کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

آئین نامه اجرائی تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور

آئین نامه اجرائی تبصره 43 قانون بودجه سال 1364کل کشور (تصویب نامه شماره ۱۴۷۳۶ مورخ ۱۱/۳/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 29/2/1364 بنابه پیشنهادشماره 621/د مورخ 28/2/1364 سازمان اموراداری واستخدامی کشوروبه استنادبند ط تبصره 43 قانون بودجه سال 64کل کشورآئیننامه اجرایی نحوه پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشور را بشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1- به وزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و شهرداریها (به استثناءشهرداری تهران )و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی وشرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران وشهربانی وژاندارمری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از اول سال 1364 به مستخدمین شاغل ،بازنشسته ووظیفه یا مستمری بگیر مرد خود که همسر دائم دارندوهمسرآنان ازوزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، موسساتی که شمول قانون به آنهامستلزم ذکرنام است، نهادهای انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و نیزسایرموسسات وابسته به دولت که بنحوی از بودجه عمومی یاکمک دولت استفاده می کنند،حقوق دستمزد،اجرت ویاخقوق بازنشستگی یاوظیفه یامستمری ویانظایرآن دریافت نمی نمایندکمک هزینه عائله مندی موضوع تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشور را با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند.

کمک هزینه مزبوربه مستخدمینی که طبق درخواست کتبی خود از این مبلغ براساس بندسه قسمت الف تبصره مزبوراستفاده می نمایند با رعایت مقررات زیر پرداخت می گردد:

ماده 2- به مستخدمین رسمی موضوع ماده 143قانون استخدام کشوری مادام که حقوق ومزایای آنان توسط شرکتهاوموسسات دولتی غیرمشمول قانون مزبورپرداخت میگرددوهمچنین مستخدمین موضوع ماده 144 قانون استخدام کشوری کمک هزینه عائله مندی قابل پرداخت نخواهدبود.

تبصره- مستخدمین رسمی موضوع مواد143و144قانون استخدام کشوری شاغل درشرکتهای دولتی تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 وهمچنین مستخدمین مشمول مقررات استخدامی مزبورکه به وزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مامور شده اندبارعایت کلیه مقررات مربوط میتوانند از کمک هزینه عائله مندی گردند.

ماده 3- در اجرای مقررات این آئیننامه مستخدمینی شاغل محسوب میشوند که درپست سازمانی مشغول انجام وظیفه باشندویاازحقوق قانونی اشتغال بهره مندشده ویابواسطه بیماری ازمعذوریت استفاده می نمایند.

ماده 4- به مستخدمین شاغل مردکه بیش ازیک همسردائم دارندویکی از همسران آنهاازدستگاههای موضوع بندالف تبصره مزبورحقوق، دستمزد، اجرت و یا حقوق بازنشستگی یاوظیفه یامستمری ویانظایرآن دریافت مینمایند کمک هزینه عائله مندی پرداخت نمی شود.

ماده 5- به مستخدمین شاغل مردکه همسردائم دارندمادام که همسر آنان از دستگاههای موضوع بند الف تبصره 43 بنحوی از انحاء حقوق، دستمزد، اجرت و یاحقوق بازنشستگی یاوظیفه یامستمری و یا نظایر آن دریافت نمینمایند کمک هزینه عائله مندی قابل پرداخت میباشد.

تبصره- به مستخدمین مردکه همسردائم آنان بصورت پیمانی، قراردادی، خریدخدمت و یا حق التدریس و یا نظایر آن در دستگاههای موضوع بند الف تبصره 43 بخدمت اشتغال دارند مادامی که حقوق ،دستمزدیااجرت به آنان پرداخت میشود کمک هزینه عائله مندی پرداخت نمی شود.

ماده 6- پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستخدمین شاغل ویا بازنشسته و وظیفه یامستمری بگیرمستلزم صدورحکم کارگزینی نمی باشد لکن ذکر این کمک در فیش حقوقی مستخدمین مشمول تبصره الزامی است.

ماده 7- مستخدمین زن شاغل یابازنشسته که دارای همسرنمی باشند یا همسر آنان معلول و قادربکارنباشد درصورتی ازکمک هزینه عائله مندی موضوع بند”ج “تبصره 43 استفاده خواهندنمود که متکفل مخارج فرزندان خود باشند.

تبصره 1-فرزندان تحت تکفل دراین آئین نامه عبارتنداز:

الف- فرزندان ذکور تا پایان بیست سالگی و در صورتیکه بموجب مدارک مثبته دریکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشغول تحصیل باشند حداکثر تا پایان 25سالگی.

ب- فرزندان اناث در صورت نداشتن شوهر و شغل.

ج- فرزندان علیل که قادربه انجام کاری برای تامین معاش خود نباشند بموجب مدارک مثبته.

د- فرزندانی که قانونا محجور شناخته شده و قادر به انجام کاری برای تامین معاش خودنباشند.

تبصره 2- به مستخدمین زن شاغل یابازنشسته که همسرعلیل یاازکار افتاده آنان بابت معلولیت یاازکارافتادگی مستمری دریافت میدارند کمک هزینه عائله مندی پرداخت نمی شود.

تبصره 3- تشخیص ازکارافتادگی ومعلولیت فرزندان وهمسرمستخدمین زن شاغل یابازنشسته براساس مدارک مثبته ورویه موردعمل بعهده صندوق های بازنشستگی مربوط میباشد.

ماده 8- مشمولین تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشورکه به هر یک از دستگاههای دولتی مندرج دربند”ه” این تبصره مامور یا منتقل شوند با رعایت کلیه مقررات مربوط می توانند از کمک هزینه عائله مندی بهره مند گردند.

ماده 9- به مشمولین این تبصره که به تشخیص وزارتخانه یاموسسه یا شرکت دولتی متبوع ازخانه های سازمانی استفاده می کنند،کمک هزینه عائله مندی قابل پرداخت نخواهدبود.

تبصره- درصورتیکه بین مستخدم ودستگاه مربوط درموردتشخیص استفاده از خانه سازمانی اختلاف نظرپیش آید نظریه وزارت مسکن و شهرسازی مناط اعتبارمیباشد.

ماده 10- اعضاء ثابت کادرهیات علمی به مستخدمین رسمی دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی وپژوهشی اطلاق میشودکه تابع مقررات استخدامی تمام وقت اعضاءهیات علمی دانشگاه یا موسسه عالی آموزشی وپژوهشی مربوط باشند.

ماده 11- چنانچه درموردشمول تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشور به دستگاههای مندرج در بند “ه” این تبصره ابهامی مطرح شود حسب موردنظریه سازمان اموراداری و استخدامی کشورمناط اعتبار میباشد.

ماده 12- از ابتدای سال 1364هرگونه افزایش مبانی حقوق ،دستمزد، مزایا، فوق العاده ها، هزینه ها و سایر پرداختیهای نقدی وغیرنقدی مستخدمین رسمی، ثابت، پیمانی و خریدخدمت دردستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص مذکوردر بند الف تبصره 43 قانون بودجه سال 1364کل کشور تا تصویب و اجرای لایحه هماهنگ پرداخت در بخش عمومی ممنوع خواهدبود. لکن افزایشهای ناشی ازحقوق ومزایای استحقاقی ناشی ازاجرای مقررات استخدامی که بصورت موردی در خصوص مستخدمین بارعایت مقررات مندرج در آئین نامه استخدامی موردعمل فعلی اعمال میگردد (نظیر ترفیع و ارتقاء یا عناوین مشابه)مشمول این ممنوعیت نخواهد بود.

ماده 13-مستخدمینی که ازکمک هزینه عائله مندی استفاده می نمایند مکلفنداطلاعات صحیح راجع به اشتغال همسران خودرابلافاصله پس از تغییردراختیاردستگاه متبوع قراردهند.

تبصره 1-احراز اشتغال یا عدم اشتغال همسران مشمولین تبصره 43ونیز احراز عهده دار بودن تکفل مخارج فرزندان در کلیه مواردبعهده دستگاه پرداخت کننده کمک هزینه عائله مندی خواهد بود.

ماده 14- دستگاههای دولتی مشمول بند”ه “تبصره 43قانون بودجه سال 1364 کل کشور مکلفند در خصوص آندسته ازمستخدمین خودکه متقاضی دریافت کالاهای اساسی هستند،اعتبارات مربوط به کمک هزینه عائله مندی این قبیل کارکنان خود را در دو نوبت اول اردیبهشت و آبان هر سال یکجا به حسابی که وزارت بازرگانی اعلام خواهدداشت واریز نمایند و همه ماهه کمک مزبور را بصورت بن در اختیارمشمولین این تبصره قرار دهند.

تبصره 1- وزارت بازرگانی مکلف است ازمحل اعتبارات این ماده ودر اجرای ماده “4” آئیننامه نحوه همکاری وکمک دولت به موسسات تعاونی مصرف، مصوب جلسه مورخ 23/9/1362 هیئت وزیران کالاهای اساسی ردیف یک بندالف تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشور را از طریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای تعاونی سپه ،فروشگاه های زنجیره ای قدس، شهر و روستا، سازمان اتکا و سایر فروشگاه های معتبر در اختیار مشمولین این ماده قرار دهد.

تبصره 2- آن دسته ازمشمولین قانون استخدام کشوری نیروهای مسلح که مشمول این ماده میباشند،کالاهای اساسی رامطابق دستورالعملی که توسط وزارت دفاع تهیه وبه واحدهای تابعه ابلاغ می نماید،ازطریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان نیروهای مسلح وفروشگاههای سازمان اتکا دریافت خواهندداشت .

ماده 15-دستگاههای دولتی مشمول ردیفهای 1 و 2و 3بند”ه “تبصره 43 قانون بودجه سال 1364کل کشور مکلفند در خصوص آن دسته از مستخدمین خود که صاحب منزل مسکونی شخصی نیستندواستفاده ازنسهیلات وزارت مسکن وبانک مسکن راانتخاب نموده اند،همه ماهه اعتبارات مربوطبه کمک هزینه عائله مندی این قبیل کارکنان خودراطبق آئین نامه که وسیله وزارت مسکن پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهدرسیدبه بانک مسکن واریزنمایند.

تبصره- آن دسته ازمشمولین قانون نیروهای مسلح که مشمول این ماده میباشند،ازطریق بانک سپه ازتسهیلات فوق مطابق دستورالعملی که توسط وزارت دفاع تهیه و به واحدهای تابعه ابلاغ میشوداستفاده خواهندنمود.

ماده 16-دستگاههای مشمول بند”ه “تبصره 43قانون بودجه سال 1364 کل کشور مکلفند بمنظورانتخاب روشهای مذکوردرقسمتهای 1 و 2 و 3بند الف تبصره مذکور مفاد مواد 13 و 14 و 15این آئین نامه وآئین نامه موضوع ماده 15آن و بند الف تبصره 43راکتبابه اطلاع مستخدمین مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی برسانند.

نخست وزیر-میرحسین موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام