کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایح

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

مقدمه توجیهی:

نظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب 1386- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح و دائمی‌ نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب 1386- و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح و دایمی می‌شود:

1- در ماده (2)، عبارت “کلیه سازمان‌هایی” به عبارت “کلیه دستگاه‌هایی” اصلاح می‌شود.

2- در ماده (3) عبارت “ایجاد شده یا می‌شود” به عبارت “به این عنوان ایجاد یا شناخته شده یا می‌شود” اصلاح می‌شود.

3- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (4) الحاق می‌شود:

تبصره 4- شرکت‎هایی که به منظور به کار انداختن سپرده‎های اشخاص نزد بانک‎ها و مؤسسات اعتباری دولتی و یا از محل ذخیره‎های نزد شرکت‎های بیمه ایجاد شده یا می‎شوند شرکت دولتی شناخته نمی‎شوند.

4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر الحاق می‌شود:

ماده (5) مکرر- واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی تابعه دستگاه‌های اجرایی هستند که تولید، تأمین و ارائه محصول و یا خدمات اصلی و نهایی دستگاه‌ها را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها.

5- در ماده (7)، واژه “قرارداد” به واژه “پیمان‌نامه” اصلاح می‌شود.

6- در انتهای بند (الف) ماده (8) واژه “کشور” اضافه می‌شود.

7- در ماده (10)، عبارت “طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای” به واژه “اموری” اصلاح می‌شود.

8- ماده (12) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 13- سازمان: منظور از سازمان در این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور است.

9- متن زیر به عنوان ماده (12) مکرر الحاق می‌شود:

ماده 12 مکرر- مدیریت محلی: نهادی است متشکل از رکن نظارتی شامل شورای اسلامی شهر یا روستا و رکن اجرایی شامل شهرداری یا دهیاری؛ که با استقلال اداری، مالی و حقوقی، اداره امور عمومی شهر یا روستا را در چارچوب وظایف قانونی مصوب و نیز وظایف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی که از سوی دستگاه‌های اجرایی به آنها واگذار می‌گردد، با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوط و با تکیه بر توانمندی‌ها و منابع محلی، عوارض قانونی و کمک دولت، عهده‌دار است.

10- بند (5)‌ و تبصره (2)‌ ماده (13) حذف و عنوان “تبصره (1)” به “تبصره” اصلاح و در تبصره مذکور، عبارت “با تأیید هیئت وزیران” پیش از عبارت “مقدور نباشد” الحاق می‌شود.

11 تبصره (2) ماده (16) حذف و عنوان “تبصره (1)” به “تبصره” اصلاح و در بند (الف) ماده مذکور، عبارت “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور” به عبارت “سازمان برنامه و بودجه کشور” اصلاح می‌شود.

12- در ماده (17)، عبارت “بخشی از خدمات مورد نیاز” به عبارت “بخشی از خدمات پشتیبانی اداری” اصلاح و عبارت “دستگاه‌های اجرایی در قبال نیروهای شرکتی موضوع این ماده هیچگونه تعهد استخدامی ندارند.” به انتهای ماده یادشده الحاق می‌گردد. همچنین عنوان “تبصره” ماده فوق به “تبصره (1)” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره 2- سازمان موظف است استانداردهای لازم برای انجام فعالیت های موضوع این ماده را تعیین و با واگذاری خدمات نسبت به تعدیل پست‌های سازمانی مربوط به خدمات و وظایف واگذار شده اقدام نماید. در هر حال، واگذاری فعالیت های موضوع این ماده نباید موجب افزایش بار مالی شود.

13- متن زیر به عنوان ماده (18) مکرر الحاق می‌شود:

ماده 18 مکرر- به منظور خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی و ارتقای رضایت‌مندی و اعتماد مردم (بند 17 سیاست‌های کلی نظام اداری) واحدهای عملیاتی، در فضای رقابتی و مطابق ماده (21) به صورت هدفمند و با رعایت استانداردهای مصوب، قیمت یا هزینه تمام شده و نظام کنترل نتایج و محصول اداره می شوند و از نظر مدیریتی تابع احکام و مقررات ذیل می‌باشند:

الف- این واحدها ضمن دارا بودن اختیارات لازم برای اداره خود در قبال رعایت استانداردها و ضوابط و قوانین و مقررات، حسب مورد به دستگاه های اجرایی یا مدیریت محلی ذی ربط پاسخگو می باشند.

ب- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جایگاه و توسعه این واحدها منوط به ارائه خدمات کیفی، جلب رضایت بهره مندان از خدمات و رعایت قیمت تمام شده در رقابت با سایر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد می باشد.

ج- مدیران و کارکنان این واحدها در مزایا و خسارات ناشی از نوسانات بهره وری، سطح کیفی خدمات و کارایی واحد ذیربط سهیم و پاسخگو می باشند.

د- ساختار سازمانی، شرایط و فرآیند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت، تشویق و تنبیه و نیز امور مالی و معاملاتی این واحدها بر اساس مقررات خاص که بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شوند و شاغلین در این‌گونه واحدها هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت نداشته و کارکنان واحد عملیاتی می‌باشند.

تبصره- آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این ماده و زمان‌بندی اجرای آن به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

14- در تبصره (2) ماده (21)، پس از عبارت “آیین‌نامه اجرایی این ماده” عبارت “مشتمل بر چگونگی ادامه اشتراک کارمندان در صندوق بازنشستگی و شرایط حاکم بر بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی آنان” الحاق می‌شود.

15- متن زیر به عنوان مواد (21) مکرر (1) و (2)‌ الحاق می‌شود:

ماده 21 مکرر 1- در اجرای اصل (100) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (بند 19 سیاست‌های کلی نظام اداری)، دولت می‌تواند وظایف و فعالیت های زیر را به بخش غیر دولتی و یا مدیریت‌های محلی واگذار نماید. مدیریت‌های محلی، وظایف و فعالیت های مذکور را علاوه بر وظایف قانونی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و بهره گیری از مشارکت شهروندان انجام می دهند:

1- ساخت، توسعه، تجهیز و اداره اماکن ورزشی، فرهنگی، هنری، مذهبی و گردشگری، پارک¬های جنگلی در حریم شهرها، مراکز بهداشتی و درمانی، توان بخشی و خدمات اجتماعی، مراکز دامپزشکی و انجام فعالیت های مربوط به کاهش آسیب ها و ارتقای امنیت اجتماعی، حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت های ارزشمند تاریخی و فرهنگی به استثنای نفایس ملی و آثاری که به ثبت جهانی رسیده است و  ساخت، توسعه و تجهیز مدارس

2- مدیریت کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی و تجهیز و آماده سازی شهرها و روستاها در مقابل بحران ها و خطرات طبیعی.

3- اجرای برنامه های توسعه اقتصاد شهری و روستایی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار

تبصره 1- مدیریت محلی در انجام وظایف و فعالیت‌های محوله از سوی دستگاه‌های اجرایی نیز موظف است با مشارکت، همکاری و یا از طریق بخش تعاونی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد اقدام نماید. ایجاد واحدهای عملیاتی جدید برای انجام این مأموریت‌ها و وظایف، توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به استثنای مناطق خاص که مصادیق آن به تأیید هیات وزیران می‌رسد، ممنوع است.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده شامل حد تفصیل وظایف فوق الذکر، برنامه زمانی واگذاری فعالیت‌ها متناسب با توانمندی های بخش های غیر دولتی و مدیریت محلی، تعیین آن دسته از وظایفی که در سطح شهر و روستا قابل انجام است و نحوه انتقال امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و اعتبارات بر اساس پیشنهاد سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد به نحوی که به تدریج طی ده سال به صورت کامل اجرا شود.

ماده 21 مکرر 2- دولت مجاز است نسبت به ایجاد سازمان‌های تنظیم‌گر صنفی- تخصصی اقدام و اساسنامه‌ آنها را تصویب نماید.

تبصره 1- اساسنامه این سازمان‌ها مشتمل بر اهداف، موضوع، مدت، مرکز اصلی، ارکان و تشکیلات، وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب، نصب و عزل مدیران، شرایط پذیرش عضو، منابع تأمین درآمد و دارایی، تعیین نوع رابطه آنها با دولت با رویکرد کاهش حجم تصدی دولت و جلوگیری از انحصار، ساز و کارهای تولیت، حدود و صلاحیت آنها، مرجع تصویب مقررات، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، تعیین تخلفات و مجازات‌های انضباطی- حرفه‌ای اعضا و نحوه رسیدگی به آنها خواهد بود.

تبصره 2- دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان‌های تنظیم‌گر صنفی- تخصصی موجود و تطبیق وضعیت آنها با مفاد این ماده اقدام نماید.

تبصره 3- اختیارات شورای رقابت برای پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، موضوع ماده (59) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1386-، به قوت خود باقی است.

16- متن زیر به عنوان ماده (28)‌ مکرر الحاق می‌شود:

ماده 28 مکرر- در اجرای بند (23) سیاست‌های کلی نظام اداری و به منظور حفظ حقوق مردم، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی موظفند خسارت‌هایی را که از قصور کارمندان و واحدهای ارائه‌دهنده خدمات در انجام وظایف یا در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم گیرنده بر اشخاص وارد می‌شود، جبران نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مصادیق عملی حقوق مردم در نظام اداری و مرجع تشخیص و رسیدگی به قصور کارمندان و واحدهای اداری و نحوه اجرای این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره- جبران خسارات ناشی از تقصیر کارمند تابع حکم مقرر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 می‌باشد.

17- در بند (الف) ماده (29)، پس از عبارت “و تأیید سازمان” عبارت “و تأمین اعتبار” اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می‌گردد:

تبصره- هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان، وظایف، فعالیت‌ها و مشاغل حاکمیتی را با رعایت ماده (8) این قانون تصویب و ابلاغ می‌کند.

18- ماده (30) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 30- ایجاد واحد سازمانی تابعه در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی (به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) با پیشنهاد دستگاه، تأیید سازمان و تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر است.

دستگاه‌های اجرایی موظفند ساختار سازمانی خارج از مرکز خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه مربوطه با آن تطبیق داده و مراتب را به تایید سازمان برسانند.

19- در انتهای تبصره ماده (32)، عبارت “آیین‌نامه اجرایی نحوه بکارگیری و پرداخت حقوق این افراد با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد” الحاق می‌شود.

20- ماده (33) حذف می‌شود.

21- ماده (35) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 35- دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چارچوب احکام ماده (29) و (30) و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت در پایان مهلت مقرر موافقت با هر گونه پیشنهاد جدید دستگاه برای برخورداری از امتیازات و مزایای استخدامی موکول به اصلاح و تأیید ساختار سازمانی آن خواهد بود.

22- ماده (36) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده 36- دستگاه‌های اجرایی مکلفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را به منظور افزایش سطح بلوغ الکترونیکی فرآیندها و هوشمند سازی آنها، ارتقا سطح کیفیت تصمیم گیری با بهره گیری فراگیر از فناوری اطلاعات، بر اساس دستورالعمل سازمان طراحی یا اصلاح کرده و به مورد اجرا گذارند و به صورت مستمر این فرآیندها را براساس تغییرات ماموریتی، ساختاری و فناوری‌های نوین مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

23- ماده (37) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده 37- دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مردم و استقرار مدیریت دانش، با رعایت دستورالعملهایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی اداری می رسد، اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- احصاء و مستند سازی خدمات، اخذ شناسه منحصر به فرد برای هر خدمت از سازمان و به‌روز سازی آنها

ب- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات

ج- الكترونيكي كردن كليه فرآيندهای دارای قابلیت الکترونیکی شدن

د- الکترونیکی نمودن کلیه پرداخت‌های متقاضیان دریافت خدمت بابت هزینه‌های مربوط به صورت یکپارچه

هـ- ساماندهی پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه مربوط و فراهم نمودن امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام هاي ساير دستگاههاي اجرائي حسب شرح وظايف آنها به صورت رايگان

و- پیش بینی سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی و اعمال نتایج نظرسنجی مردم در نحوه ارائه خدمات به منظور ارتقاء “مشارکت الکترونیکی” ذینفعان

ز- الکترونیکی کردن خدمات مشترک بین دستگاهی به صورت یکپارچه در قالب پنجره واحد خدمات به گونه ای که:

1- کلیه فرآیندها و مراحل بین دستگاهی انجام خدمت بدون نیاز به پی گیری و مراجعه متقاضی به آنها انجام شده و محل درخواست و دریافت خدمت یکسان باشد.

2- در مراجعات مختلف متقاضی به دستگاه های اجرایی، از اخذ اطلاعات تکراری از ارباب رجوع پرهیز شود.

24- ماده (38) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 38- دستگاه های اجرایی موظفند زمینه دسترسی عموم خدمات گیرندگان به کلیه خدمات الکترونیکی قابل ارائه خارج از محیط اداری خود را از طرق  مختلف  بویژه واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی غیردولتی فراهم نمایند.

تبصره- سیاستگذاری وراهبری واحدهای مذکور درخصوص کیفیت و نحوه ارایه خدمات بر عهده سازمان خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده (مشتمل بر مجوز تاسیس این واحدها، تعرفه های خدمات، نحوه نظارت بر پاسخگویی و ضوابط و استانداردهای فعالیت) حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

25- ماده (40) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 40- به منظور تحقق مواد این فصل، سازمان عهده دار مسئولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش بر اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیک در نظام اداری با همکاری دستگاهها به شرح زیر است:

الف- فراهم سازی و توسعه زیرساختهای فنی اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه دولت الکترونیک و الکترونیکی کردن خدمات بین دستگاهی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ب- ایجاد سازوکار لازم جهت تخصیص اعتبارات مربوط به برنامه های حوزه دولت الکترونیک دستگاههای اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه.

ج- تصویب تعرفه ارائه خدمات دولت الكترونيك توسط بخش غیردولتی توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

تبصره 1- در راستای تسهیل شرایط و فرآیندهای انجام کار و شناسایی و پیاده سازی پنجره واحد خدمات، شناسنامه دار کردن خدمات و استعلامات بین دستگاهی و هماهنگی بین انجام ماموریت های این سازمان با ماموریت های هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اجتناب از دوباره کاری، سازمان به عنوان عضو در هیات مذکور اضافه می شود.

تبصره 2- دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل و سامانه ای که توسط سازمان تهیه و ایجاد می شود، امکان ارزیابی سطح کیفیت خدمات الکترونیکی خود را مبتنی بر سطح سرویس و شاخص های توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. سازمان موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط، سطح کیفیت خدمت رسانی الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اندازه گیری کرده و نتایج آن را در ارزیابی عملکرد سالانه لحاظ نماید.

26- بند (هـ) ماده (42) به شرح زیر اصلاح می شود:

هـ- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده (25) قانون مجازات اسلامی

27- تبصره (4) ماده (42) حذف و عنوان تبصره (5) به تبصره (4) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (42) مکرر الحاق می شود:

ماده 42 مکرر- به منظور تحقق بند (3) سیاست های کلی نظام اداری، مبنی بر بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای،  آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب -1374- و قانون تسری قانون مذکور به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی -مصوب 1375-، حداکثر ظرف شش ماه با پیشنهاد مشترک سازمان و هیئت عالی گزینش، بازنگری و به تصویب هیئت وزیران می رسد. با تصویب آیین نامه موضوع این ماده، آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور -مصوب 1377- کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی لغو می گردد.

28- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (44) الحاق می شود:

تبصره- افرادی که با کسب مقام اول تا سوم در مسابقات ورزشی المپیک و با کسب مقام اول بازی های آسیایی افتخار آفرینی می نمایند، همچنین، نخبگان و استعدادهای برتر و افرادی که در سطح بین المللی، مقام علمی کسب می نمایند، مطابق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای استخدام در دستگاه های اجرایی برای مشاغلی که واجد شرایط تصدی آنها هستند از امتحان عمومی معاف می باشند.

29- تبصره (2) ماده (45) حذف و عنوان تبصره های (3) و (4) به تبصره های (2) و (3) اصلاح می شود.

30- در ماده (47)، واژه های “کارمندان” به واژه “کارکنان” اصلاح شود.

31- در تبصره ماده (49)، واژه “عمل” به عبارت “تصفیه حساب” اصلاح می شود.

32- ماده (51) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (2) و (3) به ماده مذکور الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (1) اصلاح می شود:

ماده 51- مجموع مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی و سهم هر یک از آنها با رعایت فصل دوم این قانون و سیاستهای برنامه های پنجساله توسعه کشور با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2- ایجاد هر گونه تعهد استخدامی که موجب الزام دولت یا دستگاه‌های اجرایی به استخدام افراد در این دستگاه ها شود ممنوع می‌باشد مگر در موارد خاص در سقف مجوزهای استخدامی و با تأیید سازمان.

تبصره 3- هر گونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان به استثنای تبدیل وضعیت مقرر در بند «ب» تبصره (1) ماده (46) ممنوع است و کلیه قوانین و مقررات قبلی در این زمینه از تاریخ تصویب این قانون نسخ می شود.

33- متن زیر به عنوان ماده (54) مکرر الحاق می شود:

ماده 54 مکرر – انتصاب کارمندان به پستهای سازمانی و تغییرات بعدی در طول خدمت، متناسب با شرایط احراز مشاغل با دستگاه اجرایی ذی ربط است. انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان با توافق دستگاه های ذی ربط بدون موافقت کارمند امکان پذیر است، لیکن انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت کارمند صورت گیرد.

34- ماده (58) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۵۸- به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرائی‌، نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرائی و نحوه ارتقای شغلی آنان، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین و راسا و یا در قالب قرارداد با مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، اجرا نمایند.»

35- ماده (59) و تبصره آن حذف می شود.

36- در ماده (64) عبارت “و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد” حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره- هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، متناسب با نرخ تورم و در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سنواتی است.

37-

الف- حداقل امتیازات مقرر در مواد (65) و (66) به میزان بیست درصد (20%) و حداکثر آنها و همچنین امتیاز شغلی مقرر در ماده (71) به میزان پنجاه درصد (50%) افزایش می یابد.

ب- در تبصره (3) ماده (65)، عبارت “و بهداشتی و درمانی سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان بهزیستی کشور” پس از عبارت “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” الحاق می شود.

38-

الف- امتیازات مذکور در مواد (68) و (75) به میزان بیست درصد (20%) افزایش می یابد. این میزان تا سقف پنجاه درصد (50%) با تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

ب- در بند (2) ماده (68) عبارت “و شهدا از سقف امتیاز فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند” پس از عبارت “و به دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد” اضافه می شود.

ج- در بند (4) ماده (68) عبارت “و حداکثر سه فرزند” حذف و عبارت “و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی” به عبارت “و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد” اصلاح می شود.

39- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (71) الحاق می شود:

تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

40- در ماده (74)، عبارت “رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” به “رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور” اصلاح و عبارت “و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” پس از عبارت “وزیر امور اقتصادی و دارایی،” الحاق و در تبصره ماده مذکور، عبارت “در قوای سه گانه” بعد از عبارت “سایر مراجعی که” الحاق می شود.

41- در تبصره ماده (76)، بند (10) ماده (68) نیز اضافه می شود.

42- متن زیر به عنوان ماده (79) مکرر الحاق می شود:

ماده 79 مکرر- آن دسته از دستگاه های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران یا سایر مراجع یا در اجرای بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه پیش از دایمی شدن این قانون از افزایش امتیازات مذکور برخوردار شده اند، اعمال افزایش های یاد شده در مورد آنها پس از کسر افزایش هیا قبلی امکان پذیر است.

43- عبارت زیر به انتهای تبصره (4) ماده (84) الحاق می شود:

حداکثر مذکور برای کارمندان زنی که همسر آنان به عنوان مأمور سیاسی به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند، نه سال خواهد بود.

44- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (87) الحاق می شود:

تبصره 4- هیئت وزیران مجاز است در شرایط اضطراری و خاص، نظیر آلودگی بیش از حد مجاز هوا و همچنین ایام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارمندان را در سراسر کشور یا مناطق یا استان ها یا شهرستان های معین تا میزان هشت ساعت در هفته برای مدت حداکثر یک ماه کاهش دهد. مدت یاد شده در موارد ضروری با تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

45- در ماده (94)، عبارت “چهار ماه” به عبارت “شش ماه” اصلاح می شود.

46- متن زیر به عنوان ماده (100) مکرر الحاق می شود:

ماده 100 مکرر- ببه منظور کاهش حجم شکایات واصله به دیوان عدالت اداری و تسریع در رسیدگی به شکایات کارکنان از تصمیمات و اقدامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی متبوع نسبت به خود، هیأتی مرکب از مدیر واحد حقوقی یا عناوین مشابه، نماینده معرفی شده از سوی معاونت قضایی دیوان عدالت اداری و نماینده صاحب صلاحیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تحت نظر مقام مذکور در هر دستگاه اجرایی تشکیل می شود. این هیأت مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به شکایات واصله داوری و تصمیم خود را اعلام نماید. تصمیماتی که با موافقت اکثریت اعضای هیأت اتخاذ شده باشد برای همان دستگاه لازم الاجراست، لیکن مانع از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

در صورت طرح شکایات راجع به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری، تصمیم هیأت مزبور باید به عنوان یکی از مدارک و دلایل مورد استناد موضوع ماده (18) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری –مصوب 1392- ضمیمه دادخواست باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی رسیدگی، تشکیل جلسات و فرایند ابلاغ و اجرا با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.

47- ماده (101) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 101- کارمندانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت درخواهند آمد مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهند بود.

تبصره 1- کارمندانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی درآمده اند و یا پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند در خصوص برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از جمله شرایط بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان تابع قانون تأمین اجتماعی و در سایر موارد تابع احکام این قانون می باشند.

تبصره 2- در صورت تغییر دستگاه محل خدمت یا اشتغال فرد در بخش غیردولتی به نحوی که منجر به تغییر صندوق یا سازمان بیمه ای شود، کارمند می تواند صندوق قبلی خود را حفظ نماید. در صورت تغییر صندوق، صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه ما به التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید.

48- ماده (102) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۰۲- کارمندان فقط یک بار در طول خدمت، حق تغییر و انتقال سوابق از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری را دارند. در این صورت برای خدمات تأمین اجتماعی، سهم کارفرمایی دولت حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می¬گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند.

آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره (2) ماده (101) مشتمل بر نحوه به روز رسانی و مابه التفاوت قابل پرداخت از سوی کارمند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- کارمندان پیمانی که به بخش غیردولتی مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده، انتقال یافته‌اند، مشمول حکم بند «د» ماده (21) این قانون می باشند.

تبصره 2- تغییر صندوق بیمه¬ای کارکنان نیروهای مسلح تابع مقررات خاصی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد.

49- ماده (103) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 103- دستگاه های اجرایی می توانند کارمندان خود را با داشتن یکی از شرایط زیر بازنشسته نمایند:

الف- دارا بودن (30) سال سابقه خدمت و حداقل (50) سال سن. شاغلین مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می توانند با درخواست خود و موافقت دستگاه تا (35) سال خدمت نمایند.

ب- دارا بودن (60) سال سن و حداقل (25) سال سابقه خدمت با پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت.

تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی در بند (ب) برای زنان تا پنج سال کمتر است.

تبصره 2- دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای (30) سال سابقه خدمت و حداقل (60) سال سن می باشند و همچنین کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را که دارای (35) سال سابقه خدمت و حداقل (65) سال سن می باشند، رأساً و بدون تقاضای آنان بازنشسته نمایند.

تبصره 3- دستگاه های اجرایی موظفند کارمندان دارای (65) سال سن و کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را با دارا بودن (70) سال سن با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته نمایند.

50- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (104) الحاق می شود:

تبصره- حقوق وظیفه کارمندانی که به سبب انجام وظیفه از کارافتاد یا فوت می شوند، با رعایت جزء (6) بند (ب) ماده (116) و سایر مقررات مربوط، با ضریب (1/1) محاسبه و تعیین می شود.

51- در ماده (105) پیش از عبارت “مرخصی استحقاقی و استعلاجی” عبارت “حالات استخدامی در حکم اشتغال نظیر” الحاق و عبارت “و مدت خدمت نظام وظیفه” پس از پرانتز حذف و عبارت “مدت دوره ضرورت نظام وظیفه از شروع استخدام محاسبه می شود” به انتهای ماده الحاق می شود و تبصره آن حذف و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره 1- مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سابقه خدمت آنان واجد شرایط مقرر در این ماده بوده لکن بابت آن کسوری پرداخت ننموده اند مبنای محاسبه کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند و کارفرما بابت مدت مذکور حقوق و فوق العاده های مستمر زمان پرداخت کسور خواهد بود و حسب مورد از مستخدم و کارفرما دریافت خواهد شد.

تبصره 2- دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداری در مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن توسط کارمندان طی شده یا می شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. حکم مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش -مصوب 1369- از این جهت فاقد اعتبار است.

52- ماده (106) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 106- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به علاوه فوق العاده های مستمر و تفاوت تطبیق با رعایت سقف مقرر در ماده (76) می باشد.

تبصره- کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و تا قبل از تاریخ 17/4/1393 از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در حقوق بازنشستگی آنان بر اساس آیین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، محاسبه می‌گردد.

53- ماده (107) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 107- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته، از کار افتاده یا فوت می شوند به ازای هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر (تا سی سال) به عنوان پاداش پایان خدمت، به اضافه حقوق و فوق العاده های مستمر مربوط به مرخصی های استحقاقی ذخیره شده پرداخت خواهد شد. سقف پاداش پایان خدمت حداکثر تا (30) برابر سقف مقرر در تبصره ماده 76 خواهد بود. این سقف در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان غیرمشمول این قانون نیز لازم الرعایه است. آن قسمت از سابقه خدمت کارمندان که در ازای آن وجوه بازخریدی پرداخت شده است، از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد، کسر می شود.

تبصره- مقامات موضوع ماده 71 و بازنشستگانی که با دارا بودن سنوات خدمت کمتر از سی سال اعاده به خدمت می شوند، به هنگام بازنشستگی مجدد صرفاً به ازای سالهای خدمت بعد از اعاده به خدمت و تا سقف سی سال از پاداش موضوع این ماده برخوردار خواهند شد.

54- ماده (108) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۰۸- کارکنانی که از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند اعم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند، با رعایت احکام پیش‌بینی شده در این فصل تابع مقررات مورد عمل صندوق مذکور خواهند بود.

55- ماده (109) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 109- دولت مکلف است از ابتدای سال 1396 و ظرف بازه زمانی پنجساله، نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف را تعدیل نماید به نحوی که حقوق بازنشستگی و وظیفه هیچ یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که تا پایان سال قبل بازنشسته یا موظّف، شده یا بشوند، پس از اعمال ضریب سالیانه، و از سال پنجم به بعد از هشتاد و پنج درصد (85%) آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد.

تبصره 1- حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مبنای مقایسه مذکور در این ماده، در مورد کلیه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری از سقف دریافتی موضوع ماده (76) و در مورد مشترکین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از سقف دریافتی موضوع تبصره 3 ماده (117) این قانون تجاوز نخواهد کرد.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3- بار مالی ناشی از اجرای این ماده در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد.

تبصره 4- اجرای این ماده در سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی از محل منابع داخلی آنها با تصویب مراجع ذی صلاح امکان پذیر است.

 56- ماده (110) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 110- سقف حقوق و فوق العاده¬های مستمر مبنای کسر کسور بازنشستگی کلیه مشترکین صندوق¬های بازنشستگی در زمان اشتغال نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر موضوع تبصره ماده (76) این قانون تجاوز نماید. این سقف در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز لازم الرعایه است.

57- متن زیر به عنوان بند (3) و تبصره آن به ماده (111) الحاق می شود:

3- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا وظیفه وراث توسط کارمندان یا وراث قانونی، مشروط به این که مجموع دریافتی هر یک از آنها بیش از دو برابر حداقل حقوق و فوق العاده های سالیانه نباشد مجاز است. در صورتی که دریافتی فرد از یک صندوق بیشتر از این مبلغ باشد، بلامانع و در صورتی که از مبلغ یاد شده کمتر باشد، حقوقی را که مبلغ آن بیشتر است از صندوق ذیربط دریافت و کسری آن را تا سقف مقرر از صندوق دیگر دریافت می نماید.

تبصره- همسر دائم بیمه شده متوفی که خود مشترک یکی از صندوق های موضوع این ماده باشد می تواند توامان از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه خود و شوهرش بدون رعایت شرط مذکور در بند 3 استفاده نماید.

58- ماده (112) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱۲- نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاه های اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده‌اند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه به پیشنهاد  سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

59- بند (2) ماده (114) به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان بندهای (4) و (5) به ماده مذکور الحاق و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح و در انتهای ماده مذکور عبارت “سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” به عبارت “سازمان” اصلاح می شود:

2- رییس سازمان (عضو و دبیر شورا).

4- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.

5- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده.

60- در اجزای (1)، (4) و (6) بند (الف) ماده (116)، عبارت “سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” به عبارت “سازمان” اصلاح و یک بند به عنوان بند (8) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

8- یکی از معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور به انتخاب رییس آن سازمان و تأیید رییسجمهور.

61- متن زیر به عنوان تبصره های (6) و (7) به ماده (117) الحاق می شود:

تبصره 6- مجوزهایی که برای استفاده دستگاه های اجرایی از مقررات استخدامی خاص طی مدت اجرای آزمایشی قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای اداره کارآمد دستگاه های اجرایی و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی نظیر بانک ها، بیمه ها و سایر شرکت های دولتی در فضای رقابتی داخلی و بین المللی، ضرورت استثنا از مقررات این قانون دارد، ظرف یک سال با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، تأیید سازمان و پس از تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

تبصره 7- احکام مقرر در مواد (74) و (108) این قانون و همچنین احکام مقرر در سایر قوانین که دستگاه های موضوع ماده (5) این قانون را مورد خطاب قرار می دهد، شامل دستگاه های مستثنی شده از این قانون نیز می شود.

62- در تبصره های (1) و (2) ماده (122) واژه “مزایای” به عبارت “فوق العاده های” اصلاح می شود.

63- ماده (125) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 125- وظایف سازمان علاوه بر وظایفی که از سوی رییس جمهور به رییس سازمان محول می شود و مواردی که در این قانون و سایر قوانین ذکر شده است  عبارتند از:

1- طراحی نظام اداری مطلوب و نظام های تصمیم گیری

2- طراحی ساختار کلان دولت و راهبری امور تمرکز زدایی و استقرار مدیریت محلی

3- طراحی نظام شایستگی و مدیریت فرایندهای منابع انسانی

4- راهبری و مراقبت جهت استقرار دولت الکترونیک و سایر فنآوری های نوین مدیریتی، از قبیل نظام های مشارکتی، خصوصی سازی و برون سپاری و نظام ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری

5- راهبری و پایش جهت تقویت و توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی

6- تهیه و ابلاغ سازوکارهای لازم برای گسترش نظم و انضباط در نظام اداری و نظارت بر اجرای آنها

تبصره 1- به منظور برنامه ریزی برای اعمال سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، در هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول قانون ، شورایی با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت» زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه تشکیل می شود. ترکیب اعضا و وظایف این شوراها و شوراهای مشابه در سطح استان ها، به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

تبصره 2- نماینده سازمان به عنوان عضو اصلی و دارای حق رأی، به اعضای شورای گسترش آموزش عالی و شورای گسترش آموزش پزشکی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز اعضای هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی اضافه می شود.

64- ماده (126) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 126- استفاده از افزایش امتیازات فصل دهم این قانون منوط به پیش بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب مرجع ذی صلاح مقرر در قانون خواهد بود.

65- ماده (127) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۲۷- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون:

الف- قوانین زیر در مورد مشمولین این قانون قابلیت اجرا ندارد:

1- لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب 1358-

2- بند (4) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه -1368-

3- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب 1370- و اصلاحات بعدی آن

ب- قوانین زیر لغو می گردد:

1- قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی -مصوب 1352- و اصلاحات بعدی آن

2- قانون احتساب دوره خدمت سپاهی گری جزو سوابق خدمت دولتی –مصوب 1353-

3- قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی –مصوب 1355-

4- لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی –مصوب 1358- و اصلاحات بعدی

5- لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس -مصوب 1359-

6- قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی غیرمشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و مؤسسات دولتی –مصوب 1363-

7- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های اجرایی –مصوب 1366-

8- قانون تعیین تکلیف لوایح قانون مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی –مصوب 1366-

9- قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی –مصوب 1367-

10- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 و اصلاحات بعدی

ج- سایر قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو می گردد.

66- متون زیر به عنوان مواد (128) و (129) الحاق می شود:

ماده 128- در بندهای (هـ) و (و) ماده (16) و تبصره (1) ماده مذکور، مواد (17)، (22)، تبصره (2) ماده (24)، بندهای (1)، (8) و (10) ماده (68) و ماده (76) عبارت “و سازمان برنامه و بودجه کشور” بعد از عبارت “سازمان” الحاق می شود.

ماده 129- قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1397 لازم الاجراست و دایمی می شود.

67- با الحاق مواد جدید و حذف برخی از مواد قانون، شماره مواد به ترتیب بر همین اساس اصلاح می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام