه ” كار مشخص و معين” بر آورد و پرداخت مي شود، به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب نمي گردد.

٩٤ – نحوه اشتغال کارمندان قراردادي و مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان چگونه است؟

در مورد نحوه اشتغال کارمندان قراردادي و مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان طبق روال گذشته اقدام شود.

٩٥ – آيا فوق العاده اضافه کار ساعتي مشمول کسر کسور بازنشستگي مي باشد؟

مبناي محاسبه كسور بازنشستگي کارمندان رسمي و پيماني مواردي است كه در ماده ١٠٦ ق انون مديريت خدمات کشوري قيد گرديده است و فوق العاده اضافه كار در اجراي اين قانون مشمول برداشت كسور بازنشستگي نمي باشد.

٩٦ – اقلامي که مبناي کسور بازنشستگي مي باشد کدامند؟

براساس ماده ١٠٦ قانون مديريت خدمات كشوري مبناي محاسبه كسور بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده هاي بند ١٠ ماده ٦٨ اين قانون مي باشد. خاطرنشان مي سازد فوق العاده هاي بدي آب و هوا و تسهيلات زندگي و محل خدمت مستخدمين پيماني نيز مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي باشد.

٩٧ – اقلامي که در اجراي قانون استخدام کشوري مشمول کسر کسور بازنشستگي بوده اند کدامند؟

اقلامي كه به استناد ماده (٧١) و (١٠٠) قانون استخدام كشوري در شمول كسورات بازنشستگي قرار مي گيرند شامل حقوق،فوق العاده شغل،فوق العاده جذب،فوق العاده ويژه، تفاوت تطبيق، فوق العاده شغل برجستگي، تفاوت حداقل دريافتي، فوق العاده تعديل، تفاوت همترازي، حق اشعه، فوق العاده سختي كار و نوبت كاري هستند.

٩٨ – مبناي پرداخت کمک هزينه ازدواج و فوت چيست؟

كمك هزينه ازدواج و فوت به استناد ماده ٣ قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كارمندان دولت در حال حاضر معادل بيست برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با ضريب سال ١٣٨٧ پرداخت مي شود.

پرداخت كمك هزينه فوت و ازدواج در سال ١٣٨٨ كماكان براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت مي باشد. (٢٠ برابر حقوق مبناء گروه يك جدول ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت)

٩٩ – حداکثر زمان براي پرداخت کمک هزينه اولاد چه مدتي است؟

با توجه به اينکه ماده ٩ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با قانون مديريت خدمات کشوري مغاير نمي باشد لذا كمك هزينه اولاد موضوع بند ٤ ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات كشوري در صورت عدم اشتغال به تحصيل و شاغل نبودن فرزندان ذكور تا ٢٠ سالگي و فرزندان اناث تا زمان ازدواج قابل پرداخت است.

١٠٠ – کمک هزينه اولاد حداکثر تا چند فرزند قابل پرداخت است؟

در هر حال كمك هزينه اولاد موضوع بند ٤ ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات کشوري حداكثر تا سه فرزند قابل پرداخت مي باشد.

١٠١ – آيا کمک هزينه عايله مندي به کارمندان مردي که همسر خود را از دست داده يا طلاق داده باشند پرداخت مي شود؟

كمك هزينه عائله مندي به کارمندان مردي كه همسر خود را از دست داده يا طلاق داده باشند و داراي فرزند تحت سرپرستي باشند تعلق نمي گيرد.

١٠٢- در حال حاضر اتخاذ تصميم در مورد انتصاب ها و… با کدام کميته ها مي باشد؟

در حال حاضر اتخاذ تصميم در مورد انتصاب ها، تغيير عنوان ها، احتساب مدرك تحصيلي بالاتر و احتساب سوابق خدمت دولتي در كميته هاي اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل انجام مي گيرد.

١٠٣- آيا گروه هاي گردان عاشورا، تشويقي مديران و… در قانون مديريت خدمات کشوري پيش بيني شده است؟

امتيازي براي سنوات بسيجي، گروه هاي ارزشيابي و گردان هاي عاشورا، گروه هاي تشويقي مديران براي كارمنداني كه از ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد استخدام مي شوند در قانون مديريت خدمات كشوري پيش بيني نشده است.

١٠٤ – آيا در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري اعطاي گروه پيش بيني شده است؟

با توجه به اينکه در قانون مديريت خدمات كشوري اعطاي گروه پيش بيني نشده است لذا اعطاي گروه از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ موضوعيت ندارد.

١٠٥ – آيا اعطاي گروه تشويقي بر اساس نتايج ارزشيابي سالانه با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري امکان پذير است؟

اعطاي گروه تشويقي براساس نتايج ارزشيابي سالانه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري موضوعيت ندارد.

١٠٦ – نحوه انتصاب افرادي که داراي گواهينامه نوع دوم مي باشند به پست هاي سازماني چگونه است؟

انتصاب دارندگان گواهينامه نوع دوم در كليه عناوين پست هاي سازماني رشته شغلي كه كارمند گواهي نامه را درآن رشته شغلي اخذ نموده است بلامانع مي باشد.

١٠٧ – حق الزحمه افرادي که در اجراي ماده ٩٥ قانون مديريت خدمات کشوري به کار گيري مي شوند چگونه است؟

حق الزحمه بازنشستگاني كه براساس ماده ٩٥ قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري مي شوند متناسب با ساعات كارهفتگي آنان و معادل حقوق و مزاياي ثابت كارمندان شاغل مشابه که در حکم کارگزيني آنان درج شده است قابل پرداخت مي باشد.

١٠٨ – نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي که در ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق بوده اند و در سال ١٣٨٨ اعاده به كار شده اند، چگونه است؟

کارمنداني كه در سال ١٣٨٨ مأموريت آموزشي آنان يا مرخصي بدون حقوق آنان خاتمه يافته و اشتغال به كار مي يابند طبقه شغلي آنان با آخرين گروه مندرج در حكم كارگزيني قبل ازمأموريت آموزشي و رتبه شغلي آنان بر اساس رديف ٤ فصل دوم بخشنامه تعيين مي شود. خاطرنشان مي سازد حق شاغل اين قبيل كارمندان با توجه به مقطع تحصيلي آنان مندرج در اخرين حكم كارگزيني تعيين خواهد شد.

١٠٩ – نحوه محاسبه امتياز تحصيلات براي دارندگان درجه هاي هنري و تحصيلات حوزوي چگونه است؟

امتياز تحصيلات براي دارندگان درجه هاي هنري وتحصيلات حوزوي براساس همترازي هاي صورت گرفته براي آنان قابل محاسبه مي باشد.

١١٠ – نحوه تقسيم بندي سطوح مديريت و سرپرستي چگونه است؟

دستگاه هاي اجرايي موظفند براساس ضوابطي كه از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ابلاغ مي شود عناوين مديريت و سرپرستي خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (٢) به گونه اي مشخص نمايند كه حداقل (٥٠٪) مشاغل مذكور در سطح يك و حداكثر (٢٠ %) آنان در سطح سه تخصيص يابند.

١١١ – آيا افرادي که قبلاً سوابق مديريت و سرپرستي داشته اند نيز از امتياز فوق العاده مديريت و سرپرستي برخوردار مي باشند؟

در صورتي كه كاركناني از قبل سوابق مديريت و سرپرستي داشته باشند نيز از امتياز موضوع تبصره (١) بند (۶) دستورالعمل برخوردار مي گردند.

١١٢ – آيا کسر سال ملاک محاسبه براي برخورداري از امتياز فوق العاده مديريت و سرپرستي مي باشد؟

كسر سال (با داشتن سابقه كمتر از يك سال) براي برخورداري از امتياز تبصره (١) بند ( ٦) فصل دوم دستورالعمل ملاك محاسبه مي باشد.

١١٣ – آيا افرادي که در طول سال جاري از پستهاي مديريت و سرپرستي برکنار مي شوند از فوق العاده مديريت و سرپرستي کماکان برخوردار مي شوند؟

افرادي كه در طول سال جاري از يكي از فوق العاده هاي مديريت بهره مند باشند در صورتي كه در سال جاري فاقد شرايط قانوني برخوردار از فوق العاده مذكور گردند به همان نسبت از حكم كارگزيني آنها كسر مي گردد.

١١٤ – آيا امتياز مقرر در تبصره ١ بند ٦ دستورالعمل اجرايي علاوه بر سقف مقرر در مورد حق شاغل (٧٥ %) قابل پرداخت مي باشد؟

امتياز مقرر در تبصره (١) بند (٦) دستورالعمل علاوه بر سقف مقرر براي برقراري امتياز حق شاغل (٧٥ %) حق شغل قابل پرداخت نمي باشد.

١١٥ – نحوه انتصاب کارمندان دولت به مشاغل سرپرستي و مديريت چگونه است؟

انتصاب کارمندان دولت به مشاغل سرپرستي و مديريت در حال حاضر با رعايت طرح هاي طبقه بندي مشاغل قبلي و ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران موضوع بخشنامه شماره  ١١٣٥١٧/۱۸۰۴ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲ و ساير مقررات مربوط از جمله انتصاب به مشاغل سرپرستي موضوع تبصره ٢ ماده ١٥ آيين نامه انجام مي پذيرد.

١١٦ – آيا به کارشناسان مسؤول امتياز فوق العاده مديريت و سرپرستي تعلق خواهد گرفت؟

خاطرنشان مي سازد كارشناس مسؤول واحدهايي كه داراي معاون اداره نبوده ودر گذشته در شمول برخورداري از فوق العاده شغل مشاغل سرپرستي موضوع ماده ٤ قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده اند در شمول برخورداري از فوق العاده مديريت موضوع دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري همتراز با معاون اداره قرار مي گيرند.

١١٧ – نحوه برخورداري پست هاي سازماني از فوق العاده مديريت و سرپرستي چگونه است؟

آن دسته از عناوين مديريتي كه قبلاً با عناوين مذكور در جدول شماره ( ٦) همتراز شده اند كماكان ملاك عمل براي تعيين امتياز فوق العاده مديريت مي باشند و ساير موارد همترازي با پيشنهاد دستگاه مربوط مي بايست به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسد.

١١٨ – آيا کارمندان پيماني از مرخصي بدون حقوق بهره مند مي باشند؟

براساس ماده ١٣ اصلاحي آيين نامه استخدام پيمان ي موضوع رديف ١ تصويب نامه شماره  ٢٨٥٧٦ /ت ٣١٦٥٧ ه مورخ ١٠/۵/۱۳۸۴ هيأت وزيران، مستخدم پيماني مي تواند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام كننده از مرخصي بدون حقوق و حداكثر به ميزان مدت قرارداد استفاده نمايند.

١١٩ – آيا اعطاي مرخصي تشويقي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري امکان پذير است؟

اعطاي مرخصي تشويقي به لحاظ عدم پيش بيني در قانون مديريت خدمات كشوري مجوزي ندارد.

١٢٠ – نحوه تعيين حقوق کارمنداني که به بيماريهاي صعب العلاج مبتلا مي باشند چگونه است؟

بديهي است براساس تبصره ٣ ماده ٨٤ قانون مشمولين قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي باشند.

١٢١ – نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي که به بيماري صعب العلاج مبتلا بوده اند و در سال ١٣٨٨ اعاده کار شده اند چگونه است؟

تا صدور آيين نامه مربوطه در صورت اعاده به خدمت کارمندان مزبور وضعيت آنان با توجه به آخرين حكم كارگزيني زمان اشتغال در قبل از استفاده مرخصي صعب العلاج با قانون فوق الاشاره، تطبيق داده خواهند شد.

١٢٢ – مبناي محاسبه مبلغ ريالي مرخصي هاي ذخيره شده چه اقلامي مي باشد؟

علاوه بر حقوق ثابت كليه فوق العاده هاي موضوع ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات كشوري كه كارمند در زمان بازنشستگي بر اساس اقلام مندرج در حکم کارگزيني استحقاق دريافت آن ها را داشته است مبناي محاسبه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده در زمان بازنشستگي مي باشد.

١٢٣ – آيا کماکان مصوبات هيات امناء با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري قابل اجراء مي باشد؟

خير، تصويب نامه شماره ٤٩٢٣٦ /ت ٥٣٦ ه مورخ ٥/۳/۱۳۸۸ هيأت وزيران در خصوص مشمول كسور بازنشستگي بودن فوق العاده هاي هيات امناي دانشگاههاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري صرفا ناظر بر وزارتخانه تصريح شده در مصوبه مذكور و قبل از اجراي قانون خدمات کشوري بوده وتسري آن در زمان اجراي اين قانون مجوزي ندارد.

١٢٤ – آيا استفاده از مرخصي تشويقي مناطق محروم در حال حاضر قابل پرداخت است؟

٨٨ و تعيين مرخصي در آن استفاده از مرخصي موضوع /١/ با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ ١

ماده ٢ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مجوزي ندارد.

ضمناً استفاده از مزاياي مناطق محروم در سال هاي ٨٦ و ٨٧ در چارچوب تصويب نامه شماره

١٣٨٨ هيات وزيران امکان پذير مي باشد. /٤/ ٧٦٢٢٩ /ت ٤٠٩٩٦ ه مورخ ١٠

١٢٥ – نحوه پرداخت ميزان فوق العاده جذب مناطق محروم چيست؟

ميزان پرداخت فوق العاده جذب منا طق محروم در چارچوب تصويبنامه شماره ٧٦٢٢٩ /ت ٤٠٩٩٦ ه مورخ

١٣٨٨ هيات وزيران براي سال هاي ٨٦ و ٨٧ بر اساس ارقام تعيين شده براي کارمندان مشمول در سال /٤/١٠

٨٥ مي باشد.

١٢٦ – امتياز افرادي که داراي بيش از يک نشان دولتي هستند چگونه تعيين مي شود؟

در صورتي كه كارمند داراي بيش از يك نشان دولتي باشد جمع امتياز نشان هاي دولتي او با رعايت حداكثر سقف امتياز (٨٠٠ امتياز) قابل محاسبه مي باشد.

١٢٨ – آيا مدرك تحصيلي ديپلم افتخاري براي كليه ايثارگران قابل اعمال مي باشد؟

به موجب مصوبه شوراي امور اداري و استخدامي كشور (سابق) مدرك تحصيلي د يپلم افتخاري صرفاً براي جانبازان با رعايت شرايط احراز طرح هاي طبقه بندي مشاغل قابل اعمال بوده است. يادآور مي شود مجوزي براي احتساب ديپلم افتخاري ساير ايثارگران از قبيل همسر، پدر و مادر شهيد و آزادگان وجود نداشته است.

١٢٩ – آيا سوابق حضور در جبهه جانبازان و رزمندگان به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد؟

١٣٧٤/٣/ به استناد ماده ( ٦) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ٣١

مجلس شوراي اسلامي، مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان، بدون پرداخت كسور بازنشستگي جزو سنوات خدمت قابل قبول صرفاً ار لحاظ بازنشستگي قابل احتساب است . اضافه مي نمايد براي احتساب سوابق حضور در جبهه رزمندگان به عنوان سابقه خدمت دولتي مستندي وجود ندارد.

١٣٠ – مناطق جنگي و جنگ زده و جبهه توسط چه مرجعي تعيين مي شود؟

مرجع تعيين و تشخيص مناطق جنگي و جنگ زده و جبهه ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشد و ملاك بهره مندي افراد از امتيازات حضور در جبهه و مناطق جنگي و جنگ زده، خدمت در مناطقي است كه از سوي ستاد مذكور به عنوان جبهه اعلام شده باشد.

١٣١ – امتياز خدمت در مناطق جنگ زده موضوع قانون مديريت خدمات كشو ري به چه افرادي تعلق مي گيرد؟

آندسته از كارمندان و بازنشستگاني كه در مقطع زماني جنگ تحميلي در مناطق جنگ زده مندرج در

،٧١/٥/ جدول مناطق جنگي و جنگ زده موضوع تبصره ( ٣) بند ( ٨) بخشنامه شماره ٢٧٢٧ /د مورخ ٢٠

مشغول خدمت اداري بوده اند، مشمول برخورداري از امتيازات قسمت اخير بند (٢) ماده (٦٨) قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند.

١٣٢ – در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به حضور موظف چه امتيازاتي تعلق مي گيرد؟

با توجه به صراحت بند (٢) ماده (٦٨) قانون مديريت خدمات كشوري، مجوزي براي اعطاي امتياز حضور در جبهه موضوع اين قانون به حضور در جبهه موظف وجود ندارد.

١٣٣ – پرداخت كسور بازنشستگي خدمت سربازي و خدمت غير رسمي جانبازان به عهده كدام مرجع مي باشد؟

چنانچه خدمت سربازي و خدمت غير رسمي افراد موصوف قبل از اجراي قانون برنامه سوم توسعه باشد، پرداخت كسور بازنشستگي سوابق ياد شده، با رعايت ساير مقررات مربوط، به عهده مستخدم مي باشد.

١٣٤ – آيا جانبازان از پرداخت حق بيمه خدمات درماني و مكمل معاف مي باشند؟

به موجب بند (ج) تبصره ماده ( ٣٧ ) قانون برنامه سوم توسعه جانبازان از پرداخت حق بيمه خدمات درماني و مكمل و همچنين كسور بازنشستگي، معاف مي باشد.

١٣٥- نحوه ذخيره كسر ساعات كار جانبازان موضوع آيين نامه اجرايي مواد ( ٩) و ( ١١) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان را بيان نمائيد؟

مرخصي استحقاقي كارمندان جانباز همانند ساير شاغلين، به موجب ماده ( ٨٤ ) قانون مديريت خدمات كشوري، حداكثر به ميزان پانزده روز در هر سال قابل ذخيره مي باشد. لكن با توجه به بخشنامه شماره

٨٨ هيات /٨/ ١٣٨٨ معاون اول رييس جمهور موضوع موافقت نامه مورخ ٣ /٨/ ٤٣٥٩١ مورخ ٤ /١٥٤٣٦٥

وزيران كه مقرر مي دارد:” جانبازان شاغل و همسران شاغل جانبازاني كه مسئوليت مراقبت و پرستاري از همسران خود را عهده دار هستند، همچنان از مزاياي مواد ( ٩) و ( ١١ ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي- مصوب ١٣٧٤ – و آيين نامه اجرايي ذيربط بهره مند مي گردند .” لذا ميزان تقليل ساعت كار جانبازان در صورت عدم استفاده با رعايت ساير مقررات به حداكثر مرخصي قابل ذخيره، اضافه مي گردد.

١٣٦ – مزاياي جانبازي افرادي كه در سال هاي اخير مراتب جانبازي آنان توسط مراجع ذي صلاح تأييد شده است از چه تاريخي برقرار مي گردد؟

چنانچه جانبازان دوران پيروزي انقلاب اسلامي و يا جنگ تحميلي، قبل از تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در دستگاه اجرايي شاغل بوده ليكن مراتب جانبازي آنان اخيراً توسط مراجع ذي ربط تأييد گرديده است، مبناي برخورداري از مزاياي پيش بيني شده، تاريخ تطبيق با قانون نظام هماهنگ مي باشد. لكن در صورتي كه بعد ازتصويب قانون مذكور شاغل شده باشند، از زمان ايجاد رابطه استخدامي با دستگاه در شمول برخورداري از امتيازات مقرر خواهند بود.

١٣٧ – آيا جانبازاني كه بعد از اجراي قانون تسهيلات استخدامي جانبازان انقلاب اسلامي در دستگاه هاي دولتي شاغل گرديده و بنا به دلايلي از دستگاه خارج گرديده اند اعاده به خدمت آنان امكان پذير مي باشد؟

،(١٣٧٤/٣/ در اجراي مفا د ماده ( ٤) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان … مصوب ( ٣١

جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده اند و بنا به دلائلي غير از موارد مندرج در تبصره

ذيل ماده مذكور رابطه خدمتي آنان قطع شده است، مي توانند فقط براي يكبار اعاده به خدمت گردند.

١٣٨ – آيا به جانبازاني كه بنا به هر دليل تنزل پست مي يابند مابه التفاوت قابل پرداخت مي باشد؟

پرداخت مابه التفاوت به مستخدمين جانباز در صورت كاهش حقوق و مزاياي آنان به لحاظ تغيير پست سازماني مجوزي ندارد.

١٣٩ – پست همطراز با نام براي كدام دسته از جانبازان ايجاد مي گردد؟

ايجاد پست همطراز موضوع قانون تسهيلات استخدامي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ٣١/۳/۱۳۷۴ براي آن دسته از جانبازاني پيش بيني شده است كه بنا به تشخيص مراجع ذيصلاح توانايي انجام كار تمام وقت را نداشته و در شمول قانون حالت اشتغال قرار مي گيرند و يا در اجراي مفاد ماده ( ٤) قانون ياد شده اعاده به خدمت مي شوند.

١٤٠ – آيا جانبازان بصورت توامان مي توانند از قانون بازنشستگي پيش از موعد و قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و … استفاده نمايند؟

با توجه به ماده (١٢) آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه مقرر مي دارد: “در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهد بود.” استفاده توامان جانبازان از سنوات ارفاقي موضوع قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و … و قانون پيش از موعد بازنشستگي كاركنان دولت مقدور نمي باشد.

١٤١ – نحوه پرداخت كسور بازنشستگي جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال را بيان نماييد.

با توجه به ماده (٣٩) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي دارد حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد، لذا تعيين و پرداخت حقوق حالت اشتغال و بازنشستگي جانب ازان موصوف با رعايت ساير مقررات مربوط به عهده دستگاه متبوع ايشان مي باشد. و اصولاً پرداخت كسور بازنشستگي مشمولين فوق الذكر به صندوق بازنشستگي كشوري موضوعيت ندارد.

١٤٢ – نحوه ذخيره مرخصي استحقاقي مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد و… را بيان نمايند.

از آنجايي كه به موجب مفاد ماده واحده قانون ياد شده، مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده كلي، جانباز آزاده از كار افتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، به منزله مستخدمين شاغل تلقي گرديده و همانند مستخدمين شاغل بر اساس مقررات استخدامي ذيربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگي يا مستمري مربوط بهره مند خواهند شد، لذا مرخصي استحقاقي مستخدمين جانباز مشمول قانون حالت اشتغال نيز همانند ساير كاركنان، به موجب مفاد ماده (٨٤) قانون مديريت خدمات كشوري، حداكثر به ميزان پانزده روز در هر سال قابل ذخيره مي باشد.

١٤٣ – آيا فوق العاده مناطق محروم به مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد و… قابل پرداخت مي باشد؟

چنانچه مشمولين ياد شده قبل از صدور حكم حالت اشتغال با رعايت كليه مقررات و ضوابط از فوق العاده قانوني مذكور بهره مند مي گرديدند، اعطاي آن در حالت اشتغال نيز با رعايت ساير مقررات بلامانع مي باشد.

١٤٤ – حقوق و مزايا و هزينه هاي رفاهي، به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال، مستخدمين شهيد، … به چه نحو قابل پرداخت مي باشد؟

علاوه بر پرداختي هاي قانوني موضوع ماده ٥ آيين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، …. موضوع تصويب نامه شماره ٩٨٦٦ /ت ٢٤٥ ه مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ و اصلاحيه آن موضوع مصوبه شماره ٢٥٩٦٩ /ت ٢٢٧٣١ ه مورخ ٢٣/۸/۱۳۷۹ هيأت وزيران، صرفاً آن دسته از اقلام پرداختي كه بدون الزام حضور فيزيكي به كارمندان شاغل پرداخت مي شود به مشمولين حالت اشتغال كه وفق قانون حالت اشتغال، با آنان از هر لحاظ همانند مستخدمين شاغل رفتار مي شود، قابل پرداخت است.

١٤٥ – آيا انعقاد قرار داد با جانبازان حالت اشتغال امكانپذير است؟

از آنجايي كه مشمولين قانون حالت اشتغال به موجب كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران، از كارافتاده كلي و غيرقادر به كار شناخته مي شوند، لذا بكارگيري افراد ياد شده نيز مستلزم لغو گواهي غيرقادر به كار بودن ايشان از سوي كميسيون پزشكي ياد شده و صدور تاييديه، داير بر توانايي انجام كار مي باشد.

١٤٦- پرداخت حقوق بازنشستگي جانبازان حالت اشتغال به عهده كدام مرجع مي باشد؟

با توجه به ماده (٣٩) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي دارد «حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد» لذا تعيين و پرداخت حقوق حالت اشتغال و بازنشستگي جانباز موصوف با رعايت ساير مقررات مربوط به عهده دستگاه متبوع ايشان مي باشد.

١٤٧ – مرخصي استحقاقي آزادگان چگونه محاسبه گرديده و وجوه مربوطه به چه نحو قابل پرداخت مي باشد؟

در اجراي بند ع تبصره ( ٢٠ ) قانون بودجه سال ١٣٨٦ كل كشور، صرفاً مرخصي آزادگاني كه از مزاياي ماده ١٣ قانون حمايت از آزادگان بهره مند مي گردند ( اعم از اين كه قبل و يا بعد از استخدام به اسارت درآمده باشند) به ميزان ٢ برابر محاسبه شده و وجوه مربوط بر اساس آخرين حقوق و مزاياي آنان، به هنگام بازنشستگي و يا زمان درخواست قابل پرداخت است.

١٤٨- آيا به دوران اسارت آزادگان حقوق و مزايا و عيدي دو برابر قابل پرداخت مي باشد ؟

با توجه به رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ٧٦٠ مورخ ٢٨/۱۰/۱۳۸۸ که مقرر مي دارد: “مقررات ماده ١٣ قانون حمايت از آزادگان ناظر بر نحوه احتساب سوابق خدمتي و محاسبه آن در ارتقاء شغلي و بازنشستگي بوده و نه پرداخت حقوق و مزاياي دوران اسارت”، لذا پرداخت حقوق و مزايا و پرداخت عيدي به ميزان دو برابر مجوزي ندارد.

١٤٩ – آيا آندسته از فرزندان شاهد كه بعد از سال ١٣٨٦ شاغل گرديده اند مشمول برخورداري از گروه تشويقي موضوع بند (ع) تبصره (٢٠) قانون بودجه سال ١٣٨٦ كل كشور مي شوند؟

گروه تشويقي ياد شده، صرفاً در سال مربوطه با رعايت سقف گروه هاي تشويقي و ساير مقررات مربوطه قابليت اجرايي داشته و برخورداري افراد موصوف از گروه تشويقي فوق الذكر در سال هاي بعد، مجوزي نداشته است.

١٥٠ – آيا ايثارگران مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي مي باشند؟

با توجه به تبصره ماده ٦١ قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي دارد، ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند، لذا صرفاً ايثارگراني كه به موجب مقررات مورد عمل مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي بودند، با رعايت ساير مقررات مي توانند از ماموريت آموزشي بهره مند شوند. كه شامل جانبازان، آزادگان، رزمندگان، با حداقل ٦ ماه سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه و فرزندان شاهد مي باشند.

١٥١ – نحوه بهره مندي كاركنان جانباز از ماموريت آموزشي را بيان نمايند؟

به استناد ماده (١٢) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ هیأت وزیران و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره ٢٣٥١٠ /ت١٨٠٦٠ه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ هیأت وزیران، مستخدمين جانباز با هر درصدي، مجاز به استفاده از مأموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت، با رعايت ساير مقررات مربوط، مي باشند.

١٥٢ – نحوه بهره مندي رزمندگان از ماموريت آموزشي را بيان نماييد.

به استناد تبصره (٢) ماده واحده قانون ممنوعيت ادامه تحصيل گارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۲، رزمندگاني كه (٣) سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه حضور در جبهه داشته اند، مي توانند از ماموريت آموزشي به صورت تمام وقت و يا نيمه وقت استفاده نمايند لكن رزمندگان با دارا بودن حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، صرفا به صورت تمام وقت از ماموريت آموزشي، در چارچوب ضوابط مربوطه، برخوردار مي گردند.

١٥٣ – نحوه بهره مندي فرزندان شاهد از مأموريت آموزشي را بيان نماييد.

به استناد تبصره (٢) ماده (١٣) آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد موضوع تصويب نامه شماره ٦١٩٥٦ /ت ٢٨١٠٦ ه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۲ و با توجه به مصوبه شماره ٢٠٠٧٥ /ت ٣٠٩٨٢ ه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ هيأت وزيران موضوع اصلاح ماده (١٣) آيين نامه يادشده، و همچنين در اجراي آيين نامه ساماندهي فرزندان شاهد و… موضوع تصويب نامه شماره ٢٦٢٧٥٦/٤١٤٥٩ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸، فرزندان شاهد نيز مجاز به استفاده از مأموريت آموزشي با رعايت ساير مقررات مربوط، مي باشند.

١٥٤ – نحوه بهره مندي آزادگان از ماموريت آموزشي را بيان نماييد.

آزادگان با كمتر از سه سال اسارت، صرفا به صورت تمام وقت از ماموريت آموزشي، در چا رچوب ضوابط مربوطه، برخوردار مي گردند. لكن آزادگاني كه سه سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه اسارت داشته اند، مي توانند از ماموريت آموزشي بصورت تمام وقت يا نيمه وقت استفاده نمايند.

١٥٥ – آيا برخورداري مستخدمين پيماني از ماموريت آموزشي امكان پذير مي باشد؟

آندسته از كارمندان ايثارگر پيماني كه مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي مي باشند به نحوي كه مدت مأموريت آنان با مدت استخدام پيماني قيد شده در قرارداد منطبق باشد، مي توانند از ماموريت آموزشي بهره مند گردند.

١٥٦ – آيا افراد خانواده شهدا شامل پدر، مادر، همسر، برادر و خو اهر شهيد مي توانند از ماموريت آموزشي استفاده نمايند؟

در قوانين و مقررات موجود، مجوزي براي استفاده افراد خانواده شهدا شامل پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهيد، از مأموريت آموزشي وجود ندارد.

١٥٧ – آيا جانبازان دارنده مدرك تحصيلي ليسانس مجاز به ادامه خدمت تا سقف ٣٥ سال براي مشاغل تخصصي مي باشند؟

براساس مفاد بخشنامه شماره ٣١٧٩٢/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارنده مدرك تحصيلي كارشناسي نيز تا سقف سي وپنج سال براي مشاغل تخصصي موضوع بند الف ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر می باشد.

١٥٨ – آيا آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه موضوع تصويب نامه شماره ١٧٨١٤ /ت٣٠٩٨٧ه مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هيأت وزيران قابل اجرا مي باشد؟

با توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ ١/۱/۱۳۸۸ و لغو مقررات قبلی مغایر با اين قانون به موجب مفاد ماده ١٢٧ آن، آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه نيز فاقد موضوعيت مي باشد.

١٥٩ – در قانون مديريت خدمات كشوري براي افراد نخبه چه امتيازي پيش بيني شده است؟

به موجب قسمت اخير تبصره ١ ماده ٦٥ قانون مديريت خدمات كشوري نخبگاني كه طبق ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي شوند، طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد از طي برخي از رتبه ها معاف و در يكي از رتبه هاي ديگر قرار مي گيرند.

١٦٠ – آيا فوق العاده ويژه نخبگان قابل پرداخت مي باشد؟

فوق العاده ويژه نخبگان موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، غيرمستمر بوده و وابسته به عواملي از جمله عملكرد مستخدمين مشمول مصوبه و در صورت رضايت دستگاه از عملكرد نخبگان و تدوين دستورالعمل اجرايي از سوي دستگاه متبوع كارمند و تحقق تمامي شرايط قابل پرداخت بود. لكن با توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ ١/۱/۱۳۸۸ و لغو مقررات قبلی به موجب مفاد ماده ١٢٧ آن، اصولاً آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني فاقد موضوعيت مي باشد و پرداخت فوق العاده مزبور نيز مجوزي ندارد.

١٦١ – آيا طرح هاي مسير ارتقاي شغلي …. قابل اجرا مي باشد؟

از تاريخ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري (١/۱/۱۳۸۸) طرح هاي مسير ارتقاي شغلي كارشناسان …، پرستاران و معلمان فاقد موضوعيت مي باشد.

١٦٢ – آيا تشكيل هيأت مميزه موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي… براي بررسي پرونده هاي افراد به تاریخ قبل از ۱/۱/۱۳۸۸ امکان پذیر می باشد؟

از تاريخ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري (١/۱/۱۳۸۸) هر گونه اقدام درخصوص طرح هاي مسير ارتقاي شغلي، اعم از تشكيل هيأت مميزه، بررسي پرونده ها و تنظيم صورتجلسات و ارسال آنها براي تأييد فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

١٦٣ – آيا مزاياي همترازي موضوع ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت قابل اجرا مي باشد؟

از تاريخ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري (١/۱/۱۳۸۸)، همترازي موضوع ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت فاقد موضوعيت مي باشد.

١٦٤ – آيا دستگاه ها مجاز به ارسال درخواست مبني بر تشخيص برخي پست ها به عنوان پست هاي مشمول ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشند؟

از تاريخ اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري (۱/۱/۱۳۸۸) هر گونه اقدام درخصوص ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت اعم از تشخيص و تأييد پست ها، برقراري مزاياي همترازي… مجوزي ندارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام