کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

عدم ابطال مصوبه افزایش سقف امتیازات کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد

ابطال بند 12 بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در افزایش سقف امتیازات کمک هزینه عائله مندی و اولاد (دادنامه شماره 9709970906010361 مورخ 30/10/1397 هیئت تخصصی استخدامی)

* شماره پرونده: هـ ع /97/375

شماره دادنامه: 9709970906010361

تاریخ : 30/10/97

* شاکی : آقای رجبعلی رهبری کرویه

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

* موضوع شکایت و خواسـته : ابطال بند 12 بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی طی دادخواست تقدیمی بنا بر دلیل ذیل تقاضای ابطال بند 12 از بخشنامه فوق الذکر را دارد.

با توجه به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بند 4 در بیان کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای کارمندان و بازنشستگان معادل 800 امتیاز و به ازای هر فرزند 200 امتیاز تعیین کرده است، اقدام معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بند 12 بخشنامه فوق الذکر مبنی بر افزایش سقف امتیازات به 810 و به ازای هر فرزند 210 امتیاز، خروج از صلاحیت و دخالت در امر تقنینی محسوب می شود که در نتیجه مغایر با قانون مذکور می باشد.

* متن مقرره مورد شکایت:

 12- «کمک هزینه عائله مندی و اولاد به تربیت 810 و 210 امتیاز به ازای هر اولاد ، حداکثر تا سه اولاد قابل محاسبه می باشد.»

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت در قالب لایحه دفاعیه و در پاسخ به ادعای شاکی اینگونه بیان داشته است: 1- با توجه به هماهنگی انجام شده با امور مدیریت مشاغل و نظام مالی پرداخت سازمان اداری و استخدامی ، با استناد به ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1392 ، محدودیت 3 فرزند مندرج در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، لغو شده است. 2- با توجه به قسمت اخیر جزء (ب1) بند 11 قانون بودجه سال 1388، جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده 65 و میزان فوق العاده های موضوع ماده 68 ، با اعمال افزایش امتیازات موضوع  فصل دهم تا پنجاه درصد، بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می شود. از اینرو اقدام این سازمان در افزایش امتیاز کمک هزینه عائله مندی با اختیار حاصل از جزء (ب1) قانون بودجه سال 1388 صورت گرفته است و در انجام تکلیف قانونی مذکور بوده است.

*پرونده در جلسه مورخ 23/10/1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش تهیه شده از سوی عضو محترم قضایی هیات جناب آقای محسنی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت به شرح زیر قابل ابطال تشخیص داده نشد که در مورد آن رأی صادر می گردد.

رأی هیأت تخصصی

با توجه به اینکه اولاً جزء (ب1) بند 11 قانون بودجه سال 1388 مقرر داشته : جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جداول موضوع ماده 65 و میزان فوق العاده های موضوع ماده 68، با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد، بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می شود. ثانیاً مقرره مورد شکایت در زمان حاکمیت بند  11  قانون بودجه سال 1388 و  به موجب پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 9/2/1388 تصویب و به موجب طی شماره  1/14593/200  مورخ 21/2/1388 جهت اجرا ابلاغ شده است، ثالثاً بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386  کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگـیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند را معادل  800  امتیاز و برای هر فرزند معادل 200 امتیاز تعیین کرده است و در مقرره مـورد شکایت میزان آن 10 امتیاز افزایش یافته است که کمتر از پنجاه درصد اجازه داده شده در قانون بودجه سال 1388 می باشد. بنابراین با توجه به حاکمیت قانون بودجه سال 1388 کل کشور در زمان تصویب مقرره مورد شکایت، اقدام طرف شکایت در حدود صلاحیت و اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور ، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام