کتاب استخدامی اداری ها
سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد ۱۳۹۱ اعضای سازمان نظام پزشکی

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۵۵۸۷/۲۰۰ مورخ ۱/۴/۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور)

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۱ و در جهت اجرای مطلوب تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

شرایط خوداظهاری:

۱- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ بصورت الکترونیکی در موعد مقرر قانونی.

۲- در مورد تقسیط مالیات ابرازی حداقل ۴۰% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۲ تقسیط گردد. بدیهی است مؤدیانی که اظهارنامه خود را به صورت غیرالکترونیکی (دستی) تسلیم نمایند، مالیات ابرازی را بایستی کلاً همراه اظهارنامه پرداخت نمایند.

۳- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.

۴- اظهارنامه مالیاتی شامل «حساب درآمد و هزینه» برای هر یک از مؤدیان مزبور تکمیل شده باشد.

۵- مؤدیانی که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال ۱۳۹۱ ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود. (پلمب دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ مورد قبول است).

۶- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۱ آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۰ از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می باشد.

بخشنامه ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام